පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  5 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්න
 

Appellant: Center for Environmental Justice

Public Authority :Ministry of Investment Promotion

Dates of Appeal Hearing:- 25.06.2019, 24.09.2019, 26.11.2019, 26.11.2019, 03.12.2019, 05.02.2020, 25.02.2020, 03.03.2020, 19.01.2021, 09.03.2021, 20.07.2021, 03.08.2022, 07.09.2021, 24.09.2021, 29.09.2021, 04.05.2022, 03.08.2022, 27.10.2022, 14.12.2022, 12.01.2023, 06.04.2023

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1114/2019

  

 

 

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු (2023)

2016 අංක 12 තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතේ 39 වැනි වගන්තිය යටතේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ගොනු කරන ලද නඩු

Release of Information in Public Interest Appeals/Substantive Documents (SELECTED), 2023

Vacancies

No result...

අභියාචක සහ පොදු අධිකාරීන් වෙත නොතීසි යැවීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයන්

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු (2022)

 

uafi rti

Global Information Commissioners Meet in Manila, June 2023 - RTI Commissioner Kishali Pinto-Jayawardena speaks at plenary sessions

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්