පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  4 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

තොරතුරු දැනගැනීමේ කොමිෂන් සභාව වෙත පොදු අධිකාරීන්ගෙන් ලද ලිපි යනුවෙන් වර්ගීකරණය කොට ඇති ලිපි අතර, වෙනත් කරුණු අතර, තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත යටතේ සිදු කරන ලද ක‍්‍රියාකාරී අනාවරණ කිරීම්, කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලද පොදු අධිකාරී වෙත යවන ලද සන්නිවේදනයන්, පුහුණු ඉල්ලීම් යනාදිය ඇතුළත් වේ.

අංක

පොදු අධිකාරිය

දිනය

01

රාජ්‍ය දැව සංස්ථාව - මහනුවර (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

21/03/2017

02

සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව- දකුණු පළාත (කොමිසම වෙත පිටපත්  කරන ලදි)

30/03/2017

03

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය (පල්ලම) (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

18/04/2017

04

නාඋල ප්‍රාදේශීය සභාව(කොමිසම වෙත පිටපත්  කරන ලදි)

11/04/2017 සහ 26/04/2017

05

පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ සහ ජනමාධ්‍ය  අමාත්‍යාංශය (කොමිසම වෙත පිටපත්  කරන ලදි)

30/03/2017

06

දිස්ත්‍රීක් ලේකම් කාර්යාලය - ගම්පහ (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

07/04/2017

07

හන්තාන ස්වභාසංරක්ෂණය  (කොමිසම වෙත පිටපත්  කරන ලදි) (ලිපි ගණන - 2)

02/04/2017

08

බමරකොටුව පරිසර සංරක්ෂණය  සඳහා වන  මහජන එකමුතුව (කොමිසම වෙත පිටපත්  කරන ලදි)

14/03/2017

09

ප්‍රින්ට්කියාර් සේකුවර් ලිමිටඩ් (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි) 07/04/2017

07/04/2017

10

මාතර දිස්තත්‍රික් සංස්ථාව (කොමිසම වෙත පිටපත්  කරන ලදි)

07/03/2017

11

දිස්තත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය මොණරාගල (කොමිසම වෙත පිටපත්  කරන ලදි)

14/03/2017

12

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - මිනිපේ (කොමිසම වෙත පිටපත්  කරන ලදි)

07/03/2017

13

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමh - ගාල්ල (කොමිසම වෙත පිටපත්  කරන ලදි)

10/03/2017

14

කෘෂිකර්ම ගොවිජන සංවර්ධන, වාරිමාර්ග, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන, ආහාර සැපයුම් හා බෙදාහැරීම් කටයුතු සහ වෙළෙඳ හා සමුපකාර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය - දකුණු පළාත (කොමිසම වෙත පිටපත්  කරන ලදි)

13/03/2017

15

විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව (කොමිසම වෙත පිටපත්  කරන ලදි)

11/11/2016

16

විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව (කොමිසම වෙත පිටපත්  කරන ලදි)

13/02/2017

17

වෙරිතේ පර්යේෂණ (ආරාධනා)

21/02/2017

18

තිනකුරල් සහ යාපනයේ තිනකුරල් (ප්රකාශනය ගැන තොරතුරු)

08/01/2017

19

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය - මධ්යම පළාත (කොමිසම වෙත පිටපත්  කරන ලදි)

15/03/2017

20

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය (කොමිසම වෙත පිටපත්  කරන ලදි)

21/04/2017

21

ගාල්ල මහ නගර සභාව (කොමිෂන් සභාව වෙත පිටපත්  කරන ලදි)

28/04/2017 සහ 03/05/2017

22

සෞඛ්‍ය සේවා දිස්ත්රික් අධ්‍යක්ෂ  කාර්යාලය ගාල්ල (කොමිසම වෙත පිටපත්  කරන ලදි)

07/04/2017

23

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශය (කොමිසම වෙත පිටපත්  කරන ලදි)

04/04/2017

24

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය - මධ්‍යම පළාත (කොමිසම වෙත පිටපත්  කරන ලදි)

07/04/2017

25

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - හික්කඩුව (කොමිසම වෙත පිටපත්)

05/05/2017

26

ප්‍රවාහන සහ සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය

06/04/2017

27

ඒකල පරිසර සංරක්ෂණ සංගමය

03/04/2017

28

ශ්‍රී ලංකා මැතිවරණ කොමිසම

23/03/2017

29

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - තිඹිරිගස්යාය

28/03/2017

30

වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

07/03/2017 සහ 04/04/2017

31

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව හංවැල්ල

15/03/2017

32

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

22/03/2017

33

නාරන්දෙණිය මාධ්‍ය මහා විද්‍යාලය

13/03/2017

34

සබරගමු පළාත් රාජ්ය සේවා කොමිෂන් සභාව

22/02/2017

35

සබරගමු පළාත් රාජ්ය සේවා කොමිෂන් සභාව

22/02/2017

36

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය

07/02/2017

37

අරඹේපොල එක්සත් ගොවි සංගමය

08/02/2017

38

පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත

17/04/2017, 24/04/2017 සහ 03/05/2017

31/05/2017 දින පරිදිය.

මෙම ලැයිස්තුව තව දුරටත් වර්ගීකරණය කොට උත්ශ්‍රේණිගත කරනු ලැබේ.

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු (2023)

2016 අංක 12 තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතේ 39 වැනි වගන්තිය යටතේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ගොනු කරන ලද නඩු

Release of Information in Public Interest Appeals/Substantive Documents (SELECTED), 2023

Vacancies

No result...

අභියාචක සහ පොදු අධිකාරීන් වෙත නොතීසි යැවීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයන්

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු (2022)

 

uafi rti

Global Information Commissioners Meet in Manila, June 2023 - RTI Commissioner Kishali Pinto-Jayawardena speaks at plenary sessions

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්