පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  2 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

MEDIA STATEMENT – RIGHT TO INFORMATION COMMISSION OF SRI LANKA

26th Sep 2021

“Advancing RTI for the Public Good”

UN International Day for Universal Access to Information (IDUAI) and Marking Completion of the Five Year Term of the First RTI Commission of Sri Lanka (2016-2021)

The International Day for Universal Access to Information (IDUAI) proclaimed by the 74th UN General Assembly falls on 28th September, 2021. The theme of IDUAI- 2021 highlights the role of laws relating to access to information and their implementation. Member countries are called upon to build strong institutions for the public good, to achieve the goals of sustainable development and strengthen the Right to Information (RTI) for the benefit of the citizenry

media statement 08102019 en


Media Statement (26-09-2021) Download

 

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු (2023)

2016 අංක 12 තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතේ 39 වැනි වගන්තිය යටතේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ගොනු කරන ලද නඩු

Release of Information in Public Interest Appeals/Substantive Documents (SELECTED), 2023

Vacancies

No result...

අභියාචක සහ පොදු අධිකාරීන් වෙත නොතීසි යැවීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයන්

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු (2022)

 

uafi rti

Global Information Commissioners Meet in Manila, June 2023 - RTI Commissioner Kishali Pinto-Jayawardena speaks at plenary sessions

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්