පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  0 / 5

අක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

MEDIA STATEMENT – RIGHT TO INFORMATION COMMISSION OF SRI LANKA

8th October 2019

In recognition of the International Day for the Universal Access to Information day on 28 September 2019, the Right to Information Commission (RTI Commission) of Sri Lanka held a series of discussions with Public Authorities in Colombo and the Provinces on Sri Lanka’s Right to Information (RTI) Act & RTI Regime, culminating in workshops in Mahiyangana with the participation of Sri Lanka’s ‘Adivasi’ (Vedda) community leader Uruwarige Wannilaththo.The 'Adivasi' leader bestowed the good wishes of his community on the RTI Commission and expressed optimism that the RTI regime will continue to bring good benefits to the people, warning however that care must be taken not allow the RTI Act to be used for personal grievances.

media statement 08102019 en


Media Statement (08-10-2019) Download

 

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු (2023)

2016 අංක 12 තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතේ 39 වැනි වගන්තිය යටතේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ගොනු කරන ලද නඩු

Release of Information in Public Interest Appeals/Substantive Documents (SELECTED), 2023

Vacancies

No result...

අභියාචක සහ පොදු අධිකාරීන් වෙත නොතීසි යැවීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයන්

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු (2022)

 

uafi rti

Global Information Commissioners Meet in Manila, June 2023 - RTI Commissioner Kishali Pinto-Jayawardena speaks at plenary sessions

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්