පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  5 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්න
 

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය සඳහා වන ප්‍රකාශය, ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු දැනගැනීමේ දිනය, 2020

2020 සැප්තැම්බර් 24

2020 සැප්තැම්බර් 08 වන දිනට යෙදී ඇති විශ්මිත තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශය ලබා දීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය නිමිත්තෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව විසින් 2020 සැප්තැම්බර් 27 වැනි දින සිට බද්දේගම ආරම්භ වන මහජන උපදේශක වැඩසහන මාලාවෙන් හරහා ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය රාජ්‍ය නිලධාරීන් හා පුරවැසියන් සමග කටයුතු කරන ලදී.

media statement 08102019 en


මාධ්‍ය ප්‍රකාශය (28-09-2020) බාගත කිරීම

 

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු (2023)

2016 අංක 12 තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතේ 39 වැනි වගන්තිය යටතේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ගොනු කරන ලද නඩු

Release of Information in Public Interest Appeals/Substantive Documents (SELECTED), 2023

Vacancies

No result...

අභියාචක සහ පොදු අධිකාරීන් වෙත නොතීසි යැවීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයන්

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු (2022)

 

uafi rti

Global Information Commissioners Meet in Manila, June 2023 - RTI Commissioner Kishali Pinto-Jayawardena speaks at plenary sessions

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්