පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  4 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 
 • අධ්‍යක්ෂක -ජනරාල් - 01
 • පර්යේෂණ විශේෂඥ - 02
 • පර්යේෂණ නිලධාරී - 01
 • පරිපාලන නිලධාරී - 01
 • සම්බන්ධීකරණ ලේකම් - 01
 • සහය ගණකාධිකාරී / මුල්‍ය සහායක - 01
 • තොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරී - 01
 • පරිවර්තක - 01
 • සභාපතිගේ පෞද්ගලික සහායක/ ලඝු ලේඛක - 01
 • කළමනාකරණ සහායක (සිංහල / දෙමළ / ඉංග්‍රීසි) - 03
 • රියදුරන් (සභාපති/ අධ්යක්ෂ-ජනරාල්/ කාර්යාල) - 03
 • කම්කරු - 02

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු (2023)

2016 අංක 12 තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතේ 39 වැනි වගන්තිය යටතේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ගොනු කරන ලද නඩු

Release of Information in Public Interest Appeals/Substantive Documents (SELECTED), 2023

Vacancies

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු (2022)

 

uafi rti

Global Information Commissioners Meet in Manila, June 2023 - RTI Commissioner Kishali Pinto-Jayawardena speaks at plenary sessions

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්