පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  4 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

කොමිසමේ සාමාජිකයින්

මහින්ද ගම්මන්පිල මහතා සභාපති 162/1A, තලවතුගොඩ පාර, පිටකෝට්ටේ. 0718246266 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
කිශාලි පින්ටෝ-ජයවර්ධන මෙනෙවිය සාමාජික අංක 23, වලව්වත්ත පාර, ගල්පොත්ත පාර, නාවල පාර, රාජගිරිය. 0112871892 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එස්. ජී. පුංචිහේවා මහතා සාමාජික 210/1, බාලිකා නිවාස පාර, රුක්මලේ, පන්නිපිටිය. 0779587457 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
විනිසුරු ඒ.ඩබ්.ඒ සලාම් සාමාජික බද්ධ නිවාස අංක 5/5, කොරල් අපාර්ට්මන්ට්ස්, 29, රාජසිංහ මාවත, කොළඹ-06. 0772786648 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ආචාර්ය සෙල්වි තිරුචන්ද්‍රම් සාමාජික අංක 27/6, පස්වන පටුමග, කොළඹ-06. 0777173220 / 0772370567 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

තොරතුරු නිලධාරී, තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව: ඩබ්.ජී.ජේ. පියුමලී මෙනෙවිය, කළමනාකරණ නිලධාරී

පත්කළ නිලධාරී, තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව: ඒ.ඞී.ඊ. බර්නාර්ඞ් මයා, පරිපාලන නිලධාරී/ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

uafi rti

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්