பயனாளர் மதிப்பீடு: 4 / 5

இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 

வில்ஸன் டீ சில்வா

18/05/2017 திகதியிடப்பட்ட கடிதம் (மேன்முறையீட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இணைப்புக்கள் எவையும் இணைக்கப்படவில்லை)

திரு. ஆர்.எம். கருணாரத்ன

06/07/2017 திகதியிடப்பட்ட கடிதம் (தகவல் கோரிக்கை இணைக்கப்படவில்லை)

திரு. கிரிஷாந்த சானக மதரராச்சி

தகவல் உத்தியோகத்தரால் வழங்கப்பட்ட தகவல் தொடர்பான விடயங்கள் குறிப்பிடப்படவில்லை

எம்.ஒ. மேனக்க சஞ்சீவ

தகவல் கோரிக்கை மற்றும் குறித்தளிக்கப்பட்ட அதிகாரியிடம் வழங்கப்பட்ட மேன்முறையீடு தொடர்பான கோரிக்கை பற்றிய ஆவணங்கள் இணைக்கப்படவில்லை

கெ.கெ. தர்மசேன

09/06/2017 திகதியிடப்பட்ட கடிதம் (தகவல் கோரிக்கை இணைக்கப்படவில்லை)

மேன்முறையீடுகள் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அண்மைய தீர்மானங்கள்

 

international right to know day banner

நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நேரடி விசாரணைகள்