பயனாளர் மதிப்பீடு: 3 / 5

இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 

Wilson de Silva

Letter dated 18/05/2017 (Annexures mentioned in Appeal have not been annexed)

R.M.Karunaratne

Letter dated 06/07/2017 (Information request not attached)

M.O. Menaka Sanjeewa

Not annexed Information Request and Appeal to Designated Officer

Krishantha Chanaka Mathararachchi

Did not mention what information was provided by the Information Officer

K.K. Dharmasena

Letter dated 09/06/2017

Recent Decisions in Appeal


international right to know day banner

Ongoing In-Person Hearings