පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  4 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

විල්සන් ද සිල්වා

18/05/2017 දිනැති ලිපිය (අභියාචනයේ සඳහන් කර ඇති ඇමුණුම් අමුණා නොමැත)

Mr. R.M.Karunaratne

Letter dated 06/07/2017 (Information request not attached)

Mr. Krishantha Chanaka Mathararachchi

Did not mention what information was provided by the Information Officer

M. O. මේනක සන්ජීව

තොරතුරු ඉල්ලීම සහ නම් කරන ලද නිලධාරියා වෙත කරන ලද අභියාචනය අමුණා නැත

K. K. ධර්මසේන

09/06/2017 දිනැති ලිපිය

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු (2023)

2016 අංක 12 තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතේ 39 වැනි වගන්තිය යටතේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ගොනු කරන ලද නඩු

Release of Information in Public Interest Appeals/Substantive Documents (SELECTED), 2023

Vacancies

No result...

අභියාචක සහ පොදු අධිකාරීන් වෙත නොතීසි යැවීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයන්

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු (2022)

 

uafi rti

Global Information Commissioners Meet in Manila, June 2023 - RTI Commissioner Kishali Pinto-Jayawardena speaks at plenary sessions

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්