පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  4 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

විල්සන් ද සිල්වා

18/05/2017 දිනැති ලිපිය (අභියාචනයේ සඳහන් කර ඇති ඇමුණුම් අමුණා නොමැත)

Mr. R.M.Karunaratne

Letter dated 06/07/2017 (Information request not attached)

Mr. Krishantha Chanaka Mathararachchi

Did not mention what information was provided by the Information Officer

M. O. මේනක සන්ජීව

තොරතුරු ඉල්ලීම සහ නම් කරන ලද නිලධාරියා වෙත කරන ලද අභියාචනය අමුණා නැත

K. K. ධර්මසේන

09/06/2017 දිනැති ලිපිය

Recent Decisions in Appeal (2023)

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

uafi rti

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්