පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  4 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

අභියාචක: මරියදාසන්ජේගු මහතා
පොදු අධිකාරිය: ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලය, උතුරු පළාත
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූනි 27, 2017 ජූලි 24 සහ 2017 අගෝස්තු 21
තීන්දුව

gazet rti 2002 42 E janRTI අභියාචනය /14/2017

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

rti independance new

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්