பயனாளர் மதிப்பீடு: 5 / 5

இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்
 

மேன்முறையீட்டாளா: திரு. கே.ஜே.வன்னியாராச்சி
பகிரங்க அதிகாரசபை: வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட திகதிகள்: வைகாசி 18-2017இ ஆனி 5-2017 மற்றும் ஆனி 19-2017
ஆணை:

Recent Decisions in Appeal


international right to know day banner

Ongoing In-Person Hearings