பயனாளர் மதிப்பீடு: 0 / 5

இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 

Appellant: Mr. K. J. Wanniarachchi
Public Authority: Road Development Authority
Appeal Heard on: May 18th, 2017, June 5th, 2017 & June 19th, 2017
Order:

rtiDownload
Recent Decisions in Appeal

Ongoing In-Person Hearings