பயனாளர் மதிப்பீடு: 0 / 5

இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 

RTICAppeal/116/2017 - Adam Bawa v. People’s Bank, Polonnaruwa

Appellant: M.L. Adham Bawa

Public Authority: People’s Bank, Kanduruwela

Appeal Considered On: November 23rd, 2017

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/116/2017 - Adam Bawa v. People’s Bank, Polonnaruwa

 

RTICAppeal/111/2017 - S.J.A. L. Premasiri v. Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption

Appellant: Mr. S.J.A.L. Premasiri

Public Authority: Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption

Appeal to be considered on: December 15th, 2017

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/111/2017 - S.J.A. L. Premasiri v. Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption

RTICAppeal/40/2017 - Y.P. Wijewardene v. Gampaha Pradesha Sabha

Appellant: Y. P. Wijewardene

Public Authority: Gampaha Municipal Council

Appeal Considered On: August 29th, 2017

Order: 

RTICAppeal/131/2017RTICAppeal/40/2017

RTICAppeal/70/2017 - Mohideen Bawa Sara Umma v. Divisional Secretariat, Pottuvil

Appellant: Mohideen Bawa Sara Umma

Public Authority: Divisional Secretariat, Pottuvil

Appeal Considered On: November 08th, 2017

Order

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/70/2017 - Mohideen Bawa Sara Umma v. Divisional Secretariat, Pottuvil

RTICAppeal/30/2017 - எம்.பி.திலகசுரிய எதிர் நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்பு சேவைகள் திணைக்களம்

மேன்முறையீட்டாளர்: திரு எம்.பி.திலகசுரிய

பகிரங்கஅதிகாரசபை: நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்பு சேவைகள் திணைக்களம்

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆடி 31, 2017

ஆணை:

RTICAppeal/26/2017 - பி.எம்.வீரரட்ண மற்றும் டி.அமரநாயக்க எதிர் செயலாளர், நிர்வாகச்சேவை ஆணைக்குழு, மத்திய மாகாணம்

மேன்முறையீட்டாளர்: திருபி.எம்.வீரரட்ண மற்றும் டி.அமரநாயக்க

பகிரங்கஅதிகாரசபை: நிர்வாகச்சேவை ஆணைக்குழு, மத்திய மாகாணம்

மேன்முறையீடுவிசாரணைக்குஎடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆடி 17, 2017

ஆணை: நேரடி ஆள் விசாரணைக்கு குறிக்கப்பட்டுள்ளது

RTICAppeal/19/2017 - Asitha Abeygoonwardene v. Elections Commission of Sri Lanka

Appellant: Mr. Asitha Abeygoonewardene
Public Authority: Elections Commission of Sri Lanka
Appeal Considered On: July 10th, 2017 Order: Fixed for in–person hearing

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/14/2017

RTICAppeal/18/2017 - பி.ஜி.குலரெட்ண எதிர் பணிப்பாளர் நாயகம், ஓய்வூதிய திணைக்களம்

மேன்முறையீட்டாளர்: திரு. பி.ஜி.குலரெட்ண

பகிரங்கஅதிகாரசபை: ஓய்வூதிய திணைக்களம்

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆடி 10, 2017

ஆணை:

RTICAppeal/8/2017 - டனிசன் வீரசூரிய எதிர் கூட்டுறவு அபிவிருத்தி திணைக்களம், மேல்மாகாணம்

மேன்முறையீட்டாளர்: திரு. டனிசன் வீரசூரிய

பகிரங்க அதிகாரசபை: கூட்டுறவு அபிவிருத்தி திணைக்களம், மேல்மாகாணம்

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆனி 27, 2017

ஆணை:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/07/2017

 

RTICAppeal/7/2017 - டனிசன் வீரசூரிய எதிர் கூட்டுறவு அபிவிருத்தி திணைக்களம், மேல் மாகாணம்

மேன்முறையீட்டாளர்: திரு. டனிசன் வீரசூரிய

பகிரங்க அதிகார சபை: கூட்டுறவு அபிவிருத்தி திணைக்களம், மேல் மாகாணம்

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆனி 27, 2017

ஆணை:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/07/2017

 

மேன்முறையீடுகள் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அண்மைய தீர்மானங்கள்

 

rti independance new

நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நேரடி விசாரணைகள்