පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  0 / 5

අක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

ඒ. එස්. එම්. සදාකත් එ. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සයින්තමරුතු - RTICAppeal/71/2017

Appellant: A.S.M. Sadaaqath

Public Authority: Divisional Secretariat, Sainthamaruthu

Appeal Considered On: October 30th, 2017

Order: 

Adam Bawa v. People’s Bank, Polonnaruwa - RTICAppeal/116/2017

Appellant: M.L. Adham Bawa

Public Authority: People’s Bank, Kanduruwela

Appeal Considered On: November 23rd, 2017

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/116/2017 - Adam Bawa v. People’s Bank, Polonnaruwa

 

අසිත අබේගුණවර්ධන එ. මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව (RTICAppeal/19/2017)

අභියාචක: අසිත අබේගුණවර්ධන මහතා
පොදු අධිකාරිය: මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 10
තීන්දුව: තනි පුද්ගල විභාගයක් සඳහා තීන්දු කරන ලදි.

B.M. Weeraratne& D. Amaranayake v. Secretary, Central Province Public Service Commission - RTICAppeal/026/2017

Appellant:  B.M. Weeraratne& D. Amaranayake

Public Authority: Central Province Public Service Commission

Appeal Considered On: July 17th, 2017

Order: Fixed for in- person hearing

ඩැනිසන් වීරසූරිය එ. බස්නාහිර පළාත් සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව (RTICAppeal/07/2017)

Appellant: Mr. Danison Weerasuriya
Public Authority: Department of Co-operative Development
Appeal Considered On: June 27th, 2017
Order:

අභියාචක: ඩැනිසන් වීරසූරිය මහතා

පොදු අධිකාරිය: සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 දෙසැම්බර් 19 සහ 2018 පෙබරවාරි 14

තීන්දුව:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/07/2017

ඩැනිසන් වීරසූරිය එ. බස්නාහිර පළාත් සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව (RTICAppeal/08/2017)

අභියාචක: ඩැනිසන් වීරසූරිය මහතා
පොදු අධිකාරිය: සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූනි 27
නියෝග:

M. P. තිලකසූරිය එ. පරිවාස හා ළමා රක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (RTICAppeal/30/2017)

අභියාචක: M. P. තිලකසූරිය
පොදු අධිකාරිය: පරිවාස හා ළමා රක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 31
තීන්දුව:

RTICAppeal/70/2017 - මොහිදීන් බවා සරා උම්මා එරෙහිව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය පොතුවිල්

Appellant: Mohideen Bawa Sara Umma

Public Authority: Divisional Secretariat, Pottuvil

Appeal Considered On: October 23rd, 2017

Order:

පී.ජී. කුලරත්න එදිරිව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් , විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව (RTICAppeal/18/2017)

අභියාචක: පී.ජී. කුලරත්න මහතා
පොදු අධිකාරිය:විශ‍්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 10
නියෝග:

අර්. ඩබ්. එච්. කරුණාරත්න බණ්ඩාර සහ එච්. ඊ. ඩබ්. එම්. අර්. දයා බණ්ඩාර එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය (RTICAppeal/62/2017)

Appellant: R.W.H. Karunaratne Bandara & H.E.W.M.R. Daya Bandara

Public Authority: Mahaweli Authority of Sri Lanka

Appeal Considered On: October 23rd, 2017

Order:

S.J.A. L. Premasiri v. Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption - RTICAppeal/111/2017

Appellant: Mr. S.J.A.L. Premasiri

Public Authority: Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption

Appeal to be considered on: December 15th, 2017

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/111/2017 - S.J.A. L. Premasiri v. Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption

ශ්‍රීරන්ගනාතන් දර්ශනන් v. යාපනය විශ්ව විද්‍යාලය (RTICAppeal/33/2017)

අභියාචක: ශ්‍රීරන්ගනාතන් දර්ශනන්
පොදු අධිකාරිය: යාපනය විශ්ව විද්‍යාලය
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 31
තීන්දුව:

T. Seneratna v. Consumer Affairs Authority - RTICAppeal/147/2017

Appellant: Thilan Senarathna

Public Authority: Consumer Affairs Authority

Appeal Considered On: February 8th, 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/147/2017

 

Y.P. Wijewardene v. Gampaha Pradesha Sabha - RTICAppeal/040/2017

Appellant: Y. P. Wijewardene

Public Authority: Gampaha Municipal Council

Appeal Considered On: August 29th, 2017

Order: 

RTICAppeal/131/2017RTICAppeal/40/2017

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

rti independance new

Ongoing In-Person Hearings

A.Mariathas v. Divisional Secretariat – [...]

Appellant: A.Mariathas

Public Authority: Divisional Secretariat – Maritimepattu

Dates of Appeal Hearing: June 19th 2018

Order:

 

A.Mariathas v. Divisional Secretariat – [...]

Appellant: A.Mariathas

Public Authority: Divisional Secretariat – Maritimepattu

Dates of Appeal Hearing: June 19th 2018

Order:

 

Airline Pilots’ Guild v. Sri Lankan Airlines - [...]

Appellant: The Airline Pilots’of Sri Lanka

Public Authority: Sri Lankan Airlines

Dates of Appeal Hearing: 13th November 2017, 08th January 2018, 06th February 2018, 23rd February 2018 and 23rd March 2018.

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - Airline Pilots’ Guild v. Sri Lankan Airlines

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - Jurisdiction

B. Chamali v. Divisional Secretariat - Panadura - [...]

Appellant: B. Chamali

Public Authority: Divisional Secretariat - Panadura

Dates of Appeal Hearing: April 20th 2018

Order:

 

B.R. P.R. Gunasena v. Coconut Development [...]

Appellant: B.R. P.R. Gunasena

Public Authority: Coconut Development Authority

Dates of Appeal Hearing: February 23rd 2018 & April 24th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/60/2018

Bhadrani Jayawardena v. Municipal Council - [...]

Appellant: Bhadrani Jayawardena

Public Authority: Municipal Council - Colombo

Dates of Appeal Hearing: May 9th 2018

Order:

 

C. Amerasinghe v. Pradesha Sabha – Ja Ela - [...]

Appellant: C. Amerasinghe

Public Authority: Pradesha Sabha – Ja Ela

Dates of Appeal Hearing: June 28th 2018

Order:

 

කපිතාන් ද සොයිසා [...]

අභියාචක: කපිතාන් ද සොයිසා සිරිවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 නොවැම්බර් 06, 2017 නොවැම්බර් 27

නියෝග

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/89/2017

 

Ceylon Bank Employees Union (Regional Development [...]

Appellant: Ceylon Bank Employees Union (Regional Development Bank Branch)

Public Authority: Regional Development Bank

Dates of Appeal Hearing: January 30th 2018 & March 27th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/160/2017

Ceylon Bank Employees Union v. Peoples Bank – [...]

Appellant: Ceylon Bank Employees Union

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: January 30th 2018, March 27th 2018 and May 22nd 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/58/2018

 

Ceylon Bank Employees’ Union v. Peoples Bank - [...]

Appellant: Ceylon Bank Employees’ Union

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: April 20th 2018

Order:

 

D.N. Liyanage v. University of Wayamba - [...]

Appellant: D.N. Liyanage

Public Authority: University of Wayamba

Dates of Appeal Hearing: April 26th 2018

Order:

 

D.N. Liyanage v. University of Wayamba - [...]

Appellant: D.N. Liyanage

Public Authority: University of Wayamba

Dates of Appeal Hearing: April 26th 2018

Order:

 

Dileep Amuthan v. Presidential Secretariat - [...]

Appellant: Dileep Amuthan

Public Authority: Presidential Secretariat

Date of Appeal Hearing: November 20th 2017, January 22nd 2018, February 27th 2018, April 3rd 2018 and May 15th 2018

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/114/2017

 

Dushiyanthy Suriapperuma v. Sri Lanka Medical [...]

Appellant: Dushiyanthy Suriapperuma

Public Authority: Sri Lanka Medical Council

Dates of Appeal Hearing: November 20th 2017, January 16th 2018, March 16th 2018 & April 24th 2018

Order:

 

Dushyanthi Suriapperuma v. Sri Lanka Medical [...]

Appellant: Dushyanthi Suriapperuma

Public Authority: Sri Lanka Medical Council

Date of Appeal Hearing: November 20th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/036/2017 - Dushyanthi Suriapperuma v. Sri Lanka Medical Council

G.D.R.U.U. Abeyrathna v. Department of [...]

Appellant: G.D.R.U.U. Abeyrathna and Nishantha Hettiarachchi

Public Authority: Department of Examinations

Dates of Appeal Hearing: January 30th 2018, February 23rd 2018 and April 24th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/182 & 183/2017

 

H. M. C. A. Jayasiri v. Sri Lanka Police/ [...]

Appellant: H. M. C. A. Jayasiri

Public Authority: Sri Lanka Police/ Assistant Superintendent of Police’s Office Awissawella

Dates of Appeal Hearing: January 8th 2018, March 23rd 2018 and May 15th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/154/2017

 

H.A.P.N. Jayathilake v. Department of Agrarian [...]

Appellant: H.A.P.N. Jayathilake

Public Authority: Department of Agrarian Services Development

Dates of Appeal Hearing: April 20th 2018

Order:

 

H.P.D.K Perera v. Urban Council Panadura- [...]

Appellant: H.P.D.K Perera

Public Authority: Urban Council Panadura

Dates of Appeal Hearing: July 5th 2018

Order:

 

I.G.L. Jayaweera v. Department of Internal Audit, [...]

Appellant: I.G.L. Jayaweera

Public Authority: Department of Internal Audit, Southern Province

Dates of Appeal Hearing: October 30th, 2017 & December 4th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janI.G.L. Jayaweera v. Department of Internal Audit, Southern Province (RTICAppeal/84/2017)

ස්වාධීන වෙරළ [...]

අභියාචක: ස්වාධීන වෙරළ සංරක්ෂණ සංගමය

පොදු අධිකාරිය: වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2018.03.27/2018.05.15

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/84/2018

 

Independent Employees Union v. Ceylon Fisheries [...]

Appellant: Independent Employees Union

Public Authority: Ceylon Fisheries Harbour Corporation

Dates of Appeal Hearing: April 20th 2018

Order:

 

J. Wickremasinghe v. Chief Secretary, Central [...]

Appellant: J. Wickremasinghe

Public Authority: Chief Secretary, Central Province

Dates of Appeal Hearing: June 12th 2018

Order:

 

J. Wickremasinghe v. Chief Secretary, Central [...]

Appellant: J. Wickremasinghe

Public Authority: Chief Secretary, Central Province

Dates of Appeal Hearing: June 12th 2018

Order:

 

K.D.C. P. Siriwardena v. Ministry of Home Affairs [...]

Appellant: K.D.C. P. Siriwardena

Public Authority: Ministry of Home Affairs

Dates of Appeal Hearing: July 5th 2018

Order:

 

K.G. Paranagama v. Teaching Hospital Karapitiya - [...]

Appellant: K.G. Paranagama

Public Authority: Teaching Hospital Karapitiya

Dates of Appeal Hearing: March 27th 2018 & April 20th 2018

Order:

 

K.G.S. Rathnasekera v. National Gem & Jewellery [...]

Appellant: K.G.S. Rathnasekera

Public Authority: National Gem & Jewellery Authority

Dates of Appeal Hearing: April 20th 2018

Order:

K.K. Dharmasena v. Ministry of Health- [...]

Appellant: K.K. Dharmasena

Public Authority: Ministry of Health

Dates of Appeal Hearing: June 28th 2018

Order:

 

K.M.D.S.K. Kulatunga v. Udunuwara Pradeshiya [...]

Appellant: KMDSK Kulatunga

Public Authority: Udunuwara Pradeshiya Sabha

Date of Appeal Hearing: November 17th, 2017

Order: 

K.M.G. Kodikara v. District Secretariat - Matale [...]

Appellant: K.M.G. Kodikara

Public Authority: District Secretariat - Matale

Dates of Appeal Hearing: April 24th 2018

Order:

 

K.S.T. Jayasinghe v. Cooperative Development [...]

Appellant: K.S.T. Jayasinghe

Public Authority: Cooperative Development Department

Dates of Appeal Hearing: April 20th 2018

Order:

 

K.W. S. Saddhananda v. Department of Census & [...]

Appellant: K.W. S. Saddhananda

Public Authority: Department of Census & Statistics

Dates of Appeal Hearing: May 9th 2018 and June 19th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/146/2018

 

L.D. Abeywardena v. Central Bank of Sri Lanka [...]

Appellant: L.D. Abeywardena

Public Authority: Central Bank of Sri Lanka (CBSL)

Dates of Appeal Hearing: July 3rd 2018

Order:

 

M.D.S.K. Kulatunga v. Udunuwara Pradeshiya Sabha [...]

Appellant: M.D.S.K. Kulatunga

Public Authority: Udunuwara Pradeshiya Sabha

Dates of Appeal Hearing: November 17th 2017 & April 20th 2018

Order:

 

N.M. Wijesena v. Divisional Secretariat - Mahawa [...]

Appellant: N. M. Wijesena

Public Authority: Divisional Secretariat - Mahawa

Dates of Appeal Hearing: December 22nd 2017 (Documentary), March 02nd 2018 (Documentary) & April 24th 2018

Order:

 

P.D.M. Upashantha v. University of Sri [...]

Appellant: P.D.M. Upashantha

Public Authority: University of Sri Jayawaradenapura

Date of Appeal Hearing: December 4th, 2017

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/124/2017 - P.D.M. Upashantha v. University of Sri Jayawaradenapura

R. M. Rathnayake v. Auditor General’s [...]

Appellant: R. M. Rathnayake

Public Authority: Auditor General’s Department

Dates of Appeal Hearing: May 9th 2018

Order:

 

R.H.M.N. Rajakaruna v. Provincial Public Service [...]

Appellant: R.H.M.N. Rajakaruna

Public Authority: Provincial Public Service Commission- North Western Province

Dates of Appeal Hearing: April 24th 2018

Order:

 

Railway Managers Association v. Sri Lanka [...]

Appellant: Railway Managers Association

Public Authority: Sri Lanka Railways

Dates of Appeal Hearing: April 24th 2018

Order:

 

RTICAppeal/39/2017 - [...]

Appellant: Rajendra Wijesinghe

Public Authority: Agrarian Development District Office, Kalutara

Dates of Appeal Hearing: August 29th, 2017

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/39/2017

Rajendra Wijesinghe v. Agrarian Development [...]

Appellant: Rajendra Wijesinghe

Public Authority: Agrarian Development District Office, Kalutara

Dates of Appeal Hearing: August 29th, 2017

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/61/2017

S. Dharshanan v. University of Jaffna - [...]

Appellant: S. Dharshanan

Public Authority: University of Jaffna

Dates of Appeal Hearing: June 12th 2018

Order:

 

S.A.S.S. Perera v. Divisional Secretariat, [...]

Appellant: S.A.S.S. Perera

Public Authority: Divisional Secretariat, Padukka

Date of Appeal Hearing: November 23rd, 2017

Order: 

Sabra Zahid v. Judicial Services Commission - [...]

Appellant: Sabra Zahid

Public Authority: Judicial Services Commission

Dates of Appeal Hearing: June 19th 2018

Order:

 

Sabra Zahid v. Registrar General’s Department - [...]

Appellant: Sabra Zahid

Public Authority: Registrar General’s Department

Dates of Appeal Hearing: June 19th 2018

Order:

 

Shreen Saroor v. Prime Minister’s Office - [...]

Appellant: Shreen Saroor

Public Authority: Prime Minister’s Office

Dates of Appeal Hearing: May 15th 2018 and July 10th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/01/2018 | gazet rti 2002 42 E janSri Lanka's Reparations Bill

 

Sri Lanka Red Cross Society v. Ministry of Home [...]

Appellant: Sri Lanka Red Cross Society

Public Authority: Ministry of Home Affairs

Dates of Appeal Hearing: April 20th 2018

Order:

 

T. Edirithilaka v. National Authority on Tobacco [...]

Appellant: T. Edirithilaka

Public Authority: National Authority on Tobacco and Alcohol

Dates of Appeal Hearing: May 9th 2018

Order:

 

T. Gohilarajah v. Department of Examinations - [...]

Appellant: T. Gohilarajah

Public Authority: Department of Examinations

Dates of Appeal Hearing: April 26th 2018

Order:

 

තිලක් රංජිත් [...]

අභියාචක: තිලක් රංජිත් සිල්වා

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා පොලිස් මූලස්ථානය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2018.05.09/2018.05.30

නියෝගය:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/142/2018

 

RTICAppeal/06/2017 - [...]

Appellant: Transparency International Sri Lanka

Public Authority: Presidential Secretariat

Dates of Appeal Hearing: June 19th, 2017, August 8th, 2017 & September 25th, 2017

Order:

Order:

V. Sabaratnam v. Sri Lanka Insurance Corporation [...]

Appellant: V. Sabaratnam

Public Authority: Sri Lanka Insurance Corporation

Dates of Appeal Hearing: May 9th 2018 and June 26th 2018

Order:

 

Verite Research (Pvt. ) Ltd. v. Central Bank of [...]

Appellant: Verite Research (Pvt.) Ltd.

Public Authority: Central Bank of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: March 16th 2018, May 9th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/25 & 26/2018

 

W.A.P. Dilrukshi v. Sri Lanka Army - [...]

Appellant: W.A.P. Dilrukshi

Public Authority: Sri Lanka Army

Dates of Appeal Hearing: April 20th 2018

Order:

 

W.H.M. D. Wijekumari v. University of Wayamba - [...]

Appellant: W.H.M. D. Wijekumari

Public Authority: University of Wayamba

Dates of Appeal Hearing: April 26th 2018

Order:

 

W.M.S. Ruwan Kumara v. Divisional Secretariat, [...]

Appellant: W.M.S. Ruwan Kumara

Public Authority: Divisional Secretariat, Habaraduwa

Date of Appeal Hearing: November 17th, 2017

Order: 

W.R.M. Abeysekara v. Peoples Bank - [...]

Appellant: W.R.M. Abeysekara

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: June 26th 2018

Order: