පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  0 / 5

අක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

RTICAppeal/147/2017 - T. Seneratna v. Consumer Affairs Authority

Appellant: Thilan Senarathna

Public Authority: Consumer Affairs Authority

Appeal Considered On: February 8th, 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/147/2017


RTICAppeal/116/2017 - Adam Bawa v. People’s Bank, Polonnaruwa

Appellant: M.L. Adham Bawa

Public Authority: People’s Bank, Kanduruwela

Appeal Considered On: November 23rd, 2017

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/116/2017 - Adam Bawa v. People’s Bank, Polonnaruwa

 

RTICAppeal/111/2017 - S.J.A. L. Premasiri v. Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption

Appellant: Mr. S.J.A.L. Premasiri

Public Authority: Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption

Appeal to be considered on: December 15th, 2017

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/111/2017 - S.J.A. L. Premasiri v. Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption

RTICAppeal/40/2017 - Y.P. Wijewardene v. Gampaha Pradesha Sabha

Appellant: Y. P. Wijewardene

Public Authority: Gampaha Municipal Council

Appeal Considered On: August 29th, 2017

Order: 

RTICAppeal/131/2017RTICAppeal/40/2017

RTICAppeal/70/2017 - මොහිදීන් බවා සරා උම්මා එරෙහිව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය පොතුවිල්

Appellant: Mohideen Bawa Sara Umma

Public Authority: Divisional Secretariat, Pottuvil

Appeal Considered On: October 23rd, 2017

Order:

ශ්‍රීරන්ගනාතන් දර්ශනන් v. යාපනය විශ්ව විද්‍යාලය (RTICAppeal/33/2017)

අභියාචක: ශ්‍රීරන්ගනාතන් දර්ශනන්
පොදු අධිකාරිය: යාපනය විශ්ව විද්‍යාලය
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 31
තීන්දුව:

M. P. තිලකසූරිය v. පරිවාස හා ළමා රක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (RTICAppeal/30/2017)

අභියාචක: M. P. තිලකසූරිය
පොදු අධිකාරිය: පරිවාස හා ළමා රක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 31
තීන්දුව:

වීරරත්න සහ අමරනායක එ. (RTICAppeal/26/2017)

අභියාචක:
පොදු අධිකාරිය:
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය:
තීන්දුව: තනි පුද්ගල විභාගයක් සඳහා තීන්දු කරන ලදි.

අසිත අබේගුණවර්ධන එදිරිව මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව (RTICAppeal/19/2017)

අභියාචක: අසිත අබේගුණවර්ධන මහතා
පොදු අධිකාරිය: මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 10
තීන්දුව: තනි පුද්ගල විභාගයක් සඳහා තීන්දු කරන ලදි.

පී.ජී. කුලරත්න එදිරිව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් , විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව (RTICAppeal/18/2017)

අභියාචක: පී.ජී. කුලරත්න මහතා
පොදු අධිකාරිය:විශ‍්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 10
නියෝග:

ඩැනිසන් වීරසූරිය එදිරිව බස්නාහිර පළාත් සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව (RTICAppeal/08/2017)

අභියාචක: ඩැනිසන් වීරසූරිය මහතා
පොදු අධිකාරිය: සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූනි 27
නියෝග:

ඩැනිසන් වීරසූරිය එදිරිව බස්නාහිර පළාත් සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව (RTICAppeal/07/2017)

Appellant: Mr. Danison Weerasuriya
Public Authority: Department of Co-operative Development
Appeal Considered On: June 27th, 2017
Order:

අභියාචක: ඩැනිසන් වීරසූරිය මහතා

පොදු අධිකාරිය: සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 දෙසැම්බර් 19 සහ 2018 පෙබරවාරි 14

තීන්දුව:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/07/2017

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

rti independance new

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්