பயனாளர் மதிப்பீடு: 2 / 5

இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 

A.K. Weerasooriya v. Divisional Secretariat, Rambukkana - RTICAppeal/113/2017

Appellant: A.K. Weerasooriya

Public Authority: Divisional Secretariat, Rambukkana

Date of Appeal Hearing:  November 17th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/113/2017 - A.K. Weerasooriya v. Divisional Secretariat, Rambukkana

RTICAppeal/31/2017 - அசித்த அபேகுணவர்த்தன எதிர் இலங்கை தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு

மேன்முறையீட்டாளர்: திரு அசித்த அபேகுணவர்த்தன
பகிரங்கஅதிகாரசபை: இலங்கை தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதிகள்: ஆடி 31, 2017, ஆவணி 21, 2017 மற்றும் புரட்டாதி 14, 2017
ஆணை:

Asitha Abeygunawardena v Divisional Secretariat - Dikwella - RTICAppeal/187/2017

Appellant: Mr. Asitha Abeygoonewardena

Public Authority: Divisional Secretariat - Dikwella

Dates of Appeal Hearing: 22nd January 2018 and 06th February 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/187/2017

B.A.S.C. Abeywardena v. National Housing Development Authority - RTICAppeal/174/2017

Appellant: B.A.S.C. Abeywardena

Public Authority: National Housing Development Authority

Dates of Appeal Hearing: February 8th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/174/2017

 

B. M. I. C. Gunawardena v Survey Department of Sri Lanka - RTICAppeal/104/2017

Appellant: Mr. B. M. I. C. Gunawardena

Public Authority: Survey Department of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: October 31st 2017, December 19th 2017, and February 14th 2018

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/104/2017

 

RTICAppeal/34/2017 - பி.எம். வீரரட்ண மற்றும் டி. அமரநாயக்க எதிர் மத்திய மாகாண பொதுசேவை ஆணைக்குழு

மேன்முறையீட்டாளர்: பி.எம். வீரரட்ண மற்றும் டி. அமரநாயக்க

பகிரங்க அதிகாரசபை: மத்திய மாகாண பொதுசேவை ஆணைக்குழு

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆவணி 14, 2017

ஆணை:

rtiDownload
RTICAppeal/22/2017 - பசீர் சேகுதாவுத் எதிர் ஜனாதிபதி செயலகம்

மேன்முறையீட்டாளர்: திரு பசீர் சேகுதாவுத்
பகிரங்க அதிகாரசபை: ஜனாதிபதி செயலகம்
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஐப்பசி 16, 2017
ஆணை:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/22/2017

C. L. Rajapakse v. Department of Agriculture, Peradeniya - RTICAppeal/048/2017

Appellant: C. L. Rajapakse

Public Authority: Department of Agriculture, Peradeniya

Dates of Appeal Hearing: August 30th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janC. L. Rajapakse v. Department of Agriculture, Peradeniya (RTICAppeal/48/2017)

RTICAppeal/72/2017 - C. Sivasuthan v. Provincial Department of Education, Northern Province

Appellant: Mr. C. Sivasuthan

Public Authority: Provincial Department of Education, Northern Province

Dates of Appeal Hearing: October 23rd, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/72/2017 - C. Sivasuthan v. Provincial Department of Education, Northern Province

D.D.N. Amarasekera v. Visakha Vidyalaya, Colombo 05 - RTICAppeal/121/2017

Appellant: DDN Amarasekera

Public Authority: Visakha Vidyalaya, Colombo 05

Date of Appeal Hearing : November 17th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/121/2017

 

RTIC Appeal/09/2017 - இ.எ.என்.டி. எதிரிசிங்க எதிர் பணிப்பாளர் நாயகம், தொழிற் பயிற்சி திணைக்களம்

மேன்முறையீட்டாளர்: திரு.இ.எ.என்.டி. எதிரிசிங்க

பகிரங்க அதிகார சபை: தொழிற் பயிற்சி திணைக்களம்

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆனி 27,2017

ஆணை:

ETF Surekeeme Sevaka Sangamaya v. Employees Trust Fund Board - RTICAppeal/169/2017

Appellant: ETF Surekeeme Sevaka Sangamaya

Public Authority: ETF Board

Dates of Appeal Hearing: January 22nd 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/169/2017

 

Feizal Samath v. Sri Lanka Bureau of Foreign Employment - RTICAppeal/201/2017

Appellant: Mr. Feizal Samath

Public Authority: Sri Lanka Bureau of Foreign Employment

Dates of Appeal Hearing: February 6th 2018, February 23rd 2018, and March 16th 2018

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/201/2017

 

RTICAppeal/17/2017 - ஜி. டிலீப் அமுதன் எதிர் பேரவைச் செயலகம், வட மாகாண சபை

மேன்முறையீட்டாளர்: திரு. ஜி. டிலீப் அமுதன்

பகிரங்க அதிகார சபை: பேரவைச் செயலகம், வடமாகாண சபை

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆடி 10, 2017

ஆணை:

rtiDownload
RTICAppeal/35/2017 - ஜி. டிலீப் அமுதன் எதிர் ஆளுனர் செயலகம், வடமாகாண சபை

மேன்முறையீட்டாளர்: திரு. ஜி. டிலீப் அமுதன்

பகிரங்க அதிகாரசபை: ஆளுனர் செயலகம், வடமாகாண சபை

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆவணி 14, 2017

ஆணை:

rtiDownload
G. Dileep Amuthan v. Ministry of Agriculture, Northern Province - RTICAppeal/140/2017

Appellant: Mr. G. Dileep Amuthan

Public Authority: Ministry of Agriculture, Northern Province

Dates of Appeal Hearing: November 20th, 2017

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/140/2017

RTICAppeal/21/2017 - ஜி.டிலீப் அமுதன் எதிர் செயலாளர் முதலமைச்சரின் அமைச்சு, வடமாகாண சபை

மேன்முறையீட்டாளர்: திரு. ஜி. டிலீப் அமுதன்

பகிரங்க அதிகாரசபை: முதலமைச்சரின் அமைச்சு, வடமாகாண சபை

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆடி 10, 2017

ஆணை:

rtiDownload
RTICAppeal/20/2017 - ஜி.டிலீப் அமுதன் எதிர் செயலாளர், கல்வி அமைச்சு, வடமாகாண சபை

மேன்முறையீட்டாளர்: திரு. ஜி. டிலீப் அமுதன்

பகிரங்க அதிகார சபை: கல்வி அமைச்சு, வடமாகாண சபை

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆடி 10, 2017

ஆணை:

rtiDownload
G.K.A.Ariyadasa v. Sri Lankan Mahaweli Authority - RTICAppeal/150/2017

Appellant: G.K. A. Ariyadasa

Public Authority: Sri Lanka Mahaweli Authority

Dates of Appeal Hearing: November 27th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/150/2017 - G.K.A.Ariyadasa v. Sri Lankan Mahaweli Authority

RTICAppeal/38/2017 - ஜி. லியனகே எதிர் நிதியியல் குறைகேள் அதிகாரி

மேன்முறையீட்டாளர்:திருஜி. லியனகே
பகிரங்க அதிகார சபை: நிதியியல் குறைகேள் அதிகாரி
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆவணி 29, 2017
ஆணை:

RTICAppeal/23/2017 - ஜி.பி.அமரசேகர எதிர் பரீட்சைகள் ஆணையாளர் நாயகம்,/ பரீட்சை திணைக்களம்

மேன்முறையீட்டாளர்: திரு.ஜி.பி.அமரசேகர

பகிரங்க அதிகாரசபை: பரீட்சைத்திணைக்களம்

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆடி 17, 2017

ஆணை:

Gamini Wickremeratne v. Department of Valuation - RTICAppeal/069/2017

Appellant: Mr. Gamini Wickremeratne

Public Authority: Department of Valuation

Dates of Appeal Hearing: September 25th, 2017 & October 30th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/69/2017

H.M.C.A. Jayasiri v. Seethawakapura Urban Council - RTICAppeal/105/2017

Appellant: Mr. H.M.C.A. Jayasiri

Public Authority: Urban Council, Seethawakapura

Dates of Appeal Hearing: November 8th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/105/2017 - H.M.C.A. Jayasiri v. Seethawakapura Urban Council

 

RTICAppeal/43/2017 - எச்.எஸ்.சந்திரரட்ண எதிர் விவசாய சேவைகள் மாவட்ட அலுவலகம், குருணாகல

மேன்முறையீட்டாளர்:திரு எச்.எஸ்.சந்திரரட்ண
பகிரங்கஅதிகாரசபை:விவசாய சேவைகள் மாவட்ட அலுவலகம், குருணாகல
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆவணி 29, 2017
ஆணை:

Harindra Madanayake v. University of Moratuwa - RTICAppeal/195/2017

Appellant: Mr. Mr. Harindra Madanayake

Public Authority: University of Moratuwa

Dates of Appeal Hearing: 06th February 2018

Order: 

RTICAppeal/195/2017 - Harindra Madanayake v. University of Moratuwa

 

RTICAppeal/45/2017 - ஜே.எ.டி.ஜி.எ.ஜயகொடி எதிர் பன்னல பிரதேசசபை/ உள்ளுராட்சி ஆணையாளர், வடமேல் மாகாணம்

மேன்முறையீட்டாளர்: ஜே.எ.டி.ஜி.எ.ஜயகொடி
பகிரங்க அதிகார சபை: பன்னல பிரதேசசபை/ உள்ளுராட்சி ஆணையாளர், வடமேல் மாகாணம்
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆவணி 30, 2017
ஆணை:

J.A.K.S. Jayasinghe v. University of Moratuwa - RTICAppeal/063/2017

Appellant:  Prof. J.A.K.S. Jayasinghe

Public Authority: University of Moratuwa

Dates of Appeal Hearing: February 27th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/063/2017

 

Jamaldeen Sarjoon v. Presidential Secretariat - RTICAppeal/060/2017

Appellant: Mr. Jamaldeen Sarjoon

Public Authority: Presidential Secretariat

Dates of Appeal Hearing: October 16th, 2017, November 20th 2017, January 16th, 2018 and February 27th, 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTIC Appeal/060/2017

RTICAppeal/16/2017 - கே.ஜி. பிரேமரெட்ண எதிர் வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துறை அமைச்சு

மேன்முறையீட்டாளர்: திருகே.ஜி. பிரேமரெட்ண

பகிரங்க அதிகாரசபை: வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துறை அமைச்சு

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதிகள்: ஆடி 3, 2017, ஆடி 31, 2017 மற்றும் ஆவணி 21, 2017

ஆணை:

rtiDownload
RTICAppeal/04/2017 - கே.ஜே.வன்னியாராச்சி எதிர் வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை

மேன்முறையீட்டாளர்: திரு. கே.ஜே.வன்னியாராச்சி
பகிரங்க அதிகார சபை: வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதிகள்: வைகாசி 18-2017, ஆனி 5-2017 மற்றும் ஆனி 19-2017
ஆணை:

RTICAppeal/15/2017 - கே.வி.கே. நவரட்ண எதிர் கல்வி அமைச்சு

மேன்முறையீட்டாளர்: திருமதி.கே.வி.கே. நவரட்ண
பகிரங்கஅதிகாரசபை: கல்வி அமைச்சு
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதிகள்: ஆடி 3, 2017, ஆடி 24, 2017 மற்றும் ஆவணி 21, 2017
ஆணை:

Kumarasiri Manage v. Vishakha Vidyalaya/ Ministry of Education - RTICAppeal/065/2017

Appellant: Dr. Kumarasiri Manage

Public Authority: Vishakha Vidyalaya/ Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: October 16th, 2017

Order:

rtiDownload

 

 

RTICAppeal/82/2017 - குமாரி பிரியதர்ஷினி ஹேரத் எதிர் தொழில் திணைக்களம்

மேன்முறையீட்டாளர்: குமாரி பிரியதர்ஷினி ஹேரத்

பகிரங்கஅதிகாரசபை: தொழில் திணைக்களம்

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: 23.10.2017/p>

ஆணை:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/82/2017

RTICAppeal/44/2017 - எல்.டி.என்.குமாரசிறி எதிர் மகாநாம கல்லுரி/ கல்வி அமைச்சு

மேன்முறையீட்டாளர்: எல்.டி.என்.குமாரசிறி
பகிரங்கஅதிகாரசபை:மகாநாமகல்லுரி/கல்வி அமைச்சு
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: புரட்டாதி 14, 2017
ஆணை:

Lacille De Silva v. Ministry of Public Administration and Management - RTICAppeal/135/2017

Appellant: Lacille De Silva

Public Authority: Ministry of Public Administration and Management

Date of Appeal Hearing: 04th December 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/135/2017 - Lacille De Silva v. Ministry of Public Administration and Management

 

RTICAppeal/28/2017 - லலித் ஆனந்த எதிர் கல்வி அமைச்சு

மேன்முறையீட்டாளர்: திரு. லலித் ஆனந்த

பகிரங்க அதிகாரசபை: கல்வி அமைச்சு

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆடி 24, 2017

ஆணை:

rtiDownload

Lokuge Don Sudath v. Zonal Education Office, Ambalangoda - RTICAppeal/091/2017

Appellant: Lokuge Don Sudath

Public Authority: Zonal Education Office, Ambalangoda

Date of Appeal Hearing: November 6th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E jan Lokuge Don Sudath v. Zonal Education Office, Ambalangoda (RTICAppeal/91/2017)

M.H.M. Hisham v. Sri Lanka Railways - RTICAppeal/143/2017

Appellant: M.H.M. Hisham

Public Authority: Sri Lanka Railways

Date of Appeal Hearing : December 19th 2017 & February 6th 2018

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/143/2017

 

RTICAppeal/46/2017 - எம்.எம்.நிப்ராஸ் மன்சூ எதிh கல்முனை மாநகர சபை

மேன்முறையீட்டாளா: எம்.எம்.நிப்ராஸ் மன்சூ பகிரங்க அதிகாரசபை: கல்முனை மாநகர சபை மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட திகதி: புரட்டாதி 14, 2017 ஆணை:

RTICAppeal/49/2017 - M. M. Sabri v. Chief Secretary’s Secretariat, Eastern Province

Appellant: Mr. Mohamed Sabri

Public Authority: Chief Secretary’s Secretariat, Eastern Province

Dates of Appeal Hearing: October 23rd, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/49/2017 - M. M. Sabri v. Chief Secretary’s Secretariat, Eastern Province

 

Muthuthamby Tharmaratnam v. Kaduwela UC - RTICAppeal/101/2017

Appellant: Mr. Muthuthamby Tharmaratnam

Public Authority: Urban Council, Kaduwela

Dates of Appeal Hearing: 13th November 2017 and 02nd January 2018

Order: 

RTICAppeal/101/2017 - Muthuthamby Tharmaratnam v. Kaduwela UC

 

P.U. Rangabandara v. Mahaweli Authority of Sri Lanka - RTICAppeal/055/2017

Appellant: Mr. P.U. Rangabandara

Public Authority: Mahaweli Authority of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: 14th September 2017, 23rd October 2017, 27th November 2017 and 19th December 2017

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/055/2017

RTICAppeal/32/2017 - பத்மசேன திசாநாயக்க எதிர் றோயல் கல்லூரி/ கல்வி அமைச்சு

மேன்முறையீட்டாளர்: திரு. பத்மசேன திசாநாயக்க

பகிரங்க அதிகாரசபை: றோயல் கல்லூரி, கல்வி அமைச்சு

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆடி 31, 2017

ஆணை:

rtiDownload
 

RTICAppeal/78/2017 - Purujoththaman Thangamayl v. National Water Supply & Drainage Board

Appellant: Mr. T. Purujoththaman

Public Authority: National Water Supply & Drainage Board

Dates of Appeal Hearing: October 23rd, 2017

Order:

gazet rti 2002 42 E janPurujoththaman Thangamayl v. National Water Supply & Drainage Board (RTICAppeal/78/2017)

 

RTICAppeal/01/2017 - ராஜேந்திர விஜேசிங்க எதிர் பாணந்துறை நகர சபை

மேன்முறையீட்டாளர்: திரு. ராஜேந்திர விஜேசிங்க
பகிரங்க அதிகாரசபை: பாணந்துறை நகரசபை
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதிகள்: சித்திரை 28, 2017 மற்றும் வைகாசி 9, 2017
ஆணை:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/01/2017 - Rajendra Wijesinghe v. Panadura Urban Council

Rajendra Wijesinghe v. Urban Council, Panadura - RTICAppeal/100/2017

Appellant: Mr. R. S. Wijesinghe

Public Authority: Urban Council, Panadura

Dates of Appeal Hearing: November 13th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/100/2017

RTICAppeal/41/2017 - எஸ்.எ.டி.எப்.பி.ஜயதிலக எதிர் விவசாய அபிவிருத்தி திணைக்களம்

மேன்முறையீட்டாளர்: எஸ்.எ.டி.எப்.பி.ஜயதிலக
பகிரங்கஅதிகாரசபை: விவசாய அபிவிருத்தி திணைக்களம்
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆவணி 30, 2017
ஆணை:

S.M. Manoj Prasanna v. Department of Forest Conservation - RTICAppeal/155/2017

Appellant: Mr. S. M. Manoj Prasanna

Public Authority: Department of Forest Conservation

Dates of Appeal Hearing: December 15th, 2017

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/155/2017

S.M. Manoj Prasanna v. District Secretariat, Batticaloa - RTICAppeal/110/2017

Appellant: Mr. S.M. Manoj Prasanna

Public Authority: District Secretariat, Batticaloa

Dates of Appeal Hearing: November 8th, 2017 and November 15th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/110/2017 - S.M. Manoj Prasanna v. District Secretariat, Batticaloa

 

S.M. Manoj Prasanna v. Mahaweli Authority of Sri Lanka (MASL) - RTICAppeal/108/2017

Appellant: Mr. S.M. Manoj Prasanna

Public Authority: Mahaweli Authority of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: November 8th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/108/2017

S.M. Manoj Prasanna v. Mahaweli Authority of Sri Lanka (MASL) - RTICAppeal/109/2017

Appellant: Mr. S.M. Manoj Prasanna

Public Authority: Mahaweli Authority of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: November 8th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/109/2017 - S.M. Manoj Prasanna v. Mahaweli Authority of Sri Lanka (MASL)

 

Sagara Hewagama v. Employees Trust Fund Board - RTICAppeal/159/2017

Appellant: Sagara Hewagama

Public Authority: ETF Board

Dates of Appeal Hearing: January 22nd 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/159/2017

 

Saman Kariyawasam v. Divisional Secretariat Baddegama - RTICAppeal/051/2017

Appellant: Saman Kariyawasam

Public Authority: Divisional Secretariat Baddegama

Date of Appeal Hearing: November 06th 2017 & January 30th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/51/2017

 

Saman Kariyawasam v. Divisional Secretariat Gonapinuwala - RTICAppeal/050/2017

Appellant: Saman Kariyawasam

Public Authority: Divisional Secretariat Gonapinuwala

Date of Appeal Hearing: September 30th, 2017, 6th November 2017 (In-person)

Order:

gazet rti 2002 42 E jan Saman Kariyawasam v. Divisional Secretariat Gonapinuwala (RTICAppeal/50/2017)

Sarojini Balasubramaniam v.  National Police Commission - RTICAppeal/085/2017

Appellant: Ms. Sarojini Balasubramaniam

Public Authority: National Police Commission

Date of Appeal Hearing : 20th November 2017 and 22nd January 2018

Order: 

RTICAppeal/085/2017

 

Suren D.E. Perera (AAL) v. Attorney General’s Department - RTICAppeal/088/2017

Appellant: Suren D. E. Perera (AAL)

Public Authority: Attorney General’s Department

Date of Appeal Hearing: October 30th, 2017 & December 4th, 2017

Order:

gazet rti 2002 42 E janSuren D.E. Perera (AAL) v. Attorney General’s Department (RTICAppeal/88/2017)

T. Amalan v. Mullaitivu District General Hospital - RTICAppeal/066/2017

Appellant: Mr. T. Amalan

Public Authority: Mullaitivu District General Hospital

Dates of Appeal Hearing: September 25th, 2017

Order:

rtiDownload
RTICAppeal/37/2017 - ரி.அதுல பெரேரா எதிர் வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை

மேன்முறையீட்டாளர்:திருரி.அதுல பெரேரா
பகிரங்கஅதிகாரசபை: வீதிஅபிவிருத்திஅதிகாரசபை
ஆணை:

RTICAppeal/27/2017 - ரி.எச்.மகிந்தபால எதிர் பிரதேச செயலாளர், ஹிக்கடுவ

மேன்முறையீட்டாளர்: திரு. ரி.எச்.மகிந்தபால

பகிரங்க அதிகாரசபை: பிரதேச செயலகம், ஹிக்கடுவ

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆடி 24, 2017

ஆணை:

rtiDownload
RTICAppeal/24/2017 - டெரன்ஸ் பிரியந்த திரிமனே எதிர் மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசபை

மேன்முறையீட்டாளர்: திரு டெரனஸ் பிரியந்த திரிமனே
பகிரங்கஅதிகாரசபை: மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசபை
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதிகள்: ஆடி 17, 2017 மற்றும் ஆவணி 29, 2017
ஆணை:

RTICAppeal/42/2017 - தரிந்து ஜயவர்த்தன எதிர் கம்பஹா பண்டாரநாயக்கா கல்லூரி, கல்வி அமைச்சு

மேன்முறையீட்டாளர்: திரு. தரிந்து ஜயவர்த்தன

பகிரங்க அதிகாரசபை: கம்பஹா பண்டாரநாயக்கா கல்லூரி, கல்வி அமைச்சு

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆவணி 29, 2017

ஆணை:

rtiDownload
Tharindu Jayawardena v. Rehabilitation Commissioner - RTICAppeal/119/2017

Appellant: Tharindu Jayawardena

Public Authority: Rehabilitation Commissioner

Date of Appeal Hearing: 22nd November 2017 and 22nd January 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janTharindu Jayawardena v. Rehabilitation Commissioner

RTICAppeal/03/2017 - டபிள்யு.எம்.எல்.வி.ஜி பெர்ணாண்டோ எதிர் உள்ளுராட்சி திணைக்களம், மேல் மாகாணம்

மேன்முறையீட்டாளர்: திருமதி.டபிள்யு.எம்.எல்.வி.ஜி பெர்ணாண்டோ
பகிரங்க அதிகார சபை:உள்ளுராட்சி திணைக்களம், மேல் மாகாணம்
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: வைகாசி 09, 2017
ஆணை:

rtiDownload
மேன்முறையீடுகள் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அண்மைய தீர்மானங்கள்

 

rti independance new

நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நேரடி விசாரணைகள்