பயனாளர் மதிப்பீடு: 4 / 5

இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 

RTICAppeal/66/2017 - T. Amalan v. Mullaitivu District General Hospital

Appellant: Mr. T. Amalan

Public Authority: Mullaitivu District General Hospital

Dates of Appeal Hearing: September 25th, 2017

Order:

rtiDownload
RTICAppeal/42/2017 - Tharindu Jayawardena v. Gampaha Bandaranayake College/ Ministry of Education

Appellant: Tharindu Jayawardena

Public Authority: Gampaha Bandaranayake College/ Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: August 29th, 2017

Order:

rtiDownload
எஸ்.எ.டி.எப்.பி.ஜயதிலக எதி விவசாய அபிவிருத்தி திணைக்களம் (RTICAppeal/41/2017)

மேன்முறையீட்டாளா: எஸ்.எ.டி.எப்.பி.ஜயதிலக
பகிரங்க அதிகாரசபை: விவசாய அபிவிருத்தி திணைக்களம்
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆவணி 30, 2017
ஆணை:

ரி.அதுல பெரேரா எதி வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை (RTICAppeal/37/2017)

மேன்முறையீட்டாளா: திரு ரி.அதுல பெரேரா
பகிரங்க அதிகாரசபை: வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆவணி 29, 2017
ஆணை:

RTICAppeal/34/2017 - பி.எம். வீரரட்ண மற்றும் டி. அமரநாயக்க எதி மத்திய மாகாண பொதுசேவை ஆணைக்குழு

மேன்முறையீட்டாளா: பி.எம். வீரரட்ண மற்றும் டி. அமரநாயக்க
பகிரங்க அதிகாரசபை: மத்திய மாகாண பொதுசேவை ஆணைக்குழு
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆவணி 14, 2017
ஆணை:

RTICAppeal/34/2017 - B.M. Weeraratne & D. Amaranayake v. Secretary, Central Province Public Service Commission

Appellant: B.M. Weeraratne & D. Amaranayake

Public Authority: Central Province Public Service Commission

Date of Appeal Hearing: August 14th, 2017

Order:

rtiDownload
RTICAppeal/32/2017 - பத்மசேன திசாநாயக்க எதி றௌயல் கல்லுhhpஃகல்வி அமைச்சு

மேன்முறையீட்டாளா: திரு. பத்மசேன திசாநாயக்க
பகிரங்க அதிகாரசபை: றௌயல் கல்லுகல்வி அமைச்சு
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆடி 31, 2017
ஆணை:

RTICAppeal/28/2017 -லலித் ஆனந்த எதி கல்வி அமைச்சு

மேன்முறையீட்டாளா: திரு. லலித் ஆனந்த
பகிரங்க அதிகாரசபை: கல்வி அமைச்சு
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆடி 24, 2017
ஆணை:

RTICAppeal/27/2017 - ரி.எச்.மகிந்தபால எதி பிரதேச செயலாளர், ஹிக்கடுவ

மேன்முறையீட்டாளா: திரு. ரி.எச்.மகிந்தபால
பகிரங்க அதிகாரசபை: பிரதேச செயலகம்இ ஹிக்கடுவ
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆடி 24, 2017
ஆணை:

RTICAppeal/23/2017 - ஜி.பி.அமரசேகர எதி பரீட்சைகள் ஆணையாளர் நாயகம், பாட்சை திணைக்களம்

மேன்முறையீட்டாளா: திரு.ஜி.பி.அமரசேகர
பகிரங்க அதிகாரசபை: பாட்சைத் திணைக்களம்
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆடி 17, 2017
ஆணை:

RTICAppeal/21/2017 - ஜி.டிலீப் அமுதன் எதி செயலாளா; முதலமைச்சாpன் அமைச்சுஇ வடமாகாண சபை

மேன்முறையீட்டாளா: திரு. ஜி. டிலீப் அமுதன்
பகிரங்க அதிகாரசபை: முதலமைச்சான் அமைச்சுஇ வடமாகாண சபை
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆடி 10இ 2017
ஆணை:

RTICAppeal/20/2017 - ஜி.டிலீப் அமுதன் எதிh; செயலாளர்இ கல்வி அமைச்சுஇ வடமாகாண சபை

மேன்முறையீட்டாளா: திரு. ஜி. டிலீப் அமுதன்
பகிரங்க அதிகார சபை: கல்வி அமைச்சுஇ வடமாகாண சபை
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆடி 10இ 2017
ஆணை:

RTICAppeal/17/2017 - பு. னுடைநநி யூஅரவாயn எ. யூளளநஅடிடல ளுநஉசநவயசயைவஇ ழேசவாநசn Pசழஎinஉயைட ஊழரnஉடை

மேன்முறையீட்டாளா: திரு. ஜி. டிலீப் அமுதன்
பகிரங்க அதிகாரசபை: பேரவைச் செயலகம்இ வடமாகாண சபை
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆடி 10, 2017
ஆணை:

RTICAppeal/16/2017 - K.G. Pemaratne v. Ministry of Housing and Construction

Appellant: Mr. K.G. Premaratne

Public Authority: Ministry of Housing and Construction

Dates of Appeal Hearing: July 3rd, 2017, July 31st, 2017 & August 21st

Order:

rtiDownload
RTICAppeal/09/2017 - இ.எ.என்.டி. எதிரிசிங்க எதி பணிப்பாளா; நாயகம்இ தொழிற்பயிற்சி திணைக்களமா

மேன்முறையீட்டாளா: திரு. கே.ஜே.வன்னியாராச்சி
பகிரங்க அதிகாரசபை: வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட திகதிகள்: வைகாசி 18-2017இ ஆனி 5-2017 மற்றும் ஆனி 19-2017
ஆணை:

RTICAppeal/04/2017 - கே.ஜே.வன்னியாராச்சி எதிh; வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை

மேன்முறையீட்டாளா: திரு. கே.ஜே.வன்னியாராச்சி
பகிரங்க அதிகாரசபை: வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட திகதிகள்: வைகாசி 18-2017இ ஆனி 5-2017 மற்றும் ஆனி 19-2017
ஆணை:

RTICAppeal/03/2017 - டபிள்யூ.எம்.எல்.வி.ஜி பொ;ணாண்டோ எதிh; உள்ளுராட்சி திணைக்களம்இ மேல் மாகாணம்

மேன்முறையீட்டாளா: திருமதி. டபிள்யூ.எம்.எல்.வி.ஜி பொணாண்டோ
பகிரங்க அதிகாரசபை: உள்ளுராட்சி திணைக்களம்இ மேல் மாகாணம்
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட திகதி: வைகாசி 09இ 2017
ஆணை:

(RTICAppeal/01/2017) ராஜேந்திர விஜேசிங்க எதிர் பாணந்துறை நகர சபை

மேன்முறையீட்டாளர் : திரு. ராஜேந்திர விஜேசிங்க
பகிரங்க அதிகாரசபை : பாணந்துறை நகரசபை
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட திகதிகள் : சித்திரை 28இ 2017 மற்றும் வைகாசி 9இ 2017
ஆணை:

Recent Decisions in Appeal


international right to know day banner

Ongoing In-Person Hearings