பயனாளர் மதிப்பீடு: 4 / 5

இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 

2019

A.A. Lionel v. Beruwala Pradeshiaya Sabha Aluthgama - RTICAppeal/1273/2019

Appellant:A.A. Lionel

Public Authority: Beruwala Pradeshiaya Sabha Aluthgama

Dates of Appeal Hearing: 07.10.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1273/2019

 

A.A.Yogarani v Divisional Secretariat Valikamam South West- RTICAppeal/1187/2019

Appellant: A.A.Yogarani

Public Authority: Divisional Secretariat Valikamam South West

Dates of Appeal Hearing: 02.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1187/2019

 

A. Arokianathan v Ministry of Defense - RTICAppeal/1130/2019

Appellant: A. Arokianathan

Public Authority: Ministry of Defense

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1130/2019

 

A B Stembo Vs. Irrigation Department - RTICAppeal/996/2019

Appellant: A B Stembo

Public Authority: Irrigation Department

Dates of Appeal Hearing: 03.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/996/2019

 

A Elanko v Chief Secretary’s Secretariat, Northern Provincial Council RTIC - RTICAppeal/1402/2019

Appellant: N. Pugansrindiran

Public Authority: Chief Secretary’s Secretariat, Northern Provincial Council RTIC/p>

Dates of Appeal Hearing: 05.07.2019, 30.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1402/2019

 

A Elanko v Provincial Public Service Commission, Northern Province RTIC - RTICAppeal/1408/2019

Appellant: N. Pugansrindiran

Public Authority: Provincial Public Service Commission, Northern Province RTIC

Dates of Appeal Hearing: 05.07.2019, 30.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1408/2019

 

A.K.A. Asam .Vs. Ministry Of Health - RTICAppeal/1180/2019

Appellant: A.K.A. Asam

Public Authority: Ministry Of Health

Dates of Appeal Hearing: 02.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1180/2019

 

A.K.P. MAHINDA VS. MINISTRY OF TRANSPORT - RTICAppeal/447/2019

Appellant: A.K.P. Mahinda

Public Authority: Ministry of Transport

Dates of Appeal Hearing: 29.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/447/2019

 

A.M. Ahamed v. District Secretariat Mannar - RTICAppeal/1069/2019

Appellant: A.M. Ahamed

Public Authority: District Secretariat Mannar

Dates of Appeal Hearing: 08.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1069/2019

 

A.M Fowzan Vs Divisional Secretariat Addalaichenai - RTICAppeal/1792/2019

Appellant: A.M Fowzan

Public Authority: Divisional Secretariat Addalaichenai

Dates of Appeal Hearing: 15.10.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1792/2019

 

A.M Fowzan Vs Divisional Secretariat Addalaichenai - RTICAppeal/1793/2019

Appellant: A.M Fowzan

Public Authority: Divisional Secretariat Addalaichenai

Dates of Appeal Hearing: 15.10.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1793/2019

 

A.M Fowzan Vs Divisional Secretariat Addalaichenai - RTICAppeal/1794/2019

Appellant: A.M Fowzan

Public Authority: Divisional Secretariat Addalaichenai

Dates of Appeal Hearing: 15.10.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1794/2019

 

A.M Fowzan Vs Zonal Education Office - RTICAppeal/1741/2019

Appellant: A.M Fowzan

Public Authority: Zonal Education Office

Dates of Appeal Hearing: 15.10.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1741/2019

 

A.R.H Amarasekara Vs. Urban Development Authority - RTICAppeal/1061/2019

Appellant: A.R.H Amarasekara

Public Authority: Urban Development Authority

Dates of Appeal Hearing: 08.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1061/2019

 

A Shanthini Devi, Thayalan Premina, A Jeyarani v District Secretariat Kandawalai - RTICAppeal/1253-A,B,C/2019

Appellant: A Shanthini Devi, Thayalan Premina, A Jeyarani

Public Authority: District Secretariat Kandawalai

Dates of Appeal Hearing: 27.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1253- A,B,C/2019

 

Amalini De Sayrah v. SL CERT - RTICAppeal/981/2019

Appellant: Amalini De Sayrah

Public Authority: SL CERT

Dates of Appeal Hearing: 07.05.2019; 10.12.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/981/2019

 

B A Mendis v. CEB - RTICAppeal/1248/2019

Appellant: B A Mendis

Public Authority: CEB

Dates of Appeal Hearing: 20.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1248/2019

 

B.D. Weerasinghe v Pradeshiya Sabha, Katana - RTICAppeal/896/2019

Appellant: B.D. Weerasinghe

Public Authority: Pradeshiya Sabha, Katana

Dates of Appeal Hearing: 14.05.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/896/2019

 

C. J. Wijewardena v Sri Lanka Telecom - RTICAppeal/1366/2019

Appellant: C. J. Wijewardena

Public Authority: Sri Lanka Telecom

Dates of Appeal Hearing: 17.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1366/2019

 

C. Sivasuthan v Ministry of Education, Cultural Affairs, Sports and Youth Affairs- Northern Provincial Council

Appellant: C. Sivasuthan

Public Authority: Ministry of Education, Cultural Affairs, Sports and Youth Affairs- Northern Provincial Council

Dates of Appeal Hearing: 05.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1133/2019

 

மாற்றுக் கொள்கைகளுக்கான நிலையம் எதிர் நதீp மற்றும் சிறைச்சாலை மறுசீரமைப்பு அமைச்சு- RTICAppeal/1491/2019

மேன்முறையீட்டாளர்: மாற்றுக் கொள்கைகளுக்கான நிலையம்

பகிரங்க அதிகார சபை: நீதி மற்றும் சிறைச்சாலை மறுசீரமைப்பு அமைச்சு

மேன்முறையீட்டு விளக்கம் கேட்கப்பட்ட திகதிகள்: 02.07.2019

ஆணை:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1491/2019

 

Ceylon Electrical Board Technological Engineers and Superintended Union v. CEB - RTICAppeal/1247/2019

Appellant: Ceylon Electrical Board Technological Engineers and Superintended Union

Public Authority: CEB

Dates of Appeal Hearing: 20.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1247/2019

 

Chandranath Weerakkody Vs. Ministry Of Sports - RTICAppeal/937/2019

Appellant: Chandranath Weerakkody

Public Authority: Ministry Of Sports

Dates of Appeal Hearing: 29.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/937/2019

 

CPA v. Presidential Secretariat - RTICAppeal/1548/2019

Appellant: CPA

Public Authority: Presidential Secretariat

Dates of Appeal Hearing: 09.07.2019, 27.08.2019, 24.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1548/2019

 

D.D.P.K. De Alwis v Urban Development Authority - RTICAppeal/754/2019

Appellant: D.D.P.K. De Alwis

Public Authority: Urban Development Authority

Dates of Appeal Hearing: 23.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/754/2019

 

D.G.A. Udugama .Vs. Excise Department - RTICAppeal/822/2019

Appellant: K.G. Bandupema

Public Authority: Ministry Of Defence

Dates of Appeal Hearing: 16.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/822/2019

 

D.K. Keerthi Tissa V. Department of Co-operative Development, Central Province - RTICAppeal/990/2019

Appellant: D.K. Keerthi Tissa

Public Authority: Department of Co-operative Development, Central Province

Dates of Appeal Hearing: 03.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/990/2019

 

D. L. Amarasinghe vs. St. Aloysius College - RTICAppeal/942/2019

Appellant: D. L. Amarasinghe

Public Authority: St. Aloysius College

Dates of Appeal Hearing: 27.05.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/942/2019

 

D.M.A. Karunasiri v Land Commissioner General's Department - RTICAppeal/837/2019

Appellant:D.M.A. Karunasiri

Public Authority: Land Commissioner General's Department

Dates of Appeal Hearing: 06.05.2019, 23.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/837/2019

 

D.Sunil v Zonal Education Office, Mawanella - RTICAppeal/967/2019

Appellant: D.Sunil

Public Authority: Zonal Education Office, Mawanella

Dates of Appeal Hearing: 03.06.2019, 30.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/967/2019

 

D.Sunil v Zonal Education Office, Trincomalee- RTICAppeal/968/2019

Appellant: D.Sunil

Public Authority: Zonal Education Office, Trincomalee

Dates of Appeal Hearing: 03.06.2019, 30.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/968/2019

 

Dr. A.L Ameerudeen v University Grant Commission - RTICAppeal/1053/2019

Appellant: Dr. A.L Ameerudeen

Public Authority: University Grant Commission

Dates of Appeal Hearing: 11.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1053/2019

 

Dr Nanda and others v. UDA - RTICAppeal/1141/2019

Appellant: Dr Nanda

Public Authority: UDA

Dates of Appeal Hearing: 09.07.2019; 13.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1141/2019

 

Dr T B Ananda Jayalal  v The Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine - RTICAppeal/890/2019

Appellant: Dr T B Ananda Jayalal

Public Authority: The Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine

Dates of Appeal Hearing: 09.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/890/2019

 

E.H. Ciryl Gunrathne v. Divisional Secretariat Tangalle - RTICAppeal/1101/2019

Appellant: E.H. Ciryl Gunrathne

Public Authority: Divisional Secretariat Tangalle

Dates of Appeal Hearing: 15.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1101/2019

 

E.M.B.P Gunasekara Vs. Ministry of Education - RTICAppeal/1552/2019

Appellant: E.M.B.P Gunasekara

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 15.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1552/2019

 

E.M. Sameer v Ministry of Home Affairs - RTICAppeal/1174/2019

Appellant: E.M. Sameer

Public Authority: Ministry of Home Affairs

Dates of Appeal Hearing: 30.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1174/2019

 

G.A.J. Weerasinghe Vs. Ministry of Education - RTICAppeal/1064/2019

Appellant: G.A.J. Weerasinghe

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 08.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1064/2019

 

G.G.C. Keerthirathna V. Department of Examination - RTICAppeal/987/2019

Appellant: G.G.C. Keerthirathna

Public Authority: Department of Examination

Dates of Appeal Hearing: 03.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/987/2019

 

G.G.C. Keerthirathna V. Department of Examination - RTICAppeal/988/2019

Appellant: G.G.C. Keerthirathna

Public Authority: Department of Examination

Dates of Appeal Hearing: 03.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/988/2019

 

G.G.N. Lakmal Gunasekara v. Ministry of Health - RTICAppeal/1116/2019

Appellant: G.G.N. Lakmal Gunasekara

Public Authority: Ministry of Health

Dates of Appeal Hearing: 22.07.2019, 09.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1116/2019

 

G. L. F. Perera v Central Bank of Sri Lanka - RTICAppeal/1381/2019

Appellant: G. L. F. Perera

Public Authority: Central Bank of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: 15.10.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1381/2019

 

H.A. Mahinda Jayaweera Vs. Ministry of Highways and Road Development - RTICAppeal/1043/2019

Appellant: H.A. Mahinda Jayaweera

Public Authority: Ministry of Highways and Road Development

Dates of Appeal Hearing: 24/06/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1043/2019

 

H.A. Mahinda Jayaweera Vs. Ministry of Highways and Road Development - RTICAppeal/1055/2019

Appellant: H.A. Mahinda Jayaweera

Public Authority: Ministry of Highways and Road Development

Dates of Appeal Hearing: 24/06/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1055/2019

 

H.M Dissanayake Vs. Land Commissioner General’s Department - RTICAppeal/1135/2019

Appellant: H.M Dissanayake

Public Authority: Land Commissioner General’s Department

Dates of Appeal Hearing: 15.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1135/2019

 

H.S. Wickrama Aratchchi .Vs. Municipal Council Matara - RTICAppeal/1204/2019

Appellant: H.S. Wickrama Aratchchi

Public Authority: Municipal Council Matara

Dates of Appeal Hearing: 09.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1204/2019

 

Hajara Cassim Vs. Muslim Ladies Collage - RTICAppeal/994/2019

Appellant: Hajara Cassim

Public Authority: Muslim Ladies Collage

Dates of Appeal Hearing: 03.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/994/2019

 

Harold Fernando v Catholic Education Office - RTICAppeal/1090/2019

Appellant: Harold Fernando

Public Authority: Catholic Education Office

Dates of Appeal Hearing: 18.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1090/2019

 

I.G.L. Jayaweera v. Ministry of Education, Southern Province - RTICAppeal/1058/2019

Appellant: I.G.L. Jayaweera

Public Authority: Ministry of Education, Southern Province

Dates of Appeal Hearing: 01.07.2019; 22.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1058/2019

 

I.R. Siriwardhane v. Valuation Department - RTICAppeal/1106/2019

Appellant: I.R. Siriwardhane

Public Authority: Valuation Department

Dates of Appeal Hearing: 15.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1106/2019

 

J.A.D.G.A. Jayakodi v. Department of Local Government, North Western - RTICAppeal/810/2019

Appellant: J.A.D.G.A. Jayakodi

Public Authority: Department of Local Government, North Western

Dates of Appeal Hearing: 10.10.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/810/2019

 

J.A.S Karunasena Vs. Ministry of Education - RTICAppeal/1067/2019

Appellant: J.A.S Karunasena

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 08.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1067/2019

 

John Wilson v Colombo Municipal Council - RTICAppeal/1144/2019

Appellant: John Wilson

Public Authority: Colombo Municipal Council

Dates of Appeal Hearing: 09.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1144/2019

 

John Wilson v Urban Development Authority - RTICAppeal/1382/2019

Appellant: John Wilson

Public Authority: Urban Development Authority

Dates of Appeal Hearing: 09.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1382/2019

 

K.A.U.S. Kumarasinghe v Ministry of Education - RTICAppeal/1119/2019

Appellant: K.A.U.S. Kumarasinghe

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 22.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1119/2019

 

K.G. Bandupema .Vs. Ministry Of Defence - RTICAppeal/823/2019

Appellant: K.G. Bandupema

Public Authority: Ministry Of Defence

Dates of Appeal Hearing: 16.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/823/2019

 

K.G.R.Dias v Pradeshiya Sabha Wattala - RTICAppeal/867/2019

Appellant: K.G.R.Dias

Public Authority: Pradeshiya Sabha Wattala

Dates of Appeal Hearing: 06.05.2019, 30.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/867/2019

 

K.G.U. Indrajith Silva Vs. Department Of Prisions - RTICAppeal/1520/2019

Appellant: K.G.U. Indrajith Silva

Public Authority: Department Of Prisions

Dates of Appeal Hearing: 14.10.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1520/2019

 

K. Kularajendram v Vadamaradchy South West Pradeshiya Sabha, Karaveddy - RTICAppeal/1424/2019

Appellant: K. Kularajendram

Public Authority: Vadamaradchy South West Pradeshiya Sabha, Karaveddy

Dates of Appeal Hearing: 10.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1424/2019

 

K. Parthiban v DS Vavuniya - RTICAppeal/1081/2019

Appellant: K. Parthiban

Public Authority: DS Vavuniya

Dates of Appeal Hearing: 18/06/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1081/2019

 

K.S.  Sarath   Chandrasiri   Vs.  Zonal Education  Office  Mathugama - RTICAppeal/1008/2019

Appellant: K.S.  Sarath   Chandrasiri

Public Authority: Zonal Education  Office  Mathugama

Dates of Appeal Hearing: 10.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1008/2019

 

K. Vijayakumar v Department of Agrarian Development, Jaffna - RTICAppeal/1139/2019

Appellant: K. Vijayakumar

Public Authority: Department of Agrarian Development, Jaffna

Dates of Appeal Hearing: 09.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1139/2019

 

Kalmunai Forum v District Secretariat Ampara - RTICAppeal/1257/2019

Appellant: Kalmunai Forum

Public Authority: District Secretariat Ampara

Dates of Appeal Hearing: 27.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1257/2019

 

Kalmunai Forum v Ministry of Home Affairs - RTICAppeal/1190/2019

Appellant: Kalmunai Forum

Public Authority: Ministry of Home Affairs

Dates of Appeal Hearing: 30.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1190/2019

 

Kamal Abeysinghe v Royal College, Colombo/ Ministry of Education - RTICAppeal/879/2019

Appellant: Kamal Abeysinghe

Public Authority: Royal College, Colombo/ Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 02.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/879/2019

 

L.L. Bandula Perera Vs. Lanka Suger Company Limited - RTICAppeal/1157/2019

Appellant: L.L. Bandula Perera

Public Authority: Lanka Suger Company Limited

Dates of Appeal Hearing: 19.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1157/2019

 

L.R.N. Karunasena V. State Timber Corporation - RTICAppeal/838/2019

Appellant: L.R.N. Karunasena

Public Authority: State Timber Corporation

Dates of Appeal Hearing: 06.05.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/838/2019

 

M.D. Dayananda v Pradeshiya Sabha, Mathugama - RTICAppeal/898/2019

Appellant: M.D. Dayananda

Public Authority: Pradeshiya Sabha, Mathugama

Dates of Appeal Hearing: 14.05.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/898/2019

 

M.G. Hemapala v. Peoples Bank - RTICAppeal/239/2018

Appellant: M.G. Hemapala

Public Authority: Peoples Bank

Appeal Considered On: 26.06.201, 03.07.2018, 04.09.2018, 23.10.2018, 13.11.2018, 12.03.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/239/2018

 

M.G.S. Maddumasooriya V. Ministry of Education - RTICAppeal/1095/2019

Appellant: M.G.S. Maddumasooriya

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 22.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1095/2019

 

M.H.Fairooz v Special Criminal Investigation Department, Kalmunai, SriLanka Police - RTICAppeal/643/2018

Appellant: M.H.Fairooz

Public Authority: Special Criminal Investigation Department, Kalmunai, SriLanka Police

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/643/2018

 

M.I.M. Haris v Ministry of Education - RTICAppeal/1189/2019

Appellant: M.I.M. Haris

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 02.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1189/2019

 

M K B Jayasekera v Office of the Parliamentary Commissioner for Administration (Ombudsman) - RTICAppeal/1237/2

Appellant: M K B Jayasekera

Public Authority: Office of the Parliamentary Commissioner for Administration (Ombudsman)

Dates of Appeal Hearing: 29.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1237/2019

 

M.M.M. Farzan Vs. Ministry of Education - RTICAppeal/1021/2019

Appellant: M.M.M. Farzan

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 17/06/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1021/2019

 

M.N. Farouk v South Asian Institute of Technology and Medicine Ltd (SAITM) - RTICAppeal/859/2019

Appellant: M.N. Farouk

Public Authority: South Asian Institute of Technology and Medicine Ltd (SAITM)

Dates of Appeal Hearing: 26.03.2019, 17.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/859/2019

 

M.R.M. Ameem .Vs. Zonal Education Office, Kegalle - RTICAppeal/1196/2019

Appellant: M.R.M. Ameem

Public Authority: Zonal Education Office, Kegalle

Dates of Appeal Hearing: 02.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1196/2019

 

M. Rizan Vs PS Panadura - RTICAppeal/963/2019

Appellant: M. Rizan

Public Authority: PS Panadura

Dates of Appeal Hearing: 03.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/963/2019

 

M. Sarvananthan v UGC - RTICAppeal/1222/2019

Appellant: M. Sarvananthan

Public Authority: UGC

Dates of Appeal Hearing: 06.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1222/2019

 

M. Surendran v Urban Council, Vavuniya - RTICAppeal/1256/2019

Appellant: M. Surendran

Public Authority: Urban Council, Vavuniya

Dates of Appeal Hearing: 27.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1256/2019

 

Malinda Seneviratne v. Department of Prisons - RTICAppeal/1492/2019

Appellant: Malinda Seneviratne

Public Authority: Department of Prisons

Dates of Appeal Hearing: 02.07.2019, 09.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1492/2019

 

மலிந்த செனவிரத்ன எதிர் சிறைச்சாலைகள் திணைகக்ளம் - RTICAppeal/1492/2019

மேன்முறையீட்டாளர்: மலிந்த செனவிரத்ன

பகிரங்க அதிகார சபை: சிறைச்சாலைகள் திணைக்களம்

மேன்முறையீட்டு விளக்கம் கேட்கப்பட்ட திகதிகள்: 02.07.2019

ஆணை:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1492/2019

 

N.C.S.P. Mendis vs. Divisional Secretariat, Aanamaduwa - RTICAppeal/938/2019

Appellant: N.C.S.P. Mendis

Public Authority: Divisional Secretariat, Aanamaduwa

Dates of Appeal Hearing: 27.05.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/938/2019

 

N. Pugansrindiran v Zonal Education Office, Valikamam - RTICAppeal/1397/2019

Appellant: N. Pugansrindiran

Public Authority: Zonal Education Office, Valikamam

Dates of Appeal Hearing: 05.07.2019, 30.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1397/2019

 

N. Pugansrindiran v Zonal Education Office, Valikamam - RTICAppeal/1398/2019

Appellant: N. Pugansrindiran

Public Authority: Zonal Education Office, Valikamam

Dates of Appeal Hearing: 05.07.2019, 30.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1398/2019

 

N. Pugansrindiran v Zonal Education Office, Valikamam - RTICAppeal/1399/2019

Appellant: N. Pugansrindiran

Public Authority: Zonal Education Office, Valikamam

Dates of Appeal Hearing: 05.07.2019, 30.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1399/2019

 

N. Pugansrindiran v Zonal Education Office, Valikamam - RTICAppeal/805/2019

Appellant: N. Pugansrindiran

Public Authority: Zonal Education Office, Valikamam

Dates of Appeal Hearing: 05.07.2019, 30.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/805/2019

 

N.W.M Rajanayake Bandara Vs. Department of Agriculture, Peradeniya - RTICAppeal/1553/2019

Appellant: N.W.M Rajanayake Bandara

Public Authority: Department of Agriculture, Peradeniya

Dates of Appeal Hearing: 15.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1553/2019

 

N.W.M Rajanayake Bandara Vs. Department of Agriculture, Peradeniya - RTICAppeal/1558/2019

Appellant: N.W.M Rajanayake Bandara

Public Authority: Department of Agriculture, Peradeniya

Dates of Appeal Hearing: 15.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1558/2019

 

O.K.A. Pathmasiri .Vs. Ministry Of Health - RTICAppeal/1179/2019

Appellant: O.K.A. Pathmasiri

Public Authority: Ministry Of Health

Dates of Appeal Hearing: 02.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1179/2019

 

P.K.  Harischrandra  Vs.  Survey Department - RTICAppeal/1026/2019

Appellant: P.K. Harischrandra

Public Authority: Survey Department

Dates of Appeal Hearing: 17.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1026/2019

 

P.M.N.S. Bandara Vs. Department of Examinations - RTICAppeal/853/2019

Appellant: P.M.N.S. Bandara

Public Authority: Department of Examinations

Dates of Appeal Hearing: 12.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/853/2019

 

Premarajah Dahanayake Vs. Department of Labour - RTICAppeal/1094/2019

Appellant: Premarajah Dahanayake

Public Authority: Department of Labour

Dates of Appeal Hearing: 15.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1094/2019

 

R.B.S. Chandra Bandara v. Department of Land Commissioner General - RTICAppeal/1227/2019

Appellant: R.B.S. Chandra Bandara

Public Authority: Department of Land Commissioner General

Dates of Appeal Hearing: 09.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1227/2019

 

R. Balasubramaniam v NPC - RTICAppeal/847/2019

Appellant: R. Balasubramaniam

Public Authority: NPC

Dates of Appeal Hearing: 18/06/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/847/2019

 

R.H.P. Perera v. Sri Lanka Press Association - RTICAppeal/1046/2019

Appellant: R.H.P. Perera

Public Authority: Sri Lanka Press Association

Dates of Appeal Hearing: 24/06/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1046/2019

 

R. Muthukumaran v. Jaffna Ramanathan Hindu Ladies College/ Ministry of Education - RTICAppeal/1251/2019

Appellant: R. Muthukumaran

Public Authority: Jaffna Ramanathan Hindu Ladies College/ Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 20.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1251/2019

 

R. Muthukumaran v Provincial Department of Education, Northern Province - RTICAppeal/1238/2019

Appellant: R. Muthukumaran

Public Authority: Provincial Department of Education, Northern Province

Dates of Appeal Hearing: 20.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1238/2019

 

R. Muthukumaran vs. Ministry of Education - RTICAppeal/949/2019

Appellant: R. Muthukumaran

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 27.05.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/949/2019

 

R.S. Hettiarachchi  vs. Ministry of Health Food and Indigenous Medicine - RTICAppeal/848/2019

Appellant: R.S. Hettiarachchi

Public Authority: Ministry of Health Food and Indigenous Medicine

Dates of Appeal Hearing: 06.05.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/848/2019

 

R.S. Hettiarachchi vs. National Lotteries Board - RTICAppeal/849/2019

Appellant: R.S. Hettiarachchi

Public Authority: National Lotteries Board

Dates of Appeal Hearing: 06.05.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/849/2019

 

Ranjani Pathirage Vs. Rural Development Bank - RTICAppeal/931/2019

Appellant: Ranjani Pathirage

Public Authority: Rural Development Bank

Dates of Appeal Hearing: 27.05.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/931/2019

 

Roshan Ranasinghe v Urban Development Authority - RTICAppeal/1380/2019

Appellant: Roshan Ranasinghe

Public Authority: Urban Development Authority

Dates of Appeal Hearing: 15.10.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1380/2019

 

Rukshan  Osward  Vs.   Pensions   Department  Maliugakanda - RTICAppeal/1016/2019

Appellant: Rukshan  Osward

Public Authority: Pensions   Department  Maliugakanda

Dates of Appeal Hearing: 17.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1016/2019

 

S.A.S.Upendra v. CEB - RTICAppeal/1244/2019

Appellant: S.A.S.Upendra

Public Authority: CEB

Dates of Appeal Hearing: 20.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1244/2019

 

S. Ariyaratne .Vs. Airport And Aviation Service Limited - RTICAppeal/1105/2019

Appellant: S. Ariyaratne

Public Authority: Airport And Aviation Service Limited

Dates of Appeal Hearing: 02.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1105/2019

 

S.H. Dayarathna vs. Surveyor Office Hambanthota - RTICAppeal/936/2019

Appellant: S.H. Dayarathna

Public Authority: Surveyor Office Hambanthota

Dates of Appeal Hearing: 27.05.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/936/2019

 

S.M.A Senanayake Vs. Provincial Department of Health Services, North Central Province - RTICAppeal/1088/2019

Appellant: S.M.A Senanayake

Public Authority: Provincial Department of Health Services, North Central Province

Dates of Appeal Hearing: 15.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1088/2019

 

S.M.D.M.M Samaraweera v. Information Communication Technology Agency of Sri Lanka - RTICAppeal/1297/2019

Appellant: S.M.D.M.M Samaraweera

Public Authority: Information Communication Technology Agency of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: 10.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1297/2019

 

S.N.P Kumara Vs. Provincial Education Office, Sabaragamuwa Province - RTICAppeal/1555/2019

Appellant: S.N.P Kumara

Public Authority: Provincial Education Office, Sabaragamuwa Province

Dates of Appeal Hearing: 15.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1555/2019

 

S.P. Fonseka Vs. Irrigation Department - RTICAppeal/1040/2019

Appellant: S.P. Fonseka

Public Authority: Irrigation Department

Dates of Appeal Hearing: 24/06/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1040/2019

 

S. Parthiban v Magistrates Court Hatton - RTICAppeal/1185/2019

Appellant: S. Parthiban

Public Authority: Magistrates Court Hatton

Dates of Appeal Hearing: 30.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1185/2019

 

S.R. Sethara V. Ministry of Education - RTICAppeal/977/2019

Appellant: S.R. Sethara

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 03.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/977/2019

 

Sashee de Mel v. Presidential Secretariat- RTICAppeal/1494/2019

Appellant: Sashee de Mel

Public Authority: Presidential Secretariat-

Dates of Appeal Hearing: 09.07.2019, 27.08.2019, 24.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1494/2019

 

Senarath Arachchi .Vs. Katuwana Divisional Secritariat Middeniya - RTICAppeal/825/2019

Appellant: Senarath Arachchi

Public Authority: Katuwana Divisional Secritariat Middeniya

Dates of Appeal Hearing: 16.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/825/2019

 

Senarath Arachichi .Vs. Divisional Secretariet Walasmulla - RTICAppeal/827/2019

Appellant: Senarath Arachichi

Public Authority: Divisional Secretariet Walasmulla

Dates of Appeal Hearing: 16.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/827/2019

 

Senerath Upali Yahalegedara Vs. Sri Lanka Railway - RTICAppeal/1039/2019

Appellant: Senerath Upali Yahalegedara

Public Authority: Sri Lanka Railway

Dates of Appeal Hearing: 24.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1039/2019

 

ஸ்க்ரீன் சரூர் எதிர் பிரதமர் காரியாலயம் - RTICAppeal/01/2018

மேன்முறையீட்டாளர்: ஸ்க்ரீன் சரூர்

பகிரங்க அதிகார சபை: பிரதமர் காரியாலயம்

மேன்முறையீட்டு விளக்கம் கேட்கப்பட்ட திகதி: 15.05.2018

ஆணை:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/01/2018 | gazet rti 2002 42 E janSri Lanka's Reparations Bill

 

Sunil Shantha Amarasinghe v. Land Title Settlement Department - RTICAppeal/1052/2019

Appellant: Sunil Shantha Amarasinghe

Public Authority: Land Title Settlement Department

Dates of Appeal Hearing: 24/06/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1052/2019

 

Susantha. B. Kurukulasuriya  Vs.  Ministry   of   Education - RTICAppeal/1015/2019

Appellant: Susantha. B. Kurukulasuriya

Public Authority: Ministry   of   Education

Dates of Appeal Hearing: 17.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1015/2019

 

T D S H Gunasena v Institute Of Chartered Accountants Sri Lanka (ICASL) - RTICAppeal/946/2019

Appellant: T D S H Gunasena

Public Authority: Institute Of Chartered Accountants Sri Lanka (ICASL)

Dates of Appeal Hearing: 28.05.2019; 08.10.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/946/2019

 

T.L.I. Fernando v. Ministry of Health, Nutrition & Indigenous Medicine - RTICAppeal/1111/2019

Appellant: T.L.I. Fernando

Public Authority: Ministry of Health, Nutrition & Indigenous Medicine

Dates of Appeal Hearing: 09.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1111/2019

 

T.M Piyal Ranjith Vs. Department of Corporative Development - RTICAppeal/929/2019

Appellant: T.M Piyal Ranjith

Public Authority: Department of Corporative Development

Dates of Appeal Hearing: 27.05.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/929/2019

 

T.P. WickramaArachchi v. Department of Examination - RTICAppeal/1170/2019

Appellant: T.P. WickramaArachchi

Public Authority: Department of Examination

Dates of Appeal Hearing: 26.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1170/2019

 

T. S. J. Peiris v Sri Lanka Customs - RTICAppeal/889/2019

Appellant: T. S. J. Peiris

Public Authority: Sri Lanka Customs

Dates of Appeal Hearing: 09.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/889/2019

 

T. Udheyakumar v Presidential Secretariat - RTICAppeal/1092/2019

Appellant: T. Udheyakumar

Public Authority: Presidential Secretariat

Dates of Appeal Hearing: 18/06/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1092/2019

 

தம்லெப்பை கலீல் எதிர் காணி ஆணையாளர் நாயகத்தின் திணைக்களம - RTICAppeal/1188/2019

மேன்முறையீட்டாளர்: தம்லெப்பை கலீல்

பகிரங்க அதிகார சபை: காணி ஆணையாளர் நாயகத்தின் திணைக்களம

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட திகதி: 02.09.2019

ஆணை:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1188/2019

 

U.P.A.K. Weerasooriya v. Department of Zoology - RTICAppeal/1049/2019

Appellant: U.P.A.K. Weerasooriya

Public Authority: Department of Zoology

Dates of Appeal Hearing: 24/06/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1049/2019

 

வி.பிரதீபன் ஏ நகர சபை, வவுனியா - RTICAppeal/1191/2019

மேன்முறையீட்டாளர்: வி.பிரதீபன்

பகிரங்க அதிகார சபை: நகர சபை, வவுனியா

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட திகதி: 02.09.2019

ஆணை:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1191/2019

 

Verite v. Comptroller General's Office - RTICAppeal/1226/2019

Appellant: Verite

Public Authority: Comptroller General's Office

Dates of Appeal Hearing: 27.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1226/2019

 

Verite v. Comptroller General's Office - RTICAppeal/1226-A/2019

Appellant: Verite

Public Authority: Comptroller General's Office

Dates of Appeal Hearing: 27.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1226-A/2019

 

W.A Terrance Fernando Vs. Dehiwala Mount Lavinia Municipal Council - RTICAppeal/1033/2019

Appellant: W.A Terrance Fernando

Public Authority: Dehiwala Mount Lavinia Municipal Council

Dates of Appeal Hearing: 24.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1033/2019

 

W.D. Galgodella vs. Department of Co-operative Development  - RTICAppeal/846/2019

Appellant: W.D. Galgodella

Public Authority: Department of Co-operative Development

Dates of Appeal Hearing: 06.05.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/846/2019

 

W.G.  Sisira  Shantha   Vs.  Zonal   Education   Office   Dehiowita - RTICAppeal/1002/2019

Appellant: W.G.  Sisira  Shantha

Public Authority: Zonal   Education   Office   Dehiowita

Dates of Appeal Hearing: 10.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1002/2019

 

W.M.S. Sirimenike v. Kotikawatta Mulleriya Pradeshiya Sabha - RTICAppeal/833/2019

Appellant: W.M.S. Sirimenike

Public Authority: Kotikawatta Mulleriya Pradeshiya Sabha

Dates of Appeal Hearing: 16.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/833/2019

 

W.M.S. Sirimenike v. National Water Supply & Drainage Board - RTICAppeal/856/2019

Appellant: W.M.S. Sirimenike

Public Authority: National Water Supply & Drainage Board

Dates of Appeal Hearing: 16.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/856/2019

 

Y. Jayawickrama Vs. Ministry Of Health - RTICAppeal/733/2018

Appellant: Y.Jayawickrama

Public Authority: Ministry Of Health

Dates of Appeal Hearing: 05.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/733/2018

 

மேன்முறையீடுகள் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அண்மைய தீர்மானங்கள்

 

uafi rti

Ongoing In-Person Hearings

Airline Pilots’ Guild v. Sri Lankan Airlines - [...]

Appellant: The Airline Pilots’of Sri Lanka

Public Authority: Sri Lankan Airlines

Dates of Appeal Hearing: 13.11.2017, 08.01.2018, 06.02.2018, 23.03.2018, 24.04.2018 and 09.05.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - Airline Pilots’ Guild v. Sri Lankan Airlines

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - Jurisdiction

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - Final Order

Anver Sadath v Base Hospital Nintavur  - [...]

Appellant: Anver Sadath

Public Authority: Base Hospital Nintavur

Dates of Appeal Hearing: 18/06/2019, 17/07/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1183/2018

 

B. Chamali v. Divisional Secretariat - Panadura - [...]

Appellant: B. Chamali

Public Authority: Divisional Secretariat - Panadura

Dates of Appeal Hearing: 2018.04.20; 2018.06.14; 2018.08.07

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/198/2017

 

Bhadrani Jayawardena v. Municipal Council - [...]

Appellant: Bhadrani Jayawardena

Public Authority: Municipal Council - Colombo

Dates of Appeal Hearing: May 9th 2018

Order:

 

C. Amarasinghe v Board of Investment (BOI) - [...]

Appellant: C. Amarasinghe

Public Authority: Board of Investment (BOI)

Dates of Appeal Hearing: 18.06.2019, 23.07.2019, 10.09.2019, 03.12.2019, 28.01.2020

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/791/2018

 

C. Amerasinghe v. Pradesha Sabha – Ja Ela - [...]

Appellant: C. Amerasinghe

Public Authority: Pradesha Sabha – Ja Ela

Dates of Appeal Hearing: June 28th 2018

Order:

 

Capital Alliance (Pvt) Ltd. v Department of [...]

Appellant: Capital Alliance (Pvt) Ltd.

Public Authority: Department of Census and Statistics

Dates of Appeal Hearing: 11.12.2018, 05.03.2019, 02.07.2019, 03.12.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/745/2018

 

Ceylon Bank Employees’ Union v. Peoples Bank - [...]

Appellant: Ceylon Bank Employees’ Union

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 20.04.2018, 05.06.2018, 17.07.2018, 04.09.2018, 23.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/139/2018

 

Ceylon Bank Employees’ Union v. Peoples Bank - [...]

Appellant: Ceylon Bank Employees’ Union

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 05.06.2018, 17.07.2018, 04.09.2018, 23.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/301/2018

 

சாமர சம்பத் ஏ [...]

மேன்முறையீட்டாளர்: சாமர சம்பத்

பகிரங்க அதிகார சபை: இலங்கை பாராளுமன்றம்

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட திகதி: 12.02.2019, 21.05.2019,25.06.2019, 10.09.2019

ஆணை:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/719/2018

 

D M L de Silva v. National Insurance Trust Fund  [...]

Appellant: D M L de Silva

Public Authority: National Insurance Trust Fund

Dates of Appeal Hearing: 14.08.2018; 16.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/305/2018

 

D.N. Liyanage v. University of Wayamba - [...]

Appellant: D.N. Liyanage

Public Authority: University of Wayamba

Dates of Appeal Hearing: April 26th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/125/2018

 

ஜி. திலீப் அமுதன் [...]

மேன்முறையீட்டாளர்: ஜி. திலீப் அமுதன்

பகிரங்க அதிகார சபை: இலங்கை இராணுவம்

மேன்முறையீட்டு விளக்கம் கேட்கப்பட்ட திகதிகள்: 23.03.2018, 15.05.2018, 03.07.2018 & 07.08.2018

ஆணை:
gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/70/2018

 

Dr. Issadeen v. Ministry of Health, Nutrition [...]

Appellant: Dr. Issadeen

Public Authority: Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine

Dates of Appeal Hearing: 17.12.2018; 08.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/394/2018

 

Gamini Kinigama v People’s Insurance PLC - [...]

Appellant: Gamini Kinigama

Public Authority: People’s Insurance PLC

Dates of Appeal Hearing: 05.02.2019; 12.03.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/680/2018

 

H.A.P.N. Jayathilake v. Department of Agrarian [...]

Appellant: H.A.P.N. Jayathilake

Public Authority: Department of Agrarian Services Development

Dates of Appeal Hearing: 20.04.2018, 05.06.2018, 28.06.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/138/2018

 

H.B.S. Perera v Irrigation Department - [...]

Appellant: H.B.S. Perera

Public Authority: Irrigation Department

Dates of Appeal Hearing: 30.05.2018; 19.06.2018; 07.08.2018; 01.10.2018; 19.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/44/2018

 

H.P.D.K Perera v. Urban Council Panadura- [...]

Appellant: H.P.D.K Perera

Public Authority: Urban Council Panadura

Dates of Appeal Hearing: July 5th 2018

Order:

 

I.G.L. Jayaweera v. Department of Internal Audit, [...]

Appellant: I.G.L. Jayaweera

Public Authority: Department of Internal Audit, Southern Province

Dates of Appeal Hearing: October 30th, 2017 & December 4th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janI.G.L. Jayaweera v. Department of Internal Audit, Southern Province (RTICAppeal/84/2017)

Independent Employees Union v. Ceylon Fisheries [...]

Appellant: Independent Employees Union

Public Authority: Ceylon Fisheries Harbour Corporation

Dates of Appeal Hearing: 20.04.2018, 05.06.2018, 19.06.2018, 14.08.2018, 18.09.2018, 08.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/112/2018

 

J. Wickremasinghe v. Chief Secretary, Central [...]

Appellant: J. Wickremasinghe

Public Authority: Chief Secretary, Central Province

Dates of Appeal Hearing: June 12th 2018

Order:

 

J. Wickremasinghe v. Chief Secretary, Central [...]

Appellant: J. Wickremasinghe

Public Authority: Chief Secretary, Central Province

Dates of Appeal Hearing: June 12th 2018

Order:

 

J.H.M.R.B. Jayapathma v Ministry of Education - [...]

Appellant: J.H.M.R.B. Jayapathma

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 29.01.2019; 09.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/655/2018

 

K. U. Pushapakumara v Human Rights Commission of [...]

Appellant: K. U. Pushapakumara

Public Authority: Human Rights Commission of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: 14.08.2018, 16.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/170/2018

 

K. Wijayagunawardena v. Central Bank of Sri Lanka [...]

Appellant: K. Wijayagunawardena

Public Authority:Central Bank of Sri Lanka (CBSL)

Dates of Appeal Hearing: 03.07.2018, 21.08.2018, 02.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/245/2018

 

K.D.C. P. Siriwardena v. Ministry of Home Affairs [...]

Appellant: K.D.C. P. Siriwardena

Public Authority: Ministry of Home Affairs

Dates of Appeal Hearing: July 5th 2018

Order:

 

K.M.D.S.K. Kulatunga v. Udunuwara Pradeshiya [...]

Appellant: KMDSK Kulatunga

Public Authority: Udunuwara Pradeshiya Sabha

Date of Appeal Hearing: November 17th, 2017

Order: 

M. Hemapala v Department of Inland Revenue - [...]

Appellant: M. Hemapala

Public Authority: Department of Inland Revenue

Dates of Appeal Hearing: 15.05.2018, 14.08.2018, 18.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/229/2017

 

M. M. Viraj Manamperi v. Zonal Education Office, [...]

Appellant: M. M. Viraj Manamperi

Public Authority: Zonal Education Office, Rathnapura

Dates of Appeal Hearing: 29.10.2018; 14.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/421/2018

 

M.D.S.K. Kulatunga v. Udunuwara Pradeshiya Sabha [...]

Appellant: M.D.S.K. Kulatunga

Public Authority: Udunuwara Pradeshiya Sabha

Dates of Appeal Hearing: November 17th 2017 & April 20th 2018

Order:

 

M.H. Sumith Priyanga v. Zonal Education Office [...]

Appellant: M.H. Sumith Priyanga

Public Authority: Zonal Education Office Ratnapura and R/Hikgaswaththa Primary School

Dates of Appeal Hearing: 10.07.2018, 28.08.2018, 22.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/263/2018

 

N. Munasinghe v People's Bank - [...]

Appellant: N. Munasinghe

Public Authority: People's Bank

Dates of Appeal Hearing: 11.12.2018, 05.03.2019, 02.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/050/2018

 

N. Munasinghe v. People’s Bank - [...]

Appellant: N. Munasinghe

Public Authority: People’s Bank

Dates of Appeal Hearing: 05.06.2018, 17.07.2018, 28.08.2018, 23.10.2018, 13.11.2018, 11.12.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/50/2018

 

P.K.Perera v. Ministry of Home Affairs - [...]

Appellant: P.K.Perera

Public Authority: Ministry of Home Affairs

Dates of Appeal Hearing: 17.09.2018; 29.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/023/2018

 

R. Ananthaseelan v MBSL - RTICAppeal/758/2018

Appellant: R. Ananthaseelan

Public Authority: MBSL

Dates of Appeal Hearing: 20.02.2019, 28.05.2019, 27.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/758/2018

 

R. Wijesinghe v. UC Panadura - RTICAppeal/201/2018

Appellant: R. Wijesinghe

Public Authority: UC Panadura

Dates of Appeal Hearing: 26.06.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/201/2018

 

R.H.M.N. Rajakaruna v. Provincial Public Service [...]

Appellant: R.H.M.N. Rajakaruna

Public Authority: Provincial Public Service Commission- North Western Province

Dates of Appeal Hearing: April 24th 2018

Order:

 

R.S. Wijesiri v. Chief Ministry and Education [...]

Appellant: R.S. Wijesiri

Public Authority: Chief Ministry and Education Ministry Central Province

Dates of Appeal Hearing: 22.05.2018; 05.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/174/2018

 

Railway Managers Association v. Sri Lanka [...]

Appellant: Railway Managers Association

Public Authority: Sri Lanka Railways

Dates of Appeal Hearing: April 24th 2018

Order:

 

Reeza Rauf v Commission to Investigate [...]

Appellant: Reeza Rauf

Public Authority: Commission to Investigate Allegations of Bribery and Corruption (CIABOC)

Dates of Appeal Hearing: 04.06.2019, 24.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/658/2018

 

S.A.S.S. Perera v. Divisional Secretariat, [...]

Appellant: S.A.S.S. Perera

Public Authority: Divisional Secretariat, Padukka

Date of Appeal Hearing: November 23rd, 2017

Order: 

Shermal Hemaka Jayasuriya v National Selection [...]

Appellant: Shermal Hemaka Jayasuriya

Public Authority: National Selection Committee, Ministry of Provincial Councils, Local Government and Sports

Dates of Appeal Hearing: 20.02.2019; 23.04.2019, 06.08.2019; 19.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/745/2018

 

T. Rusiripala v Peoples Bank - RTICAppeal/774/2018

Appellant: T. Rusiripala

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 09.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/774/2018

 

T. Sureshkumar v. Judicial Service Commission - [...]

Appellant: T. Sureshkumar

Public Authority: Judicial Service Commission

Dates of Appeal Hearing: 17.07.2017

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/224/2017

 

T. Udheyakumar v Administrative Appeals Tribunal [...]

Appellant: T. Udheyakumar

Public Authority: Administrative Appeals Tribunal

Dates of Appeal Hearing: 12.03.2019; 09.07.2019; 05.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/692/2018

 

T. Udheyakumar v Administrative Appeals Tribunal [...]

Appellant: T. Udheyakumar

Public Authority: Administrative Appeals Tribunal

Dates of Appeal Hearing: 12.03.2019; 09.07.2019; 05.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/779/2018

 

T.D.H. Karunarathna v. Urban Development [...]

Appellant: T.D.H. Karunarathna

Public Authority: Urban Development Authority

Dates of Appeal Hearing: 24.07.2018, 11.09.2018, 16.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/289/2018

 

T.R. Silva v. Sri Lanka Police Headquarters - [...]

Appellant: T.R. Silva

Public Authority: Sri Lanka Police Headquarters

Dates of Appeal Hearing: 17.07.2018, 09.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/342/2018

 

U. G. Kalansuriya v. National Police Commission - [...]

Appellant: U. G. Kalansuriya

Public Authority: National Police Commission

Dates of Appeal Hearing: 17.09.2018; 12.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/027/2018

 

V. Sabaratnam v. Sri Lanka Insurance Corporation [...]

Appellant: V. Sabaratnam

Public Authority: Sri Lanka Insurance Corporation

Dates of Appeal Hearing: 09.05.2018, 26.06.2018, 17.07.2018, 21.08.2018, 28.08.2018

Documents:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/117/2018 - Order

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/117/2018 - Proceedings

 

W. D. Ajith Kumara v. Chief Ministry, North [...]

Appellant: W. D. Ajith Kumara

Public Authority: Chief Ministry, North Central Province

Dates of Appeal Hearing: 23.08.2018; 17.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/214/2018

 

W. P. M. Fernando v. Ministry of Public [...]

Appellant: W. P. M. Fernando

Public Authority: Ministry of Public Administration & Management

Dates of Appeal Hearing: 12.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/259/2018

 

W.A.P. Dilrukshi v. Sri Lanka Army - [...]

Appellant: W.A.P. Dilrukshi

Public Authority: Sri Lanka Army

Dates of Appeal Hearing: April 20th 2018

Order:

 

W.R.M. Abeysekara v. Peoples Bank - [...]

Appellant: W.R.M. Abeysekara

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 26.06.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/230/2017

 

Zacky Ismail v Base Hospital Nintavur - [...]

Appellant: Zacky Ismail

Public Authority: Base Hospital Nintavur

Dates of Appeal Hearing: 18/06/2019, 17/07/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1182/2018