பயனாளர் மதிப்பீடு: 3 / 5

இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 

RTICAppeal/91/2017 - Lokuge Don Sudath v. Zonal Education Office, Ambalangoda

Appellant: Lokuge Don Sudath

Public Authority: Zonal Education Office, Ambalangoda

Date of Appeal Hearing: November 6th, 2017

Order:

gazet rti 2002 42 E jan Lokuge Don Sudath v. Zonal Education Office, Ambalangoda (RTICAppeal/91/2017)

RTICAppeal/82/2017 - Kumari Priyadharshini Herath v. Department of Labour

Appellant: Kumari Priyadharshini Herath

Public Authority: Department of Labour

Dates of Appeal Hearing: October 30th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janKumari Priyadharshini Herath v. Department of Labour (RTICAppeal/82/2017)

RTICAppeal/78/2017 - Purujoththaman Thangamayl v. National Water Supply & Drainage Board

Appellant: Mr. T. Purujoththaman

Public Authority: National Water Supply & Drainage Board

Dates of Appeal Hearing: October 23rd, 2017

Order:

gazet rti 2002 42 E janPurujoththaman Thangamayl v. National Water Supply & Drainage Board (RTICAppeal/78/2017)

 

RTICAppeal/72/2017 - C. Sivasuthan v. Provincial Department of Education, Northern Province

Appellant: Mr. C. Sivasuthan

Public Authority: Provincial Department of Education, Northern Province

Dates of Appeal Hearing: October 23rd, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/72/2017 - C. Sivasuthan v. Provincial Department of Education, Northern Province

RTICAppeal/69/2017 - Gamini Wickremeratne v. Department of Valuation

Appellant: Mr. Gamini Wickremeratne

Public Authority: Department of Valuation

Dates of Appeal Hearing: September 25th, 2017 & October 30th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/69/2017

RTICAppeal/66/2017 - T. Amalan v. Mullaitivu District General Hospital

Appellant: Mr. T. Amalan

Public Authority: Mullaitivu District General Hospital

Dates of Appeal Hearing: September 25th, 2017

Order:

rtiDownload
RTICAppeal/65/2017 - Dr. Kumarasiri Manage v. Vishakha Vidyalaya/ Ministry of Education

Appellant: Dr. Kumarasiri Manage

Public Authority: Vishakha Vidyalaya/ Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: October 16th, 2017

Order:

rtiDownload

 

 

RTICAppeal/50/2017 - Saman Kariyawasam v. Divisional Secretariat Gonapinuwala

Appellant: Saman Kariyawasam

Public Authority: Divisional Secretariat Gonapinuwala

Dates of Appeal Hearing: September 30th, 2017, 6th November 2017 (In-person)

Order: 

gazet rti 2002 42 E jan Saman Kariyawasam v. Divisional Secretariat Gonapinuwala (RTICAppeal/50/2017)

RTICAppeal/49/2017 - M. M. Sabri v. Chief Secretary’s Secretariat, Eastern Province

Appellant: Mr. Mohamed Sabri

Public Authority: Chief Secretary’s Secretariat, Eastern Province

Dates of Appeal Hearing: October 23rd, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/49/2017 - M. M. Sabri v. Chief Secretary’s Secretariat, Eastern Province

 

RTICAppeal/48/2017 - C. L. Rajapakse v. Department of Agriculture, Peradeniya

Appellant: C. L. Rajapakse

Public Authority: Department of Agriculture, Peradeniya

Dates of Appeal Hearing: August 30th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janC. L. Rajapakse v. Department of Agriculture, Peradeniya (RTICAppeal/48/2017)

RTICAppeal/46/2017 - எம்.எம்.நிப்ராஸ் மன்சூ எதிh கல்முனை மாநகர சபை

மேன்முறையீட்டாளா: எம்.எம்.நிப்ராஸ் மன்சூ பகிரங்க அதிகாரசபை: கல்முனை மாநகர சபை மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட திகதி: புரட்டாதி 14, 2017 ஆணை:

RTICAppeal/45/2017 - ஜே.எ.டி.ஜி.எ.ஜயகொடி எதிர் பன்னல பிரதேசசபை/ உள்ளுராட்சி ஆணையாளர், வடமேல் மாகாணம்

மேன்முறையீட்டாளர்: ஜே.எ.டி.ஜி.எ.ஜயகொடி
பகிரங்க அதிகார சபை: பன்னல பிரதேசசபை/ உள்ளுராட்சி ஆணையாளர், வடமேல் மாகாணம்
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆவணி 30, 2017
ஆணை:

RTICAppeal/42/2017 - தரிந்து ஜயவர்த்தன எதிர் கம்பஹா பண்டாரநாயக்கா கல்லூரி, கல்வி அமைச்சு

மேன்முறையீட்டாளர்: திரு. தரிந்து ஜயவர்த்தன

பகிரங்க அதிகாரசபை: கம்பஹா பண்டாரநாயக்கா கல்லூரி, கல்வி அமைச்சு

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆவணி 29, 2017

ஆணை:

rtiDownload
RTICAppeal/41/2017 - எஸ்.எ.டி.எப்.பி.ஜயதிலக எதிர் விவசாய அபிவிருத்தி திணைக்களம்

மேன்முறையீட்டாளர்: எஸ்.எ.டி.எப்.பி.ஜயதிலக
பகிரங்கஅதிகாரசபை: விவசாய அபிவிருத்தி திணைக்களம்
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆவணி 30, 2017
ஆணை:

RTICAppeal/38/2017 - ஜி. லியனகே எதிர் நிதியியல் குறைகேள் அதிகாரி

மேன்முறையீட்டாளர்:திருஜி. லியனகே
பகிரங்க அதிகார சபை: நிதியியல் குறைகேள் அதிகாரி
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆவணி 29, 2017
ஆணை:

RTICAppeal/37/2017 - ரி.அதுல பெரேரா எதிர் வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை

மேன்முறையீட்டாளர்:திருரி.அதுல பெரேரா
பகிரங்கஅதிகாரசபை: வீதிஅபிவிருத்திஅதிகாரசபை
ஆணை:

RTICAppeal/35/2017 - ஜி. டிலீப் அமுதன் எதிர் ஆளுனர் செயலகம், வடமாகாண சபை

மேன்முறையீட்டாளர்: திரு. ஜி. டிலீப் அமுதன்

பகிரங்க அதிகாரசபை: ஆளுனர் செயலகம், வடமாகாண சபை

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆவணி 14, 2017

ஆணை:

rtiDownload
RTICAppeal/34/2017 - பி.எம். வீரரட்ண மற்றும் டி. அமரநாயக்க எதிர் மத்திய மாகாண பொதுசேவை ஆணைக்குழு

மேன்முறையீட்டாளர்: பி.எம். வீரரட்ண மற்றும் டி. அமரநாயக்க

பகிரங்க அதிகாரசபை: மத்திய மாகாண பொதுசேவை ஆணைக்குழு

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆவணி 14, 2017

ஆணை:

rtiDownload
RTICAppeal/32/2017 - பத்மசேன திசாநாயக்க எதிர் றோயல் கல்லூரி/ கல்வி அமைச்சு

மேன்முறையீட்டாளர்: திரு. பத்மசேன திசாநாயக்க

பகிரங்க அதிகாரசபை: றோயல் கல்லூரி, கல்வி அமைச்சு

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆடி 31, 2017

ஆணை:

rtiDownload
 

RTICAppeal/31/2017 - அசித்த அபேகுணவர்த்தன எதிர் இலங்கை தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு

மேன்முறையீட்டாளர்: திரு அசித்த அபேகுணவர்த்தன
பகிரங்கஅதிகாரசபை: இலங்கை தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதிகள்: ஆடி 31, 2017, ஆவணி 21, 2017 மற்றும் புரட்டாதி 14, 2017
ஆணை:

RTICAppeal/28/2017 - லலித் ஆனந்த எதிர் கல்வி அமைச்சு

மேன்முறையீட்டாளர்: திரு. லலித் ஆனந்த

பகிரங்க அதிகாரசபை: கல்வி அமைச்சு

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆடி 24, 2017

ஆணை:

rtiDownload

RTICAppeal/27/2017 - ரி.எச்.மகிந்தபால எதிர் பிரதேச செயலாளர், ஹிக்கடுவ

மேன்முறையீட்டாளர்: திரு. ரி.எச்.மகிந்தபால

பகிரங்க அதிகாரசபை: பிரதேச செயலகம், ஹிக்கடுவ

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆடி 24, 2017

ஆணை:

rtiDownload
RTICAppeal/24/2017 - டெரன்ஸ் பிரியந்த திரிமனே எதிர் மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசபை

மேன்முறையீட்டாளர்: திரு டெரனஸ் பிரியந்த திரிமனே
பகிரங்கஅதிகாரசபை: மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசபை
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதிகள்: ஆடி 17, 2017 மற்றும் ஆவணி 29, 2017
ஆணை:

RTICAppeal/23/2017 - ஜி.பி.அமரசேகர எதிர் பரீட்சைகள் ஆணையாளர் நாயகம்,/ பரீட்சை திணைக்களம்

மேன்முறையீட்டாளர்: திரு.ஜி.பி.அமரசேகர

பகிரங்க அதிகாரசபை: பரீட்சைத்திணைக்களம்

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆடி 17, 2017

ஆணை:

RTICAppeal/21/2017 - ஜி.டிலீப் அமுதன் எதிர் செயலாளர் முதலமைச்சரின் அமைச்சு, வடமாகாண சபை

மேன்முறையீட்டாளர்: திரு. ஜி. டிலீப் அமுதன்

பகிரங்க அதிகாரசபை: முதலமைச்சரின் அமைச்சு, வடமாகாண சபை

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆடி 10, 2017

ஆணை:

rtiDownload
RTICAppeal/20/2017 - ஜி.டிலீப் அமுதன் எதிர் செயலாளர், கல்வி அமைச்சு, வடமாகாண சபை

மேன்முறையீட்டாளர்: திரு. ஜி. டிலீப் அமுதன்

பகிரங்க அதிகார சபை: கல்வி அமைச்சு, வடமாகாண சபை

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆடி 10, 2017

ஆணை:

rtiDownload
RTICAppeal/17/2017 - ஜி. டிலீப் அமுதன் எதிர் பேரவைச் செயலகம், வட மாகாண சபை

மேன்முறையீட்டாளர்: திரு. ஜி. டிலீப் அமுதன்

பகிரங்க அதிகார சபை: பேரவைச் செயலகம், வடமாகாண சபை

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆடி 10, 2017

ஆணை:

rtiDownload
RTICAppeal/16/2017 - கே.ஜி. பிரேமரெட்ண எதிர் வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துறை அமைச்சு

மேன்முறையீட்டாளர்: திருகே.ஜி. பிரேமரெட்ண

பகிரங்க அதிகாரசபை: வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துறை அமைச்சு

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதிகள்: ஆடி 3, 2017, ஆடி 31, 2017 மற்றும் ஆவணி 21, 2017

ஆணை:

rtiDownload
RTICAppeal/15/2017 - கே.வி.கே. நவரட்ண எதிர் கல்வி அமைச்சு

மேன்முறையீட்டாளர்: திருமதி.கே.வி.கே. நவரட்ண
பகிரங்கஅதிகாரசபை: கல்வி அமைச்சு
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதிகள்: ஆடி 3, 2017, ஆடி 24, 2017 மற்றும் ஆவணி 21, 2017
ஆணை:

RTIC Appeal/09/2017 - இ.எ.என்.டி. எதிரிசிங்க எதிர் பணிப்பாளர் நாயகம், தொழிற் பயிற்சி திணைக்களம்

மேன்முறையீட்டாளர்: திரு.இ.எ.என்.டி. எதிரிசிங்க

பகிரங்க அதிகார சபை: தொழிற் பயிற்சி திணைக்களம்

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆனி 27,2017

ஆணை:

RTICAppeal/04/2017 - கே.ஜே.வன்னியாராச்சி எதிர் வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை

மேன்முறையீட்டாளர்: திரு. கே.ஜே.வன்னியாராச்சி
பகிரங்க அதிகார சபை: வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதிகள்: வைகாசி 18-2017, ஆனி 5-2017 மற்றும் ஆனி 19-2017
ஆணை:

RTICAppeal/03/2017 - டபிள்யு.எம்.எல்.வி.ஜி பெர்ணாண்டோ எதிர் உள்ளுராட்சி திணைக்களம், மேல் மாகாணம்

மேன்முறையீட்டாளர்: திருமதி.டபிள்யு.எம்.எல்.வி.ஜி பெர்ணாண்டோ
பகிரங்க அதிகார சபை:உள்ளுராட்சி திணைக்களம், மேல் மாகாணம்
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: வைகாசி 09, 2017
ஆணை:

rtiDownload
RTICAppeal/01/2017 - ராஜேந்திர விஜேசிங்க எதிர் பாணந்துறை நகர சபை

மேன்முறையீட்டாளர்: திரு. ராஜேந்திர விஜேசிங்க
பகிரங்க அதிகாரசபை: பாணந்துறை நகரசபை
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதிகள்: சித்திரை 28, 2017 மற்றும் வைகாசி 9, 2017
ஆணை:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/01/2017 - Rajendra Wijesinghe v. Panadura Urban Council

மேன்முறையீடுகள் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அண்மைய தீர்மானங்கள்

 

international right to know day banner

நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நேரடி விசாரணைகள்