பயனாளர் மதிப்பீடு: 3 / 5

இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 

 

2018

A.G. David v Sri Lankan Airlines - RTICAppeal/192/2018

Appellant: A.G. David

Public Authority: Sri Lankan Airlines

Dates of Appeal Hearing: 30.05.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/192/2018

 

A. M. M. Rizvi v. Ministry of Education- RTICAppeal/095/2018

Appellant: A. M. M. Rizvi

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: April 3rd 2018

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/046/2018

 

A.M. Nazeer v. Divisional Secretariat, Ampara - RTICAppeal/221/20

Appellant: A.M. Nazeer

Public Authority: Divisional Secretariat, Ampara

Appeal Considered On: 12.06.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/221/2018

 

A.Mariathas v. Divisional Secretariat – Maritimepattu (Mullaitivu

Appellant: A.Mariathas

Public Authority: Divisional Secretariat – Maritimepattu

Dates of Appeal Hearing: 03.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/235,236/2018

 

B. A. J. Indrathilaka v. Visakha Vidyalaya/ Ministry of Education

Appellant: B. A. J. Indrathilaka

Public Authority: Visakha Vidyalaya/ Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: March 23rd 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/63/2018

 

B.G. Piyaseeli v. Municipal Council Dehiwela- RTICAppeal/79/2018

Appellant: B.G. Piyaseeli

Public Authority: Municipal Council Dehiwela

Dates of Appeal Hearing: 12.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/079/2018

 

B.G. Rathnayaka v Divisional Secretary Balangoda - RTICAppeal/212

Appellant: B.G. Rathnayaka

Public Authority: Divisional Secretary Balangoda

Dates of Appeal Hearing: 05.06.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/212/2018

 

B. M. N. Nageeb V Institute of Indigenous Medicine (University of

Appellant: B. M. N. Nageeb

Public Authority: Institute of Indigenous Medicine (University of Colombo)

Dates of Appeal Hearing: 05.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/250/2018

 

B.R. P.R. Gunasena v. Coconut Development Authority - RTICAppeal

Appellant: B.R. P.R. Gunasena

Public Authority: Coconut Development Authority

Dates of Appeal Hearing: February 23rd 2018 & April 24th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/60/2018

இலங்கை வங்கி ஊழியர் சங்கம் எதிர் மக்கள் வங்கி – RTICAppeal/58/201

மேன்முறையீட்டாளர்: இலங்கை வங்கி ஊழியர்கள் சங்கம்

பகிரங்க அதிகார சபை: மக்கள் வங்கி

மேன்முறையீட்டு விளக்கம் கேட்கப்பட்ட திகதிகள்: 30.01.2018, 27.03.2018, 22.05.2018

ஆணை:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/58/2018

 

D. Aishani Wijeratne v Sri Lanka Law College - RTICAppeal/130/201

Appellant: D. Aishani Wijeratne

Public Authority: Sri Lanka Law College

Dates of Appeal Hearing: 21.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/130/2018

 

D. M. A. Ranathunga v. Sri Jayawaradenapura Government Hospital -

Appellant: D. M. A. Ranathunga

Public Authority: Sri Jayawaradenapura Government Hospital

Dates of Appeal Hearing: 24.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/278/2018

 

D.M. Somasinghe v. Sri Lanka Land Reclamation and Development Cor

Appellant: D.M. Somasinghe

Public Authority: Sri Lanka Land Reclamation and Development Corporation

Dates of Appeal Hearing: February 23rd 2018 & April 24th 2018

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/046/2018

 

D.N. Liyanage v. University of Wayamba - RTICAppeal/126/2018

Appellant: D. N. Liyanage

Public Authority: University of Wayamba

Dates of Appeal Hearing: 31.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/126/2018

 

D. N. Liyanage v. Wayamba University of Sri Lanka - RTICAppeal/06

Appellant: D. N. Liyanage

Public Authority: University of Wayamba

Dates of Appeal Hearing: 31.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/065/2018 

 

D. N. Liyanage v. Wayamba University of Sri Lanka - RTICAppeal/06

Appellant: D. N. Liyanage

Public Authority: University of Wayamba

Dates of Appeal Hearing: 31.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/066/2018 

 

Dhammika Jayakody v. Local Government, Sabaragamuwa Province - RT

Appellant: Dhammika Jayakody

Public Authority: Local Government, Sabaragamuwa Province

Dates of Appeal Hearing: 20.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/326/2018

 

டயலொக் அக்ஸியாட்டா எதிர் இலங்கை தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்கமைப்பு ஆணைக்க

மேன்முறையீட்டாளர்: டயலொக் அக்சியாடா பீ. எல். சீ.

பகிரங்க அதிகாரசபை: தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணைக்குழு (TRCSL)

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: மார்ச் 16, 2018 மற்றும் ஏப்ரல் 3, 2018

ஆணை: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/009/2018

 

Dilangani Niroshika v. Bogambara Prison - RTICAppeal/228/2018

Appellant: Dilangani Niroshika

Public Authority: Bogambara Prison

Dates of Appeal Hearing: 30th May 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/228/2018

 

Dr S Dharshanan v University of Jaffna - RTICAppeal/327/2018

Appellant: Dr S Dharshanan

Public Authority: University of Jaffna

Dates of Appeal Hearing: 31.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/327/2018

 

G.D. Maithreerathna v. Sri Lanka Police (Police Station, Horana)

Appellant: G.D. Maithreerathna

Public Authority: Sri Lanka Police (Police Station, Horana)

Dates of Appeal Hearing: May 22nd 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/171/2018

 

G. Dileep Amuthan v. Cultural Department – Northern Province – RT

Appellant: G. Dileep Amuthan

Public Authority: Cultural Department – Northern Province

Dates of Appeal Hearing: March 23rd 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/69/2018

 

G. Liyanage v. Consumer Affairs Authority - RTICAppeal/04/2018

Appellant: G. Liyanage

Public Authority: Consumer Affairs Authority

Dates of Appeal Hearing: March 2nd 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/04/2018

 

G.V.S.K Kumari v Judicial Service Commission - RTICAppeal/223/201

Appellant: G.V.S.K Kumari

Public Authority: Judicial Service Commission

Dates of Appeal Hearing: 12.06.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/223/2018

 

G.W.P. Chandrawansha v Human Rights Commission of Sri Lanka - RTI

Appellant: G.W.P. Chandrawansha

Public Authority: Human Rights Commission of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: 14.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/111/2018

 

H.A.K. Jayaweera v. National Savings Bank - RTICAppeal/57/2018

Appellant: H.A.K. Jayaweera

Public Authority: National Savings Bank

Appeal Considered On: 22.05.2018, 03.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/57/2018

 

H.H. Sunil v Land Commissioner General’s Department - RTICAppeal/

Appellant: H.H. Sunil

Public Authority: Land Commissioner General’s Department

Dates of Appeal Hearing: 13.08.2018; 18.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/316/2018

 

H.L. Karunarathne v Judicial Service Commission - RTICAppeal/78/2

Appellant: H.L. Karunarathne

Public Authority: Judicial Service Commission

Dates of Appeal Hearing: 07.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/78/2018

 

H.M.A. Suriyaarachchi v. Ministry of Public Administration and Ma

Appellant: H.M.A. Suriyaarachchi

Public Authority: Ministry of Public Administration and Management

Appeal Considered On: 10.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/177/2018

 

H. M. Gratien Hewa Vs. Sri Lanka Police - RTICAppeal/059/2018

Appellant: H. M. Gratien Hewa

Public Authority: Sri Lanka Police

Dates of Appeal Hearing: 30.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/059/2018

 

H. M. Gratien Hewa Vs. Sri Lanka Police - RTICAppeal/097/2018

Appellant: H. M. Gratien Hewa

Public Authority: Sri Lanka Police

Dates of Appeal Hearing: 30.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/097/2018

 

H.M.N. Dehigama v. Sri Lanka Police - RTICAppeal/281/2018

Appellant: H.M.N. Dehigama

Public Authority: Sri Lanka Police

Dates of Appeal Hearing: 24.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/281/2018

 

H.P.R. Ponseka v. Registrar-General’s Department- RTICAppeal/002/

Appellant: H. P.R. Ponseka

Public Authority: Registrar-General’s Department

Dates of Appeal Hearing: March 16th 2018 and March 27th 2018

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/002/2018

 

H. W. Rathnayaka v. Ministry of Education - RTICAppeal/116/2018

Appellant: H. W. Rathnayaka

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: April 3rd 2018

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/116/2018

 

Independent Coast Conservation Union v. Coast Conservation and Co

Appellant: Independent Coast Conservation Union

Public Authority: Coast Conservation and Coastal Resource Management Department

Dates of Appeal Hearing: 27.03.2018, 15.05.2018, 26.06.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/84/2018

 

J.A.D.G.A Jayakody v. Department of Probation & Childcare Service

Appellant: J.A.D.G.A Jayakody

Public Authority: Department of Probation & Childcare Services

Appeal Considered On: 03.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/20/2018

 

J. C. R. I. Menike v. Ministry of Education- RTICAppeal/101/2018

Appellant: J. C. R. I. Menike

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: April 3rd 2018

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/101/2018

 

J.M.N.S. Jayasena v. Ministry of Transport and Civil Aviation- RT

Appellant: J.M.N.S. Jayasena

Public Authority: Ministry of Transport and Civil Aviation

Dates of Appeal Hearing: April 3rd 2018

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/103/2018

 

J. Wickramasinghe v. Chief Secretary’s Office, Central Province -

Appellant: J. Wickramasinghe

Public Authority: Chief Secretary’s Office, Central Province

Dates of Appeal Hearing: 12.06.2018; 07.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/131/2018

 

Janidhu Seneviratne v. Sri Lanka Police - RTICAppeal/160/2018

Appellant: Janidhu Seneviratne

Public Authority: Sri Lanka Police

Dates of Appeal Hearing: March 16th 2018, April 3rd 2018 and May 9th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/160/2018

 

Jayasiri v. Central Environmental Authority - RTICAppeal/227/2018

Appellant: Jayasiri

Public Authority: Central Environmental Authority

Dates of Appeal Hearing: 30.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/227/2018

 

Jayasiri v. Human Rights Commission - RTICAppeal/226/2018

Appellant: Jayasiri

Public Authority: Human Rights Commission

Dates of Appeal Hearing: 30.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/226/2018

 

K.D.C.P. Siriwardhana v Judicial Service Commission - RTICAppeal/

Appellant: K.D.C.P. Siriwardhana

Public Authority: Judicial Service Commission

Appeal Considered On: 23.02.2018, 23.03.2018

K.D.C.P. Siriwarena Vs. District Secretariat Kalutara - RTICAppea

Appellant: K.D.C.P. Siriwarena

Public Authority: District Secretariat Kalutara

Dates of Appeal Hearing: 03.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/357/2018

 

K.K. Dharmasena v. Ministry of Health- RTICAppeal/150/2018

Appellant: K.K. Dharmasena

Public Authority: Ministry of Health

Dates of Appeal Hearing: 05.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/150/2018

 

K.W. S. Saddhananda v. Department of Census & Statistics - RTICA

Appellant: K.W. S. Saddhananda

Public Authority: Department of Census & Statistics

Dates of Appeal Hearing: May 9th 2018 and June 19th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/146/2018

 

L.P. Jayasundara v Ministry of Health, Nutrition and Indigenous M

Appellant: L.P. Jayasundara

Public Authority: Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine

Dates of Appeal Hearing: 21.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/312/2018

 

M. A. D. Sudath v. National Housing Development Authority – RTICA

Appellant: M. A. D. Sudath

Public Authority: National Housing Development Authority

Dates of Appeal Hearing: April 20th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/155/2018

 

M.A.D. Wijesinghe v. Commission to Investigate Allegations of Bri

Appellant: M.A.D. Wijesinghe

Public Authority: Commission to Investigate Allegations of Bribery and Corruption

Dates of Appeal Hearing: 30.05.2018, 17.07.2018, 09.10.2018

Order: 

RTICAppeal/195/2018

 

M.D.S.A. Perera v. Valuation Department - RTICAppeal/005/2018

Appellant: M.D.S.A. Perera

Public Authority: Valuation Department

Appeal Considered On: 10.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/005/2018

 

M. N. Gunasekera v. Divisional Secretariat -Mirigama - RTICAppea

Appellant: M.N. Gunasekera

Public Authority: Divisional Secretariat -Mirigama

Dates of Appeal Hearing: March 16th 2018

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/015/2018

 

M. Rathnasabapathy v. Central Bank of Sri Lanka (CBSL)- RTICAppe

Appellant: M. Rathnasabapathy

Public Authority: Central Bank of Sri Lanka (CBSL)

Dates of Appeal Hearing: May 9th 2018

Order:

 

M. Ratnasabapathy v. Central Bank of Sri Lanka- RTICAppeal/096/20

Appellant: M. Ratnasabapathy

Public Authority: Central Bank of Sri Lanka

Appeal to be considered on: May 09th, 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/096/2018

 

M.T.C. Alexander Vs. Ministry of Justice - RTICAppeal/271/2018

Appellant: M.T.C. Alexander

Public Authority: Ministry of Justice

Dates of Appeal Hearing: 26.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/271/2018

 

Madushan Rathnayake v. Central Environmental Authority - RTICAppe

Appellant: Madushan Rathnayake

Public Authority: Central Environmental Authority

Appeal Considered On: 10.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/253/2018

 

Madushan Rathnayake v. Irrigation Department - RTICAppeal/220/201

Appellant: Madushan Rathnayake

Public Authority: Irrigation Department;

Dates of Appeal Hearing: 24.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/220/2018

 

மரியோ கோமெஸ் எதிர் சமூக வலுவூட்டல்இ நலன்புரி மற்றும் கண்டி மரபுரி

மேன்முறையீட்டாளர்: கலாநிதி. மரியோ கோமெஸ்

பகிரங்க அதிகாரசபை: சமூக வலுவூட்டல்இ நலன்புரி மற்றும் கண்டி மரபுரிமைகள் அமைச்சு

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: பிப்ரவரி 27, 2018

ஆணை:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/51/2018

 

N. Dharmakirti v. Ceylon Electricity Board (CEB) - RTICAppeal/11/

Appellant: N. Dharmakirti

Public Authority: Ceylon Electricity Board (CEB)

Appeal Considered On: 10.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/11/2018

 

N. Dharmakirti v. Ceylon Electricity Board - RTICAppeal/082/2018

Appellant: N. Dharmakirti

Public Authority: Ceylon Electricity Board

Dates of Appeal Hearing: March 27th 2018

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/082/2018

 

Nalaka C. Jayaweera v. Ministry of Development Strategies and Int

Appellant: Nalaka C. Jayaweera

Public Authority: Ministry of Development Strategies and International Trade

Appeal Considered On: 03.10.2018, 10.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/272/2018

 

P.B. Liyanage Vs. Mahaweli Development and Environmental Ministry

Appellant: P.B. Liyanage

Public Authority: Mahaweli Development and Environmental Ministry

Dates of Appeal Hearing: 03.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/356/2018

 

பி. மல்லவாராச்சி எதிர். இலங்கை பொலிஸ் தலைமையகம் - RTICAppeal/169/

மேன்முறையீட்டாளர்: பி. மல்லவாராச்சி

பகிரங்க அதிகார சபை: இலங்கை பொலிஸ் தலைமையகம்

மேன்முறையீட்டு விளக்கம் கேட்கப்பட்ட திகதிகள்: 22.05.2018, 12.06.2018

ஆணை:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/169/2018

 

Priyanka Jeewani Vs. Police Station Balagolla - RTICAppeal/231/20

Appellant: Priyanka Jeewani

Public Authority: Police Station Balagolla

Dates of Appeal Hearing: 03.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/231/2018

 

Prof. C P Abeyratne v University of Sri Jayawardenapura - RTICApp

Appellant: Prof. C P Abeyratne

Public Authority: University of Sri Jayawardenapura

Dates of Appeal Hearing: 12.06.2018; 31.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/222/2018

 

R.G.R.M.N.B. Rathnayake v. Central Environmental Authority (CEA)

Appellant: R.G.R.M.N.B. Rathnayake

Public Authority: Central Environmental Authority (CEA)

Dates of Appeal Hearing: 5th June 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/219/2018

 

R.K. Ariyarathne v. Public Service Commission RTICAppeal/166/2018

Appellant: R.K. Ariyarathne

Public Authority: Public Service Commission

Appeal Considered On: 26.06.2018, 09.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/166/2018

 

R. M. Rathnayake v. Auditor General’s Department - RTICAppeal/1

Appellant: R. M. Rathnayake

Public Authority: Auditor General’s Department

Dates of Appeal Hearing: 09.05.2018; 12.06.2018; 17.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/012/2018

 

R.S. Hettiarachchi v. Maheweli Authority Sri Lanka - RTICAppeal/2

Appellant: R.S. Hettiarachchi

Public Authority: Maheweli Authority Sri Lanka

Appeal Considered On: 10.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/252/2018

 

செல்வி ரய்ஸா விக்ரமதுங்க எதிர். இலங்கை தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குபடுத்

மேன்முறையீட்டாளர்: செல்வி ரய்ஸா விக்ரமதுங்க

பகிரங்க அதிகார சபை: இலங்கை தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குபடுத்தல் ஆணைக்குழு

மேன்முறையீட்டு விளக்கம் கேட்கப்பட்ட திகதிகள்: 27.02.2018, 23.03.2018

கட்டளை:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/106/2018

 

Rajeewa Sampath Ranasinghe v Department of Examination - RTICAppe

Appellant: Rajeewa Sampath Ranasinghe

Public Authority: Department of Examination

Dates of Appeal Hearing: 05.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/248/2018

 

Rajendra S Wijesinghe vs UDA - RTICAppeal/200/2018

Appellant: Rajendra S Wijesinghe

Public Authority: UDA

Dates of Appeal Hearing: 26.06.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/200/2018

 

Ranjani Goonatilleke v. Valuation Department - RTICAppeal/294/201

Appellant: Ranjani Goonatilleke

Public Authority: Valuation Department /p>

Dates of Appeal Hearing: 24.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/294/2018

 

Rathnaweera v. Department of Education - RTICAppeal/329/2018

Appellant: Rathnaweera

Public Authority: Department of Education

Dates of Appeal Hearing: 20.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/329/2018

 

Rohanthi Perera v. Ministry of Education - RTICAppeal/302/2018

Appellant: Rohanthi Perera

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 12.06.2018, 24.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/302/2018

 

Ronald Stanley v Attorney General Department - RTICAppeal/354/201

Appellant: Ronald Stanley

Public Authority: Attorney General Department

Dates of Appeal Hearing: 21.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/354/2018

 

S. Ambigaipagan v. Chief Secretary's Office NPC - RTICAppeal/034/

Appellant: S. Ambigaipagan

Public Authority: Chief Secretary's Office NPC

Appeal Considered On: 10.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/034/2018

 

S. Ambighaipagan v. Northern Provincial Council - RTICAppeal/363/

Appellant: S. Ambighaipagan

Public Authority: Northern Provincial Council

Dates of Appeal Hearing: 09.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/363/2018

 

Dr S. Dharshanan v. Northern Postal Department - RTICAppeal/129/2

Appellant: Dr S. Dharshanan

Public Authority: Northern Postal Department

Dates of Appeal Hearing: 31.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/129/2018

 

Dr S. Dharshanan v. University of Jaffna - RTICAppeal/127/2018

Appellant: Dr S. Dharshanan

Public Authority: University of Jaffna

Appeal Considered On: 12.06.2018, 31.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/127/2018

 

Dr S. Dharshanan v. University of Jaffna - RTICAppeal/128/2018

Appellant: Dr S. Dharshanan

Public Authority: University of Jaffna

Appeal Considered On: 12.06.2018, 31.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/128/2018

 

Dr S. Dharshanan v. University of Jaffna - RTICAppeal/144/2018

Appellant: Dr S. Dharshanan

Public Authority: University of Jaffna

Dates of Appeal Hearing: 18.06.2018, 31.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/144/2018

 

S. Divaratne Vs. Department of Agrarian Development - RTICAppeal/

Appellant: S. Divaratne

Public Authority: Department of Agrarian Development

Dates of Appeal Hearing: 21.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/094/2018

 

S.U. Yahalegedara Vs. Sri Lanka Railway Department - RTICAppeal/3

Appellant: S.U. Yahalegedara

Public Authority: Sri Lanka Railway Department

Dates of Appeal Hearing: 03.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/300/2018

 

Sarojini Balasubramanium v Sri Lanka Police - RTICAppeal/203/2018

Appellant: Sarojini Balasubramanium

Public Authority: Sri Lanka Police

Dates of Appeal Hearing: 07.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E jan RTICAppeal/203/2018

 

Sunil Jayantha Amerasinghe v.  District Surveyor's Office, Gampah

Appellant: Sunil Jayantha Amerasinghe

Public Authority: District Surveyor's Office, Gampaha

Dates of Appeal Hearing: 19.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/232/2018

 

T. B. J. de Silva Vs. Bank of Ceylon (BOC) - RTICAppeal/164/2018

Appellant: T. B. J. de Silva

Public Authority: Bank of Ceylon (BOC)

Dates of Appeal Hearing: 12.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/164/2018

 

T. Edirithilaka v. National Authority on Tobacco and Alcohol - R

Appellant: T. Edirithilaka

Public Authority: National Authority on Tobacco and Alcohol

Dates of Appeal Hearing: 09.05.2018; 19.06.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/143/2018

 

திலக் ரஞ்சித் சில்வா எதிர். இலங்கை பொலிஸ் தலைமையகம் - RTICAppeal/

மேன்முறையீட்டாளர்: திலக் ரஞ்சித் சில்வா

பகிரங்க அதிகார சபை: இலங்கை பொலிஸ் தலைமையகம்

மேன்முறையீட்டு விளக்கம் கேட்கப்பட்ட திகதிகள்: 09.05.2018, 30.05.2018

ஆணை:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/142/2018

 

Ujitha B. Dissanayake v Election Commission - RTICAppeal/347/2018

Appellant: Ujitha B. Dissanayake

Public Authority: Election Commission

Dates of Appeal Hearing: 11.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/347/2018

 

Verite Research (Pvt. ) Ltd. v. Central Bank of Sri Lanka - RTIC

Appellant: Verite Research (Pvt.) Ltd.

Public Authority: Central Bank of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: 16.03.2018, 09.05.2018, 03.07.2018, 07.08.2018 and 04.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/25/2018

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/26/2018

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/25 & 26/2018 - Minutes of the hearing

 

Vinura Jayasekera v Ministry of Education - RTICAppeal/083/2018)

Appellant: Vinura Jayasekera

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 29.03.2018; 30.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/083/2018

 

Voice Against Corruption v. Ceylon Electricity Board (CEB) - RTIC

Appellant: Voice Against Corruption

Public Authority: Ceylon Electricity Board (CEB)

Appeal Considered On: 19.06.2018, 07.08.2018, 11.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/242/2018

 

W.D. Silva v. Department of Government Printing - RTICAppeal/168/

Appellant: W.D. Silva

Public Authority: Department of Government Printing

Dates of Appeal Hearing: 12.06.2018, 21.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/168/2018

 

W.G.M.T. G. Perera v. Chief Ministry, Sabaragamuwa Provincial Cou

Appellant: W.G.M.T. G. Perera

Public Authority: Chief Ministry, Sabaragamuwa Provincial Council

Dates of Appeal Hearing: February 23rd 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/42/2018

 

W.H.M. D. Wijekumari v. University of Wayamba - RTICAppeal/124/20

Appellant: W.H.M. D. Wijekumari

Public Authority: University of Wayamba

Dates of Appeal Hearing: April 26th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/124/2018

 

W. K. R. Dayananda v. Department of Animal Production and Health

Appellant: W. K. R. Dayananda

Public Authority: Department of Animal Production and Health

Dates of Appeal Hearing: 16.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/209,210/2018

 

W.M.D.B. Abeyrathne v. Sri Lanka Agricultural Research Council -R

Appellant: W.M.D.B. Abeyrathne

Public Authority: Sri Lanka Agricultural Research Council

Dates of Appeal Hearing: 23.02.2018, 23.03.2018

W.M.I. Galagedara Vs. Devi Balika Vidyalaya, Colombo 08 - RTICApp

Appellant: W.M.I. Galagedara

Public Authority: Devi Balika Vidyalaya, Colombo 08

Dates of Appeal Hearing: 03.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/338/2018

 

W.P.I.T Weerasinghe v Municipal Council, Galle - RTICAppeal/80/20

Appellant: W.P.I.T Weerasinghe

Public Authority: Municipal Council, Galle

Dates of Appeal Hearing: 27.03.2018; 22.05.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/80/2018

 

W.R. Silva, P.H. Wijitha, P.H. Malani and Hilda Balasuriya v Prad

Appellant: W.R. Silva, P.H. Wijitha, P.H. Malani and Hilda Balasuriya

Public Authority: Pradeshiya Sabha, Balapitiya

Dates of Appeal Hearing: 22.05.2018; 10.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/179/2018

 

W. T. Sampath Manjula v. Ministry of Education- RTICAppeal/100/20

Appellant: W. T. Sampath Manjula

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: April 3rd 2018

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/100/2018

 

Z. Ismail v. Wakf Board of Sri Lanka - RTICAppeal/089/2018

Appellant: Z. Ismail

Public Authority: Wakf Board of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: 31.07.2018; 11.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/089/2018

 

Z. Ismail v. Wakf Board of Sri Lanka - RTICAppeal/090/2018

Appellant: Z. Ismail

Public Authority: Wakf Board of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: 31.07.2018; 11.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/090/2018

 

Z. Thasleen v. Ministry of Education - RTICAppeal/284/2018

Appellant: Z. Thasleen

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 24.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/284/2018

 

மேன்முறையீடுகள் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அண்மைய தீர்மானங்கள்

 

uafi rti

Ongoing In-Person Hearings

A.D.F Perera v Mobitel (Pvt) Ltd - [...]

Appellant: A.D.F Perera

Public Authority: Mobitel (Pvt) Ltd

Dates of Appeal Hearing: 02.10.2018; 21.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/314/2018

 

A.E.M.J. Fernando v. People’s Bank - [...]

Appellant: A.E.M.J. Fernando

Public Authority: People’s Bank

Dates of Appeal Hearing: 17.07.2018, 04.09.2018, 23.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTIC Appeal/292/2018

 

Airline Pilots’ Guild v. Sri Lankan Airlines - [...]

Appellant: The Airline Pilots’of Sri Lanka

Public Authority: Sri Lankan Airlines

Dates of Appeal Hearing: 13.11.2017, 08.01.2018, 06.02.2018, 23.03.2018, 24.04.2018 and 09.05.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - Airline Pilots’ Guild v. Sri Lankan Airlines

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - Jurisdiction

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - Final Order

B. Chamali v. Divisional Secretariat - Panadura - [...]

Appellant: B. Chamali

Public Authority: Divisional Secretariat - Panadura

Dates of Appeal Hearing: 2018.04.20; 2018.06.14; 2018.08.07

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/198/2017

 

B.A. Ruwan Pathirana v People’s Bank - [...]

Appellant: B.A. Ruwan Pathirana

Public Authority: People’s Bank

Dates of Appeal Hearing: 06.08.2018; 11.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/303/2018

 

Bhadrani Jayawardena v. Municipal Council - [...]

Appellant: Bhadrani Jayawardena

Public Authority: Municipal Council - Colombo

Dates of Appeal Hearing: May 9th 2018

Order:

 

C. Amerasinghe v. Pradesha Sabha – Ja Ela - [...]

Appellant: C. Amerasinghe

Public Authority: Pradesha Sabha – Ja Ela

Dates of Appeal Hearing: June 28th 2018

Order:

 

C.J. Wijayawardhana v. Sri Lanka Telecom PLC [...]

Appellant: C.J. Wijayawardhana

Public Authority: Sri Lanka Telecom PLC (SLT)

Dates of Appeal Hearing: 24.06.2018, 11.09.2018, 14.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/295, 298, 299, 319 & 402/2018

 

Capt. H.C.S. de Soyza Siriwardena v. Sri Lanka [...]

Appellant: Capt. de Soyza Siriwardena

Public Authority: Sri Lanka Army

Date of Appeal Hearing: 06.11.2017, 27.11.2017, 30.01.2018, 23.02.2018, 16.03.2018, 03.04.2018, 30.05.2018, 17.07.2018, 31.07.2018, 14.08.2018, 02.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/089/2017

Ceylon Bank Employees’ Union v. Peoples Bank - [...]

Appellant: Ceylon Bank Employees’ Union

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 20.04.2018, 05.06.2018, 17.07.2018, 04.09.2018, 23.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/139/2018

 

Ceylon Bank Employees’ Union v. Peoples Bank - [...]

Appellant: Ceylon Bank Employees’ Union

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 05.06.2018, 17.07.2018, 04.09.2018, 23.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/301/2018

 

D M L de Silva v. National Insurance Trust Fund  [...]

Appellant: D M L de Silva

Public Authority: National Insurance Trust Fund

Dates of Appeal Hearing: 14.08.2018; 16.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/305/2018

 

D.N. Liyanage v. University of Wayamba - [...]

Appellant: D.N. Liyanage

Public Authority: University of Wayamba

Dates of Appeal Hearing: April 26th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/125/2018

 

ஜி. திலீப் அமுதன் [...]

மேன்முறையீட்டாளர்: ஜி. திலீப் அமுதன்

பகிரங்க அதிகார சபை: இலங்கை இராணுவம்

மேன்முறையீட்டு விளக்கம் கேட்கப்பட்ட திகதிகள்: 23.03.2018, 15.05.2018, 03.07.2018 & 07.08.2018

ஆணை:
gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/70/2018

 

ஜி. திலீப் அமுதன் [...]

மேன்முறையீட்டாளர்: ஜி. திலீப் அமுதன்

பகிரங்க அதிகார சபை: ஜனாதிபதி செயலகம்

மேன்முறையீட்டு விளக்கம் கேட்கப்பட்ட திகதிகள்: 03.04.2018, 15.052018, 03.07.2018, 07.08.2018 & 09.10.2018

ஆணை:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/114/2017

 

Dr. Paba Palihawadana v Ministry of Health, [...]

Appellant: Dr. Paba Palihawadana

Public Authority: Ministry of Health, Nutritious & Indigenous Medicine

Dates of Appeal Hearing: 21.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/306/2018

 

Dr. Paba Palihawadana v Ministry of Health, [...]

Appellant: Dr. Paba Palihawadana

Public Authority: Ministry of Health, Nutritious & Indigenous Medicine

Dates of Appeal Hearing: 21.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/307/2018

 

Dr. Paba Palihawadana v Ministry of Health, [...]

Appellant: Dr. Paba Palihawadana

Public Authority: Ministry of Health, Nutritious & Indigenous Medicine

Dates of Appeal Hearing: 21.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/308/2018

 

Dr. Paba Palihawadana v Ministry of Health, [...]

Appellant: Dr. Paba Palihawadana

Public Authority: Ministry of Health, Nutritious & Indigenous Medicine

Dates of Appeal Hearing: 21.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/309/2018

 

G. H. Sennaratne v SLPA - RTICAppeal/353/2018

Appellant: G. H. Sennaratne

Public Authority: SLPA

Dates of Appeal Hearing: 02.10.2018, 21.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/353/2018

 

G. J. C. de Silva v. Sri Lanka Army (SLA) - [...]

Appellant: G. J. C. de Silva

Public Authority: Sri Lanka Army (SLA) 

Dates of Appeal Hearing: 14.08.2018; 02.10.2018, 21.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/182/2018

 

H.A.P.N. Jayathilake v. Department of Agrarian [...]

Appellant: H.A.P.N. Jayathilake

Public Authority: Department of Agrarian Services Development

Dates of Appeal Hearing: 20.04.2018, 05.06.2018, 28.06.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/138/2018

 

H.B.J. Ranadeera v Parliament of Sri Lanka - [...]

Appellant: H.B.J. Ranadeera

Public Authority: Parliament of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: 28.08.2018, 02.10.2018, 09.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/337/2018

 

H.B.P. Ranadeera v Parliament of Sri Lanka - [...]

Appellant: H.B.P. Ranadeera

Public Authority: Parliament of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: 28.08.2018, 02.10.2018, 09.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/337A/2018

 

H.B.P. Ranadeera v Parliament of Sri Lanka - [...]

Appellant: H.B.P. Ranadeera

Public Authority: Parliament of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: 28.08.2018, 02.10.2018, 09.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/423/2018

 

H.B.P. Ranadeera v Parliament of Sri Lanka - [...]

Appellant: H.B.P. Ranadeera

Public Authority: Parliament of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: 28.08.2018, 02.10.2018, 09.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/424/2018

 

H.B.S. Perera v Irrigation Department - [...]

Appellant: H.B.S. Perera

Public Authority: Irrigation Department

Dates of Appeal Hearing: 30.05.2018; 19.06.2018; 07.08.2018; 01.10.2018; 19.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/44/2018

 

H.L. Fernando v Sri Lanka Broadcasting [...]

Appellant: H.L. Fernando

Public Authority: Sri Lanka Broadcasting Corporation (SLBC)

Dates of Appeal Hearing: 28.08.2018, 16.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTIC Appeal/261/2018 

 

H.P.D.K Perera v. Urban Council Panadura- [...]

Appellant: H.P.D.K Perera

Public Authority: Urban Council Panadura

Dates of Appeal Hearing: July 5th 2018

Order:

 

I.G.L. Jayaweera v. Department of Internal Audit, [...]

Appellant: I.G.L. Jayaweera

Public Authority: Department of Internal Audit, Southern Province

Dates of Appeal Hearing: October 30th, 2017 & December 4th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janI.G.L. Jayaweera v. Department of Internal Audit, Southern Province (RTICAppeal/84/2017)

Independent Employees Union v. Ceylon Fisheries [...]

Appellant: Independent Employees Union

Public Authority: Ceylon Fisheries Harbour Corporation

Dates of Appeal Hearing: 20.04.2018, 05.06.2018, 19.06.2018, 14.08.2018, 18.09.2018, 08.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/112/2018

 

J. K. M. D. Jayasundera v Anula Vidyalaya, [...]

Appellant: J. K. M. D. Jayasundera

Public Authority: Anula Vidyalaya, Nugegoda

Dates of Appeal Hearing: 21.08.2018; 11.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/241/2018

 

J. P. Darshana v. Central Bank of Sri Lanka [...]

Appellant: J. P. Darshana

Public Authority: Central Bank of Sri Lanka (CBSL)

Dates of Appeal Hearing: 07.08.2018, 04.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/98/2018

 

J. Wickremasinghe v. Chief Secretary, Central [...]

Appellant: J. Wickremasinghe

Public Authority: Chief Secretary, Central Province

Dates of Appeal Hearing: June 12th 2018

Order:

 

J. Wickremasinghe v. Chief Secretary, Central [...]

Appellant: J. Wickremasinghe

Public Authority: Chief Secretary, Central Province

Dates of Appeal Hearing: June 12th 2018

Order:

 

K. Parthiban v. Divisional Secretariat - [...]

Appellant: K. Parthiban

Public Authority: Divisional Secretariat - Vavuniya

Dates of Appeal Hearing: 24.07.2018, 11.09.2018, 13.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/286/2018

 

K. U. Pushapakumara v Human Rights Commission of [...]

Appellant: K. U. Pushapakumara

Public Authority: Human Rights Commission of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: 14.08.2018, 16.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/170/2018

 

K. Wijayagunawardena v. Central Bank of Sri Lanka [...]

Appellant: K. Wijayagunawardena

Public Authority:Central Bank of Sri Lanka (CBSL)

Dates of Appeal Hearing: 03.07.2018, 21.08.2018, 02.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/245/2018

 

K.D.C. P. Siriwardena v. Ministry of Home Affairs [...]

Appellant: K.D.C. P. Siriwardena

Public Authority: Ministry of Home Affairs

Dates of Appeal Hearing: July 5th 2018

Order:

 

K.G. Paranagama v. Teaching Hospital Karapitiya - [...]

Appellant: K.G. Paranagama

Public Authority: Teaching Hospital Karapitiya

Dates of Appeal Hearing: March 27th 2018 & April 20th 2018

Order:

 

K.M.D.S.K. Kulatunga v. Udunuwara Pradeshiya [...]

Appellant: KMDSK Kulatunga

Public Authority: Udunuwara Pradeshiya Sabha

Date of Appeal Hearing: November 17th, 2017

Order: 

K.S.T. Jayasinghe v. Cooperative Development [...]

Appellant: K.S.T. Jayasinghe

Public Authority: Cooperative Development Department

Dates of Appeal Hearing: 20.04.2018, 05.06.2018, 14.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/119/2018

 

L. N. Dissanayake v. The Institute of Chartered [...]

Appellant: L. N. Dissanayake

Public Authority: The Institute of Chartered Accountants Sri Lanka (ICASL)

Dates of Appeal Hearing: 30.05.2018, 12.06.2018, 31.07.2018, 11.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/189/2018

 

L.D. Abeywardena v. Central Bank of Sri Lanka [...]

Appellant: L.D. Abeywardena

Public Authority: Central Bank of Sri Lanka (CBSL)

Dates of Appeal Hearing: 03.07.2018, 21.08.2018, 02.10.2018, 21.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/230/2018

 

M. Hemapala v Department of Inland Revenue - [...]

Appellant: M. Hemapala

Public Authority: Department of Inland Revenue

Dates of Appeal Hearing: 15.05.2018, 14.08.2018, 18.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/229/2017

 

M. I. N. M. Fairaz v. Cheif Secretary's Office, [...]

Appellant: M. I. N. M. Fairaz

Public Authority: Cheif Secretary's Office, North Western Province

Dates of Appeal Hearing: 20.08.2018; 15.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/325/2018

 

M.B.M.C. Gunasekara v. Sri Lanka Police - [...]

Appellant: M.B.M.C. Gunasekara

Public Authority: Sri Lanka Police 

Dates of Appeal Hearing: 17.07.2018, 27.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/256/2018

 

M.B.M.C. Gunasekara v. Sri Lanka Police - [...]

Appellant: M.B.M.C. Gunasekara

Public Authority: Sri Lanka Police 

Dates of Appeal Hearing: 12.07.2018, 27.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/257/2018

 

M.B.M.C. Gunasekara v. Sri Lanka Police - [...]

Appellant: M.B.M.C. Gunasekara

Public Authority: Sri Lanka Police 

Dates of Appeal Hearing: 17.07.2018, 27.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/267/2018

 

M.D.S.K. Kulatunga v. Udunuwara Pradeshiya Sabha [...]

Appellant: M.D.S.K. Kulatunga

Public Authority: Udunuwara Pradeshiya Sabha

Dates of Appeal Hearing: November 17th 2017 & April 20th 2018

Order:

 

M.G. Hemapala v. Peoples Bank - [...]

Appellant: M.G. Hemapala

Public Authority: Peoples Bank

Appeal Considered On: 26.06.201, 03.07.2018, 04.09.2018, 23.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/239/2018

 

M.H. Sumith Priyanga v. Zonal Education Office [...]

Appellant: M.H. Sumith Priyanga

Public Authority: Zonal Education Office Ratnapura and R/Hikgaswaththa Primary School

Dates of Appeal Hearing: 10.07.2018, 28.08.2018, 22.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/263/2018

 

M.I. Shamila v. Urban Development Authority [...]

Appellant: M.I. Shamila

Public Authority: Urban Development Authority (Sub-Office, Kalmunai)

Dates of Appeal Hearing: 17.07.2018, 04.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/273/2018

 

N. Munasinghe v. People’s Bank - [...]

Appellant: N. Munasinghe

Public Authority: People’s Bank

Dates of Appeal Hearing: 05.06.2018, 17.07.2018, 28.08.2018, 23.10.2018, 13.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/50/2018

 

P.A.S Dias v. Urban Development Authority (UDA) - [...]

Appellant: P.A.S Dias

Public Authority: Urban Development Authority (UDA)

Dates of Appeal Hearing: 28.08.2018, 23.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/322/2018

 

P.K.Perera v. Ministry of Home Affairs - [...]

Appellant: P.K.Perera

Public Authority: Ministry of Home Affairs

Dates of Appeal Hearing: 17.09.2018; 29.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/023/2018

 

Prof. C Ellankumaran v. University of Jaffna -  [...]

Appellant: Prof. C Ellankumaran

Public Authority: University of Jaffna

Appeal Considered On: 12.06.2018, 31.07.2018, 11.09.2018, 13.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/233/2018

 

R. Wijesinghe v. UC Panadura - RTICAppeal/201/2018

Appellant: R. Wijesinghe

Public Authority: UC Panadura

Dates of Appeal Hearing: 26.06.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/201/2018

 

R.H.M.N. Rajakaruna v. Provincial Public Service [...]

Appellant: R.H.M.N. Rajakaruna

Public Authority: Provincial Public Service Commission- North Western Province

Dates of Appeal Hearing: April 24th 2018

Order:

 

R.S. Wijesiri v. Chief Ministry and Education [...]

Appellant: R.S. Wijesiri

Public Authority: Chief Ministry and Education Ministry Central Province

Dates of Appeal Hearing: 22.05.2018; 05.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/174/2018

 

Railway Managers Association v. Sri Lanka [...]

Appellant: Railway Managers Association

Public Authority: Sri Lanka Railways

Dates of Appeal Hearing: April 24th 2018

Order:

 

S.A.S.S. Perera v. Divisional Secretariat, [...]

Appellant: S.A.S.S. Perera

Public Authority: Divisional Secretariat, Padukka

Date of Appeal Hearing: November 23rd, 2017

Order: 

Sabra Zahid v. Judicial Services Commission - [...]

Appellant: Sabra Zahid

Public Authority: Judicial Services Commission

Dates of Appeal Hearing: 07.08.2018, 02.10.2018, 21.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/237/2018

 

Sabra Zahid v. Registrar General’s Department - [...]

Appellant: Sabra Zahid

Public Authority: Registrar General’s Department

Dates of Appeal Hearing: 19.06.2018; 07.08.2018; 02.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/238/2018

 

ஸ்க்ரீன் சரூர் [...]

மேன்முறையீட்டாளர்: ஸ்க்ரீன் சரூர்

பகிரங்க அதிகார சபை: பிரதமர் காரியாலயம்

மேன்முறையீட்டு விளக்கம் கேட்கப்பட்ட திகதி: 15.05.2018

ஆணை:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/01/2018 | gazet rti 2002 42 E janSri Lanka's Reparations Bill

 

Sri Lanka Red Cross Society v. Ministry of Home [...]

Appellant: Sri Lanka Red Cross Society

Public Authority: Ministry of Home Affairs

Dates of Appeal Hearing: 20.04.2018, 05.06.2018, 31.07.2018, 18.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/113/2018

 

T. Gohilarajah v. Department of Examinations - [...]

Appellant: T. Gohilarajah

Public Authority: Department of Examinations

Dates of Appeal Hearing: April 26th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/120/2018

 

T. Sureshkumar v. Judicial Service Commission - [...]

Appellant: T. Sureshkumar

Public Authority: Judicial Service Commission

Dates of Appeal Hearing: 17.07.2017

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/224/2017

 

T.D.H. Karunarathna v. Urban Development [...]

Appellant: T.D.H. Karunarathna

Public Authority: Urban Development Authority

Dates of Appeal Hearing: 24.07.2018, 11.09.2018, 16.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/289/2018

 

T.R. Silva v. Sri Lanka Police Headquarters - [...]

Appellant: T.R. Silva

Public Authority: Sri Lanka Police Headquarters

Dates of Appeal Hearing: 17.07.2018, 09.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/342/2018

 

Thirukumar Nadesan v. Ministry of Defence - [...]

Appellant: Thirukumar Nadesan

Public Authority: Ministry of Defence

Dates of Appeal Hearing: 17.07.2018; 04.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/217/2018

 

Thirukumar Nadesan v. Office of the Cabinet of [...]

Appellant: Thirukumar Nadesan

Public Authority: Ministry of Defence

Dates of Appeal Hearing: 17.07.2018; 04.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/216/2018

 

U. G. Kalansuriya v. National Police Commission - [...]

Appellant: U. G. Kalansuriya

Public Authority: National Police Commission

Dates of Appeal Hearing: 17.09.2018; 12.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/027/2018

 

Ujitha B. Dissanayake v Divisional Secretariat, [...]

Appellant: Ujitha B. Dissanayake

Public Authority: Divisional Secretariat, Thimbirigasyaya

Dates of Appeal Hearing: 18.09.2018, 08.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/348/2018

 

V. Sabaratnam v. Sri Lanka Insurance Corporation [...]

Appellant: V. Sabaratnam

Public Authority: Sri Lanka Insurance Corporation

Dates of Appeal Hearing: 09.05.2018, 26.06.2018, 17.07.2018, 21.08.2018, 28.08.2018

Documents:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/117/2018 - Order

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/117/2018 - Proceedings

 

Vinura Jayasekara Vs. Education Ministry - [...]

Appellant: Vinura Jayasekara

Public Authority: Education Ministry

W. D. Ajith Kumara v. Chief Ministry, North [...]

Appellant: W. D. Ajith Kumara

Public Authority: Chief Ministry, North Central Province

Dates of Appeal Hearing: 23.08.2018; 17.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/214/2018

 

W. P. M. Fernando v. Ministry of Public [...]

Appellant: W. P. M. Fernando

Public Authority: Ministry of Public Administration & Management

Dates of Appeal Hearing: 12.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/259/2018

 

W.A.P. Dilrukshi v. Sri Lanka Army - [...]

Appellant: W.A.P. Dilrukshi

Public Authority: Sri Lanka Army

Dates of Appeal Hearing: April 20th 2018

Order:

 

W.R.M. Abeysekara v. Peoples Bank - [...]

Appellant: W.R.M. Abeysekara

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 26.06.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/230/2017