පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  4 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

2018

ඒ. ඒ. මානෙල් පෙරේරා එ. තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව - RTICAppeal/373/2018

අභියාචක: ඒ. ඒ. මානෙල් පෙරේරා

පොදු අධිකාරිය: තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 05.09.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/373/2018

 

A.B. Hafeez vs. District Secretariat Ampara - RTICAppeal/569/2018

Appellant: A.B. Hafeez

Public Authority: District Secretariat Ampara

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/569/2018

 

ඒ. බී. ස්ටේම්බෝ එ. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය - RTICAppeal/249/2018

අභියාචක: ඒ. බී. ස්ටේම්බෝ

පොදු අධිකාරිය: මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය 

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2018.06.01, 2018.06.21

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/249/2018

 

A.D.F Perera v Mobitel (Pvt) Ltd - RTICAppeal/314/2018

Appellant: A.D.F Perera

Public Authority: Mobitel (Pvt) Ltd

Dates of Appeal Hearing: 02.10.2018; 21.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/314/2018

 

A.E.B. Gunawardhane vs. Municipal Council, Seethawakapura - RTICAppeal/500/2018

Appellant: A.E.B. Gunawardhane

Public Authority: Municipal Council, Seethawakapura

Dates of Appeal Hearing: 14.01.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/500/2018

 

ඒ. ජී. ඩේවිඩ් එ. අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව - RTICAppeal/537/2018

අභියාචක: ඒ. ජී. ඩේවිඩ්

පොදු අධිකාරිය: අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව

අභියාචනා දිනය: 16.01.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/537/2018

 

ඒ. ජී. ඩේවිඩ් එ. රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව - RTICAppeal/291/2018

අභියාචක: ඒ. ජී. ඩේවිඩ්

පොදු අධිකාරිය: රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව

අභියාචනා දිනය: 08.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/291/2018

 

A.G. David v Sri Lankan Airlines - RTICAppeal/192/2018

Appellant: A.G. David

Public Authority: Sri Lankan Airlines

Dates of Appeal Hearing: 30.05.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/192/2018

 

A.K.P. Mahinda Vs. Ministry Of Transport And Civil  Aviation - RTICAppeal/449/2018

Appellant: A.K.P. Mahinda

Public Authority: Ministry Of Transport And Civil  Aviation

Dates of Appeal Hearing: 11.12.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/449/2018

 

A.L. Aazath, M. A. Jemil, S.L.M. Jemil, M.A.M. Adambawa, S.M. Junaideen, S.M.M. Ismail, M.I.A. Razeed, A.L. Mu

Appellant: A.L. Aazath, M. A. Jemil, S.L.M. Jemil, M.A.M. Adambawa, S.M. Junaideen, S.M.M. Ismail, M.I.A. Razeed, A.L. Mufashir, M. I. Lebbei Thamby, S.M.Haniffa

Public Authority: Ministry of Mahaweli Development and Environment

Dates of Appeal Hearing: 17.12.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/389,390,391,392,393,409,410,411,412,422/2018

 

A. M. Ahamed v. Divisional Secretary, Manthai West - RTICAppeal/287/2018

Appellant: A. M. Ahamed

Public Authority: Divisional Secretary, Manthai West

Dates of Appeal Hearing: 08.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/287/2018

 

A. M. M. Rizvi v. Ministry of Education- RTICAppeal/095/2018

Appellant: A. M. M. Rizvi

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: April 3rd 2018

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/046/2018

 

A.M. Nazeer v. Divisional Secretariat, Ampara - RTICAppeal/221/2018

Appellant: A.M. Nazeer

Public Authority: Divisional Secretariat, Ampara

Appeal Considered On: 12.06.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/221/2018

 

A.Mariathas v. Divisional Secretariat – Maritimepattu (Mullaitivu) - RTICAppeal/235,236/2018

Appellant: A.Mariathas

Public Authority: Divisional Secretariat – Maritimepattu

Dates of Appeal Hearing: 03.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/235,236/2018

 

ඒ.එස්.ඉන්දීර මධුසංඛ එ. මාතර මහා නගර සභාව - RTICAppeal/388/2018 

අභියාචක: ඒ.එස්.ඉන්දීර මධුසංඛ

පොදු අධිකාරිය: මාතර මහා නගර සභාව

අභියාචනා දිනය: 10.12.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/388/2018

 

ඒ.ජේ. මල්ලවාරච්චි එ. ටවර්හෝල් රඟහල පදනම - RTICAppeal/491/2018 

අභියාචක: ඩබ්ලියු. ඒ.ජේ. මල්ලවාරච්චි

පොදු අධිකාරිය: ටවර්හෝල් රඟහල පදනම

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 04.12.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/491/2018 

 

අමිල චින්තක එ. දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය - RTICAppeal/517/2018

අභියාචක: අමිල චින්තක

පොදු අධිකාරිය: දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය

අභියාචනා දිනය: 28.01.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/517/2018

 

බී.ඒ.බී.එස්. ජයවර්ධන එ. පොලිස් මූලස්ථානය - RTICAppeal/264/2018

අභියාචක: බී.ඒ.බී.එස්. ජයවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: පොලිස් මූලස්ථානය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 19.07.2018; 13.08.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/264/2018

 

බී. ඒ. ජේ. ඉන්ද්‍රතිලක එ. විසාකා විද්‍යාලය/ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - RTICAppeal/63/2018

අභියාචක: වෛද්‍ය බී. ඒ. ජේ. ඉන්ද්‍රතිලක

පොදු අධිකාරිය: විසාකා විද්‍යාලය/ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 23.03.2018

නියෝග :

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/63/2018

 

B.A. Mendis Vs. Ministry Of Sports And Shipping - RTICAppeal/448/2018

Appellant: B.A. Mendis

Public Authority: Ministry Of Sports And Shipping

Dates of Appeal Hearing: 03.12.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/448/2018

 

බී. ජී. සී. එස්. සුමනසිංහ එ. ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව - RTICAppeal/207/2018 

අභියාචක: බී. ජී. සී. එස්. සුමනසිංහ

පොදු අධිකාරිය: ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 09.08.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/207/2018 

 

B.G. Piyaseeli v. Municipal Council Dehiwela- RTICAppeal/79/2018

Appellant: B.G. Piyaseeli

Public Authority: Municipal Council Dehiwela

Dates of Appeal Hearing: 12.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/079/2018

 

B.G. Rathnayaka v Divisional Secretary Balangoda - RTICAppeal/212/2018

Appellant: B.G. Rathnayaka

Public Authority: Divisional Secretary Balangoda

Dates of Appeal Hearing: 05.06.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/212/2018

 

B. M. N. Nageeb V Institute of Indigenous Medicine (University of Colombo) - RTICAppeal/250/2018

Appellant: B. M. N. Nageeb

Public Authority: Institute of Indigenous Medicine (University of Colombo)

Dates of Appeal Hearing: 05.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/250/2018

 

B. Piyadasa v. Sanasa Society, Pinikahana - RTICAppeal/224/2018

Appellant: B. Piyadasa

Public Authority: Sanasa Society, Pinikahana

Dates of Appeal Hearing: 22.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/224/2018

 

බී. ආර්. එම්. ඩී. ආර්. කේ. රත්නායක එ. වයඹ සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව - RTICAppeal/206/2018

අභියාචක: බී. ආර්. එම්. ඩී. ආර්. කේ. රත්නායක

පොදු අධිකාරිය: වයඹ සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 09.08.2018, 19.09.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/206/2018

 

B.R. P.R. Gunasena v. Coconut Development Authority - RTICAppeal/60/2018

Appellant: B.R. P.R. Gunasena

Public Authority: Coconut Development Authority

Dates of Appeal Hearing: February 23rd 2018 & April 24th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/60/2018

බි.වි.ඒ.එස්. මුණසිංහ එ. ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව - RTICAppeal/407/2018

අභියාචක: බි.වි.ඒ.එස්. මුණසිංහ

පොදු අධිකාරිය: ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 22.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/407/2018

 

C.J. Wijayawardhana v. Sri Lanka Telecom PLC (SLT) - RTICAppeal/295, 298, 299, 319 & 402/2018

Appellant: C.J. Wijayawardhana

Public Authority: Sri Lanka Telecom PLC (SLT)

Dates of Appeal Hearing: 24.06.2018, 11.09.2018, 13.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/295, 298, 299, 319 & 402/2018

 

Ceylon Bank Employees Union v. Peoples Bank – RTICAppeal/58/2018

Appellant: Ceylon Bank Employees Union

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: January 30th 2018, March 27th 2018 and May 22nd 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/58/2018

 

D. Aishani Wijeratne v Sri Lanka Law College - RTICAppeal/130/2018

Appellant: D. Aishani Wijeratne

Public Authority: Sri Lanka Law College

Dates of Appeal Hearing: 21.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/130/2018

 

ඩී.එල්. දර්ශන නදීක එ. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - RTICAppeal/520/2018

අභියාචක: ඩී.එල්. දර්ශන නදීක

පොදු අධිකාරිය: අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

අභියාචනා දිනය: 28.01.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/520/2018

 

D. M. A. Ranathunga v. Sri Jayawaradenapura Government Hospital - RTICAppeal/278/2018

Appellant: D. M. A. Ranathunga

Public Authority: Sri Jayawaradenapura Government Hospital

Dates of Appeal Hearing: 24.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/278/2018

 

ඩී. එම් සෝමසිංහ එ. ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව - RTICAppeal/046/2018

අභියාචක: ඩී. එම් සෝමසිංහ

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2018.02.23/2018.04.24

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/046/2018

 

D.N. Liyanage v. University of Wayamba - RTICAppeal/126/2018

Appellant: D. N. Liyanage

Public Authority: University of Wayamba

Dates of Appeal Hearing: 31.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/126/2018

 

D. N. Liyanage v. Wayamba University of Sri Lanka - RTICAppeal/065/2018 

Appellant: D. N. Liyanage

Public Authority: University of Wayamba

Dates of Appeal Hearing: 31.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/065/2018 

 

D. N. Liyanage v. Wayamba University of Sri Lanka - RTICAppeal/066/2018 

Appellant: D. N. Liyanage

Public Authority: University of Wayamba

Dates of Appeal Hearing: 31.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/066/2018 

 

ඩී පී චාමික පුෂ්පකුමාර එ. බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව - RTICAppeal/519/2018

අභියාචක: ඩී පී චාමික පුෂ්පකුමාර

පොදු අධිකාරිය: බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 28.01.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/519/2018

 

ඩි. පි. කොහොඹන්  එ. සී/ස උළුවිටිකේ සකසුරුවම් හා ණය ගණුදෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිය - RTICAppeal/093/2018

අභියාචක: ඩි. පි. කොහොඹන්

පොදු අධිකාරිය: සී/ස උළුවිටිකේ සකසුරුවම් හා ණය ගණුදෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිතිය

අභියාචනා දිනය: 19.07.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/093/2018

 

ඩී. ඒ. ඩී. එන්. සී. විමලරත්න  එ.  පානදුර නගර සභාව - RTICAppeal/110/2018

අභියාචක: ඩී. ඒ. ඩී. එන්. සී. විමලරත්න

පොදු අධිකාරිය: පානදුර නගර සභාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය:

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/110/2018

 

Dhammika Jayakody v. Local Government, Sabaragamuwa Province - RTICAppeal/326/2018

Appellant: Dhammika Jayakody

Public Authority: Local Government, Sabaragamuwa Province

Dates of Appeal Hearing: 20.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/326/2018

 

ධම්මික පරණ යාපා එ. ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩ කිරීමේ සහ සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව - RTICAppeal/464/2018

අභියාචක: ඩබ්ලියු. ධම්මික පරණ යාපා

පොදු අධිකාරිය: රී ලංකා ඉඩම් ගොඩ කිරීමේ සහ සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 27.11.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/464/2018

 

ධම්මික පරණගම එ ශීක්ෂණ රෝහල - කරාපිටිය, ගාල්ල - RTICAppeal/800/2018

අභියාචක: ධම්මික පරණගම

පොදු අධිකාරිය: ශීක්ෂණ රෝහල - කරාපිටිය, ගාල්ල

අභියාචනා දිනය: 29.01.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/800/2018

 

ඩයලොග් ආසියාටා එ. ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව - RTICAppeal/009/2018

අභියාචක: ඩයලොග් ආසියාටා

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව

විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 16.03.2018, 03. 04. 2018

නියෝග: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/009/2018

 

ඩිලංගනී නිරෝෂිකා එ. බෝගම්බර බන්ධනාගාරය - RTICAppeal/228/2018

අභියාචක: ඩිලංගනී නිරෝෂිකා

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවය: බෝගම්බර බන්ධනාගාරය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය:30.05.2018

නියෝග :

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/228/2018

 

දිනේෂ් කඩදොර එ. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, දොළුව , ගම්පොළ - RTICAppeal/265/2018

අභියාචක: දිනේෂ් කඩදොර

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, දොළුව , ගම්පොළ

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 17.07.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/265/2018

 

Dr. Paba Palihawadana v Ministry of Health, Nutritious & Indigenous Medicine - RTICAppeal/306/2018

Appellant: Dr. Paba Palihawadana

Public Authority: Ministry of Health, Nutritious & Indigenous Medicine

Dates of Appeal Hearing: 21.08.2018; 30.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/306/2018

 

Dr. Paba Palihawadana v Ministry of Health, Nutritious & Indigenous Medicine - RTICAppeal/307/2018

Appellant: Dr. Paba Palihawadana

Public Authority: Ministry of Health, Nutritious & Indigenous Medicine

Dates of Appeal Hearing: 21.08.2018; 30.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/307/2018

 

Dr. Paba Palihawadana v Ministry of Health, Nutritious & Indigenous Medicine - RTICAppeal/308/2018

Appellant: Dr. Paba Palihawadana

Public Authority: Ministry of Health, Nutritious & Indigenous Medicine

Dates of Appeal Hearing: 21.08.2018; 30.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/308/2018

 

Dr. Paba Palihawadana v Ministry of Health, Nutritious & Indigenous Medicine - RTICAppeal/309/2018

Appellant: Dr. Paba Palihawadana

Public Authority: Ministry of Health, Nutritious & Indigenous Medicine

Dates of Appeal Hearing: 21.08.2018; 30.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/309/2018

 

Dr S Dharshanan v University of Jaffna - RTICAppeal/327/2018

Appellant: Dr S Dharshanan

Public Authority: University of Jaffna

Dates of Appeal Hearing: 31.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/327/2018

 

ඊ. එම්. සී. එදිරිසූරිය  එ. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය - RTICAppeal/061/2018

අභියාචක: ඊ. එම්. සී. එදිරිසූරිය

පොදු අධිකාරිය: මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

අභියාචනා දිනය: 01.02.2018; 08.02.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/061/2018

 

Fajil Kuthoos v. Ministry of Home Affairs - RTICAppeal/575/2018

Appellant: Fajil Kuthoos

Public Authority: Ministry of Home Affairs

Dates of Appeal Hearing: 07.01.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/575/2018

 

G.D. Maithreerathna v. Sri Lanka Police (Police Station, Horana) – RTICAppeal/171/2018

Appellant: G.D. Maithreerathna

Public Authority: Sri Lanka Police (Police Station, Horana)

Dates of Appeal Hearing: May 22nd 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/171/2018

 

G. Dileep Amuthan v. Cultural Department – Northern Province – RTICAppeal/69/2018

Appellant: G. Dileep Amuthan

Public Authority: Cultural Department – Northern Province

Dates of Appeal Hearing: March 23rd 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/69/2018

 

ජී. ජී. සී. කීර්තිරත්න එ. තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව - RTICAppeal/280/2018

අභියාචක: ජී. ජී. සී. කීර්තිරත්න

පොදු අධිකාරිය: තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 24.07.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/280/2018

 

G. H. Sennaratne v SLPA - RTICAppeal/353/2018

Appellant: G. H. Sennaratne

Public Authority: SLPA

Dates of Appeal Hearing: 02.10.2018, 21.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/353/2018

 

G. J. C. de Silva v. Sri Lanka Army (SLA) - RTICAppeal/182/2018

Appellant: G. J. C. de Silva

Public Authority: Sri Lanka Army (SLA) 

Dates of Appeal Hearing: 14.08.2018; 02.10.2018, 21.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/182/2018

 

G. Liyanage v. Consumer Affairs Authority - RTICAppeal/04/2018

Appellant: G. Liyanage

Public Authority: Consumer Affairs Authority

Dates of Appeal Hearing: March 2nd 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/04/2018

 

ජී. සුනිල් ශාන්ත එ. ලංකා බැංකුව - RTICAppeal/091/2018

අභියාචක: ජී. සුනිල් ශාන්ත

පොදු අධිකාරිය: ලංකා බැංකුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 09.08.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/091/2018

 

ජී.වී. සුමේධා කල්පනී කුමාරි එ. අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව

අභියාචක: ජී.වී. සුමේධා කල්පනී කුමාරි

පොදු අධිකාරිය: අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව

අභියාචන විභාග දිනය: 12.06.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/223/2018

 

G.W.P. Chandrawansha v Human Rights Commission of Sri Lanka - RTICAppeal/111/2018

Appellant: G.W.P. Chandrawansha

Public Authority: Human Rights Commission of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: 14.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/111/2018

 

Gamini Kinigama v People’s Insurance PLC - RTICAppeal/697/2018 (2)

Appellant: Gamini Kinigama

Public Authority: People’s Insurance PLC

Dates of Appeal Hearing: 05.02.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/697/2018

 

Gamini Kinigama v People’s Insurance PLC - RTICAppeal/707/2018

Appellant: Gamini Kinigama

Public Authority: People’s Insurance PLC

Dates of Appeal Hearing: 05.02.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/707/2018

 

ගයාන් ප්‍රසන්න එ. සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, දකුණු පළාත - RTICAppeal/502/2018

අභියාචක: ගයාන් ප්‍රසන්න

පොදු අධිකාරිය: සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, දකුණු පළාත

අභියාචනා දිනය: 21.01.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/502/2018

 

H.A.K. Jayaweera v. National Savings Bank - RTICAppeal/57/2018

Appellant: H.A.K. Jayaweera

Public Authority: National Savings Bank

Appeal Considered On: 22.05.2018, 03.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/57/2018

 

එච්.බී.ඩී. සඳරුවනි එ. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - RTICAppeal/255/2018

අභියාචක: එච්.බී.ඩී. සඳරුවනි

පොදු අධිකාරිය: අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 27.08.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/255/2018

 

එච්.බී. ගුණරත්න එ. විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව - RTICAppeal/317/2018

අභියාචක: එච්.බී. ගුණරත්න

පොදු අධිකාරිය: විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 13.08.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/317/2018

 

H.B.J. Ranadeera v Parliament of Sri Lanka - RTICAppeal/337/2018

Appellant: H.B.J. Ranadeera

Public Authority: Parliament of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: 28.08.2018; 09.10.2018; 13.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/337/337A/423/424/2018

gazet rti 2002 42 E janRecord of Proceedings

 

H.B.P. Ranadeera v Parliament of Sri Lanka - RTICAppeal/337A/2018

Appellant: H.B.P. Ranadeera

Public Authority: Parliament of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: 28.08.2018; 09.10.2018; 13.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/337/337A/423/424/2018

gazet rti 2002 42 E janRecord of Proceedings

 

H.B.P. Ranadeera v Parliament of Sri Lanka - RTICAppeal/423/2018

Appellant: H.B.P. Ranadeera

Public Authority: Parliament of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: 28.08.2018; 09.10.2018; 13.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/337/337A/423/424/2018

gazet rti 2002 42 E janRecord of Proceedings

 

H.B.P. Ranadeera v Parliament of Sri Lanka - RTICAppeal/424/2018

Appellant: H.B.P. Ranadeera

Public Authority: Parliament of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: 28.08.2018; 09.10.2018; 13.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/337/337A/423/424/2018

gazet rti 2002 42 E janRecord of Proceedings

 

එච්. බී. එස්. පෙරේරා එ. වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව - RTICAppeal/044/2018

අභියාචක: එච්. බී. එස්. පෙරේරා

පොදු අධිකාරිය: වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 03.12.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/044/2018

 

එච්.ජී. ආරියදාස එ. මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව - RTICAppeal/378/2018

අභියාචක: එච්.ජී. ආරියදාස

පොදු අධිකාරිය: මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 16.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/378/2018

 

H.H. Sunil v Land Commissioner General’s Department - RTICAppeal/316/2018

Appellant: H.H. Sunil

Public Authority: Land Commissioner General’s Department

Dates of Appeal Hearing: 13.08.2018; 18.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/316/2018

 

H.L. Karunarathne v Judicial Service Commission - RTICAppeal/78/2018

Appellant: H.L. Karunarathne

Public Authority: Judicial Service Commission

Dates of Appeal Hearing: 07.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/78/2018

 

H L Karunasena v CIABOC - RTICAppeal/558/2018

Appellant: H L Karunasena

Public Authority: CIABOC

Dates of Appeal Hearing: 04.12.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/558/2018

 

H L Karunasena v CIABOC - RTICAppeal/563/2018

Appellant: H L Karunasena

Public Authority: CIABOC

Dates of Appeal Hearing: 04.12.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/563/2018

 

H.M.A. Suriyaarachchi v. Ministry of Public Administration and Management - RTICAppeal/177/2018

Appellant: H.M.A. Suriyaarachchi

Public Authority: Ministry of Public Administration and Management

Appeal Considered On: 10.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/177/2018

 

H. M. Gratien Hewa Vs. Sri Lanka Police - RTICAppeal/059/2018

Appellant: H. M. Gratien Hewa

Public Authority: Sri Lanka Police

Dates of Appeal Hearing: 30.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/059/2018

 

H. M. Gratien Hewa Vs. Sri Lanka Police - RTICAppeal/097/2018

Appellant: H. M. Gratien Hewa

Public Authority: Sri Lanka Police

Dates of Appeal Hearing: 30.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/097/2018

 

H.M.N. Dehigama v. Sri Lanka Police - RTICAppeal/281/2018

Appellant: H.M.N. Dehigama

Public Authority: Sri Lanka Police

Dates of Appeal Hearing: 24.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/281/2018

 

H.P.R. Ponseka v. Registrar-General’s Department- RTICAppeal/002/2018

Appellant: H. P.R. Ponseka

Public Authority: Registrar-General’s Department

Dates of Appeal Hearing: March 16th 2018 and March 27th 2018

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/002/2018

 

එච්.ආර්.ජේ.ෆොන්සේකා එ. ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවය - RTICAppeal/159/2018

අභියාචක: එච්.ආර්.ජේ.ෆොන්සේකා

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 24.04.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/159/2018

 

H. W. Rathnayaka v. Ministry of Education - RTICAppeal/116/2018

Appellant: H. W. Rathnayaka

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: April 3rd 2018

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/116/2018

 

එච්. ඒ. ඩී. කේ. එම්. කලටුවාව  එ.   ශාන්ත ඇලෝසියස් විද්‍යාලය, රත්නපුර - RTICAppeal/218/2018

අභියාචක: එච්. ඒ. ඩී. කේ. එම්. කලටුවාව

පොදු අධිකාරිය: ශාන්ත ඇලෝසියස් විද්‍යාලය, රත්නපුර

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය:

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/218/2018

 

එච්.එම්.සි.ඒ. ජයසිරි එ. සීතාවකපුර නගර සභාව - RTICAppeal/384/2018

අභියාචක: එච්.එම්.සි.ඒ. ජයසිරි

පොදු අධිකාරිය: සීතාවකපුර නගර සභාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 18.09.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/384/2018

 

එච්.එම්.සි.ඒ. ජයසිරි එ. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - RTICAppeal/385/2018

අභියාචක: එච්.එම්.සි.ඒ. ජයසිරි

පොදු අධිකාරිය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 18.09.2018, 13.11.2018; 21.01.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/385/2018

 

I. Dhanawardhana v. Public Service Commission - RTICAppeal/376/2018

Appellant: I. Dhanawardhana

Public Authority: Public Service Commission

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/376/2018

 

M.M.S.M.K. Gunaratne v. Urban Development Authority - RTICAppeal/670/2018

Appellant: M.M.S.M.K. Gunaratne

Public Authority: Urban Development Authority

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/670/2018

 

අයි. ජී. එල්. ජයවීර  එ. දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව - RTICAppeal/072/2018 

අභියාචක: අයි. ජී. එල්. ජයවීර 

පොදු අධිකාරිය: දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව

අභියාචනා දිනය: 01.06.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/072/2018

 

අයි. ආර්. චිත්‍රානන්ද කුමාර එ ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව (දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය කෑගල්ල)  - RTICAppeal/049/20

අභියාචක: අයි. ආර්. චිත්‍රානන්ද කුමාර

පොදු අධිකාරිය: ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව (දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය කෑගල්ල) 

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය:

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/049/2018

 

I. Wickramapura Vs. Agrarian Services Department Walasmulla - RTICAppeal/474/2018

Appellant: I. Wickramapura

Public Authority: Agrarian Services Department Walasmulla

Dates of Appeal Hearing: 17.12.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/474/2018

 

ස්වාධීන වෙරළ සංරක්ෂණ සංගමය එ. වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව - RTICAppeal/84/2018

අභියාචක: ස්වාධීන වෙරළ සංරක්ෂණ සංගමය

පොදු අධිකාරිය: වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2018.03.27/2018.05.15

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/84/2018

 

J.A.D.G.A Jayakody v. Department of Probation & Childcare Services - RTICAppeal/20/2018

Appellant: J.A.D.G.A Jayakody

Public Authority: Department of Probation & Childcare Services

Appeal Considered On: 03.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/20/2018

 

J. C. R. I. Menike v. Ministry of Education- RTICAppeal/101/2018

Appellant: J. C. R. I. Menike

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: April 3rd 2018

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/101/2018

 

ජේ.එම්. භද්‍රානී ජයවර්ධන එ. කොළඹ මහ නගර සභාව - RTICAppeal/553/2018

අභියාචක: ජේ.එම්. භද්‍රානී ජයවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: කොළඹ මහ නගර සභාව

අභියාචනා දිනය: 11.12.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/553/2018

 

J.M.N.S. Jayasena v. Ministry of Transport and Civil Aviation- RTICAppeal/103/2018

Appellant: J.M.N.S. Jayasena

Public Authority: Ministry of Transport and Civil Aviation

Dates of Appeal Hearing: April 3rd 2018

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/103/2018

 

J. P. Darshana v. Central Bank of Sri Lanka (CBSL) - RTICAppeal/98/2018

Appellant: J. P. Darshana

Public Authority: Central Bank of Sri Lanka (CBSL)

Dates of Appeal Hearing: 07.08.2018, 04.09.2018, 30.10.2018, 27.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/98/2018

 

J.R. Joachim vs. District Secretariat Vavuniya (Minute) - RTICAppeal/533/2018

Appellant: J.R. Joachim

Public Authority: District Secretariat Vavuniya (Minute)

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/533/2018

 

J. Wickramasinghe v. Chief Secretary’s Office, Central Province - RTICAppeal/131/2018

Appellant: J. Wickramasinghe

Public Authority: Chief Secretary’s Office, Central Province

Dates of Appeal Hearing: 12.06.2018; 07.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/131/2018

 

Jaffir v PS Munamanai - RTICAppeal/274/2018

Appellant: Jaffir

Public Authority: Munamanai

Dates of Appeal Hearing:

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/274/2018

 

Janidhu Seneviratne v. Sri Lanka Police - RTICAppeal/160/2018

Appellant: Janidhu Seneviratne

Public Authority: Sri Lanka Police

Dates of Appeal Hearing: March 16th 2018, April 3rd 2018 and May 9th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/160/2018

 

Jayasiri v. Central Environmental Authority - RTICAppeal/227/2018

Appellant: Jayasiri

Public Authority: Central Environmental Authority

Dates of Appeal Hearing: 30.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/227/2018

 

Jayasiri v. Human Rights Commission - RTICAppeal/226/2018

Appellant: Jayasiri

Public Authority: Human Rights Commission

Dates of Appeal Hearing: 30.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/226/2018

 

කේ.ඒ.එස්.දමයන්ති එ. නියෝජ්‍ය ඉඩම් කොමසාරිස් කාර්යාලය, ත්‍රිකුණාමලය සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ,පදවි ශ්‍රී පු

අභියාචක: කේ.ඒ.එස්.දමයන්ති

පොදු අධිකාරිය: නියෝජ්‍ය ඉඩම් කොමසාරිස් කාර්යාලය, ත්‍රිකුණාමලය සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ,පදවි ශ්‍රී පුර

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 12.06.2018, 31.07.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/85/2018

 

කේ ඩී සී පී සිරිවර්ධන එ.  ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, කළුතර - RTICAppeal/187/2018

අභියාචක: කේ ඩී සී පී සිරිවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, කළුතර

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 18.05.2018, 14.08.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/187/2018

 

කේ. ඩී. සී. පී. සිරිවර්ධන  එ. රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව  - RTICAppeal/202/2018 

අභියාචක: කේ. ඩී. සී. පී. සිරිවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 19.09.2018; 08.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/202/2018

 

K.D.C.P. Siriwardhana v Divisional Secretariat, Bentota - RTICAppeal/518/2018

Appellant: K.D.C.P. Siriwardhana

Public Authority: Divisional Secretariat, Bentota

Dates of Appeal Hearing: 28.01.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/518/2018

 

කේ.ඩී.සී.පී. සිරිවර්ධන එ. අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව - RTICAppeal/31/2018

අභියාචක: කේ.ඩී.සී.පී. සිරිවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 23.02.2018, 23.03.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/31/2018

 

K.D.C.P. Siriwarena Vs. District Secretariat Kalutara - RTICAppeal/357/2018

Appellant: K.D.C.P. Siriwarena

Public Authority: District Secretariat Kalutara

Dates of Appeal Hearing: 03.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/357/2018

 

K.K. Dharmasena v. Ministry of Health- RTICAppeal/150/2018

Appellant: K.K. Dharmasena

Public Authority: Ministry of Health

Dates of Appeal Hearing: 05.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/150/2018

 

K. Kanagaratnam v District Secretariat, Jaffna - RTICAppeal/481/2018

Appellant: K. Kanagaratnam

Public Authority: District Secretariat, Jaffna

Dates of Appeal Hearing: 04.12.2018 

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/481/2018

 

කේ. ලියනපතිරණ එ. සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, දකුණු පළාත - RTICAppeal/06/2018

අභියාචක: කේ. ලියනපතිරණ

පොදු අධිකාරිය: සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, දකුණු පළාත

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2018 මාර්තු 19

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/06/2018

 

කේ. එම්. ජී. කොඩිකාර එ. දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, මාතලේ - RTICAppeal/154/2018

අභියාචක: කේ. එම්. ජී. කොඩිකාර

පොදු අධිකාරිය: දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, මාතලේ

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 03.09.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/154/2018

 

කේ. එම්. කේ. කුලතුංග  එ. ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව - RTICAppeal/244/2018

අභියාචක: කේ. එම්. කේ. කුලතුංග

පොදු අධිකාරිය: ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 19.09.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/244/2018

 

K. Parthiban v. Divisional Secretariat - Vavuniya - RTICAppeal/286/2018

Appellant: K. Parthiban

Public Authority: Divisional Secretariat - Vavuniya

Dates of Appeal Hearing: 24.07.2018, 11.09.2018, 13.11.2018; 14.01.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/286/2018

 

K.W. S. Saddhananda v. Department of Census & Statistics - RTICAppeal/146/2018

Appellant: K.W. S. Saddhananda

Public Authority: Department of Census & Statistics

Dates of Appeal Hearing: May 9th 2018 and June 19th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/146/2018

 

L.Fernando vs. Department of Pensions - RTICAppeal/665/2018

Appellant: L.Fernando

Public Authority: Department of Pensions

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/665/2018

 

L. Jayasekara Perera Vs. Forest Department - RTICAppeal/355/2018-

Appellant: L. Jayasekara

Public Authority: Forest Department

Dates of Appeal Hearing: 03.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/355/2018

 

L. Kamal De Silva Vs. Zonal Education Office, Kaluthara - RTICAppeal/229/2018

Appellant: L. Kamal De Silva

Public Authority: Zonal Education Office, Kaluthara

Dates of Appeal Hearing: 03.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/229/2018

 

L. N. Dissanayake v. The Institute of Chartered Accountants Sri Lanka (ICASL) - RTICAppeal/189/2018

Appellant: L. N. Dissanayake

Public Authority: The Institute of Chartered Accountants Sri Lanka (ICASL)

Dates of Appeal Hearing: 30.05.2018, 12.06.2018, 31.07.2018, 11.11.2018; 13.11.2018; 18.12.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/189/2018

 

L.P. Jayasundara v Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine - RTICAppeal/312/2018

Appellant: L.P. Jayasundara

Public Authority: Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine

Dates of Appeal Hearing: 21.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/312/2018

 

Lasitha Hemantha Kalansooriya v. National Police Commission - RTICAppeal/420/2018

Appellant: Lasitha Hemantha Kalansooriya

Public Authority: National Police Commission

Dates of Appeal Hearing: 29.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/420/2018

 

M. A. D. Sudath v. National Housing Development Authority – RTICASppeal/155/2018

Appellant: M. A. D. Sudath

Public Authority: National Housing Development Authority

Dates of Appeal Hearing: April 20th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/155/2018

 

M.A.D. Wijesinghe v. Commission to Investigate Allegations of Bribery and Corruption – RTICAppeal/195/2018

Appellant: M.A.D. Wijesinghe

Public Authority: Commission to Investigate Allegations of Bribery and Corruption

Dates of Appeal Hearing: 30.05.2018, 17.07.2018, 09.10.2018

Order: 

RTICAppeal/195/2018

 

M.A. Muhaideen v Department of Irrigation - RTICAppeal/511/2018

Appellant: M.A. Muhaideen

Public Authority: Department of Irrigation

Dates of Appeal Hearing: 04.12.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/511/2018

 

M.B.M.C. Gunasekara v. Sri Lanka Police - RTICAppeal/256/2018

Appellant: M.B.M.C. Gunasekara

Public Authority: Sri Lanka Police 

Dates of Appeal Hearing: 17.07.2018, 27.08.2018, 31-10-2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/256/2018

 

M.B.M.C. Gunasekara v. Sri Lanka Police - RTICAppeal/257/2018

Appellant: M.B.M.C. Gunasekara

Public Authority: Sri Lanka Police 

Dates of Appeal Hearing: 17.07.2018, 26.08.2018; 31.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/257/2018

 

M.B.M.C. Gunasekara v. Sri Lanka Police - RTICAppeal/267/2018

Appellant: M.B.M.C. Gunasekara

Public Authority: Sri Lanka Police 

Dates of Appeal Hearing: 17.07.2018, 26.08.2018; 31.10.208

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/267/2018

 

M. B. Thilakarathne v. Land Reform Commission - RTICAppeal/413/2018

Appellant: M. B. Thilakarathne

Public Authority: Land Reform Commission

Dates of Appeal Hearing: 22.10.2018; 07.01.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/413/2018

 

එම්.ඩී.එස්.ඒ. පෙරේරා එ. තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව - RTICAppeal/005/2018

අභියාචක: එම්.ඩී.එස්.ඒ. පෙරේරා

පොදු අධිකාරිය: තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 10.07.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/005/2018

 

M. I. N. M. Safraz v. Cheif Secretary's Office, North Western Province - RTICAppeal/325/2018

Appellant: M. I. N. M. Fairaz

Public Authority: Cheif Secretary's Office, North Western Province

Dates of Appeal Hearing: 20.08.2018; 15.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/325/2018

 

M. I. S. Aboothaheer v. Provincial Director of Health Services, Eastern Province - RTICAppeal/276/2018

Appellant: M. I. S. Aboothaheer

Public Authority: Provincial Director of Health Services, Eastern Province

Dates of Appeal Hearing: 01.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/276/2018

 

M.I. Shamila v. Urban Development Authority - RTICAppeal/466/2018

Appellant: M.I. Shamila

Public Authority: Urban Development Authority

Dates of Appeal Hearing: 10.12.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/466/2018

 

M. J. Roche v Bank of Ceylon - RTICAppeal/198/2018

Appellant: M. J. Roche

Public Authority: Bank of Ceylon

Dates of Appeal Hearing:

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/198/2018

 

M. J. Roche v Department of Examination - RTICAppeal/190/2018

Appellant: M. J. Roche

Public Authority: Department of Examination

Dates of Appeal Hearing:

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/190/2018

 

M. J. Roche v Department of Immigration and Emigration - RTICAppeal/191/2018

Appellant: M. J. Roche

Public Authority: Department of Immigration and Emigration

Dates of Appeal Hearing:

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/191/2018

 

එම්.කේ. බී. ජයසේකර මහතා එ. රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය - RTCAppeal/282/2018

අභියාචක: එම්.කේ. බී. ජයසේකර

පොදු අධිකාරිය: රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 25.07.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTCAppeal/282/2018

 

එම්. කේ. බී. ජයසේකර එ. මහජන බැංකුව - RTICAppeal/266/2018 

අභියාචක: එම්. කේ. බී. ජයසේකර

පොදු අධිකාරිය: මහජන බැංකුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 01.10.2018, 23.10.2018, 13.11.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/266/2018

 

M. M. Faiz v. Urban Council, Kalmunai  - RTICAppeal/486/2018

Appellant: M. M. Faiz

Public Authority: Urban Council, Kalmunai

Dates of Appeal Hearing: 07.01.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/486/2018

 

M. M. Matheen v. K/Almina Vidyalaya/ Zonal Education Office, Kalmunai - RTICAppeal/483/2018

Appellant: M. M. Matheen

Public Authority: K/Almina Vidyalaya/ Zonal Education Office, Kalmunai

Dates of Appeal Hearing: 15.10.2018, 17.12.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/483/2018

 

M.M. Selvarathnam V. National Water Supply and Drainage Board - RTICAppeal/361/2018

Appellant: M.M. Selvarathnam

Public Authority: National Water Supply and Drainage Board

Dates of Appeal Hearing: 08.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/361/2018

 

M. N. Gunasekera v. Divisional Secretariat -Mirigama - RTICAppeal/015/2018

Appellant: M.N. Gunasekera

Public Authority: Divisional Secretariat -Mirigama

Dates of Appeal Hearing: March 16th 2018

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/015/2018

 

එම්.පී. තිලකරත්න එ. ලංකා බැංකුව - RTICAppeal/379/2018

අභියාචක: එම්.පී. තිලකරත්න

පොදු අධිකාරිය: ලංකා බැංකුව

අභියාචනා දිනය: 15.10.2018; 10.12.2018; 29.01.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/379/2018

 

M. Rathnasabapathy v. Central Bank of Sri Lanka (CBSL)- RTICAppeal/96/2018

Appellant: M. Rathnasabapathy

Public Authority: Central Bank of Sri Lanka (CBSL)

Dates of Appeal Hearing: May 9th 2018

Order:

 

M. Ratnasabapathy v. Central Bank of Sri Lanka- RTICAppeal/096/2018

Appellant: M. Ratnasabapathy

Public Authority: Central Bank of Sri Lanka

Appeal to be considered on: May 09th, 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/096/2018

 

එම්. සුධාකරන්  එ. ප්‍රාදේශීය සභාව, වලිකාමම් දකුණ, චුන්නාකම් - RTICAppeal/437/2018

අභියාචක: එම්. සුධාකරන්

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය සභාව, වලිකාමම් දකුණ, චුන්නාකම්

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 08.11.2017

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/437/2018/p>

 

M.T.C. Alexander Vs. Ministry of Justice - RTICAppeal/271/2018

Appellant: M.T.C. Alexander

Public Authority: Ministry of Justice

Dates of Appeal Hearing: 26.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/271/2018

 

Madushan Rathnayake v. Central Environmental Authority - RTICAppeal/253/2018

Appellant: Madushan Rathnayake

Public Authority: Central Environmental Authority

Appeal Considered On: 10.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/253/2018

 

Madushan Rathnayake v. Irrigation Department - RTICAppeal/220/2018

Appellant: Madushan Rathnayake

Public Authority: Irrigation Department;

Dates of Appeal Hearing: 24.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/220/2018

 

Malliyawadu Kalayani v MC Balapitiya/ JSC  - RTICAppeal/352/2018

Appellant: Malliyawadu Kalayani

Public Authority: MC Balapitiya/ JSC

Dates of Appeal Hearing: 02.10.2018, 21.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/352/2018

 

මාරියෝ ගෝමස් එ. මහජන සවිබලගැන්වීම, සුභ සාධන සහ කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය

අභියාචක: ආචාර්ය මාරියෝ ගෝමස්

පොදු අධිකාරිය: මහජන සවිබලගැන්වීම, සුභ සාධන සහ කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2018 පෙබරවාරි 27

තීන්දුව:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/51/2018

 

Menaka Sanjeewa Vs. National Youth Services Council - RTICAppeal/246/2018

Appellant: Menaka Sanjeewa

Public Authority: National Youth Services Council

Dates of Appeal Hearing: 16.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/246/2018

 

එම් එම් ඒ ආනන්ද දිසානායක එ. මහ නගර සභාව අනුරාධපුර - RTICAppeal/654/2018

අභියාචක: එම් එම් ඒ ආනන්ද දිසානායකර

පොදු අධිකාරිය: මහ නගර සභාව, අනුරාධපුර

අභියාචනා දිනය: 29.01.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/654/2018

 

N. C. Wijewickrema v. Pradeshiya Sabha, Ambalangoda - RTICAppeal/351/2018

Appellant: N. C. Wijewickrema

Public Authority: Pradeshiya Sabha, Ambalangoda

Dates of Appeal Hearing: 03.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/351/2018

 

N. Dharmakirti v. Ceylon Electricity Board (CEB) - RTICAppeal/11/2018

Appellant: N. Dharmakirti

Public Authority: Ceylon Electricity Board (CEB)

Appeal Considered On: 10.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/11/2018

 

N. Dharmakirti v. Ceylon Electricity Board - RTICAppeal/082/2018

Appellant: N. Dharmakirti

Public Authority: Ceylon Electricity Board

Dates of Appeal Hearing: March 27th 2018

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/082/2018

 

එන්.කේ. ඒ. එස්. ආර්. වනිගසේකර  එ. සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය - RTICAppeal/156/2018 

අභියාචක: එන්.කේ. ඒ. එස්. ආර්. වනිගසේකර

පොදු අධිකාරිය: සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

අභියාචනා දිනය: 18.05.2018; 05.07.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/156/2018

 

එන්. එල්. තෙන්නකෝන් එ. ජාතික තරුණ සේවා සභාව - RTICAppeal/172/2018

අභියාචක: එන්. එල්. තෙන්නකෝන්

පොදු අධිකාරිය: ජාතික තරුණ සේවා සභාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 05.09.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/172/2018

 

N. Rajakaruna vs. Department of Animal Production - RTICAppeal/523/2018

Appellant: N. Rajakaruna

Public Authority: Department of Animal Production

Dates of Appeal Hearing: 28.01.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/523/2018

 

එන්. ටී. පී. ජී. ලලිත් එ. ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව - RTICAppeal/199/2018

අභියාචක: එන්.ටී.පී.ජී. ලලිත්

පොදු අධිකාරිය: ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 12.09.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/199/2018

 

Nalaka C. Jayaweera v. Ministry of Development Strategies and International Trade - RTICAppeal/272/2018

Appellant: Nalaka C. Jayaweera

Public Authority: Ministry of Development Strategies and International Trade

Appeal Considered On: 03.10.2018, 10.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/272/2018

 

Namini Wijedasa v BOI - RTICAppeal/566/2018

Appellant: Namini Wijedasa

Public Authority: BOI

Dates of Appeal Hearing: 11.12.2018; 29.01.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/566/2018

 

ඕ. ඒ.ආර්. කුලසේන එ. බන්ධනාගාර මුලස්ථානය - RTICAppeal/254/2018

අභියාචක: ඕ. ඒ.ආර්. කුලසේන

පොදු අධිකාරිය: බන්ධනාගාර මුලස්ථානය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 22.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/254/2018

 

P.A.S Dias v. Urban Development Authority (UDA) - RTICAppeal/322/2018

Appellant: P.A.S Dias

Public Authority: Urban Development Authority (UDA)

Dates of Appeal Hearing: 28.08.2018, 23.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/322/2018

 

පී බී අයි වන්නිනායක එ. අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාව - RTICAppeal/134/2018

අභියාචක: පී.බී.අයි. වන්නිනායක

පොදු අධිකාරිය: අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 10.07.2018, 03.08.2018, 21.08.2018, 16.10.2018, 27.11.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/134/2018

 

P.B. Liyanage Vs. Mahaweli Development and Environmental Ministry - RTICAppeal/356/2018

Appellant: P.B. Liyanage

Public Authority: Mahaweli Development and Environmental Ministry

Dates of Appeal Hearing: 03.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/356/2018

 

P. B. Shafi  vs.  Central Province Governor’s Secretariat, Kandy - RTICAppeal/524/2018

Appellant: P. B. Shafi

Public Authority: Central Province Governor’s Secretariat, Kandy

Dates of Appeal Hearing: 28.01.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/524/2018

 

පී.එම්.සී. පෙරේරා එ. රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව - RTICAppeal/398/2018 

අභියාචක: පී.එම්.සී. පෙරේරා

පොදු අධිකාරිය: රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව

අභියාචනා දිනය: 17.12.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/398/2018

 

පී. එම්. යූ. කේ.  සිරිසේන  එ. ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව - RTICAppeal/165/2018

අභියාචක: පී.එම්.යූ.කේ. සිරිසේන

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 15.05.2018, 03.07.2018, 17.07.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/165/2018

 

පී. මල්ලවආරච්චි එ. ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය - RTICAppeal/169/2018

අභියාචක: පී. මල්ලවආරච්චි

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය

විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 22.05.2018, 12.06.2018

නියෝග: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/169/2018

 

පේමරාජ දහනායක එ. කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව - RTICAppeal/185/2018

අභියාචක: පේමරාජ දහනායක

පොදු අධිකාරිය: කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය:

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/185/2018

 

පීටර් ඩයස් අමරසිංහ එ. ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව - RTICAppeal/102/2018

අභියාචක: පීටර් ඩයස් අමරසිංහ

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 14.08.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/102/2018

 

Priyanka Jeewani Vs. Police Station Balagolla - RTICAppeal/231/2018

Appellant: Priyanka Jeewani

Public Authority: Police Station Balagolla

Dates of Appeal Hearing: 03.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/231/2018

 

Prof. C Ellankumaran v. University of Jaffna -  RTICAppeal/233/2018

Appellant: Prof. C Ellankumaran

Public Authority: University of Jaffna

Appeal Considered On: 12.06.2018, 31.07.2018, 11.09.2018, 13.11.2018; 08.01.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/233/2018

 

Prof. C P Abeyratne v University of Sri Jayawardenapura - RTICAppeal/222/2018

Appellant: Prof. C P Abeyratne

Public Authority: University of Sri Jayawardenapura

Dates of Appeal Hearing: 12.06.2018; 31.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/222/2018

 

Punchirala Somasiri v. National Water Supply and Drainage Board - RTICAppeal/444/2018

Appellant: Punchirala Somasiri

Public Authority: National Water Supply and Drainage Board

Dates of Appeal Hearing: 26.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/444/2018

 

Punchirala Somasiri v. Police Authority Ampara - RTICAppeal/443/2018

Appellant: Punchirala Somasiri

Public Authority: Police Authority Ampara

Dates of Appeal Hearing: 29.10.2018; 07.01.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/443/2018

 

Pushpawathi Ramachandran VS. Department Of Pensions - RTICAppeal/462/2018

Appellant: Pushpawathi Ramachandran 

Public Authority: Department Of Pensions

Dates of Appeal Hearing: 10.12.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/462/2018

 

Pushpawathi Ramachandran VS. Department Of Pensions - RTICAppeal/472/2018

Appellant: Pushpawathi Ramachandran 

Public Authority: Department Of Pensions

Dates of Appeal Hearing: 10.12.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/472/2018

 

ආර්. ඒ. රත්නදාස එ. බස්නාහිර පළාතේ ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලය - RTICAppeal/114 /2018

අභියාචක: ආර්. ඒ. රත්නදාස

පොදු අධිකාරිය: බස්නාහිර පළාතේ ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 18.04.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/114/2018

 

R.G.R.M.N.B. Rathnayake v. Central Environmental Authority (CEA) - RTICAppeal/219/2018

Appellant: R.G.R.M.N.B. Rathnayake

Public Authority: Central Environmental Authority (CEA)

Dates of Appeal Hearing: 5th June 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/219/2018

 

රා.හේ.මු.නි. රාජකරුණා එ. වයඹ පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව - RTICAppeal/157/2018

අභියාචක: රා.හේ.මු.නි. රාජකරුණා

පොදු අධිකාරිය: වයඹ පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 24.04.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/157/2018

 

R.K. Ariyarathne v. Public Service Commission RTICAppeal/166/2018

Appellant: R.K. Ariyarathne

Public Authority: Public Service Commission

Appeal Considered On: 26.06.2018, 09.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/166/2018

 

R. M. R. Sumanasiri v. Ministry of Education, IT and Cultural Affairs, Sabaragamuwa Province - RTICAppeal/350/

Appellant: R. M. R. Sumanasiri

Public Authority: Ministry of Education, IT and Cultural Affairs, Sabaragamuwa Province

Dates of Appeal Hearing: 03.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/350/2018

 

ආර්. එම්. රත්නායක එ. විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව - RTICAppeal/12/2018

අභියාචක: ආර්. එම්. රත්නායක

පොදු අධිකාරිය: විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 09.05.2018; 12.06.2018; 17.07.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/012/2018

 

R.S. Hettiarachchi v. Maheweli Authority Sri Lanka - RTICAppeal/252/2018

Appellant: R.S. Hettiarachchi

Public Authority: Maheweli Authority Sri Lanka

Appeal Considered On: 10.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/252/2018

 

R.S.S. Doragamuwa vs. Sri Lanka Mahaweli Authority - RTICAppeal/664/2018

Appellant: R.S.S. Doragamuwa

Public Authority: Sri Lanka Mahaweli Authority

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/664/2018

 

R Stanely v Commission to Investigate Allegations of Bribery and Corruption - RTICAppeal/403/2018

Appellant: R Stanely

Public Authority: Commission to Investigate Allegations of Bribery and Corruption

Dates of Appeal Hearing: 16.10.2018; 27.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/403/2018

 

රයිසා වික්‍රමතුංග එ. විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව - RTICAppeal/106/2018

අභියාචක: රයිසා වික්‍රමතුංග

පොදු අධිකාරිය: විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2018 පෙබරවාරි 27 සහ 2018 මාර්තු 23

නියෝග: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/106/2018

 

Rajeewa Sampath Ranasinghe v Department of Examination - RTICAppeal/248/2018

Appellant: Rajeewa Sampath Ranasinghe

Public Authority: Department of Examination

Dates of Appeal Hearing: 05.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/248/2018

 

Rajendra S Wijesinghe vs UDA - RTICAppeal/200/2018

Appellant: Rajendra S Wijesinghe

Public Authority: UDA

Dates of Appeal Hearing: 26.06.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/200/2018

 

Rajiv Sampath Ranasinghe v. Department of Census and Statistics - RTICAppeal/387/2018

Appellant: Rajiv Sampath Ranasinghe

Public Authority: Department of Census and Statistics

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/387/2018

 

Ranjani Goonatilleke v. Valuation Department - RTICAppeal/294/2018

Appellant: Ranjani Goonatilleke

Public Authority: Valuation Department /p>

Dates of Appeal Hearing: 24.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/294/2018

 

එන්. සී. රත්නවීර  එ.  අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - RTICAppeal/329/2018

අභියාචක: එන්. සී. රත්නවීර

පොදු අධිකාරිය: අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 20.08.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/329/2018

 

කිතලගම ධම්මාලංකාර හිමි එ. ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - RTICAppeal/441/2018

අභියාචක: කිතලගම ධම්මාලංකාර හිමි

පොදු අධිකාරිය: ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය

අභියාචනා දිනය: 21.11.2018; 08.01.2019; 14.01.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/441/2018

 

රෝහාන්ති පෙරේරා එ. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - RTICAppeal/302/2018

අභියාචක: රෝහාන්ති පෙරේරා

පොදු අධිකාරිය: අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 24.07.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/302/2018

 

Ronald Stanley v Attorney General Department - RTICAppeal/354/2018

Appellant: Ronald Stanley

Public Authority: Attorney General Department

Dates of Appeal Hearing: 21.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/354/2018

 

ආර්.ඩබ්ලිව්.එම්.එන්. වනිගසේකර එ. ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය - RTICAppeal/258/2018

අභියාචක: ආර්.ඩබ්ලිව්.එම්.එන්. වනිගසේකර

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 12.07.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/258/2018

 

එස්.ඒ. නිලෝජන්  එ. කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - RTICAppeal/430/2018

අභියාචක: එස්.ඒ.නිලෝජන්

පොදු අධිකාරිය: කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 26.11.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/430/2018

 

S. Ambigaipagan v. Chief Secretary's Office NPC - RTICAppeal/034/2018

Appellant: S. Ambigaipagan

Public Authority: Chief Secretary's Office NPC

Appeal Considered On: 10.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/034/2018

 

S. Ambighaipagan v. Northern Provincial Council - RTICAppeal/363/2018

Appellant: S. Ambighaipagan

Public Authority: Northern Provincial Council

Dates of Appeal Hearing: 09.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/363/2018

 

S. Darshanan v. University of Jaffna - RTICAppeal/359/2018

Appellant: S. Darshanan

Public Authority: University of Jaffna

Dates of Appeal Hearing: 03.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/359/2018

 

S. Darshanan v. University of Jaffna - RTICAppeal/535/2018

Appellant: S. Darshanan

Public Authority: University of Jaffna

Dates of Appeal Hearing: 11.12.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/535/2018

 

Dr S. Dharshanan v. Northern Postal Department - RTICAppeal/129/2018

Appellant: Dr S. Dharshanan

Public Authority: Northern Postal Department

Dates of Appeal Hearing: 31.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/129/2018

 

Dr S. Dharshanan v. University of Jaffna - RTICAppeal/127/2018

Appellant: Dr S. Dharshanan

Public Authority: University of Jaffna

Appeal Considered On: 12.06.2018, 31.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/127/2018

 

Dr S. Dharshanan v. University of Jaffna - RTICAppeal/128/2018

Appellant: Dr S. Dharshanan

Public Authority: University of Jaffna

Appeal Considered On: 12.06.2018, 31.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/128/2018

 

Dr S. Dharshanan v. University of Jaffna - RTICAppeal/144/2018

Appellant: Dr S. Dharshanan

Public Authority: University of Jaffna

Dates of Appeal Hearing: 18.06.2018, 31.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/144/2018

 

S. Divaratne Vs. Department of Agrarian Development - RTICAppeal/094/2018

Appellant: S. Divaratne

Public Authority: Department of Agrarian Development

Dates of Appeal Hearing: 21.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/094/2018

 

S. H. Dayarathne v. Surveyor Department, Angunakolapelessa - RTICAppeal/440/2018

Appellant: S. H. Dayarathne

Public Authority: Surveyor Department, Angunakolapelessa

Dates of Appeal Hearing: 26.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/440/2018

 

එස්.එච්. දයාරත්න එ. ඉඩම් සහ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය - RTICAppeal/043/2018

අභියාචක: එස්.එච්. දයාරත්න

පොදු අධිකාරිය: ඉඩම් සහ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 03.07.2018; 10.07.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/043/2018

 

එස්.කේ. ධනසිරිල් එ. ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය (RTICAppeal/318/2018)

අභියාචක: එස්.කේ. ධනසිරිල්

පොදු අධිකාරිය: ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 13.08.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/318/2018

 

එස්. එම්. සුගතදාස ජයසුන්දර එ. ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව - RTICAppeal/341/2018

අභියාචක: එස්. එම්. සුගතදාස ජයසුන්දර

පොදු අධිකාරිය: ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 04.09.2018; 23.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/341/2018

 

S.U. Yahalegedara Vs. Sri Lanka Railway Department - RTICAppeal/300/2018

Appellant: S.U. Yahalegedara

Public Authority: Sri Lanka Railway Department

Dates of Appeal Hearing: 03.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/300/2018

 

එස්. ඩබ්ලිව්. ගංගා  එ. මහ නගර සභාව- ගාල්ල - RTICAppeal/180/2018 

අභියාචක: එස්. ඩබ්ලිව්. ගංගා

පොදු අධිකාරිය: මහ නගර සභාව- ගාල්ල

අභියාචනා දිනය: 07.12.2018; 27.08.2018; 19.09.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/180/2018

 

Sabra Zahid v. Registrar General’s Department - RTICAppeal/238/2018

Appellant: Sabra Zahid

Public Authority: Registrar General’s Department

Dates of Appeal Hearing: 19.06.2018; 07.08.2018; 02.10.2018; 16.01.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/238/2018

 

Sarojini Balasubramanium v Sri Lanka Police - RTICAppeal/203/2018

Appellant: Sarojini Balasubramanium

Public Authority: Sri Lanka Police

Dates of Appeal Hearing: 07.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E jan RTICAppeal/203/2018

 

Sunil Jayantha Amarasinghe v. Pradeshiya Sabha, Attanagalla - RTICAppeal/369/2018

Appellant: Sunil Jayantha Amarasinghe

Public Authority: Pradeshiya Sabha, Attanagalla

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/369/2018

 

Sunil Jayantha Amerasinghe v.  District Surveyor's Office, Gampaha - RTICAppeal/232/2018

Appellant: Sunil Jayantha Amerasinghe

Public Authority: District Surveyor's Office, Gampaha

Dates of Appeal Hearing: 19.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/232/2018

 

Sunil Withanachchi v. Ceylon German Technical Training Institution - RTICAppeal/151/2017

Appellant: Sunil Withanachchi

Public Authority: Ceylon German Technical Training Institution

Appeal to be considered on:

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/151/2017

 

සුරේන් ඩී. පෙරේරා  එ. ශාන්ත සිල්වෙස්තර විද්‍යාලය, මහනුවර - RTICAppeal/183/2018

අභියාචක: සුරේන් ඩී. පෙරේරා

පොදු අධිකාරිය: ශාන්ත සිල්වෙස්තර විද්‍යාලය, මහනුවර

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 30.07.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/183/2018

 

ටී. ඒ. හේමචන්ද්‍ර එ. ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය - RTICAppeal/071/2018

අභියාචක: ටී. ඒ. හේමචන්ද්‍ර

පොදු අධිකාරිය: ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

අභියාචනා දිනය: 29.03.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/071/2018

 

ටී. බී . ආනන්ද ජයලාල් එ. සෞඛ්‍ය , පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය - RTICAppeal/176/2018 

අභියාචක: ටී. බී . ආනන්ද ජයලාල්

පොදු අධිකාරිය: සෞඛ්‍ය , පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

අභියාචනා දිනය: 19.07.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/176/2018

 

T. B. J. de Silva Vs. Bank of Ceylon (BOC) - RTICAppeal/164/2018

Appellant: T. B. J. de Silva

Public Authority: Bank of Ceylon (BOC)

Dates of Appeal Hearing: 12.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/164/2018

 

T. Edirithilaka v. National Authority on Tobacco and Alcohol - RTICAppeal/143/2018

Appellant: T. Edirithilaka

Public Authority: National Authority on Tobacco and Alcohol

Dates of Appeal Hearing: 09.05.2018; 19.06.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/143/2018

 

T. Gohilarajah v. Department of Examinations - RTICAppeal/120/2018

Appellant: T. Gohilarajah

Public Authority: Department of Examinations

Dates of Appeal Hearing: 12.06.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/120/2018

 

T. H. Edirithilake v. Ministry of Health - RTICAppeal/418/2018

Appellant: T. H. Edirithilake

Public Authority: Ministry of Health

Dates of Appeal Hearing: 29.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/268/2018

 

T. Liyanaraja v. D. S. Aalayadevembu - RTICAppeal/482/2018

Appellant: T.Liyanarajaa

Public Authority: D. S. Aalayadevembu

Dates of Appeal Hearing: 17.12.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/482/2018

 

T.M.S.L. Priyadharshana vs. Tea Small Holdings Development Authority - RTICAppeal/552/2018

Appellant: T.M.S.L. Priyadharshana

Public Authority: Tea Small Holdings Development Authority

Dates of Appeal Hearing: 14.01.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/552/2018

 

T. P. Thirimanne v. Agrarian Services - RTICAppeal/054/2018

Appellant: T. P. Thirimanne

Public Authority: Agrarian Services

Dates of Appeal Hearing: 21.03.2018; 28.06.2018; 29.10.2018; 14.01.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/054/2018

 

තරිඳු ජයවර්ධන එ. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - RTICAppeal/439/2018 

අභියාචක: තරිඳු ජයවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 30.10.2018; 04.12.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/439/2018 

 

තරිඳු ජයවර්ධන එ. ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව - RTICAppeal/637/2018

අභියාචක: තරිඳු ජයවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව

අභියාචනා දිනය: 22.01.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/637/2018

 

තරිඳු ජයවර්ධන එ. සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලය - RTICAppeal/638/2018

අභියාචක: තරිඳු ජයවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලය

අභියාචනා දිනය: 22.01.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/638/2018

 

තිලක් රංජිත් සිල්වා එ. ශ්‍රී ලංකා පොලිස් මූලස්ථානය - RTICAppeal/142/2018

අභියාචක: තිලක් රංජිත් සිල්වා

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා පොලිස් මූලස්ථානය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2018.05.09/2018.05.30

නියෝගය:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/142/2018

 

Thirukumar Nadesan v. Ministry of Defence - RTICAppeal/217/2018

Appellant: Thirukumar Nadesan

Public Authority: Ministry of Defence

Dates of Appeal Hearing: 17.07.2018; 04.09.2018; 30.10.2018; 11.12.2018; 12.02.2018; 26.02.2019; 02.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/217/2018

 

Thirukumar Nadesan v. Office of the Cabinet of Ministers (Cabinet of Ministers) - RTICAppeal/216/2018

Appellant: Thirukumar Nadesan

Public Authority: Ministry of Defence

Dates of Appeal Hearing: 17.07.2018; 04.09.2018; 30.10.2018; 11.12.2018; 12.02.2018; 26.02.2019; 02.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/216/2018

 

තුරුණු ශක්ති එක්සත් ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය  එ.  පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත - RTICAppeal/336/2018

අභියාචක: තුරුණු ශක්ති එක්සත් ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය

පොදු අධිකාරිය: පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව උතුරු මැද පළාත

අභියාචනා දිනය: 28.08.2018; 23.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/336/2018

 

තුෂාණි කන්දිල්පාන එ.  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය - RTICAppeal/408/2018

අභියාචක: තුෂාණි කන්දිල්පාන

පොදු අධිකාරිය: මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 22.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/408/2018

 

U. L. Jahabdeen v. Ministry of Home Affairs - RTICAppeal/571/2018

Appellant: U. L. Jahabdeen

Public Authority: Ministry of Home Affairs

Dates of Appeal Hearing: 07.01.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/571/2018

 

යු. පී. ඒ. කේ. වීරසූරිය එ. තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව - RTICAppeal/104/2018

අභියාචක: යු. පී. ඒ. කේ. වීරසූරිය

පොදු අධිකාරිය: තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2018 අප්‍රේල් 05

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/104/2018

 

Ujitha B. Dissanayake v Divisional Secretariat, Thimbirigasyaya - RTICAppeal/348/2018

Appellant: Ujitha B. Dissanayake

Public Authority: Divisional Secretariat, Thimbirigasyaya

Dates of Appeal Hearing: 18.09.2018, 08.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/348/2018

 

Ujitha B. Dissanayake v Election Commission - RTICAppeal/347/2018

Appellant: Ujitha B. Dissanayake

Public Authority: Election Commission

Dates of Appeal Hearing: 11.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/347/2018

 

යු. එස් . වික්‍රමතිලක එ. ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය දකුණු පළාත - RTICAppeal/067/2018

අභියාචක: යු. එස් . වික්‍රමතිලක

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය දකුණු පළාත

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය:

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/067/2018

 

වී. අබේගුණවර්ධන  එ. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය  - RTICAppeal/047/2018 

අභියාචක: වී. අබේගුණවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය

අභියාචනා දිනය: 28.02.2018; 17.09.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/047/2018

 

V. Gunawardene v. National Handicrafts Board - RTICAppeal/445/2018

Appellant: V. Gunawardene

Public Authority: National Handicrafts Board

Dates of Appeal Hearing: 26.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/445/2018

 

වී. සී. ඒ. ද මැල්  එ.  ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව - RTICAppeal/068/2018

අභියාචක: වී. සී. ඒ. ද මැල්

පොදු අධිකාරිය: ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය:

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/068/2018

 

Verite Research (Pvt. ) Ltd. v. Central Bank of Sri Lanka - RTICAppeal/25/2018 & RTICAppeal/26/2018

Appellant: Verite Research (Pvt.) Ltd.

Public Authority: Central Bank of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: 16.03.2018, 09.05.2018, 03.07.2018, 07.08.2018 and 04.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/25/2018

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/26/2018

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/25 & 26/2018 - Minutes of the hearing

 

Vinura Jayasekara Vs. Education Ministry - RTICAppeal/397/2018

Appellant: Vinura Jayasekara

Public Authority: Education Ministry

Dates of Appeal Hearing: 17.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/397/2018

 

Vinura Jayasekera v Ministry of Education - RTICAppeal/083/2018)

Appellant: Vinura Jayasekera

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 29.03.2018; 30.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/083/2018

 

Voice Against Corruption v. Ceylon Electricity Board (CEB) - RTICAppeal/242/2018

Appellant: Voice Against Corruption

Public Authority: Ceylon Electricity Board (CEB)

Appeal Considered On: 19.06.2018, 07.08.2018, 11.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/242/2018

 

W.D. Silva v. Department of Government Printing - RTICAppeal/168/2018

Appellant: W.D. Silva

Public Authority: Department of Government Printing

Dates of Appeal Hearing: 12.06.2018, 21.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/168/2018

 

W.G.M.T. G. Perera v. Chief Ministry, Sabaragamuwa Provincial Council – RTICAppeal/42/2018

Appellant: W.G.M.T. G. Perera

Public Authority: Chief Ministry, Sabaragamuwa Provincial Council

Dates of Appeal Hearing: February 23rd 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/42/2018

 

W. H. J. S. Jayathilake v. Multipurpose Corporative Society, Mahiyanganaya - RTICAppeal/419/2018

Appellant: W. H. J. S. Jayathilake

Public Authority: Multipurpose Corporative Society, Mahiyanganaya

Dates of Appeal Hearing: 29.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/419/2018

 

W.H.M. D. Wijekumari v. University of Wayamba - RTICAppeal/124/2018

Appellant: W.H.M. D. Wijekumari

Public Authority: University of Wayamba

Dates of Appeal Hearing: April 26th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/124/2018

 

W. K. R. Dayananda v. Department of Animal Production and Health - RTICAppeal/209,210/2018

Appellant: W. K. R. Dayananda

Public Authority: Department of Animal Production and Health

Dates of Appeal Hearing: 16.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/209,210/2018

 

W. Karunadasa Wijesinghe v. DIvisional Secretariat, Kaluthara - RTICAppeal/425/2018

Appellant: W. Karunadasa Wijesinghe

Public Authority: DIvisional Secretariat, Kaluthara

Dates of Appeal Hearing: 19.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/425/2018

 

ඩබ්ලිව්. එම්.ඒ. තොටදෙණිය එ. ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව - RTICAppeal/014/2018

අභියාචක: ඩබ්ලිව්. එම්.ඒ. තොටදෙණිය

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 03.09.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/014/2018

 

ඩබ්.එම්.ඩී.බී. අබේරත්න එ.ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ කවුන්සිලය - RTICAppeal/41/2018

අභියාචක: ඩබ්.එම්.ඩී.බී. අබේරත්න

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ කවුන්සිලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 23.02.2018, 23.03.2018/p>

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/41/2018

 

W.M.I. Galagedara Vs. Devi Balika Vidyalaya, Colombo 08 - RTICAppeal/338/2018

Appellant: W.M.I. Galagedara

Public Authority: Devi Balika Vidyalaya, Colombo 08

Dates of Appeal Hearing: 03.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/338/2018

 

ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්. පී.විජේකෝන් එ. ශ්‍රී ලංකා රේගුව - RTICAppeal/400/2018 

අභියාචක: ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්. පී.විජේකෝන්

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා රේගුව

අභියාචනා දිනය: 17.12.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/400/2018

 

W.P.I.T Weerasinghe v Municipal Council, Galle - RTICAppeal/80/2018

Appellant: W.P.I.T Weerasinghe

Public Authority: Municipal Council, Galle

Dates of Appeal Hearing: 27.03.2018; 22.05.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/80/2018

 

W. P. I. T. Weerasinghe v. Office of the District Director of Health Services, Unawatuna Galle - RTICAppeal/42

Appellant: W. P. I. T. Weerasinghe

Public Authority: Office of the District Director of Health Services, Unawatuna Galle

Dates of Appeal Hearing: 21.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/426/2018

 

W. P. I. T. Weerasinghe v. Office of the District Director of Health Services, Unawatuna Galle - RTICAppeal/42

Appellant: W. P. I. T. Weerasinghe

Public Authority: Office of the District Director of Health Services, Unawatuna Galle

Dates of Appeal Hearing: 19.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/427/2018

 

ඩබ්ලිව්.පී.අයි.ටී. වීරසිංහ  එ. දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය, ගාල්ල - RTICAppeal/541/2018 

අභියාචක: ඩබ්ලිව්.පී.අයි.ටී. වීරසිංහ

පොදු අධිකාරිය: දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය, ගාල්ල

අභියාචනා දිනය: 03.12.2018; 11.12.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/541/2018

 

ඩබ්ලිව්.පී.එම්. ප්‍රනාන්දු එ. රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව - RTICAppeal/401/2018 

අභියාචක: ඩබ්ලිව්.පී.එම්. ප්‍රනාන්දු

පොදු අධිකාරිය: රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව

අභියාචනා දිනය: 2018.12.17

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/401/2018

 

W.R. Silva, P.H. Wijitha, P.H. Malani and Hilda Balasuriya v Pradeshiya Sabha, Balapitiya - RTICAppeal/179/201

Appellant: W.R. Silva, P.H. Wijitha, P.H. Malani and Hilda Balasuriya

Public Authority: Pradeshiya Sabha, Balapitiya

Dates of Appeal Hearing: 22.05.2018; 10.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/179/2018

 

ඩබ්. සරත් පෙරේරා එ. ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය - RTICAppeal/323/2018 

අභියාචක: ඩබ්. සරත් පෙරේරා

පොදු අධිකාරිය: ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 28.08.2018; 23.10.2018, 27.11.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/323/2018

 

W. T. Sampath Manjula v. Ministry of Education- RTICAppeal/100/2018

Appellant: W. T. Sampath Manjula

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: April 3rd 2018

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/100/2018

 

ඩබ්.වී.ඩී.එස්. පුෂ්පකුමාර එ. තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව - RTICAppeal/205/2018

අභියාචක: එච්.බී. ගුණරත්න

පොදු අධිකාරිය: විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 09.08.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/317/2018

 

ඩබ්.ඩබ්. ගාමිණී වික්‍රමරත්න එ. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - RTICAppeal/158/2018

අභියාචක: ඩබ්.ඩබ්. ගාමිණී වික්‍රමරත්න

පොදු අධිකාරිය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 18.05.2018; 10.07.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/158/2018

 

ඩබ්ලිව්.එස්. හේමකාන්ති එ. මහ නගර සභාව, ගම්පහ - RTICAppeal/463/2018

අභියාචක: ඩබ්ලිව්.එස්. හේමකාන්ති

පොදු අධිකාරිය: මහ නගර සභාව, ගම්පහ

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 27.11.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/463/2018

 

ඩබ්ලිව්. එම්. බි. එන්. ඩි.ඩි. විජේසිංහ එ. හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව - RTICAppeal/304/2018

අභියාචක: ඩබ්ලිව්. එම්. බි. එන්. ඩි.ඩි. විජේසිංහ

පොදු අධිකාරිය: හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය:

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/304/2018

 

Y.M. Dhanawardena Vs. Ministry Of Health Nutrition & Indigenous Medicine - RTICAppeal/446/2018

Appellant: Y.M. Dhanawardena

Public Authority: Ministry Of Health Nutrition Indigenous Medicine

Dates of Appeal Hearing: 03.12.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/446/2018

 

වයි.එන්.එම්. කුලරත්න එ . දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, ගොඩකවෙල - RTICAppeal/099/2018

අභියාචක: වයි.එන්.එම්. කුලරත්න

පොදු අධිකාරිය: දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, ගොඩකවෙල

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 09.08.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/099/2018

 

Z. Ismail v. Wakf Board of Sri Lanka - RTICAppeal/089/2018

Appellant: Z. Ismail

Public Authority: Wakf Board of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: 31.07.2018; 11.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/089/2018

 

Z. Ismail v. Wakf Board of Sri Lanka - RTICAppeal/090/2018

Appellant: Z. Ismail

Public Authority: Wakf Board of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: 31.07.2018; 11.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/090/2018

 

Z. Thasleen v. Ministry of Education - RTICAppeal/284/2018

Appellant: Z. Thasleen

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 24.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/284/2018

 

Zacky Ismail v. A. L. Ashraq M. M. V. Ninthavur - RTICAppeal/297/2018

Appellant: Zacky Ismail

Public Authority: A. L. Ashraq M. M. V. Ninthavur

Dates of Appeal Hearing: 08.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/297/2018

 

Zacky Ismail v. Zonal Education Office, Kalmunai - RTICAppeal/296/2018

Appellant: Zacky Ismail

Public Authority: Zonal Education Office, Kalmunai 

Dates of Appeal Hearing: 08.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/296/2018

 

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

uafi rti

Ongoing In-Person Hearings

A.E.M.J. Fernando v. People’s Bank - [...]

Appellant: A.E.M.J. Fernando

Public Authority: People’s Bank

Dates of Appeal Hearing: 17.07.2018, 04.09.2018, 23.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTIC Appeal/292/2018

 

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් [...]

අභියාචක: ශ්‍රී ලංකා ගුවන් නියමුවන්ගේ සංසදය

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය:13.11.2017/08.01.2018/06.02.2018/ 23.03.2018/ 2.04.2018/09.05.2018/12.06.2018

නියෝග :

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - Airline Pilots’ Guild v. Sri Lankan Airlines

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - Jurisdiction

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - අවසාන නියෝගය

බී චමාලි එ. [...]

අභියාචක: බී. චමාලි

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය, පානදුර

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2018.04.20; 2018.06.14; 2018.08.07

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/198/2017

 

B.A. Ruwan Pathirana v People’s Bank - [...]

Appellant: B.A. Ruwan Pathirana

Public Authority: People’s Bank

Dates of Appeal Hearing: 06.08.2018; 11.09.2018; 27.11.2018; 11.12.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/303/2018

 

Bhadrani Jayawardena v. Municipal Council - [...]

Appellant: Bhadrani Jayawardena

Public Authority: Municipal Council - Colombo

Dates of Appeal Hearing: May 9th 2018

Order:

 

C. Amerasinghe v. Pradesha Sabha – Ja Ela - [...]

Appellant: C. Amerasinghe

Public Authority: Pradesha Sabha – Ja Ela

Dates of Appeal Hearing: June 28th 2018

Order:

 

Ceylon Bank Employees’ Union v. Peoples Bank - [...]

Appellant: Ceylon Bank Employees’ Union

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 20.04.2018, 05.06.2018, 17.07.2018, 04.09.2018, 23.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/139/2018

 

Ceylon Bank Employees’ Union v. Peoples Bank - [...]

Appellant: Ceylon Bank Employees’ Union

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 05.06.2018, 17.07.2018, 04.09.2018, 23.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/301/2018

 

Chamara Sampath v Parliament of Sri Lanka - [...]

Appellant: Chamara Sampath

Public Authority: Parliament of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: 12.02.2018; 21.05.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/719/2018

 

D M L de Silva v. National Insurance Trust Fund  [...]

Appellant: D M L de Silva

Public Authority: National Insurance Trust Fund

Dates of Appeal Hearing: 14.08.2018; 16.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/305/2018

 

D.N. Liyanage v. University of Wayamba - [...]

Appellant: D.N. Liyanage

Public Authority: University of Wayamba

Dates of Appeal Hearing: April 26th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/125/2018

 

Devarajan Gajan v CBSL - RTICAppeal/640/2018

Appellant: Devarajan Gajan

Public Authority: CBSL

Dates of Appeal Hearing: 22.01.2019; 02.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/640/2018

 

දිලීප් අමුතන් එ. [...]

අභියාචක: දිලීප් අමුතන්

පොදු අධිකාරිය: ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 03.03.2108, 15.05.2018, 03.07.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTIC Appeal/070/2018

 

Dr. Issadeen v. Ministry of Health, Nutrition [...]

Appellant: Dr. Issadeen

Public Authority: Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine

Dates of Appeal Hearing: 17.12.2018; 08.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/394/2018

 

Gamini Kinigama v People’s Insurance PLC - [...]

Appellant: Gamini Kinigama

Public Authority: People’s Insurance PLC

Dates of Appeal Hearing: 05.02.2019; 12.03.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/680/2018

 

H. V. E. U. Siriwardene v. Divisional [...]

Appellant: H. V. E. U. Siriwardene

Public Authority: Divisional Secretariat, Homagama

Dates of Appeal Hearing: 29.10.2018; 07.01.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/268/2018

 

එච්. ඒ. පී. එන්. [...]

අභියාචක: එච්. ඒ. පී. එන්. ජයතිලක

පොදු අධිකාරිය: ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 20.04.2018, 05.06.2018, 28.06.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/138/2018

 

H.B.S. Perera v Irrigation Department - [...]

Appellant: H.B.S. Perera

Public Authority: Irrigation Department

Dates of Appeal Hearing: 30.05.2018; 19.06.2018; 07.08.2018; 01.10.2018; 19.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/44/2018

 

H.L Karunasena v Human Rights Commission of Sri [...]

Appellant: H.L Karunasena

Public Authority: Human Rights Commission of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: 04.12.2018; 16.01.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/530/2018

 

H.L. Fernando v Sri Lanka Broadcasting [...]

Appellant: H.L. Fernando

Public Authority: Sri Lanka Broadcasting Corporation (SLBC)

Dates of Appeal Hearing: 28.08.2018, 16.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTIC Appeal/261/2018 

 

H.P.D.K Perera v. Urban Council Panadura- [...]

Appellant: H.P.D.K Perera

Public Authority: Urban Council Panadura

Dates of Appeal Hearing: July 5th 2018

Order:

 

I.G.L. Jayaweera v. Department of Internal Audit, [...]

Appellant: I.G.L. Jayaweera

Public Authority: Department of Internal Audit, Southern Province

Dates of Appeal Hearing: October 30th, 2017 & December 4th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janI.G.L. Jayaweera v. Department of Internal Audit, Southern Province (RTICAppeal/84/2017)

Independent Employees Union v. Ceylon Fisheries [...]

Appellant: Independent Employees Union

Public Authority: Ceylon Fisheries Harbour Corporation

Dates of Appeal Hearing: 20.04.2018, 05.06.2018, 19.06.2018, 14.08.2018, 18.09.2018, 08.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/112/2018

 

J. K. M. D. Jayasundera v Anula Vidyalaya, [...]

Appellant: J. K. M. D. Jayasundera

Public Authority: Anula Vidyalaya, Nugegoda

Dates of Appeal Hearing: 21.08.2018; 11.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/241/2018

 

J. Wickremasinghe v. Chief Secretary, Central [...]

Appellant: J. Wickremasinghe

Public Authority: Chief Secretary, Central Province

Dates of Appeal Hearing: June 12th 2018

Order:

 

J. Wickremasinghe v. Chief Secretary, Central [...]

Appellant: J. Wickremasinghe

Public Authority: Chief Secretary, Central Province

Dates of Appeal Hearing: June 12th 2018

Order:

 

J.H.M.R.B. Jayapathma v Ministry of Education - [...]

Appellant: J.H.M.R.B. Jayapathma

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 29.01.2019; 09.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/655/2018

 

කේ.යු. පුෂ්පකුමාර [...]

අභියාචක: කේ.යු. පුෂ්පකුමාර

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 14.08.2018; 16.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/170/2018

 

K. Wijayagunawardena v. Central Bank of Sri Lanka [...]

Appellant: K. Wijayagunawardena

Public Authority:Central Bank of Sri Lanka (CBSL)

Dates of Appeal Hearing: 03.07.2018, 21.08.2018, 02.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/245/2018

 

K.D.C. P. Siriwardena v. Ministry of Home Affairs [...]

Appellant: K.D.C. P. Siriwardena

Public Authority: Ministry of Home Affairs

Dates of Appeal Hearing: July 5th 2018

Order:

 

K.G. Paranagama v. Teaching Hospital Karapitiya - [...]

Appellant: K.G. Paranagama

Public Authority: Teaching Hospital Karapitiya

Dates of Appeal Hearing: March 27th 2018 & April 20th 2018

Order:

 

K.M.D.S.K. Kulatunga v. Udunuwara Pradeshiya [...]

Appellant: KMDSK Kulatunga

Public Authority: Udunuwara Pradeshiya Sabha

Date of Appeal Hearing: November 17th, 2017

Order: 

කේ. එස්. ටී. ජයසිංහ [...]

අභියාචක: කේ. එස්. ටී. ජයසිංහ

පොදු අධිකාරිය: දකුණු පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාග කරන ලද දින/ය: 2018.04.20, 2018.06.05, 2018.08.14

නියෝග :

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/119/2018

 

L.D. Abeywardena v. Central Bank of Sri Lanka [...]

Appellant: L.D. Abeywardena

Public Authority: Central Bank of Sri Lanka (CBSL)

Dates of Appeal Hearing: 03.07.2018, 21.08.2018, 02.10.2018, 21.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/230/2018

 

M. Hemapala v Department of Inland Revenue - [...]

Appellant: M. Hemapala

Public Authority: Department of Inland Revenue

Dates of Appeal Hearing: 15.05.2018, 14.08.2018, 18.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/229/2017

 

M. M. Viraj Manamperi v. Zonal Education Office, [...]

Appellant: M. M. Viraj Manamperi

Public Authority: Zonal Education Office, Rathnapura

Dates of Appeal Hearing: 29.10.2018; 14.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/421/2018

 

M.D.S.K. Kulatunga v. Udunuwara Pradeshiya Sabha [...]

Appellant: M.D.S.K. Kulatunga

Public Authority: Udunuwara Pradeshiya Sabha

Dates of Appeal Hearing: November 17th 2017 & April 20th 2018

Order:

 

M.G. Hemapala v. Peoples Bank - [...]

Appellant: M.G. Hemapala

Public Authority: Peoples Bank

Appeal Considered On: 26.06.201, 03.07.2018, 04.09.2018, 23.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/239/2018

 

M.H. Sumith Priyanga v. Zonal Education Office [...]

Appellant: M.H. Sumith Priyanga

Public Authority: Zonal Education Office Ratnapura and R/Hikgaswaththa Primary School

Dates of Appeal Hearing: 10.07.2018, 28.08.2018, 22.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/263/2018

 

M.I. Shamila v. Urban Development Authority [...]

Appellant: M.I. Shamila

Public Authority: Urban Development Authority (Sub-Office, Kalmunai)

Dates of Appeal Hearing: 17.07.2018, 04.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/273/2018

 

M.K.P. SUDATH JUDE PERERA [...]

Appellant: M.K.P. SUDATH JUDE PERERA

Public Authority: SRI LANKA HANDICRAFTS BOARD - LAKSALA

Dates of Appeal Hearing: 12.11.2018; 17.12.2018; 08.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/019/2018

 

Malithi Alahapperuma v National Medicines [...]

Appellant: Malithi Alahapperuma

Public Authority: National Medicines Regulatory Authority (NMRA)

Dates of Appeal Hearing: 04.12.2018; 19.01.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/547/2018

 

N. Munasinghe v People's Bank - [...]

Appellant: N. Munasinghe

Public Authority: People's Bank

Dates of Appeal Hearing: 11.12.2018; 05.03.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/050/2018

 

N. Munasinghe v. People’s Bank - [...]

Appellant: N. Munasinghe

Public Authority: People’s Bank

Dates of Appeal Hearing: 05.06.2018, 17.07.2018, 28.08.2018, 23.10.2018, 13.11.2018, 11.12.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/50/2018

 

Namini Wijedasa v UDA - RTICAppeal/565/2018

Appellant: Namini Wijedasa

Public Authority: UDA

Dates of Appeal Hearing: 11.12.2018; 29.01.2019; 09.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/565/2018

 

P.K.Perera v. Ministry of Home Affairs - [...]

Appellant: P.K.Perera

Public Authority: Ministry of Home Affairs

Dates of Appeal Hearing: 17.09.2018; 29.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/023/2018

 

R. Wijesinghe v. UC Panadura - RTICAppeal/201/2018

Appellant: R. Wijesinghe

Public Authority: UC Panadura

Dates of Appeal Hearing: 26.06.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/201/2018

 

R.H.M.N. Rajakaruna v. Provincial Public Service [...]

Appellant: R.H.M.N. Rajakaruna

Public Authority: Provincial Public Service Commission- North Western Province

Dates of Appeal Hearing: April 24th 2018

Order:

 

R.S. Wijesiri v. Chief Ministry and Education [...]

Appellant: R.S. Wijesiri

Public Authority: Chief Ministry and Education Ministry Central Province

Dates of Appeal Hearing: 22.05.2018; 05.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/174/2018

 

Railway Managers Association v. Sri Lanka [...]

Appellant: Railway Managers Association

Public Authority: Sri Lanka Railways

Dates of Appeal Hearing: April 24th 2018

Order:

 

S.A.S.S. Perera v. Divisional Secretariat, [...]

Appellant: S.A.S.S. Perera

Public Authority: Divisional Secretariat, Padukka

Date of Appeal Hearing: November 23rd, 2017

Order: 

Sabra Zahid v. Judicial Services Commission - [...]

Appellant: Sabra Zahid

Public Authority: Judicial Services Commission

Dates of Appeal Hearing: 07.08.2018, 02.10.2018, 21.11.2018, 19.01.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/237/2018

 

ශ්‍රීන් සරුර් එ. [...]

අභියාචක: ශ්‍රීන් සරුර්

පොදු අධිකාරිය: අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය; 15/05/2018, 10/07/2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/01/2018 | gazet rti 2002 42 E janSri Lanka's Reparations Bill

 

Sri Lanka Red Cross Society v. Ministry of Home [...]

Appellant: Sri Lanka Red Cross Society

Public Authority: Ministry of Home Affairs

Dates of Appeal Hearing: 20.04.2018, 05.06.2018, 31.07.2018, 18.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/113/2018

 

Suren D. Perera v. Vidyartha College, Kandy - [...]

Appellant: Suren D. Perera

Public Authority: Vidyartha College, Kandy

Dates of Appeal Hearing: 12.11.2018; 17.12.2018; 21.01.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/040/2018

 

T. Sureshkumar v. Judicial Service Commission - [...]

Appellant: T. Sureshkumar

Public Authority: Judicial Service Commission

Dates of Appeal Hearing: 17.07.2017

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/224/2017

 

T.D.H. Karunarathna v. Urban Development [...]

Appellant: T.D.H. Karunarathna

Public Authority: Urban Development Authority

Dates of Appeal Hearing: 24.07.2018, 11.09.2018, 16.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/289/2018

 

T.R. Silva v. Sri Lanka Police Headquarters - [...]

Appellant: T.R. Silva

Public Authority: Sri Lanka Police Headquarters

Dates of Appeal Hearing: 17.07.2018, 09.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/342/2018

 

U. G. Kalansuriya v. National Police Commission - [...]

Appellant: U. G. Kalansuriya

Public Authority: National Police Commission

Dates of Appeal Hearing: 17.09.2018; 12.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/027/2018

 

V. Sabaratnam v. Sri Lanka Insurance Corporation [...]

Appellant: V. Sabaratnam

Public Authority: Sri Lanka Insurance Corporation

Dates of Appeal Hearing: 09.05.2018, 26.06.2018, 17.07.2018, 21.08.2018, 28.08.2018

Documents:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/117/2018 - Order

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/117/2018 - Proceedings

 

W. D. Ajith Kumara v. Chief Ministry, North [...]

Appellant: W. D. Ajith Kumara

Public Authority: Chief Ministry, North Central Province

Dates of Appeal Hearing: 23.08.2018; 17.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/214/2018

 

W. P. M. Fernando v. Ministry of Public [...]

Appellant: W. P. M. Fernando

Public Authority: Ministry of Public Administration & Management

Dates of Appeal Hearing: 12.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/259/2018

 

ඩබ්. ඒ. පී. [...]

අභියාචක: ඩබ්. ඒ. පී. දිල්රුක්ෂි

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 20.04.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/136/2018

 

W.R.M. Abeysekara v. Peoples Bank - [...]

Appellant: W.R.M. Abeysekara

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 26.06.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/230/2017

 

අමාලි මුණසිංහ, [...]

අභියාචක: අමාලි මුණසිංහ, නිශානි නිශ්ශංක

පොදු අධිකාරිය: ජාතික බුද්ධිමය දේපල කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 11.09.2018, 02.10.2018, 16.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/172/2017

 

එච්. කේ. එම්. [...]

අභියාචක: එච්. කේ. එම්. හෙට්ටිගොඩ

පොදු අධිකාරිය: කොළඹ මහ නගර සභාව

අභියාචනා දිනය: 29.01.2019; 20.05.2019 

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/659/2018

 

එච්. චන්ද්‍රසේන එ. [...]

අභියාචක: එච්.එස්. චන්ද්‍රරත්න

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, සියඹලාණ්ඩුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 02.03.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/137/2017

 

එම්. කේ.බී. ජයසේකර [...]

අභියාචක: එම්. කේ.බී. ජයසේකර

පොදු අධිකාරිය: මහජන බැංකුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 17.07.2018, 04.09.2018, 23.10.2018, 13.11.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/293/2018

 

එම්.පි.කේ මලගම්මන [...]

අභියාචක: එම්.පි.කේ මලගම්මන

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 28.08.2018, 10.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/339/2018

 

එම්.පී.ඒ.එන්. මෙරගල [...]

අභියාචක: එම්.පී.ඒ.එන්. මෙරගල

පොදු අධිකාරිය: ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය

එස් ඒ ජේ රාජපක්ෂ එ. [...]

අභියාචක: එස් ඒ ජේ රාජපක්ෂ

පොදු අධිකාරිය: ගොවිජන සංවර්ධන දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය - ගම්පහ

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 17.07.2018; 13.08.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/135/2018

 

එස්.කේ. ලියනගේ එ. [...]

අභියාචක: එස්.කේ. ලියනගේ

පොදු අධිකාරිය: අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

අභියාචනා දිනය: 04.12.2018; 29.01.2019; 11.03.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/42/2018

 

කේ. ඒ. ඩබ්. කේ. [...]

අභියාචක: කේ. ඒ. ඩබ්. කේ. චන්ද්‍රලතා

පොදු අධිකාරිය: රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව

අභියාචනා දිනය: 12.02.2018; 21.05.2019  

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/718/2018

 

චමින්ද නාගහවත්ත එ. [...]

අභියාචක: චමින්ද නාගහවත්ත

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 04.12.2018; 16.01.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/478/2018

 

ජී. ඉරේෂා මනෝජා [...]

අභියාචක: ජී. ඉරේෂා මනෝජා කුමාරි

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යයාලය, මාතර

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 21.03.2018; 23.03.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/062/2018

 

ජේ.එච්.විලී. [...]

අභියාචක: ජේ.එච්.විලී. ස්ටැන්ලි පෙරේරා

පොදු අධිකාරිය: මහා මාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය හා විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 11.09.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/380/2018

 

ඩබ්. එම්. එස්. [...]

අභියාචක: ඩබ්. එම්. එස්. බණ්ඩාර

පොදු අධිකාරිය: මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 01.06.2018, 21.06.2018, 05.07.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/188/2018

 

ඩබ්ලියු. වී. ඩී. එස්. [...]

අභියාචක: ඩබ්ලියු. වී. ඩී. එස්. පුෂ්පකුමාර

පොදු අධිකාරිය: ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 18.09.2018; 13.11.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/383/2018

 

ඩබ්ලියු. වී. ඩී. එස්. [...]

අභියාචක: ඩබ්ලියු. වී. ඩී. එස්. පුෂ්පකුමාර

පොදු අධිකාරිය: සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 18.09.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/382/2018

 

ඩබ්ලිව්.ඩී.ආර්. [...]

අභියාචක: ඩබ්ලිව්.ඩී.ආර්. පත්මලාල්

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව

තරිඳු ජයවර්ධන එ. [...]

අභියාචක: තරිඳු ජයවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

අභියාචනා දිනය: 22.01.2019; 02.04.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/635/2018

 

තරිඳු ජයවර්ධන එ. [...]

අභියාචක: තරිඳු ජයවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව

අභියාචනා දිනය: 22.01.2019; 02.04.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/636/2018

 

තරිඳු ජයවර්ධන එ. [...]

අභියාචක: තරිඳු ජයවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය

අභියාචනා දිනය: 29.01.2019; 02.04.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/545/2018

 

තරිඳු ජයවර්ධන එ. [...]

අභියාචක: තරිඳු ජයවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය

අභියාචනා දිනය: 29.01.2019; 02.04.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/538/2018

 

දික්මාදුගොඩ  එ. [...]

අභියාචක: දික්මාදුගොඩ

පොදු අධිකාරිය: ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 21.03.2018; 23.03.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/283/2017

 

පී.ඩී. පතිරණ එ. කොළඹ [...]

අභියාචක: පී.ඩී. පතිරණ

පොදු අධිකාරිය: කොළඹ ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂක කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 09.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/374/2018

 

පී.ඩී. පතිරණ එ. කොළඹ [...]

අභියාචක: පී.ඩී. පතිරණ

පොදු අධිකාරිය: කොළඹ ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂක කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 09.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/375/2018

 

පී.ඩී. පතිරණ එ. සෞඛය [...]

අභියාචක: පී.ඩී. පතිරණ

පොදු අධිකාරිය: සෞඛය , දේශීය වෛදය, සමාජ සුභ සාධන , පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා, කාන්තා කටයුතු සහ සභා කටයුතු අමාත්‍යාංශය - බස්නාහිර පළාත

පුංචි රාළ සෝමසිරි [...]

අභියාචක: පුංචි රාළ සෝමසිරි

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය සභාව, ලාහුගල

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 04.12.2018; 18.01.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/473/2018 

 

බී. පී. අතුල පීරිස් [...]

අභියාචක: බී. පී. අතුල පීරිස්

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 30.08.2018; 08.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/045/2018

 

සමන් කාරියවසම්  එ. [...]

අභියාචක: සමන් කාරියවසම්

පොදු අධිකාරිය: පොලිස් ස්ථානය, තෙලිකඩ

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 08.06.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/137/2018