පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  2 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

RTICAppeal/195/2017 - Harindra Madanayake v. University of Moratuwa

Appellant: Mr. Mr. Harindra Madanayake

Public Authority: University of Moratuwa

Dates of Appeal Hearing: 06th February 2018

Order: 

RTICAppeal/195/2017 - MHarindra Madanayake v. University of Moratuwa

 

RTICAppeal/187/2017 - අසිත අබේගුණවර්ධන එ දික්වැල්ල ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

අභියාචක: අසිත අබේගුණවර්ධන මහතා

පොදු අධිකාරිය: දික්වැල්ල ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 22nd January 2018 and 06th February 2018

තීන්දුව:

gazet rti 2002 42 E janබා ගත කරන්න - RTI Appeal/187/2017

RTICAppeal/174/2017 - B.A.S.C. Abeywardena v. National Housing Development Authority

Appellant: B.A.S.C. Abeywardena

Public Authority: National Housing Development Authority

Dates of Appeal Hearing: January 22nd 2018 & March 29th2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/174/2017

 

RTICAppeal/169/2017 - ETF Surekeeme Sevaka Sangamaya v. Employees Trust Fund Board

Appellant: ETF Surekeeme Sevaka Sangamaya

Public Authority: ETF Board

Dates of Appeal Hearing: January 22nd 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/169/2017

 

RTICAppeal/159/2017 - Sagara Hewagama v. Employees Trust Fund Board

Appellant: Sagara Hewagama

Public Authority: ETF Board

Dates of Appeal Hearing: January 22nd 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/159/2017


RTICAppeal/150/2017 - G.K.A.Ariyadasa v. Sri Lankan Mahaweli Authority

Appellant: G.K. A. Ariyadasa

Public Authority: Sri Lanka Mahaweli Authority

Dates of Appeal Hearing: November 27th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/150/2017 - G.K.A.Ariyadasa v. Sri Lankan Mahaweli Authority

RTICAppeal/140/2017 - G. Dileep Amuthan v. Ministry of Agriculture, Northern Province

Appellant: Mr. G. Dileep Amuthan

Public Authority: Ministry of Agriculture, Northern Province

Dates of Appeal Hearing: November 20th, 2017

Order:

gazet rti 2002 42 E janKumari Priyadharshini Herath v. Department of Labour (RTICAppeal/82/2017)

RTICAppeal/135/2017 - Lacille De Silva v. Ministry of Public Administration and Management

Appellant: Lacille De Silva

Public Authority: Ministry of Public Administration and Management

Date of Appeal Hearing: 04th December 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/135/2017 - Lacille De Silva v. Ministry of Public Administration and Management

 

RTICAppeal/121/2017 - DDN Amarasekera v. Visakha Vidyalaya, Colombo 05

Appellant: DDN Amarasekera

Public Authority: Visakha Vidyalaya, Colombo 05

Date of Appeal Hearing : November 17th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/121/2017

 

RTICAppeal/119/2017 - තරිඳු ජයවර්ධන එ. පුනරුත්ථාපන කොමසාරිස් ජනරාල් කාර්යාාංශය

අභියාචක: තරිඳු ජයවර්ධන මහතා

පොදු අධිකාරිය: පුනරුත්ථාපන කොමසාරිස් ජනරාල් කාර්යාාංශය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 නොවැම්බර් 22 සහ 2018 ජනවාරි 22

තීන්දුව:

gazet rti 2002 42 E janබා ගත කරන්න - RTICAppeal/119/2017

RTICAppeal/113/2017 - A.K. Weerasooriya v. Divisional Secretariat, Rambukkana

Appellant: A.K. Weerasooriya

Public Authority: Divisional Secretariat, Rambukkana

Date of Appeal Hearing:  November 17th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/113/2017 - A.K. Weerasooriya v. Divisional Secretariat, Rambukkana

RTICAppeal/110/2017 - S.M. Manoj Prasanna v. District Secretariat, Batticaloa

Appellant: Mr. S.M. Manoj Prasanna

Public Authority: District Secretariat, Batticaloa

Dates of Appeal Hearing: November 8th, 2017 and November 15th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/110/2017 - S.M. Manoj Prasanna v. District Secretariat, Batticaloa

 

RTICAppeal/109/2017 - S.M. Manoj Prasanna v. Mahaweli Authority of Sri Lanka (MASL)

Appellant: Mr. S.M. Manoj Prasanna

Public Authority: Mahaweli Authority of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: November 8th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/109/2017 - S.M. Manoj Prasanna v. Mahaweli Authority of Sri Lanka (MASL)

 

RTICAppeal/108/2017 - M. Manoj Prasanna v. Mahaweli Authority of Sri Lanka (MASL)

Appellant: Mr. S.M. Manoj Prasanna

Public Authority: Mahaweli Authority of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: November 8th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/108/2017

RTICAppeal/105/2017 - H.M.C.A. Jayasiri v. Seethawakapura Urban Council

Appellant: Mr. H.M.C.A. Jayasiri

Public Authority: Urban Council, Seethawakapura

Dates of Appeal Hearing: November 8th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/105/2017 - H.M.C.A. Jayasiri v. Seethawakapura Urban Council

 

RTICAppeal/101/2017 - Muthuthamby Tharmaratnam v. Kaduwela UC

Appellant: Mr. Muthuthamby Tharmaratnam

Public Authority: Urban Council, Kaduwela

Dates of Appeal Hearing: 13th November 2017 and 02nd January 2018

Order: 

RTICAppeal/101/2017 - Muthuthamby Tharmaratnam v. Kaduwela UC

 

RTICAppeal/100/2017 - Rajendra Wijesinghe v. Urban Council, Panadura

Appellant: Mr. R. S. Wijesinghe

Public Authority: Urban Council, Panadura

Dates of Appeal Hearing: November 13th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/100/2017

RTICAppeal/91/2017 - ලොකුගේ දොන් සුගත් එරෙහිව කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය අම්බලන්ගොඩ

Appellant: Lokuge Don Sudath

Public Authority: Zonal Education Office, Ambalangoda

Date of Appeal Hearing: November 6th, 2017

Order:

RTICAppeal/88/2017 - සුරේන් ඩි. ඊ. පෙරේරා (නීතිඥ) එරෙහිව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව

Appellant: Suren D. E. Perera (AAL)

Public Authority: Attorney General’s Department

Date of Appeal Hearing: October 30th, 2017

Order:

RTICAppeal/85/2017 - සරෝජිනී බාලසුබ්‍රමනියම් මිය

RTICAppeal/082/2017 - Kumari Priyadharshini Herath v. Department of Labour

Appellant: KumariPriyadharshiniHerath

Public Authority: Department of Labour

Date of Appeal Hearing: October 30th, 2017

Order:

gazet rti 2002 42 E janKumari Priyadharshini Herath v. Department of Labour (RTICAppeal/82/2017)

පුරුජෝත්තමන් තන්ගමයිල් එරෙහිව ජාතික ජාල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය (RTICAppeal/78/2017)

Appellant: Mr. T. Purujoththaman

Public Authority: National Water Supply & Drainage Board

Dates of Appeal Hearing: October 23rd, 2017

Order:

සී. සිවසුතන් එරෙහිව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපතමේන්තුව, උතුරු පළාත (RTICAppeal/72/2017)

Appellant: Mr. C. Sivasuthan

Public Authority: Provincial Department of Education, Northern Province

Dates of Appeal Hearing: October 23rd, 2017

Order: 

ගාමිණී වික්‍රමරත්න එරෙහිව තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව (RTICAppeal/69/2017)

Appellant: Mr. Gamini Wickremeratne

Public Authority: Department of Valuation

Dates of Appeal Hearing: September 25th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/69/2017

RTICAppeal/66/2017 - ටී. අමලන් එ. මහ රෝහල මුලතිවු දිස්ත්රික්කය

අභියාචක: ටී. අමලන් මහතා

පොදු අධිකාරිය: මහ රෝහල මුලතිවු දිස්ත්රික්කය

පොදු අධිකාරිය: මහ රෝහල මුලතිවු දිස්ත්රික්කය

Order:

rtiDownload
RTICAppeal/65/2017 -වෛද්‍ය කුමාරසිරි මානගේ මහතා එදිරිව ලේකම් ල අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය

අභියාචක: වෛද්‍ය කුමාරසිරි මානගේ මහතා

පොදු අධිකාරිය:අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: ඔක්තොබර් 16, 2017

තීන්දුව:

rtiබාගත කරන්න

 

 

RTICAppeal/051/2017 - Saman Kariyawasam v. Divisional Secretariat Baddegama

Appellant: Saman Kariyawasam

Public Authority: Divisional Secretariat Baddegama

Date of Appeal Hearing: November 06th 2017 & January 30th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/51/2017

 

RTICAppeal/50/2017 - සමන් කාරියවසම් එ. ගෝනාපීනුවල ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

අභියාචක: සමන් කාරියවසම් මහතා

පොදු අධිකාරිය: ගෝනාපීනුවල ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 සැප්තැම්බර් 30, 2017 6 නොවැම්බර්

තීන්දුව:

බා ගත කරන්න - RTICAppeal/50/2017

එම්. එම්. සබ්රි එරෙහිව ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය, නැගෙනහිර පළාත (RTICAppeal/49/2017)

Appellant: Mr. Mohamed Sabri

Public Authority: Chief Secretary’s Secretariat, Eastern Province

Dates of Appeal Hearing: October 23rd, 2017

Order: 

 

RTICAppeal/048/2017 - C. L. Rajapakse v. Department of Agriculture, Peradeniya

Appellant: C. L. Rajapakse

Public Authority: Department of Agriculture, Peradeniya

Dates of Appeal Hearing: August 30th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janC. L. Rajapakse v. Department of Agriculture, Peradeniya (RTICAppeal/48/2017)

එම්. එම්. නිබ්‍රාස් මන්සුර් එරෙහිව කල්මුනේ නගර සභාව (RTICAppeal/46/2017)

Appellant: M. M. Nibras Mansoor

Public Authority: Kalmunai Municipal Council

Dates of Appeal Hearing: September 14th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/46/2017

ජේ. ඒ. ඩි. ජි. ඒ. ජයකොඩි එරෙහිව ප්‍රාදේශීය සභාව පන්නල / පළාත් පාලන කොමසාරිස් වයඹ පළාත (RTICAppeal/45/2017)

Appellant: J.A.D.G. A. Jayakody

Public Authority: Pannala Pradesha Sabha/Commissioner of Local Government, North Western Province

Dates of Appeal Hearing: August 30th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/14/2017

RTICAppeal/44/2017 - එල්. ඩි. එන්. කුමාරසිරි එරෙහිව මහානාම විද්‍යාලය කොළඹ 03/ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

RTICAppeal/43/2017 - එච්. එස්. චන්ද්‍රරත්න එරෙහිව ගොවිජන සේවා දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය කුරුණෑගල

Appellant: H. S. Chandraratne

Public Authority: Agrarian Services District Office, Kurunegala

Dates of Appeal Hearing: August 29th, 2017

Order:

RTICAppeal/42/2017 - තරිඳු ජයවර්ධන එ. ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විදුහල / අධ්යාපන අමාත්යංශය

Appellant: Tharindu Jayawardena

Public Authority: Gampaha Bandaranayake College/ Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: August 29th, 2017

Order:

rtiDownload
RTICAppeal/41/2017 - එස්. ඒ. ඩි. එෆ්. පී. ජයතිලක එ. ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

Appellant: S.A.D.F.P. Jayathilaka

Public Authority: Department of Agrarian Development

Dates of Appeal Hearing: August 30th, 2017

Order:

rtiDownload

 

 

ජී. ලියනගේ එරෙහිව මුල්‍ය ඔම්බුඩ්ස්මන් (RTICAppeal/38/2017)

Appellant: G. Liyanage

Public Authority: The Financial Ombudsman Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: August 29th, 2017

Order:

RTICAppeal/37/2017 - ටී. අතුල පෙරේරා එ. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය RTICAppeal/37/2017

Appellant: T. Athula Perera

Public Authority: Road Development Authority (RDA)

Dates of Appeal Hearing: August 29th, 2017

Order:

rtiDownload
G. දිලීප් අමුදන් v. ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලය, උතුරු පලාත (RTICAppeal/35/2017)

අභියාචක: G. දිලීප් අමුදන් මහතා

පොදු අධිකාරිය: ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලය, උතුරු පලාත

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 අගෝස්තු 14

තීන්දුව:

B.M. වීරරත්න සහ D. අමරනායක v. ලේකම්, මධ්‍යම පලාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිශන් සභාව (RTICAppeal/34/2017)

අභියාචක: B.M. වීරරත්න මහතා සහ D. අමරනායක මහතා

පොදු අධිකාරිය: මධ්‍යම පලාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිශන් සභාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 අගෝස්තු 14

තීන්දුව:

rtiDownload
පද්මසේන දිසානායක v. රාජකීය විද්‍යාලය / අධ්‍යාපන අමාත්‍යශය (RTICAppeal/32/2017)

අභියාචක: පද්මසේන දිසානායක මහතා

පොදු අධිකාරිය: රාජකීය විද්‍යාලය / අධ්‍යාපන අමාත්‍යශය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 31

තීන්දුව:

rtiDownload

අසිත අබේගුණවර්ධන v. මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව (RTICAppeal/31/2017)

අභියාචක: අසිත අබේගුණවර්ධන මහතා

පොදු අධිකාරිය: මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 31

තීන්දුව:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/14/2017

ලලිත් ආනන්ද v. අධ්‍යාපන අමාත්‍යශය (RTICAppeal/28/2017)

අභියාචක: ලලිත් ආනන්ද මහතා

පොදු අධිකාරිය: අධ්‍යාපන අමාත්‍යශය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 24

තීන්දුව:

T.H. මහින්දපාල v. ප්‍රාදේශීය ලේකම්, හික්කඩුව (RTICAppeal/27/2017)

අභියාචක: T.H. මහින්දපාල මහතා

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, හික්කඩුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 24

තීන්දුව:

rtiබා ගත කරන්න
ටෙරන්ස් ප‍්‍රියන්ත තිරිමාන්න එ. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය (RTICAppeal/24/2017)

අභියාචක: ටෙරන්ස් ප‍්‍රියන්ත තිරිමාන්න මහතා
පොදු අධිකාරිය:මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය (CEA)
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 17 සහ 2017 අගෝස්තු 14
තීන්දුව:

ජී.පී. අමරසේකර එ. විභාග කොමසාරිස්, විභාග දෙපාර්තමේන්තුව (RTICAppeal/23/2017)

අභියාචක: ජී.පී. අමරසේකර මහතා
පොදු අධිකාරිය: විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017, ජූලි 17
තීන්දුව:

RTICAppeal/22/2017 - බෂීර් සේගුඩාවුඞ් එ. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය

අභියාචක: බෂීර් සේගුඩාවුඞ් මහතා
පොදු අධිකාරිය: ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017, අගෝස්තු 08
නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/22/2017

ජී. දිලීප් අමුදන් එ. ලේකම්, ප‍්‍රධාන අමාත්‍ය අමාත්‍යංශය, උතුරු පළාත් සභාව (RTICAppeal/21/2017)

අභියාචක: ජී. දිලීප් අමුදන් මහතා
පොදු අධිකාරිය: ප‍්‍රධාන අමාත්‍ය අමාත්‍යංශය , උතුරු පළාත් සභාව
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 10
තීන්දුව:

rtiDownload
ජී. දිලීප් අමුදන් එ. ලේකම්, අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය, උතුරු පළාත් සභාව (RTICAppeal/20/2017)

අභියාචක: ජී. දිලීප් අමුදන් මහතා
පොදු අධිකාරිය:අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය, උතුරු පළාත් සභාව
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 10
තීන්දුව

rtiDownload
ජී. දිලීප් අමුදන් එ. සභා ලේකම් කාර්යාලය, උතුරු පළාත් සභාව (RTICAppeal/17/2017)

අභියාචක: ජී. දිලීප් අමුදන් මහතා
පොදු අධිකාරිය: සභා ලේකම් කාර්යාලය, උතුරු පළාත් සභාව
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 10
තීන්දුව:

rtiබා ගත කරන්න
කේ.ජී.පේමරතන එ. නිවාස සහ ඉදිකිරීම් අමාත්යංශය (RTICAppeal/16/2017)

අභියාචක: කේ.ජී.පේමරතන මහතා

පොදු අධිකාරිය: නිවාස සහ ඉදිකිරීම් අමාත්යංශය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 03 සහ 2017 ජූලි 31

තීන්දුව:

කේ.වී.කේ. නවරත්න එ. අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය (RTICAppeal/15/2017)

අභියාචක: කේ.වී.කේ. නවරත්න මහතා
පොදු අධිකාරිය: අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 03
නියෝග:

ඊ.ඒ.එන්.ඩී. එදිරිසිංහ එ. අධ්‍යක්ෂ-ජනරාල්,වෘත්තීය පුහුණු දෙපාර්තමේන්තුව (RTICAppeal/09/2017)

අභියාචක: ඊ.ඒ.එන්.ඞී. එදිරිසිංහ මහතා
පොදුඅධිකාරිය: වෘත්තීය පුහුණු දෙපාර්තමේන්තුව
අභියාචනය විභාගයට ගත් දිනය: 2017 ජූනි 27
තීන්දුව:

කේ.ජේ. වන්නිආරච්චි එ. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය (RTICAppeal/04/2017)

අභියාචක: කේ.ජේ. වන්නිආරච්චි මහතා
පොදු අධිකාරිය: මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය
අභියාචනය විභාගයට ගත් දිනය: 2017 මැයි 18, 2017 ජූනි 05, 2017 ජූනි 19
තීන්දුව:

rtiබා ගත කරන්න
W.M.L.V.G. ප්‍රනාන්දු මිය එරෙහිව පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව, බස්නාහිර පළාත (RTICAppeal/03/2017)

W.M.L.V.G. ප්‍රනාන්දු මිය එරෙහිව පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව, බස්නාහිර පළාත (RTICAppeal/03/2017)

අභියාචක: ඩබ්.එම්.එල්.වී.ජී. ප‍්‍රනාන්දු මහත්මිය
පොදු අධිකාරිය: පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව, බස්නාහිර පළාත
අභියාචනය විභාගයට ගත් දිනය: 2017 මැයි 9
තීන්දුව :

rtiබා ගත කරන්න

 

 

රාජේන්ද්‍ර විජේසිංහ එරෙහිව පානදුර නගර සභාව (RTICAppeal/01/2017)

අභියාචක: රාජේන්ද්‍ර විජේසිංහ මයා
පොදු අධිකාරිය: පානදුර නගර සභාව
අභියාචනය විභාගයට ගත් දිනය: අප්‍රේල් 28, 2017 & මැයි 9, 2017
තීන්දුව:

rtiබා ගත කරන්න
RTICAppeal/155/2017 - S.M. Manoj Prasanna v. Department of Forest Conservation

Appellant: Mr. S. M. Manoj Prasanna

Public Authority: Department of Forest Conservation

Dates of Appeal Hearing: December 15th, 2017

Order:

gazet rti 2002 42 E janKumari Priyadharshini Herath v. Department of Labour (RTICAppeal/82/2017)

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

rti independance new

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්