පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  3 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

ජී.පී. අමරසේකර එ. විභාග කොමසාරිස්, විභාග දෙපාර්තමේන්තුව (RTICAppeal/23/2017)

අභියාචක: ජී.පී. අමරසේකර මහතා
පොදු අධිකාරිය: විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017, ජූලි 17
තීන්දුව:

ජී. දිලීප් අමුදන් එ. ලේකම්, ප‍්‍රධාන අමාත්‍ය අමාත්‍යංශය, උතුරු පළාත් සභාව (RTICAppeal/21/2017)

අභියාචක: ජී. දිලීප් අමුදන් මහතා
පොදු අධිකාරිය: ප‍්‍රධාන අමාත්‍ය අමාත්‍යංශය , උතුරු පළාත් සභාව
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 10
තීන්දුව:

rtiDownload
ජී. දිලීප් අමුදන් එ. ලේකම්, අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය, උතුරු පළාත් සභාව (RTICAppeal/20/2017)

අභියාචක: ජී. දිලීප් අමුදන් මහතා
පොදු අධිකාරිය:අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය, උතුරු පළාත් සභාව
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 10
තීන්දුව

rtiDownload
ජී. දිලීප් අමුදන් එ. සභා ලේකම් කාර්යාලය, උතුරු පළාත් සභාව (RTICAppeal/17/2017)

අභියාචක: ජී. දිලීප් අමුදන් මහතා
පොදු අධිකාරිය: සභා ලේකම් කාර්යාලය, උතුරු පළාත් සභාව
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 10
තීන්දුව:

rtiබා ගත කරන්න
කේ.ජී.පේ‍රමරත්න එ. නිවාස සහ ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශය (RTICAppeal/16/2017)

අභියාචක: කේ.ජී.පේ‍මරත්න මහතා
පොදු අධිකාරිය: නිවාස සහ ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශය
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 03
නියෝග:

ඊ.ඒ.එන්.ඩී. එදිරිසිංහ එ. අධ්‍යක්ෂ-ජනරාල්,වෘත්තීය පුහුණු දෙපාර්තමේන්තුව (RTICAppeal/09/2017)

අභියාචක: ඊ.ඒ.එන්.ඞී. එදිරිසිංහ මහතා
පොදුඅධිකාරිය: වෘත්තීය පුහුණු දෙපාර්තමේන්තුව
අභියාචනය විභාගයට ගත් දිනය: 2017 ජූනි 27
තීන්දුව:

කේ.ජේ. වන්නිආරච්චි එ. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය (RTICAppeal/04/2017)

අභියාචක: කේ.ජේ. වන්නිආරච්චි මහතා
පොදු අධිකාරිය: මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය
අභියාචනය විභාගයට ගත් දිනය: 2017 මැයි 18, 2017 ජූනි 05, 2017 ජූනි 19
තීන්දුව:

rtiබා ගත කරන්න
W.M.L.V.G. ප්‍රනාන්දු මිය එරෙහිව පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව, බස්නාහිර පළාත (RTICAppeal/03/2017)

W.M.L.V.G. ප්‍රනාන්දු මිය එරෙහිව පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව, බස්නාහිර පළාත (RTICAppeal/03/2017)

අභියාචක: ඩබ්.එම්.එල්.වී.ජී. ප‍්‍රනාන්දු මහත්මිය
පොදු අධිකාරිය: පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව, බස්නාහිර පළාත
අභියාචනය විභාගයට ගත් දිනය: 2017 මැයි 9
තීන්දුව :

rtiබා ගත කරන්න

රාජේන්ද්‍ර විජේසිංහ එරෙහිව පානදුර නගර සභාව (RTICAppeal/01/2017)

අභියාචක: රාජේන්ද්‍ර විජේසිංහ මයා
පොදු අධිකාරිය: පානදුර නගර සභාව
අභියාචනය විභාගයට ගත් දිනය: අප්‍රේල් 28, 2017 & මැයි 9, 2017
තීන්දුව:

rtiබා ගත කරන්න
පද්මසේන දිසානායක v. රාජකීය විද්‍යාලය / අධ්‍යාපන අමාත්‍යශය (RTICAppeal/32/2017)

අභියාචක: පද්මසේන දිසානායක මහතා

පොදු අධිකාරිය: රාජකීය විද්‍යාලය / අධ්‍යාපන අමාත්‍යශය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 31

තීන්දුව:

ලලිත් ආනන්ද v. අධ්‍යාපන අමාත්‍යශය (RTICAppeal/28/2017)

අභියාචක: ලලිත් ආනන්ද මහතා

පොදු අධිකාරිය: අධ්‍යාපන අමාත්‍යශය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 24

තීන්දුව:

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්