පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  3 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

2018

A. M. M. Rizvi v. Ministry of Education- RTICAppeal/095/2018

Appellant: A. M. M. Rizvi

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: April 3rd 2018

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/046/2018

 

A.M. Nazeer v. Divisional Secretariat, Ampara - RTICAppeal/221/2018

Appellant: A.M. Nazeer

Public Authority: Divisional Secretariat, Ampara

Appeal Considered On: 12.06.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/221/2018

 

බී. ඒ. ජේ. ඉන්ද්‍රතිලක එ. විසාකා විද්‍යාලය/ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - RTICAppeal/63/2018

අභියාචක: බී. ඒ. ජේ. ඉන්ද්‍රතිලක

පොදු අධිකාරිය: විසාකා විද්‍යාලය/ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 23.03.2018

නියෝග :

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/63/2018

 

B.G. Rathnayaka v Divisional Secretary Balangoda - RTICAppeal/212/2018

Appellant: B.G. Rathnayaka

Public Authority: Divisional Secretary Balangoda

Dates of Appeal Hearing: 05.06.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/212/2018

 

B.R. P.R. Gunasena v. Coconut Development Authority - RTICAppeal/60/2018

Appellant: B.R. P.R. Gunasena

Public Authority: Coconut Development Authority

Dates of Appeal Hearing: February 23rd 2018 & April 24th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/60/2018

ඩී. එම් සෝමසිංහ එ. ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව - RTICAppeal/046/2018

අභියාචක: ඩී. එම් සෝමසිංහ

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2018.02.23/2018.04.24

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/046/2018

 

Dialog Axiata v. Telecommunications Regulatory Commission of Sri Lanka (TRCSL) - RTICAppeal/009/2018

Appellant: Dialog Axiata PLC

Public Authority: Telecommunications Regulatory Commission of Sri Lanka (TRCSL)

Dates of Appeal Hearing: March 16th 2018 and April 3rd 2018

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/009/2018

 

ඩිලංගනී නිරෝෂිකා එ. බෝගම්බර බන්ධනාගාරය - RTICAppeal/228/2018

අභියාචක: ඩිලංගනී නිරෝෂිකා

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවය: බෝගම්බර බන්ධනාගාරය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය:30.05.2018

නියෝග :

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/228/2018

 

G.D. Maithreerathna v. Sri Lanka Police (Police Station, Horana) – RTICAppeal/171/2018

Appellant: G.D. Maithreerathna

Public Authority: Sri Lanka Police (Police Station, Horana)

Dates of Appeal Hearing: May 22nd 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/171/2018

 

G. Dileep Amuthan v. Cultural Department – Northern Province – RTICAppeal/69/2018

Appellant: G. Dileep Amuthan

Public Authority: Cultural Department – Northern Province

Dates of Appeal Hearing: March 23rd 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/69/2018

 

G. Liyanage v. Consumer Affairs Authority - RTICAppeal/04/2018

Appellant: G. Liyanage

Public Authority: Consumer Affairs Authority

Dates of Appeal Hearing: March 2nd 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/04/2018

 

G.V.S.K Kumari v Judicial Service Commission - RTICAppeal/223/2018

Appellant: G.V.S.K Kumari

Public Authority: Judicial Service Commission

Dates of Appeal Hearing: 12.06.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/223/2018

 

H.A.K. Jayaweera v. National Savings Bank - RTICAppeal/57/2018

Appellant: H.A.K. Jayaweera

Public Authority: National Savings Bank

Appeal Considered On: 22.05.2018, 03.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/57/2018

 

H.P.R. Ponseka v. Registrar-General’s Department- RTICAppeal/002/2018

Appellant: H. P.R. Ponseka

Public Authority: Registrar-General’s Department

Dates of Appeal Hearing: March 16th 2018 and March 27th 2018

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/002/2018

 

එච්.ආර්.ජේ.ෆොන්සේකා එ. ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවය - RTICAppeal/159/2018

අභියාචක: එච්.ආර්.ජේ.ෆොන්සේකා

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 24.04.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/159/2018

 

H. W. Rathnayaka v. Ministry of Education - RTICAppeal/116/2018

Appellant: H. W. Rathnayaka

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: April 3rd 2018

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/116/2018

 

J.A.D.G.A Jayakody v. Department of Probation & Childcare Services - RTICAppeal/20/2018

Appellant: J.A.D.G.A Jayakody

Public Authority: Department of Probation & Childcare Services

Appeal Considered On: 03.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/20/2018

 

J. C. R. I. Menike v. Ministry of Education- RTICAppeal/101/2018

Appellant: J. C. R. I. Menike

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: April 3rd 2018

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/101/2018

 

J.M.N.S. Jayasena v. Ministry of Transport and Civil Aviation- RTICAppeal/103/2018

Appellant: J.M.N.S. Jayasena

Public Authority: Ministry of Transport and Civil Aviation

Dates of Appeal Hearing: April 3rd 2018

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/103/2018

 

Janidhu Seneviratne v. Sri Lanka Police - RTICAppeal/160/2018

Appellant: Janidhu Seneviratne

Public Authority: Sri Lanka Police

Dates of Appeal Hearing: March 16th 2018, April 3rd 2018 and May 9th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/160/2018

 

කේ.ඩී.සී.පී. සිරිවර්ධන එ. අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව - RTICAppeal/31/2018

අභියාචක: කේ.ඩී.සී.පී. සිරිවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 23.02.2018, 23.03.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/31/2018

 

කේ. ලියනපතිරණ එ. සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, දකුණු පළාත - RTICAppeal/06/2018

අභියාචක: කේ. ලියනපතිරණ

පොදු අධිකාරිය: සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, දකුණු පළාත

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2018 මාර්තු 19

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/06/2018

 

K.W. S. Saddhananda v. Department of Census & Statistics - RTICAppeal/146/2018

Appellant: K.W. S. Saddhananda

Public Authority: Department of Census & Statistics

Dates of Appeal Hearing: May 9th 2018 and June 19th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/146/2018

 

M. A. D. Sudath v. National Housing Development Authority – RTICASppeal/155/2018

Appellant: M. A. D. Sudath

Public Authority: National Housing Development Authority

Dates of Appeal Hearing: April 20th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/155/2018

 

M. N. Gunasekera v. Divisional Secretariat -Mirigama - RTICAppeal/015/2018

Appellant: M.N. Gunasekera

Public Authority: Divisional Secretariat -Mirigama

Dates of Appeal Hearing: March 16th 2018

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/015/2018

 

M. Rathnasabapathy v. Central Bank of Sri Lanka (CBSL)- RTICAppeal/96/2018

Appellant: M. Rathnasabapathy

Public Authority: Central Bank of Sri Lanka (CBSL)

Dates of Appeal Hearing: May 9th 2018

Order:

 

M. Ratnasabapathy v. Central Bank of Sri Lanka- RTICAppeal/096/2018

Appellant: M. Ratnasabapathy

Public Authority: Central Bank of Sri Lanka

Appeal to be considered on: May 09th, 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/096/2018

 

මාරියෝ ගෝමස් එ. මහජන සවිබලගැන්වීම, සුභ සාධන සහ කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය - RTICAppeal/051/2018

අභියාචක: ආචාර්ය මාරියෝ ගෝමස්

පොදු අධිකාරිය: මහජන සවිබලගැන්වීම, සුභ සාධන සහ කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2018 පෙබරවාරි 27

තීන්දුව:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/51/2018

 

N. Dharmakirti v. Ceylon Electricity Board - RTICAppeal/082/2018

Appellant: N. Dharmakirti

Public Authority: Ceylon Electricity Board

Dates of Appeal Hearing: March 27th 2018

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/082/2018

 

Nalaka C. Jayaweera v. Ministry of Development Strategies and International Trade - RTICAppeal/272/2018

Appellant: Nalaka C. Jayaweera

Public Authority: Ministry of Development Strategies and International Trade

Appeal Considered On: 03.10.2018, 10.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/272/2018

 

P. Mallawarachchi v. Sri Lanka Police – RTICAppeal/169/2018

Appellant: P. Mallawarachch

Public Authority: Sri Lanka Police

Dates of Appeal Hearing: May 22nd 2018 and June 12th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/169/2018

 

R.G.R.M.N.B. Rathnayake v. Central Environmental Authority (CEA) - RTICAppeal/219/2018

Appellant: R.G.R.M.N.B. Rathnayake

Public Authority: Central Environmental Authority (CEA)

Dates of Appeal Hearing: 5th June 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/219/2018

 

රා.හේ.මු.නි. රාජකරුණා එ. වයඹ පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව - RTICAppeal/157/2018

අභියාචක: රා.හේ.මු.නි. රාජකරුණා

පොදු අධිකාරිය: වයඹ පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 24.04.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/157/2018

 

R.K. Ariyarathne v. Public Service Commission RTICAppeal/166/2018

Appellant: R.K. Ariyarathne

Public Authority: Public Service Commission

Appeal Considered On: 26.06.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/166/2018

 

රයිසා වික්‍රමතුංග එ. විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව - RTICAppeal/106/2018

අභියාචක: රයිසා වික්‍රමතුංග

පොදු අධිකාරිය: විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2018 පෙබරවාරි 27 සහ 2018 මාර්තු 23

නියෝග: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/106/2018

 

තිලක් රංජිත් සිල්වා එ. ශ්‍රී ලංකා පොලිස් මූලස්ථානය - RTICAppeal/142/2018

අභියාචක: තිලක් රංජිත් සිල්වා

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා පොලිස් මූලස්ථානය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2018.05.09/2018.05.30

නියෝගය:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/142/2018

 

යු. පී. ඒ. කේ. වීරසූරිය එ. තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව - RTICAppeal/104/2018

අභියාචක: යු. පී. ඒ. කේ. වීරසූරිය

පොදු අධිකාරිය: තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2018 අප්‍රේල් 05

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/104/2018

 

W.G.M.T. G. Perera v. Chief Ministry, Sabaragamuwa Provincial Council – RTICAppeal/42/2018

Appellant: W.G.M.T. G. Perera

Public Authority: Chief Ministry, Sabaragamuwa Provincial Council

Dates of Appeal Hearing: February 23rd 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/42/2018

 

W.H.M. D. Wijekumari v. University of Wayamba - RTICAppeal/124/2018

Appellant: W.H.M. D. Wijekumari

Public Authority: University of Wayamba

Dates of Appeal Hearing: April 26th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/124/2018

 

ඩබ්.එම්.ඩී.බී. අබේරත්න එ.ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ කවුන්සිලය - RTICAppeal/41/2018

අභියාචක: ඩබ්.එම්.ඩී.බී. අබේරත්න

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ කවුන්සිලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 23.02.2018, 23.03.2018/p>

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/41/2018

 

W. T. Sampath Manjula v. Ministry of Education- RTICAppeal/100/2018

Appellant: W. T. Sampath Manjula

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: April 3rd 2018

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/100/2018

 

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

rti independance new

Ongoing In-Person Hearings

A.Mariathas v. Divisional Secretariat – [...]

Appellant: A.Mariathas

Public Authority: Divisional Secretariat – Maritimepattu

Dates of Appeal Hearing: June 19th 2018

Order:

 

A.Mariathas v. Divisional Secretariat – [...]

Appellant: A.Mariathas

Public Authority: Divisional Secretariat – Maritimepattu

Dates of Appeal Hearing: June 19th 2018

Order:

 

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් [...]

අභියාචක: ශ්‍රී ලංකා ගුවන් නියමුවන්ගේ සංසදය

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය:13.11.2017/08.01.2018/06.02.2018/ 23.03.2018/ 2.04.2018/09.05.2018/12.06.2018

නියෝග :

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - Airline Pilots’ Guild v. Sri Lankan Airlines

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - Jurisdiction

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - අවසාන නියෝගය

B. Chamali v. Divisional Secretariat - Panadura - [...]

Appellant: B. Chamali

Public Authority: Divisional Secretariat - Panadura

Dates of Appeal Hearing: April 20th 2018

Order:

 

B.G. Piyaseeli v. Municipal Council Dehiwela- [...]

Appellant: B.G. Piyaseeli

Public Authority: Municipal Council Dehiwela

Dates of Appeal Hearing: February 6th 2018 & April 20th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/79/2018

 

Bhadrani Jayawardena v. Municipal Council - [...]

Appellant: Bhadrani Jayawardena

Public Authority: Municipal Council - Colombo

Dates of Appeal Hearing: May 9th 2018

Order:

 

C. Amerasinghe v. Pradesha Sabha – Ja Ela - [...]

Appellant: C. Amerasinghe

Public Authority: Pradesha Sabha – Ja Ela

Dates of Appeal Hearing: June 28th 2018

Order:

 

කපිතාන් ද සොයිසා [...]

අභියාචක: කපිතාන් ද සොයිසා සිරිවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව

අභියාචනය විභාග කරන ලද දින/ය: 2018.11.06, 2017.11.27, 2018.01.30, 2018.02.23, 2018.03.16, 2018.04.03, 2018.05.30, 2018.07.17

නියෝග

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/89/2017

 

Ceylon Bank Employees Union (Regional Development [...]

Appellant: Ceylon Bank Employees Union (Regional Development Bank Branch)

Public Authority: Regional Development Bank

Dates of Appeal Hearing: January 30th 2018 & March 27th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/160/2017

Ceylon Bank Employees Union v. Peoples Bank – [...]

Appellant: Ceylon Bank Employees Union

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: January 30th 2018, March 27th 2018 and May 22nd 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/58/2018

 

Ceylon Bank Employees’ Union v. Peoples Bank - [...]

Appellant: Ceylon Bank Employees’ Union

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: April 20th 2018

Order:

 

D.N. Liyanage v. University of Wayamba - [...]

Appellant: D.N. Liyanage

Public Authority: University of Wayamba

Dates of Appeal Hearing: April 26th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/125/2018

 

D.N. Liyanage v. University of Wayamba - [...]

Appellant: D.N. Liyanage

Public Authority: University of Wayamba

Dates of Appeal Hearing: April 26th 2018

Order:

 

Dileep Amuthan v. Ministry of Defence – [...]

Appellant: Dileep Amuthan

Public Authority: Ministry of Defence

Date of Appeal Hearing: March 3rd 2018, May 15th 2018 and July 3rd 2018

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/70/2018

 

Dileep Amuthan v. Presidential Secretariat - [...]

Appellant: Dileep Amuthan

Public Authority: Presidential Secretariat

Date of Appeal Hearing: April 3rd 2018, May 15th 2018 and July 3rd 2018

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/114/2017

 

Dushyanthi Suriapperuma v. Sri Lanka Medical [...]

Appellant: Dushyanthi Suriapperuma

Public Authority: Sri Lanka Medical Council

Date of Appeal Hearing: November 20th 2017, January 16th 2018, March 16th 2018, April 24th 2018, 22nd May 2018 & 05th June 2018

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/036/2017

G.D.R.U.U. Abeyrathna v. Department of [...]

Appellant: G.D.R.U.U. Abeyrathna and Nishantha Hettiarachchi

Public Authority: Department of Examinations

Dates of Appeal Hearing: January 30th 2018, February 23rd 2018 and April 24th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/182 & 183/2017

 

H. M. C. A. Jayasiri v. Sri Lanka Police/ [...]

Appellant: H. M. C. A. Jayasiri

Public Authority: Sri Lanka Police/ Assistant Superintendent of Police’s Office Awissawella

Dates of Appeal Hearing: January 8th 2018, March 23rd 2018 and May 15th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/154/2017

 

H.A.P.N. Jayathilake v. Department of Agrarian [...]

Appellant: H.A.P.N. Jayathilake

Public Authority: Department of Agrarian Services Development

Dates of Appeal Hearing: April 20th 2018

Order:

 

H.B.S. Perera v Irrigation Department - [...]

Appellant: H.B.S. Perera

Public Authority: Irrigation Department

Dates of Appeal Hearing: 30th May 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/44/2018

 

H.P.D.K Perera v. Urban Council Panadura- [...]

Appellant: H.P.D.K Perera

Public Authority: Urban Council Panadura

Dates of Appeal Hearing: July 5th 2018

Order:

 

I.G.L. Jayaweera v. Department of Internal Audit, [...]

Appellant: I.G.L. Jayaweera

Public Authority: Department of Internal Audit, Southern Province

Dates of Appeal Hearing: October 30th, 2017 & December 4th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janI.G.L. Jayaweera v. Department of Internal Audit, Southern Province (RTICAppeal/84/2017)

ස්වාධීන වෙරළ [...]

අභියාචක: ස්වාධීන වෙරළ සංරක්ෂණ සංගමය

පොදු අධිකාරිය: වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2018.03.27/2018.05.15

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/84/2018

 

Independent Employees Union v. Ceylon Fisheries [...]

Appellant: Independent Employees Union

Public Authority: Ceylon Fisheries Harbour Corporation

Dates of Appeal Hearing: April 20th 2018 and June 5th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/112/2018

 

J. Wickremasinghe v. Chief Secretary, Central [...]

Appellant: J. Wickremasinghe

Public Authority: Chief Secretary, Central Province

Dates of Appeal Hearing: June 12th 2018

Order:

 

J. Wickremasinghe v. Chief Secretary, Central [...]

Appellant: J. Wickremasinghe

Public Authority: Chief Secretary, Central Province

Dates of Appeal Hearing: June 12th 2018

Order:

 

K.D.C. P. Siriwardena v. Ministry of Home Affairs [...]

Appellant: K.D.C. P. Siriwardena

Public Authority: Ministry of Home Affairs

Dates of Appeal Hearing: July 5th 2018

Order:

 

K.G. Paranagama v. Teaching Hospital Karapitiya - [...]

Appellant: K.G. Paranagama

Public Authority: Teaching Hospital Karapitiya

Dates of Appeal Hearing: March 27th 2018 & April 20th 2018

Order:

 

K.G.S. Rathnasekera v. National Gem & Jewellery [...]

Appellant: K.G.S. Rathnasekera

Public Authority: National Gem & Jewellery Authority

Dates of Appeal Hearing: April 20th 2018

Order:

K.K. Dharmasena v. Ministry of Health- [...]

Appellant: K.K. Dharmasena

Public Authority: Ministry of Health

Dates of Appeal Hearing: June 28th 2018

Order:

 

K.M.D.S.K. Kulatunga v. Udunuwara Pradeshiya [...]

Appellant: KMDSK Kulatunga

Public Authority: Udunuwara Pradeshiya Sabha

Date of Appeal Hearing: November 17th, 2017

Order: 

K.M.G. Kodikara v. District Secretariat - Matale [...]

Appellant: K.M.G. Kodikara

Public Authority: District Secretariat - Matale

Dates of Appeal Hearing: April 24th 2018

Order:

 

කේ. එස්. ටී. ජයසිංහ [...]

අභියාචක: කේ. එස්. ටී. ජයසිංහ

පොදු අධිකාරිය: දකුණු පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාග කරන ලද දින/ය: 2018.04.20, 2018.06.05, 2018.08.14

නියෝග :

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/119/2018

 

L. N. Dissanayake v. The Institute of Chartered [...]

Appellant: L. N. Dissanayake

Public Authority: The Institute of Chartered Accountants Sri Lanka (ICASL)

Dates of Appeal Hearing: 30th May 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/189/2018

 

L.D. Abeywardena v. Central Bank of Sri Lanka [...]

Appellant: L.D. Abeywardena

Public Authority: Central Bank of Sri Lanka (CBSL)

Dates of Appeal Hearing: July 3rd 2018

Order:

 

M.A.D. Wijesinghe v. Commission to Investigate [...]

Appellant: M.A.D. Wijesinghe

Public Authority: Commission to Investigate Allegations of Bribery and Corruption

Dates of Appeal Hearing: May 30th 2018 and July 17th 2018

Order: 

RTICAppeal/195/2018

 

M.D.S.A. Perera v. Divisional Secretariat [...]

Appellant: M.D.S.A. Perera

Public Authority: Divisional Secretariat Seethwaka- Hanwella

Dates of Appeal Hearing: February 14th 2018, May 15th 2018 and July 10th 2018

Order: 

RTICAppeal/164/2017

 

M.D.S.K. Kulatunga v. Udunuwara Pradeshiya Sabha [...]

Appellant: M.D.S.K. Kulatunga

Public Authority: Udunuwara Pradeshiya Sabha

Dates of Appeal Hearing: November 17th 2017 & April 20th 2018

Order:

 

M.G. Hemapala v. Peoples Bank - [...]

Appellant: M.G. Hemapala

Public Authority: Peoples Bank

Appeal Considered On: 26.06.201, 03.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/239/2018

 

N. Munasinghe v. People’s Bank - [...]

Appellant: N. Munasinghe

Public Authority: People’s Bank

Dates of Appeal Hearing: 05.06.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/50/2018

 

N.M. Wijesena v. Divisional Secretariat - Mahawa [...]

Appellant: N. M. Wijesena

Public Authority: Divisional Secretariat - Mahawa

Dates of Appeal Hearing: December 22nd 2017 (Documentary), March 02nd 2018 (Documentary) & April 24th 2018

Order:

 

P.D.M. Upashantha v. University of Sri [...]

Appellant: P.D.M. Upashantha

Public Authority: University of Sri Jayawaradenapura

Date of Appeal Hearing: December 4th, 2017

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/124/2017 - P.D.M. Upashantha v. University of Sri Jayawaradenapura

R. M. Rathnayake v. Auditor General’s [...]

Appellant: R. M. Rathnayake

Public Authority: Auditor General’s Department

Dates of Appeal Hearing: May 9th 2018

Order:

 

R.H.M.N. Rajakaruna v. Provincial Public Service [...]

Appellant: R.H.M.N. Rajakaruna

Public Authority: Provincial Public Service Commission- North Western Province

Dates of Appeal Hearing: April 24th 2018

Order:

 

R.S. Wijesiri v. Chief Ministry and Education [...]

Appellant: R.S. Wijesiri

Public Authority: Chief Ministry and Education Ministry Central Province

Dates of Appeal Hearing: May 22nd 2018 and July 5th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/174/2018

 

Railway Managers Association v. Sri Lanka [...]

Appellant: Railway Managers Association

Public Authority: Sri Lanka Railways

Dates of Appeal Hearing: April 24th 2018

Order:

 

RTICAppeal/39/2017 - [...]

Appellant: Rajendra Wijesinghe

Public Authority: Agrarian Development District Office, Kalutara

Dates of Appeal Hearing: August 29th, 2017

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/39/2017

Rajendra Wijesinghe v. Agrarian Development [...]

Appellant: Rajendra Wijesinghe

Public Authority: Agrarian Development District Office, Kalutara

Dates of Appeal Hearing: August 29th, 2017

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/61/2017

S. Dharshanan v. University of Jaffna - [...]

Appellant: S. Dharshanan

Public Authority: University of Jaffna

Dates of Appeal Hearing: June 12th 2018

Order:

 

S.A.S.S. Perera v. Divisional Secretariat, [...]

Appellant: S.A.S.S. Perera

Public Authority: Divisional Secretariat, Padukka

Date of Appeal Hearing: November 23rd, 2017

Order: 

Sabra Zahid v. Judicial Services Commission - [...]

Appellant: Sabra Zahid

Public Authority: Judicial Services Commission

Dates of Appeal Hearing: 19.06.2018, 07.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/237/2018

 

Sabra Zahid v. Registrar General’s Department - [...]

Appellant: Sabra Zahid

Public Authority: Registrar General’s Department

Dates of Appeal Hearing: June 19th 2018

Order:

 

ශ්‍රීන් සරුර් එ. [...]

අභියාචක: ශ්‍රීන් සරුර්

පොදු අධිකාරිය: අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය; 15/05/2018, 10/07/2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/01/2018 | gazet rti 2002 42 E janSri Lanka's Reparations Bill

 

Sri Lanka Red Cross Society v. Ministry of Home [...]

Appellant: Sri Lanka Red Cross Society

Public Authority: Ministry of Home Affairs

Dates of Appeal Hearing: April 20th 2018 and June 5th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/113/2018

 

T. Edirithilaka v. National Authority on Tobacco [...]

Appellant: T. Edirithilaka

Public Authority: National Authority on Tobacco and Alcohol

Dates of Appeal Hearing: May 9th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/143/2018

 

T. Gohilarajah v. Department of Examinations - [...]

Appellant: T. Gohilarajah

Public Authority: Department of Examinations

Dates of Appeal Hearing: April 26th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/120/2018

 

RTICAppeal/06/2017 - [...]

Appellant: Transparency International Sri Lanka

Public Authority: Presidential Secretariat

Dates of Appeal Hearing: June 19th, 2017, August 8th, 2017 & September 25th, 2017

Order:

Order:

V. Sabaratnam v. Sri Lanka Insurance Corporation [...]

Appellant: V. Sabaratnam

Public Authority: Sri Lanka Insurance Corporation

Dates of Appeal Hearing: May 9th 2018 and June 26th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/117/2018

 

Verite Research (Pvt. ) Ltd. v. Central Bank of [...]

Appellant: Verite Research (Pvt.) Ltd.

Public Authority: Central Bank of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: March 16th 2018, May 9th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/25 & 26/2018

 

Voice Against Corruption v. Ceylon Electricity [...]

Appellant: Voice Against Corruption

Public Authority: Ceylon Electricity Board (CEB)

Appeal Considered On: 19.06.2018, 07.08.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/242/2018

 

W.A.P. Dilrukshi v. Sri Lanka Army - [...]

Appellant: W.A.P. Dilrukshi

Public Authority: Sri Lanka Army

Dates of Appeal Hearing: April 20th 2018

Order:

 

W.M.S. Ruwan Kumara v. Divisional Secretariat, [...]

Appellant: W.M.S. Ruwan Kumara

Public Authority: Divisional Secretariat, Habaraduwa

Date of Appeal Hearing: November 17th, 2017

Order: 

W.R.M. Abeysekara v. Peoples Bank - [...]

Appellant: W.R.M. Abeysekara

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: June 26th 2018

Order:

 

කේ.ඒ.එස්.දමයන්ති එ. [...]

අභියාචක: කේ.ඒ.එස්.දමයන්ති

පොදු අධිකාරිය: නියෝජ්‍ය ඉඩම් කොමසාරිස් කාර්යාලය, ත්‍රිකුණාමලය සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ,පදවි ශ්‍රී පුර

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 12.06.2018, 31.07.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/85/2018