පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  4 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

2020

K Guruparan v University Grants Commission - RTICAppeal/1891

Appellant: K Guruparan

Public Authority: University Grants Commission

Dates of Appeal Hearing: 21.01.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1891/2020

 

තරිදු ජයවර්ධන එ. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය අරණායක - RTICApp

අභියාචක: තරිදු ජයවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය අරණායක

අභියාචනා දිනය: 14.01.2020

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1889/2020

 

තරිදු ජයවර්ධන එ. ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේක්ෂක සංවිධානය - RTICA

අභියාචක: තරිදු ජයවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේක්ෂක සංවිධානය

අභියාචනා දිනය: 14.01.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1890/2020