පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  4 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

2019

A. Arokianathan v Ministry of Defense - RTICAppeal/1130/2019

Appellant: A. Arokianathan

Public Authority: Ministry of Defense

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1130/2019

 

A B Stembo Vs. Irrigation Department - RTICAppeal/996/2019

Appellant: A B Stembo

Public Authority: Irrigation Department

Dates of Appeal Hearing: 03.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/996/2019

 

ඒ.එම්. ආරිෆ් එ. මුදල් අමාත්‍යාංශය - RTICAppeal/983/2019

අභියාචක: ඒ.එම්. ආරිෆ්

පොදු අධිකාරිය: මුදල් අමාත්‍යාංශය

අභියාචනා දිනය: 14.05.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/983/2019

 

ඒ පී ඩී රාජපක්ෂ එ. ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව - RTICAppeal/1065/2019

අභියාචක: ඒ පී ඩී රාජපක්ෂ

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 18.06.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1065/2019

 

B.D. Weerasinghe v Pradeshiya Sabha, Katana - RTICAppeal/896/2019

Appellant: B.D. Weerasinghe

Public Authority: Pradeshiya Sabha, Katana

Dates of Appeal Hearing: 14.05.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/896/2019

 

බී.ඩී. වීරසිංහ එ. විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව  - RTICAppeal/897/2019

අභියාචක: බී.ඩී. වීරසිංහ

පොදු අධිකාරිය: විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව

අභියාචනා දිනය: 13.05.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/897/2019

 

Center for Policy Alternatives v Ministry of Justice and Prison Reforms - RTICAppeal/1491/2019

Appellant: Center for Policy Alternatives

Public Authority: Ministry of Justice and Prison Reforms

Dates of Appeal Hearing: 02.07.2019, 09.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1491/2019

 

ඩී.ජී.එස්. මුහන්දිරම්ගේ එ. ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් කාර්යාලය, බුලත්කොහුපිටිය - RTICAppeal/1029/2019

අභියාචක: ඩී.ජී.එස්. මුහන්දිරම්ගේ

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් කාර්යාලය, බුලත්කොහුපිටිය

අභියාචනා දිනය: 04.06.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1029/2019

 

ඩී.ජී.එස්. මුහන්දිරම්ගේ එ. ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් කාර්යාලය, බුලත්කොහුපිටිය - RTICAppeal/1029/2019 (2)

අභියාචක: ඩී.ජී.එස්. මුහන්දිරම්ගේ

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් කාර්යාලය, බුලත්කොහුපිටිය

අභියාචනා දිනය: 04.06.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1029/2019

 

D.K. Keerthi Tissa V. Department of Co-operative Development, Central Province - RTICAppeal/990/2019

Appellant: D.K. Keerthi Tissa

Public Authority: Department of Co-operative Development, Central Province

Dates of Appeal Hearing: 03.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/990/2019

 

ඩී. එම්. එස්. මැදගම එ. ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව  - RTICAppeal/1332/2019

අභියාචක: ඩී. එම්. එස්. මැදගම

පොදු අධිකාරිය: රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 18.06.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1332/2019

 

දයා ශ්‍රී නරේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ එ. රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව  - RTICAppeal/885/2019

අභියාචක: ආර් .ඒ.ධම්මිකා දමයන්ති කුමාරි

පොදු අධිකාරිය: සෞඛ්‍ය , දේශීය වෛද්‍ය පරිවාස හා ළමා රක්ෂණ සේවා, සමාජ සුභ සාධන සහ ග්‍රාමීය විදුලි බලය යෙදීමේ අමාත්‍යාංශය, නැගෙනහිර පළාත, ත්‍රිකුණාමලය

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/885/2019

 

Dr. A.L Ameerudeen v University Grant Commission - RTICAppeal/1053/2019

Appellant: Dr. A.L Ameerudeen

Public Authority: University Grant Commission

Dates of Appeal Hearing: 11.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1053/2019

 

G.G.C. Keerthirathna V. Department of Examination - RTICAppeal/987/2019

Appellant: G.G.C. Keerthirathna

Public Authority: Department of Examination

Dates of Appeal Hearing: 03.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/987/2019

 

G.G.C. Keerthirathna V. Department of Examination - RTICAppeal/988/2019

Appellant: G.G.C. Keerthirathna

Public Authority: Department of Examination

Dates of Appeal Hearing: 03.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/988/2019

 

H.A. Mahinda Jayaweera Vs. Ministry of Highways and Road Development - RTICAppeal/1043/2019

Appellant: H.A. Mahinda Jayaweera

Public Authority: Ministry of Highways and Road Development

Dates of Appeal Hearing: 24/06/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1043/2019

 

H.A. Mahinda Jayaweera Vs. Ministry of Highways and Road Development - RTICAppeal/1055/2019

Appellant: H.A. Mahinda Jayaweera

Public Authority: Ministry of Highways and Road Development

Dates of Appeal Hearing: 24/06/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1055/2019

 

Hajara Cassim Vs. Muslim Ladies Collage - RTICAppeal/994/2019

Appellant: Hajara Cassim

Public Authority: Muslim Ladies Collage

Dates of Appeal Hearing: 03.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/994/2019

 

අයි. එම්. ගුණවර්ධන එ කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග, සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අ

අභියාචක: අයි. එම්. ගුණවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග, සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

අභියාචනා දිනය: 21.05.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/997/2019

 

අයි. එම්. ගුණවර්ධන එ කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග, සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අ

අභියාචක: අයි. එම්. ගුණවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග, සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

අභියාචනා දිනය: 14.05.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/997/2019

 

කේ.ජි. ආර්. ඩයස් එ. පළාත් පාලන සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය  - RTICAppeal/866/2019

අභියාචක: කේ.ජි.ආර්. ඩයස්

පොදු අධිකාරිය: පළාත් පාලන සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය

අභියාචනා දිනය: 06.05.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/866/2019

 

කේ.ජී.යූ. ඉන්ද්‍රජිත් සිල්වා එ. බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව - RTICAppeal/832/2019

අභියාචක: කේ.ජී.යූ. ඉන්ද්‍රජිත් සිල්වා

පොදු අධිකාරිය: බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 29.04.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/832/2019

 

කේ. ජී .යු  ඉන්ද්‍රජිත් සිල්වා එ. ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව - RTICAppeal/1034/2019

අභියාචක: කේ. ජී .යු  ඉන්ද්‍රජිත් සිල්වා

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 04.06.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1034/2019

 

කේ.ජේ.පී.කේ. පෙරේරා එ. මහජන බැංකු ප්‍රධාන කාර්යාලය - RTICAppeal/816/2019

අභියාචක: කේ.ජේ.පී.කේ. පෙරේරා

පොදු අධිකාරිය: මහජන බැංකු ප්‍රධාන කාර්යාලය

අභියාචනා දිනය: 12.03.2019, 09.07.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/816/2019

 

K. Parthiban v DS Vavuniya - RTICAppeal/1081/2019

Appellant: K. Parthiban

Public Authority: DS Vavuniya

Dates of Appeal Hearing: 18/06/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1081/2019

 

K Prasanna De Soyza v Royal Asiatic Society of Sri Lanka - RTICAppeal/955/2019

Appellant: K Prasanna De Soyza

Public Authority: Royal Asiatic Society of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: 30.04.2019; 13.08.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/955/2019

 

Kamal Abeysinghe v Royal College, Colombo/ Ministry of Education - RTICAppeal/879/2019

Appellant: Kamal Abeysinghe

Public Authority: Royal College, Colombo/ Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 02.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/879/2019

 

L.R.N. Karunasena V. State Timber Corporation - RTICAppeal/838/2019

Appellant: L.R.N. Karunasena

Public Authority: State Timber Corporation

Dates of Appeal Hearing: 06.05.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/838/2019

 

ලයනල් ගුරුගේ එ. අනුරාධපුර මහ නගර සභාව - RTICAppeal/971/2019

අභියාචක: ලයනල් ගුරුගේ

පොදු අධිකාරිය: අනුරාධපුර මහ නගර සභාව

අභියාචනා දිනය: 30.04.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/971/2019

 

ලයනල් ගුරුගේ එ. බෝපේ පෝද්දල ප්‍රාදේශීය සභාව - RTICAppeal/948/2019

අභියාචක: ලයනල් ගුරුගේ

පොදු අධිකාරිය: බෝපේ පෝද්දල ප්‍රාදේශීය සභාව

අභියාචනා දිනය: 30.04.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/948/2019

 

ලයනල් ගුරුගේ එ. මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය - RTICAppeal/975/2019

අභියාචක: ලයනල් ගුරුගේ

පොදු අධිකාරිය: මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය

අභියාචනා දිනය: 30.04.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/975/2019

 

දේශීය අදායම් පොදු සේවක සංගමය එ. දේශීය අදායම් දෙපාර්තමේන්තුව - RTICAppeal/993/2019

අභියාචක: දේශීය අදායම් පොදු සේවක සංගමය

පොදු අධිකාරිය: දේශීය අදායම් දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 14.05.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/993/2019

 

M.D. Dayananda v Pradeshiya Sabha, Mathugama - RTICAppeal/898/2019

Appellant: M.D. Dayananda

Public Authority: Pradeshiya Sabha, Mathugama

Dates of Appeal Hearing: 14.05.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/898/2019

 

M.H.Fairooz v Special Criminal Investigation Department, Kalmunai, SriLanka Police - RTICAppeal/643/2018

Appellant: M.H.Fairooz

Public Authority: Special Criminal Investigation Department, Kalmunai, SriLanka Police

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/643/2018

 

එම්. එම්.සි. මායාදුන්නේ එ. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, බද්දේගම  - RTICAppeal/980/2019

අභියාචක: එම්. එම්.සි. මායාදුන්නේ

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, බද්දේගම

අභියාචනා දිනය: 03.06.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/980/2019

 

M.M.M. Farzan Vs. Ministry of Education - RTICAppeal/1021/2019

Appellant: M.M.M. Farzan

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 17/06/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1021/2019

 

M.N. Farouk v South Asian Institute of Technology and Medicine Ltd (SAITM) - RTICAppeal/859/2019

Appellant: M.N. Farouk

Public Authority: South Asian Institute of Technology and Medicine Ltd (SAITM)

Dates of Appeal Hearing: 26.03.2019, 17.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/859/2019

 

M. Rizan Vs PS Panadura - RTICAppeal/963/2019

Appellant: M. Rizan

Public Authority: PS Panadura

Dates of Appeal Hearing: 03.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/963/2019

 

Malinda Seneviratne v Information Officer, Department of Prisons - RTICAppeal/1492/2019

Appellant: Malinda Seneviratne

Public Authority: Department of Prisons

Dates of Appeal Hearing: 02.07.2019, 09.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1492/2019

 

මෙත්සිරි ද සිල්වා එ. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය  - RTICAppeal/807/2019

අභියාචක: මෙත්සිරි ද සිල්වා

පොදු අධිකාරිය: සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

අභියාචනා දිනය: 19.03.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/807/2019

 

එම්.ජී. හරිස්චන්ද්‍රරත්න එ. ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය  - RTICAppeal/1113/2019

අභියාචක: එම්.ජී. හරිස්චන්ද්‍රරත්න

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1113/2019

 

එන්. ඩබ්ලිව්. එම්. රාජනායක බණ්ඩාර එ. ජාතික උද්භිත උද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව, පේරාදෙණිය - RTICAppeal/1050/2019

අභියාචක: එන්. ඩබ්ලිව්. එම්. රාජනායක බණ්ඩාර

පොදු අධිකාරිය: ජාතික උද්භිත උද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව, පේරාදෙණිය

අභියාචනා දිනය: 11.06.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1050/2019

 

ප්‍රදීප් කේ. සේනාධිර එ. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය, මහනුවර  - RTICAppeal/979/2019

අභියාචක: ප්‍රදීප් කේ. සේනාධිර

පොදු අධිකාරිය: කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය, මහනුවර

අභියාචනා දිනය: 13.05.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/979/2019

 

ආර්.ඒ.එස්.එල්. රණසිංහ එ. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මීරිගම - RTICAppeal/1007/2019

අභියාචක: ආර්.ඒ.එස්.එල්. රණසිංහ

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මීරිගම

අභියාචනා දිනය: 21.05.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1007/2019

 

R. Balasubramaniam v NPC - RTICAppeal/847/2019

Appellant: R. Balasubramaniam

Public Authority: NPC

Dates of Appeal Hearing: 18/06/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/847/2019

 

ආර් .ඒ.ධම්මිකා දමයන්ති කුමාරි එ. සෞඛ්‍ය , දේශීය වෛද්‍ය පරිවාස හා ළමා රක්ෂණ සේවා, සමාජ සුභ සාධන සහ ග්‍රාමීය විද

අභියාචක: ආර් .ඒ.ධම්මිකා දමයන්ති කුමාරි

පොදු අධිකාරිය: සෞඛ්‍ය , දේශීය වෛද්‍ය පරිවාස හා ළමා රක්ෂණ සේවා, සමාජ සුභ සාධන සහ ග්‍රාමීය විදුලි බලය යෙදීමේ අමාත්‍යාංශය, නැගෙනහිර පළාත, ත්‍රිකුණාමලය

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/883/2019

 

R.H.P. Perera v. Sri Lanka Press Association - RTICAppeal/1046/2019

Appellant: R.H.P. Perera

Public Authority: Sri Lanka Press Association

Dates of Appeal Hearing: 24/06/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1046/2019

 

ආර්.එල්.එස්. ප්‍රියලාල් එ. සුජාතා විද්‍යාලය, මාතර - RTICAppeal/1048/2019

අභියාචක: ආර්.එල්.එස්. ප්‍රියලාල් ර

පොදු අධිකාරිය: සුජාතා විද්‍යාලය, මාතර

අභියාචනා දිනය: 11.06.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1048/2019

 

Ranjani Pathirage Vs. Rural Development Bank - RTICAppeal/931/2019

Appellant: Ranjani Pathirage

Public Authority: Rural Development Bank

Dates of Appeal Hearing: 27.05.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/931/2019

 

ආර්.එම්. ජයතිලක එ. ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව  - RTICAppeal/1104/2019

අභියාචක: ආර්.එම්. ජයතිලක

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1104/2019

 

ආර්.එම්. නවරත්න බණ්ඩා එ. වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව  - RTICAppeal/1030/2019

අභියාචක: ආර්.එම්. නවරත්න බණ්ඩා

පොදු අධිකාරිය: වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 04.06.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1030/2019

 

එස්.ඒ.එස්.සී. සතරසිංහ එ. ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව  - RTICAppeal/1089/2019

අභියාචක: එස්.ඒ.එස්.සී. සතරසිංහ

පොදු අධිකාරිය: ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1089/2019

 

එස්. ඒ.එස්.පී. සේනාරත්න එ ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාව - RTICAppeal/962/2019

අභියාචක: එස්.ඒ.එස්.පී. සේනාරත්න

පොදු අධිකාරිය: ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාව

අභියාචනා දිනය: 07.05.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/962/2019

 

එස් බී ආර් එන් ඒ හේරත් එ. ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව  - RTICAppeal/1333/2019

අභියාචක: එස් බී ආර් එන් ඒ හේරත්

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 18.06.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1333/2019

 

එස්.එච්. දයාරත්න එ. ශ්‍රී ලංකා මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව - RTICAppeal/875/2019

අභියාචක: එස්.එච්. දයාරත්න

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 26.03.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/875/2019

 

S.P. Fonseka Vs. Irrigation Department - RTICAppeal/1040/2019

Appellant: S.P. Fonseka

Public Authority: Irrigation Department

Dates of Appeal Hearing: 24/06/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1040/2019

 

S.R. Sethara V. Ministry of Education - RTICAppeal/977/2019

Appellant: S.R. Sethara

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 03.06.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/977/2019

 

සමන් කාරියවසම් එ. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ගෝනපීනුවල  - RTICAppeal/978/2019

අභියාචක: සමන් කාරියවසම්

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ගෝනපීනුවල 

අභියාචනා දිනය: 03.06.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/978/2019

 

දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නිදහස් සේවක සංගමය එ. දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  - RTICAppeal/86

අභියාචක: දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නිදහස් සේවක සංගමය

පොදු අධිකාරිය: දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/860/2019

 

Sunil Shantha Amarasinghe v. Land Title Settlement Department - RTICAppeal/1052/2019

Appellant: Sunil Shantha Amarasinghe

Public Authority: Land Title Settlement Department

Dates of Appeal Hearing: 24/06/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1052/2019

 

ටී.එච්.එම්.ආර්.බී. ජයපත්ම එ. කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, හලාවත - RTICAppeal/1279/2019

අභියාචක: ටී.එච්.එම්.ආර්.බී. ජයපත්ම

පොදු අධිකාරිය: කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, හලාවත

අභියාචනා දිනය: 04.06.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1279/2019

 

T.M Piyal Ranjith Vs. Department of Corporative Development - RTICAppeal/929/2019

Appellant: T.M Piyal Ranjith

Public Authority: Department of Corporative Development

Dates of Appeal Hearing: 27.05.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/929/2019

 

T. S. J. Peiris v Sri Lanka Customs - RTICAppeal/889/2019

Appellant: T. S. J. Peiris

Public Authority: Sri Lanka Customs

Dates of Appeal Hearing: 09.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/889/2019

 

T. Udheyakumar v Presidential Secretariat - RTICAppeal/1092/2019

Appellant: T. Udheyakumar

Public Authority: Presidential Secretariat

Dates of Appeal Hearing: 18/06/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1092/2019

 

ටී.ඒ. හේමචන්ද්‍ර එ. වෙරළ සංරක්ෂණ හා වෙරළ සම්පත් කළමණාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව  - RTICAppeal/1032/2019

අභියාචක: ටී.ඒ. හේමචන්ද්‍ර

පොදු අධිකාරිය: වෙරළ සංරක්ෂණ හා වෙරළ සම්පත් කළමණාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 04.06.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1032/2019

 

U.P.A.K. Weerasooriya v. Department of Zoology - RTICAppeal/1049/2019

Appellant: U.P.A.K. Weerasooriya

Public Authority: Department of Zoology

Dates of Appeal Hearing: 24/06/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1049/2019

 

උයනගේ ශාන්ති එ. ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව - RTICAppeal/1057/2019

අභියාචක: උයනගේ ශාන්ති

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 11.06.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1057/2019

 

වී.බි. එස්. වීරකෝන් එ. රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව  - RTICAppeal/854/2019

අභියාචක: වී.බි. එස්. වීරකෝන්

පොදු අධිකාරිය: රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 06.05.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/854/2019

 

වයි.ඒ.එන්. සමරසිංහ එ. මිනුවන්ගොඩ නගර සභාව  - RTICAppeal/902/2019

අභියාචක: වයි.ඒ.එන්. සමරසිංහ

පොදු අධිකාරිය: මිනුවන්ගොඩ නගර සභාව

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/902/2019

 

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

uafi rti

Ongoing In-Person Hearings

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් [...]

අභියාචක: ශ්‍රී ලංකා ගුවන් නියමුවන්ගේ සංසදය

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය:13.11.2017/08.01.2018/06.02.2018/ 23.03.2018/ 2.04.2018/09.05.2018/12.06.2018

නියෝග :

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - Airline Pilots’ Guild v. Sri Lankan Airlines

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - Jurisdiction

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - අවසාන නියෝගය

Anver Sadath v Base Hospital Nintavur  - [...]

Appellant: Anver Sadath

Public Authority: Base Hospital Nintavur

Dates of Appeal Hearing: 18/06/2019, 17/07/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1183/2018

 

බී චමාලි එ. [...]

අභියාචක: බී. චමාලි

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය මහලේකම් කාර්යාලය, පානදුර

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2018.04.20; 2018.06.14; 2018.08.07

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/198/2017

 

B.A. Ruwan Pathirana v People’s Bank - [...]

Appellant: B.A. Ruwan Pathirana

Public Authority: People’s Bank

Dates of Appeal Hearing: 06.08.2018; 11.09.2018; 27.11.2018; 11.12.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/303/2018

 

Bhadrani Jayawardena v. Municipal Council - [...]

Appellant: Bhadrani Jayawardena

Public Authority: Municipal Council - Colombo

Dates of Appeal Hearing: May 9th 2018

Order:

 

C. Amerasinghe v. Pradesha Sabha – Ja Ela - [...]

Appellant: C. Amerasinghe

Public Authority: Pradesha Sabha – Ja Ela

Dates of Appeal Hearing: June 28th 2018

Order:

 

Capital Alliance (Pvt) Ltd. v Department of [...]

Appellant: Capital Alliance (Pvt) Ltd.

Public Authority: Department of Census and Statistics

Dates of Appeal Hearing: 11.12.2018; 05.03.2019; 02.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/745/2018

 

Ceylon Bank Employees’ Union v. Peoples Bank - [...]

Appellant: Ceylon Bank Employees’ Union

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 20.04.2018, 05.06.2018, 17.07.2018, 04.09.2018, 23.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/139/2018

 

Ceylon Bank Employees’ Union v. Peoples Bank - [...]

Appellant: Ceylon Bank Employees’ Union

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 05.06.2018, 17.07.2018, 04.09.2018, 23.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/301/2018

 

Chamara Sampath v Parliament of Sri Lanka - [...]

Appellant: Chamara Sampath

Public Authority: Parliament of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: 12.02.2018; 21.05.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/719/2018

 

D M L de Silva v. National Insurance Trust Fund  [...]

Appellant: D M L de Silva

Public Authority: National Insurance Trust Fund

Dates of Appeal Hearing: 14.08.2018; 16.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/305/2018

 

D.N. Liyanage v. University of Wayamba - [...]

Appellant: D.N. Liyanage

Public Authority: University of Wayamba

Dates of Appeal Hearing: April 26th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/125/2018

 

දිලීප් අමුතන් එ. [...]

අභියාචක: දිලීප් අමුතන්

පොදු අධිකාරිය: ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 03.03.2108, 15.05.2018, 03.07.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTIC Appeal/070/2018

 

Dr. Issadeen v. Ministry of Health, Nutrition [...]

Appellant: Dr. Issadeen

Public Authority: Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine

Dates of Appeal Hearing: 17.12.2018; 08.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/394/2018

 

Gamini Kinigama v People’s Insurance PLC - [...]

Appellant: Gamini Kinigama

Public Authority: People’s Insurance PLC

Dates of Appeal Hearing: 05.02.2019; 12.03.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/680/2018

 

H. V. E. U. Siriwardene v. Divisional [...]

Appellant: H. V. E. U. Siriwardene

Public Authority: Divisional Secretariat, Homagama

Dates of Appeal Hearing: 29.10.2018; 07.01.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/268/2018

 

එච්. ඒ. පී. එන්. [...]

අභියාචක: එච්. ඒ. පී. එන්. ජයතිලක

පොදු අධිකාරිය: ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 20.04.2018, 05.06.2018, 28.06.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/138/2018

 

H.B.S. Perera v Irrigation Department - [...]

Appellant: H.B.S. Perera

Public Authority: Irrigation Department

Dates of Appeal Hearing: 30.05.2018; 19.06.2018; 07.08.2018; 01.10.2018; 19.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/44/2018

 

H.L Karunasena v Human Rights Commission of Sri [...]

Appellant: H.L Karunasena

Public Authority: Human Rights Commission of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: 04.12.2018; 16.01.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/530/2018

 

H.L. Fernando v Sri Lanka Broadcasting [...]

Appellant: H.L. Fernando

Public Authority: Sri Lanka Broadcasting Corporation (SLBC)

Dates of Appeal Hearing: 28.08.2018, 16.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTIC Appeal/261/2018 

 

H.P.D.K Perera v. Urban Council Panadura- [...]

Appellant: H.P.D.K Perera

Public Authority: Urban Council Panadura

Dates of Appeal Hearing: July 5th 2018

Order:

 

I.G.L. Jayaweera v. Department of Internal Audit, [...]

Appellant: I.G.L. Jayaweera

Public Authority: Department of Internal Audit, Southern Province

Dates of Appeal Hearing: October 30th, 2017 & December 4th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janI.G.L. Jayaweera v. Department of Internal Audit, Southern Province (RTICAppeal/84/2017)

Independent Employees Union v. Ceylon Fisheries [...]

Appellant: Independent Employees Union

Public Authority: Ceylon Fisheries Harbour Corporation

Dates of Appeal Hearing: 20.04.2018, 05.06.2018, 19.06.2018, 14.08.2018, 18.09.2018, 08.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/112/2018

 

J. K. M. D. Jayasundera v Anula Vidyalaya, [...]

Appellant: J. K. M. D. Jayasundera

Public Authority: Anula Vidyalaya, Nugegoda

Dates of Appeal Hearing: 21.08.2018; 11.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/241/2018

 

J. Wickremasinghe v. Chief Secretary, Central [...]

Appellant: J. Wickremasinghe

Public Authority: Chief Secretary, Central Province

Dates of Appeal Hearing: June 12th 2018

Order:

 

J. Wickremasinghe v. Chief Secretary, Central [...]

Appellant: J. Wickremasinghe

Public Authority: Chief Secretary, Central Province

Dates of Appeal Hearing: June 12th 2018

Order:

 

J.H.M.R.B. Jayapathma v Ministry of Education - [...]

Appellant: J.H.M.R.B. Jayapathma

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 29.01.2019; 09.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/655/2018

 

කේ.යු. පුෂ්පකුමාර [...]

අභියාචක: කේ.යු. පුෂ්පකුමාර

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 14.08.2018; 16.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/170/2018

 

K. Wijayagunawardena v. Central Bank of Sri Lanka [...]

Appellant: K. Wijayagunawardena

Public Authority:Central Bank of Sri Lanka (CBSL)

Dates of Appeal Hearing: 03.07.2018, 21.08.2018, 02.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/245/2018

 

K.D.C. P. Siriwardena v. Ministry of Home Affairs [...]

Appellant: K.D.C. P. Siriwardena

Public Authority: Ministry of Home Affairs

Dates of Appeal Hearing: July 5th 2018

Order:

 

K.M.D.S.K. Kulatunga v. Udunuwara Pradeshiya [...]

Appellant: KMDSK Kulatunga

Public Authority: Udunuwara Pradeshiya Sabha

Date of Appeal Hearing: November 17th, 2017

Order: 

කේ. එස්. ටී. ජයසිංහ [...]

අභියාචක: කේ. එස්. ටී. ජයසිංහ

පොදු අධිකාරිය: දකුණු පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාග කරන ලද දින/ය: 2018.04.20, 2018.06.05, 2018.08.14

නියෝග :

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/119/2018

 

M. Hemapala v Department of Inland Revenue - [...]

Appellant: M. Hemapala

Public Authority: Department of Inland Revenue

Dates of Appeal Hearing: 15.05.2018, 14.08.2018, 18.09.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/229/2017

 

M. M. Viraj Manamperi v. Zonal Education Office, [...]

Appellant: M. M. Viraj Manamperi

Public Authority: Zonal Education Office, Rathnapura

Dates of Appeal Hearing: 29.10.2018; 14.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/421/2018

 

M.D.S.K. Kulatunga v. Udunuwara Pradeshiya Sabha [...]

Appellant: M.D.S.K. Kulatunga

Public Authority: Udunuwara Pradeshiya Sabha

Dates of Appeal Hearing: November 17th 2017 & April 20th 2018

Order:

 

M.G. Hemapala v. Peoples Bank - [...]

Appellant: M.G. Hemapala

Public Authority: Peoples Bank

Appeal Considered On: 26.06.201, 03.07.2018, 04.09.2018, 23.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/239/2018

 

M.H. Sumith Priyanga v. Zonal Education Office [...]

Appellant: M.H. Sumith Priyanga

Public Authority: Zonal Education Office Ratnapura and R/Hikgaswaththa Primary School

Dates of Appeal Hearing: 10.07.2018, 28.08.2018, 22.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/263/2018

 

M.I. Shamila v. Urban Development Authority [...]

Appellant: M.I. Shamila

Public Authority: Urban Development Authority (Sub-Office, Kalmunai)

Dates of Appeal Hearing: 17.07.2018, 04.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/273/2018

 

Malithi Alahapperuma v National Medicines [...]

Appellant: Malithi Alahapperuma

Public Authority: National Medicines Regulatory Authority (NMRA)

Dates of Appeal Hearing: 04.12.2018; 29.01.2019; 09.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/547/2018

 

N. Munasinghe v People's Bank - [...]

Appellant: N. Munasinghe

Public Authority: People's Bank

Dates of Appeal Hearing: 11.12.2018, 05.03.2019, 02.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/050/2018

 

N. Munasinghe v. People’s Bank - [...]

Appellant: N. Munasinghe

Public Authority: People’s Bank

Dates of Appeal Hearing: 05.06.2018, 17.07.2018, 28.08.2018, 23.10.2018, 13.11.2018, 11.12.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/50/2018

 

Namini Wijedasa v UDA - RTICAppeal/565/2018

Appellant: Namini Wijedasa

Public Authority: UDA

Dates of Appeal Hearing: 11.12.2018; 29.01.2019; 09.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/565/2018

 

P.K.Perera v. Ministry of Home Affairs - [...]

Appellant: P.K.Perera

Public Authority: Ministry of Home Affairs

Dates of Appeal Hearing: 17.09.2018; 29.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/023/2018

 

R. Ananthaseelan v MBSL - RTICAppeal/758/2018

Appellant: R. Ananthaseelan

Public Authority: MBSL

Dates of Appeal Hearing: 20.02.2019, 28.05.2019, 27.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/758/2018

 

R. Wijesinghe v. UC Panadura - RTICAppeal/201/2018

Appellant: R. Wijesinghe

Public Authority: UC Panadura

Dates of Appeal Hearing: 26.06.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/201/2018

 

R.H.M.N. Rajakaruna v. Provincial Public Service [...]

Appellant: R.H.M.N. Rajakaruna

Public Authority: Provincial Public Service Commission- North Western Province

Dates of Appeal Hearing: April 24th 2018

Order:

 

R.S. Wijesiri v. Chief Ministry and Education [...]

Appellant: R.S. Wijesiri

Public Authority: Chief Ministry and Education Ministry Central Province

Dates of Appeal Hearing: 22.05.2018; 05.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/174/2018

 

Railway Managers Association v. Sri Lanka [...]

Appellant: Railway Managers Association

Public Authority: Sri Lanka Railways

Dates of Appeal Hearing: April 24th 2018

Order:

 

Reeza Rauf v Commission to Investigate [...]

Appellant: Reeza Rauf

Public Authority: Commission to Investigate Allegations of Bribery and Corruption (CIABOC)

Dates of Appeal Hearing: 04.06.2019, 24.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/658/2018

 

S.A.S.S. Perera v. Divisional Secretariat, [...]

Appellant: S.A.S.S. Perera

Public Authority: Divisional Secretariat, Padukka

Date of Appeal Hearing: November 23rd, 2017

Order: 

Shermal Hemaka Jayasuriya v National Selection [...]

Appellant: Shermal Hemaka Jayasuriya

Public Authority: National Selection Committee, Ministry of Provincial Councils, Local Government and Sports

Dates of Appeal Hearing: 20.02.2019; 23.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/745/2018

 

ශ්‍රීන් සරුර් එ. [...]

අභියාචක: ශ්‍රීන් සරුර්

පොදු අධිකාරිය: අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය; 15/05/2018, 10/07/2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/01/2018 | gazet rti 2002 42 E janSri Lanka's Reparations Bill

 

Suren D. Perera v. Vidyartha College, Kandy - [...]

Appellant: Suren D. Perera

Public Authority: Vidyartha College, Kandy

Dates of Appeal Hearing: 12.11.2018; 17.12.2018; 21.01.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/040/2018

 

T. Sureshkumar v. Judicial Service Commission - [...]

Appellant: T. Sureshkumar

Public Authority: Judicial Service Commission

Dates of Appeal Hearing: 17.07.2017

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/224/2017

 

T.D.H. Karunarathna v. Urban Development [...]

Appellant: T.D.H. Karunarathna

Public Authority: Urban Development Authority

Dates of Appeal Hearing: 24.07.2018, 11.09.2018, 16.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/289/2018

 

T.R. Silva v. Sri Lanka Police Headquarters - [...]

Appellant: T.R. Silva

Public Authority: Sri Lanka Police Headquarters

Dates of Appeal Hearing: 17.07.2018, 09.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/342/2018

 

U. G. Kalansuriya v. National Police Commission - [...]

Appellant: U. G. Kalansuriya

Public Authority: National Police Commission

Dates of Appeal Hearing: 17.09.2018; 12.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/027/2018

 

Ujitha B. Dissanayake v Anuradhapura Municipal [...]

Appellant: Ujitha B. Dissanayake

Public Authority: Anuradhapura Municipal Council

Dates of Appeal Hearing: 09.11.2018; 09.04.2019; 23.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/656/2018

 

V. Sabaratnam v. Sri Lanka Insurance Corporation [...]

Appellant: V. Sabaratnam

Public Authority: Sri Lanka Insurance Corporation

Dates of Appeal Hearing: 09.05.2018, 26.06.2018, 17.07.2018, 21.08.2018, 28.08.2018

Documents:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/117/2018 - Order

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/117/2018 - Proceedings

 

W. D. Ajith Kumara v. Chief Ministry, North [...]

Appellant: W. D. Ajith Kumara

Public Authority: Chief Ministry, North Central Province

Dates of Appeal Hearing: 23.08.2018; 17.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/214/2018

 

W. P. M. Fernando v. Ministry of Public [...]

Appellant: W. P. M. Fernando

Public Authority: Ministry of Public Administration & Management

Dates of Appeal Hearing: 12.07.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/259/2018

 

ඩබ්. ඒ. පී. [...]

අභියාචක: ඩබ්. ඒ. පී. දිල්රුක්ෂි

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 20.04.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/136/2018

 

W.R.M. Abeysekara v. Peoples Bank - [...]

Appellant: W.R.M. Abeysekara

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 26.06.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/230/2017

 

Zacky Ismail v Base Hospital Nintavur - [...]

Appellant: Zacky Ismail

Public Authority: Base Hospital Nintavur

Dates of Appeal Hearing: 18/06/2019, 17/07/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1182/2018

 

අමාලි මුණසිංහ, [...]

අභියාචක: අමාලි මුණසිංහ, නිශානි නිශ්ශංක

පොදු අධිකාරිය: ජාතික බුද්ධිමය දේපල කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 11.09.2018, 02.10.2018, 16.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/172/2017

 

එච්. කේ. එම්. [...]

අභියාචක: එච්. කේ. එම්. හෙට්ටිගොඩ

පොදු අධිකාරිය: කොළඹ මහ නගර සභාව

අභියාචනා දිනය: 29.01.2019; 20.05.2019 

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/659/2018

 

එච්. චන්ද්‍රසේන එ. [...]

අභියාචක: එච්.එස්. චන්ද්‍රරත්න

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, සියඹලාණ්ඩුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 02.03.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/137/2017

 

එම්.පි.කේ මලගම්මන [...]

අභියාචක: එම්.පි.කේ මලගම්මන

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 28.08.2018, 10.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/339/2018

 

එම්.පී.ඒ.එන්. මෙරගල [...]

අභියාචක: එම්.පී.ඒ.එන්. මෙරගල

පොදු අධිකාරිය: ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය

එස්. ටී. [...]

අභියාචක: එස්. ටී. ආර්. බැද්දගේ

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය

අභියාචනා දිනය: 16.01.2019, 12.03.2019, 09.07.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/598/2018

 

කේ. ඒ. ඩබ්. කේ. [...]

අභියාචක: කේ. ඒ. ඩබ්. කේ. චන්ද්‍රලතා

පොදු අධිකාරිය: රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව

අභියාචනා දිනය: 12.02.2018; 21.05.2019  

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/718/2018

 

චමින්ද නාගහවත්ත එ. [...]

අභියාචක: චමින්ද නාගහවත්ත

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 04.12.2018; 16.01.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/478/2018

 

ජී. ඉරේෂා මනෝජා [...]

අභියාචක: ජී. ඉරේෂා මනෝජා කුමාරි

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යයාලය, මාතර

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 21.03.2018; 23.03.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/062/2018

 

ජේ.එච්.විලී. [...]

අභියාචක: ජේ.එච්.විලී. ස්ටැන්ලි පෙරේරා

පොදු අධිකාරිය: මහා මාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය හා විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 11.09.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/380/2018

 

ඩබ්. එම්. එස්. [...]

අභියාචක: ඩබ්. එම්. එස්. බණ්ඩාර

පොදු අධිකාරිය: මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 01.06.2018, 21.06.2018, 05.07.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/188/2018

 

ඩබ්ලියු. වී. ඩී. එස්. [...]

අභියාචක: ඩබ්ලියු. වී. ඩී. එස්. පුෂ්පකුමාර

පොදු අධිකාරිය: ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 18.09.2018; 13.11.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/383/2018

 

ඩබ්ලියු. වී. ඩී. එස්. [...]

අභියාචක: ඩබ්ලියු. වී. ඩී. එස්. පුෂ්පකුමාර

පොදු අධිකාරිය: සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 18.09.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/382/2018

 

ඩබ්ලිව්.ඩී.ආර්. [...]

අභියාචක: ඩබ්ලිව්.ඩී.ආර්. පත්මලාල්

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව

තරිඳු ජයවර්ධන එ. [...]

අභියාචක: තරිඳු ජයවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/634/2018

 

තරිඳු ජයවර්ධන එ. [...]

අභියාචක: තරිඳු ජයවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය

අභියාචනා දිනය: 29.01.2019; 02.04.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/538/2018

 

දික්මාදුගොඩ  එ. [...]

අභියාචක: දික්මාදුගොඩ

පොදු අධිකාරිය: ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 21.03.2018; 23.03.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/283/2017

 

ධම්මික ජයකොඩි එ. [...]

අභියාචක: ධම්මික ජයකොඩි

පොදු අධිකාරිය: මහජන බැංකුව

අභියාචනා දිනය: 12.03.2019, 09.07.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/836/2018

 

පී.එච්.ආර්. ජනක් එ. [...]

අභියාචක: පී.එච්.ආර්. ජනක්

පොදු අධිකාරිය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය

අභියාචනා දිනය: 12.02.2019, 28.05.2019, 27.08.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/739/2018

 

පී.ඩී. පතිරණ එ. කොළඹ [...]

අභියාචක: පී.ඩී. පතිරණ

පොදු අධිකාරිය: කොළඹ ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂක කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 09.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/374/2018

 

පී.ඩී. පතිරණ එ. කොළඹ [...]

අභියාචක: පී.ඩී. පතිරණ

පොදු අධිකාරිය: කොළඹ ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂක කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 09.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/375/2018

 

පී.ඩී. පතිරණ එ. සෞඛය [...]

අභියාචක: පී.ඩී. පතිරණ

පොදු අධිකාරිය: සෞඛය , දේශීය වෛදය, සමාජ සුභ සාධන , පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා, කාන්තා කටයුතු සහ සභා කටයුතු අමාත්‍යාංශය - බස්නාහිර පළාත

පුංචි රාළ සෝමසිරි [...]

අභියාචක: පුංචි රාළ සෝමසිරි

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය සභාව, ලාහුගල

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 04.12.2018; 18.01.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/473/2018 

 

බී. පී. අතුල පීරිස් [...]

අභියාචක: බී. පී. අතුල පීරිස්

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 30.08.2018; 08.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/045/2018

 

සමන් කාරියවසම්  එ. [...]

අභියාචක: සමන් කාරියවසම්

පොදු අධිකාරිය: පොලිස් ස්ථානය, තෙලිකඩ

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 08.06.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/137/2018