පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  3 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

RTICAppeal/91/2017 - ලොකුගේ දොන් සුගත් එරෙහිව කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය අම්බලන්ගොඩ

Appellant: Lokuge Don Sudath

Public Authority: Zonal Education Office, Ambalangoda

Date of Appeal Hearing: November 6th, 2017

Order:

RTICAppeal/82/2017 - Kumari Priyadharshini Herath v. Department of Labour

Appellant: Kumari Priyadharshini Herath

Public Authority: Department of Labour

Dates of Appeal Hearing: October 30th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janKumari Priyadharshini Herath v. Department of Labour (RTICAppeal/82/2017)

පුරුජෝත්තමන් තන්ගමයිල් එරෙහිව ජාතික ජාල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය (RTICAppeal/78/2017)

Appellant: Mr. T. Purujoththaman

Public Authority: National Water Supply & Drainage Board

Dates of Appeal Hearing: October 23rd, 2017

Order:

සී. සිවසුතන් එරෙහිව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපතමේන්තුව, උතුරු පළාත (RTICAppeal/72/2017)

Appellant: Mr. C. Sivasuthan

Public Authority: Provincial Department of Education, Northern Province

Dates of Appeal Hearing: October 23rd, 2017

Order: 

ගාමිණී වික්‍රමරත්න එරෙහිව තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව (RTICAppeal/69/2017)

Appellant: Mr. Gamini Wickremeratne

Public Authority: Department of Valuation

Dates of Appeal Hearing: September 25th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/69/2017

RTICAppeal/66/2017 - ටී. අමලන් එ. මහ රෝහල මුලතිවු දිස්ත්රික්කය

අභියාචක: ටී. අමලන් මහතා

පොදු අධිකාරිය: මහ රෝහල මුලතිවු දිස්ත්රික්කය

පොදු අධිකාරිය: මහ රෝහල මුලතිවු දිස්ත්රික්කය

Order:

rtiDownload
RTICAppeal/65/2017 -වෛද්‍ය කුමාරසිරි මානගේ මහතා එදිරිව ලේකම් ල අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය

අභියාචක: වෛද්‍ය කුමාරසිරි මානගේ මහතා

පොදු අධිකාරිය:අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: ඔක්තොබර් 16, 2017

තීන්දුව:

rtiබාගත කරන්න

 

 

RTICAppeal/50/2017 - Saman Kariyawasam v. Divisional Secretariat Gonapinuwala

Appellant: Saman Kariyawasam

Public Authority: Divisional Secretariat Gonapinuwala

Dates of Appeal Hearing: September 30th, 2017, 6th November 2017 (In-person)

Order: 

gazet rti 2002 42 E jan Saman Kariyawasam v. Divisional Secretariat Gonapinuwala (RTICAppeal/50/2017)

එම්. එම්. සබ්රි එරෙහිව ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය, නැගෙනහිර පළාත (RTICAppeal/49/2017)

Appellant: Mr. Mohamed Sabri

Public Authority: Chief Secretary’s Secretariat, Eastern Province

Dates of Appeal Hearing: October 23rd, 2017

Order: 

 

RTICAppeal/48/2017 - C. L. Rajapakse v. Department of Agriculture, Peradeniya

Appellant: C. L. Rajapakse

Public Authority: Department of Agriculture, Peradeniya

Dates of Appeal Hearing: August 30th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janC. L. Rajapakse v. Department of Agriculture, Peradeniya (RTICAppeal/48/2017)

එම්. එම්. නිබ්‍රාස් මන්සුර් එරෙහිව කල්මුනේ නගර සභාව (RTICAppeal/46/2017)

Appellant: M. M. Nibras Mansoor

Public Authority: Kalmunai Municipal Council

Dates of Appeal Hearing: September 14th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/46/2017

ජේ. ඒ. ඩි. ජි. ඒ. ජයකොඩි එරෙහිව ප්‍රාදේශීය සභාව පන්නල / පළාත් පාලන කොමසාරිස් වයඹ පළාත (RTICAppeal/45/2017)

Appellant: J.A.D.G. A. Jayakody

Public Authority: Pannala Pradesha Sabha/Commissioner of Local Government, North Western Province

Dates of Appeal Hearing: August 30th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/14/2017

RTICAppeal/42/2017 - තරිඳු ජයවර්ධන එ. ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විදුහල / අධ්යාපන අමාත්යංශය

Appellant: Tharindu Jayawardena

Public Authority: Gampaha Bandaranayake College/ Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: August 29th, 2017

Order:

rtiDownload
RTICAppeal/41/2017 - එස්. ඒ. ඩි. එෆ්. පී. ජයතිලක එ. ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

Appellant: S.A.D.F.P. Jayathilaka

Public Authority: Department of Agrarian Development

Dates of Appeal Hearing: August 30th, 2017

Order:

rtiDownload

 

 

ජී. ලියනගේ එරෙහිව මුල්‍ය ඔම්බුඩ්ස්මන් (RTICAppeal/38/2017)

Appellant: G. Liyanage

Public Authority: The Financial Ombudsman Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: August 29th, 2017

Order:

RTICAppeal/37/2017 - ටී. අතුල පෙරේරා එ. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය RTICAppeal/37/2017

Appellant: T. Athula Perera

Public Authority: Road Development Authority (RDA)

Dates of Appeal Hearing: August 29th, 2017

Order:

rtiDownload
G. දිලීප් අමුදන් v. ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලය, උතුරු පලාත (RTICAppeal/35/2017)

අභියාචක: G. දිලීප් අමුදන් මහතා

පොදු අධිකාරිය: ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලය, උතුරු පලාත

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 අගෝස්තු 14

තීන්දුව:

B.M. වීරරත්න සහ D. අමරනායක v. ලේකම්, මධ්‍යම පලාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිශන් සභාව (RTICAppeal/34/2017)

අභියාචක: B.M. වීරරත්න මහතා සහ D. අමරනායක මහතා

පොදු අධිකාරිය: මධ්‍යම පලාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිශන් සභාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 අගෝස්තු 14

තීන්දුව:

rtiDownload
පද්මසේන දිසානායක v. රාජකීය විද්‍යාලය / අධ්‍යාපන අමාත්‍යශය (RTICAppeal/32/2017)

අභියාචක: පද්මසේන දිසානායක මහතා

පොදු අධිකාරිය: රාජකීය විද්‍යාලය / අධ්‍යාපන අමාත්‍යශය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 31

තීන්දුව:

rtiDownload

අසිත අබේගුණවර්ධන v. මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව (RTICAppeal/31/2017)

අභියාචක: අසිත අබේගුණවර්ධන මහතා

පොදු අධිකාරිය: මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 31

තීන්දුව:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/14/2017

ලලිත් ආනන්ද v. අධ්‍යාපන අමාත්‍යශය (RTICAppeal/28/2017)

අභියාචක: ලලිත් ආනන්ද මහතා

පොදු අධිකාරිය: අධ්‍යාපන අමාත්‍යශය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 24

තීන්දුව:

T.H. මහින්දපාල v. ප්‍රාදේශීය ලේකම්, හික්කඩුව (RTICAppeal/27/2017)

අභියාචක: T.H. මහින්දපාල මහතා

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, හික්කඩුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 24

තීන්දුව:

rtiබා ගත කරන්න
ටෙරන්ස් ප‍්‍රියන්ත තිරිමාන්න එ. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය (RTICAppeal/24/2017)

අභියාචක: ටෙරන්ස් ප‍්‍රියන්ත තිරිමාන්න මහතා
පොදු අධිකාරිය:මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය (CEA)
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 17 සහ 2017 අගෝස්තු 14
තීන්දුව:

ජී.පී. අමරසේකර එ. විභාග කොමසාරිස්, විභාග දෙපාර්තමේන්තුව (RTICAppeal/23/2017)

අභියාචක: ජී.පී. අමරසේකර මහතා
පොදු අධිකාරිය: විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017, ජූලි 17
තීන්දුව:

ජී. දිලීප් අමුදන් එ. ලේකම්, ප‍්‍රධාන අමාත්‍ය අමාත්‍යංශය, උතුරු පළාත් සභාව (RTICAppeal/21/2017)

අභියාචක: ජී. දිලීප් අමුදන් මහතා
පොදු අධිකාරිය: ප‍්‍රධාන අමාත්‍ය අමාත්‍යංශය , උතුරු පළාත් සභාව
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 10
තීන්දුව:

rtiDownload
ජී. දිලීප් අමුදන් එ. ලේකම්, අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය, උතුරු පළාත් සභාව (RTICAppeal/20/2017)

අභියාචක: ජී. දිලීප් අමුදන් මහතා
පොදු අධිකාරිය:අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය, උතුරු පළාත් සභාව
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 10
තීන්දුව

rtiDownload
ජී. දිලීප් අමුදන් එ. සභා ලේකම් කාර්යාලය, උතුරු පළාත් සභාව (RTICAppeal/17/2017)

අභියාචක: ජී. දිලීප් අමුදන් මහතා
පොදු අධිකාරිය: සභා ලේකම් කාර්යාලය, උතුරු පළාත් සභාව
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 10
තීන්දුව:

rtiබා ගත කරන්න
කේ.ජී.පේමරතන එ. නිවාස සහ ඉදිකිරීම් අමාත්යංශය (RTICAppeal/16/2017)

අභියාචක: කේ.ජී.පේමරතන මහතා

පොදු අධිකාරිය: නිවාස සහ ඉදිකිරීම් අමාත්යංශය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 03 සහ 2017 ජූලි 31

තීන්දුව:

කේ.වී.කේ. නවරත්න එ. අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය (RTICAppeal/15/2017)

අභියාචක: කේ.වී.කේ. නවරත්න මහතා
පොදු අධිකාරිය: අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 03
නියෝග:

ඊ.ඒ.එන්.ඩී. එදිරිසිංහ එ. අධ්‍යක්ෂ-ජනරාල්,වෘත්තීය පුහුණු දෙපාර්තමේන්තුව (RTICAppeal/09/2017)

අභියාචක: ඊ.ඒ.එන්.ඞී. එදිරිසිංහ මහතා
පොදුඅධිකාරිය: වෘත්තීය පුහුණු දෙපාර්තමේන්තුව
අභියාචනය විභාගයට ගත් දිනය: 2017 ජූනි 27
තීන්දුව:

කේ.ජේ. වන්නිආරච්චි එ. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය (RTICAppeal/04/2017)

අභියාචක: කේ.ජේ. වන්නිආරච්චි මහතා
පොදු අධිකාරිය: මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය
අභියාචනය විභාගයට ගත් දිනය: 2017 මැයි 18, 2017 ජූනි 05, 2017 ජූනි 19
තීන්දුව:

rtiබා ගත කරන්න
W.M.L.V.G. ප්‍රනාන්දු මිය එරෙහිව පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව, බස්නාහිර පළාත (RTICAppeal/03/2017)

W.M.L.V.G. ප්‍රනාන්දු මිය එරෙහිව පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව, බස්නාහිර පළාත (RTICAppeal/03/2017)

අභියාචක: ඩබ්.එම්.එල්.වී.ජී. ප‍්‍රනාන්දු මහත්මිය
පොදු අධිකාරිය: පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව, බස්නාහිර පළාත
අභියාචනය විභාගයට ගත් දිනය: 2017 මැයි 9
තීන්දුව :

rtiබා ගත කරන්න

 

 

රාජේන්ද්‍ර විජේසිංහ එරෙහිව පානදුර නගර සභාව (RTICAppeal/01/2017)

අභියාචක: රාජේන්ද්‍ර විජේසිංහ මයා
පොදු අධිකාරිය: පානදුර නගර සභාව
අභියාචනය විභාගයට ගත් දිනය: අප්‍රේල් 28, 2017 & මැයි 9, 2017
තීන්දුව:

rtiබා ගත කරන්න
මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

international right to know day banner

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්