பயனாளர் மதிப்பீடு: 5 / 5

இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்
 

RTICAppeal/117/2017 - H.T. Sumanaseeli v. Divisional Secretariat, Angunakolapalassa

Appellant: Sumanaseeli

Public Authority: Divisional Secretariat, Angunakolapalassa

Appeal Considered On: November 23rd, 2017

Order:

RTICAppeal/117/2017

RTICAppeal/152/2017 - V.P.R. Hemachandra v. Sri Jayawardanapura Municipal Council

Appellant: V.P.R. Hemachandra

Public Authority: Sri Jayawardanapura Municipal Council

Appeal to be considered on: January 10th, 2018

Order:

RTICAppeal/151/2017 - Sunil Withanachchi v. Ceylon German Technical Training Institution

Appellant: Sunil Withanachchi

Public Authority: Ceylon German Technical Training Institution

Appeal to be considered on: January 10th, 2018

Order:

RTICAppeal/148/2017 - A. Abdul Rahuman v. Condominium Management Authority

Appellant: A. Abdul Rahuman

Public Authority: Condominium Management Authority

Appeal to be considered on: January 10th, 2018

Order:

RTICAppeal/146/2017 - P.L.A.B. Ameer v. Ministry of Public Administration

Appellant: P.L.A.B. Ameer

Public Authority: Ministry of Public Administration

Appeal to be considered on: January 10th, 2018

Order:

RTICAppeal/145/2017 - A.G.S.R. Rajapaksha v. University of Peradeniya

Appellant: A.G.S.R. Rajapaksha

Public Authority: University of Peradeniya

Appeal to be considered on: January 10th, 2018

Order:

RTICAppeal/144/2017 - P.S.K. Jayakody v. Ceylon Fertilizer Company Ltd.

Appellant: P.S.K. Jayakody

Public Authority: Ceylon Fertilizer Company Ltd.

Appeal to be considered on: December 20th,2017

Order:

RTICAppeal/142/2017 - N.M.Wijesena v. Divisional Secretariat, Mahawa

Appellant: N.M.Wijesena

Public Authority: Divisional Secretariat, Mahawa

Appeal to be considered on: December 20th,2017

Order:

RTICAppeal/141/2017 - L.E.Arwin v. Ministry of Industry and Commerce

Appellant: L.E.Arwin

Public Authority: Ministry of Industry and Commerce

Appeal to be considered on: December 20th,2017

Order:

RTICAppeal/138/2017 - P.K. Perera v. District Secretariat, Nuwaraeliya

Appellant: P.K. Perera

Public Authority: District Secretariat Nuwaraeliya

Appeal to be considered on: December 20th, 2017

RTICAppeal/137/2017 - S.H. Chandrasena v. Divisional Secretariat, Siyabalanduwa

Appellant: S.H. Chandrasena

Public Authority: Divisional Secretariat, Siyabalanduwa

Appeal to be considered on: December 20th, 2017

Order:

RTICAppeal/136/2017 - Saman Kariyawasam v. Sri Lanka Police

Appellant: Saman Kariyawasam

Public Authority: Sri Lanka Police

Appeal to be considered on: December 20th, 2017

Order:

RTICAppeal/132/2017 - B.A.J. Indrathilake v. Visakha Vidyalaya, Colombo 05

Appellant: B.A.J. Indrathilake

Public Authority: Visakha Vidyalaya, Colombo 05

Appeal to be considered on: November 17th, 2017

Order:

RTICAppeal/127/2017 - S.M.V. Subash v. Co-operative Department, Southern Province

Appellant: S.M.V. Subash

Public Authority: Co-operative Department, Southern Province

Appeal to be considered on: December 5th, 2017

Order: 

RTICAppeal/126/2017 - R.P. Janarath v. Central Environmental Authority

Appellant: R.P. Janarath

Public Authority: Central Environmental Authority

Appeal to be considered on: December 5th, 2017

Order: 

RTICAppeal/125/2017 - P.S. Kithulgoda v. Horana Pradeshiya Sabha

Appellant: P.S. Kithulgoda

Public Authority: Horana Pradeshiya Sabha

Appeal to be considered on: December 5th, 2017

Order: 

RTICAppeal/123/2017 - K.G.B. Rohana v. Divisional Secretariat Niyagama

Appellant: K.G.B. Rohana

Public Authority: Divisional Secretariat Niyagama

Appeal to be considered on: December 5th, 2017

Order: 

RTICAppeal/120/2017 - C.D. Perera v. Panadura Urban Council

Appellant: C.D. Perera

Public Authority: Panadura Urban Council

Appeal to be considered On: November 17th, 2017

Order:

RTICAppeal/118/2017 - P.H. Premasiri v. Ministry of Justice

Appellant: P.H. Premasiri

Public Authority: Ministry of Justice

Appeal Considered On: November 23rd, 2017

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/118/2017 - P.H. Premasiri v. Ministry of Justice

RTICAppeal/117/2017 - Sumanaseeli v. Divisional Secretariat, Angunakolapalassa

Appellant: Sumanaseeli

Public Authority: Divisional Secretariat, Angunakolapalassa

Appeal Considered On: November 23rd, 2017

Order:

RTICAppeal/115/2017 - R.M. Karunaratne v. ????

Appellant: R.M. Karunaratne

Public Authority: ????

Appeal to be considered on: November 17th, 2017

Order:

RTICAppeal/98/2017 - K. Devendran v. Land Reform Commission

Appellant: K. Devendran

Public Authority: Land Reform Commission

Appeal Considered On: December 22nd, 2017

Order:

RTICAppeal/97/2017 - S.M. Manoj Prasanna v. Sri Lanka Mahaweli Authority

Appellant: S.M. Manoj Prasanna

Public Authority: Sri Lanka Mahaweli Authority

Appeal Considered On: November 08th, 2017

Order:

RTICAppeal/95/2017 - Nibras Mansoor v. Divisional Secretariat, Kalmunai

Appellant: Nibras Mansoor

Public Authority: Divisional Secretariat, Kalmunai

Appeal Considered On: December 22nd, 2017

Order: 

RTICAppeal/94/2017 - M. A. Dileep Naushad Aboobucker v. Agrarian Development Council , Ampara

Appellant: M. A. Dileep Naushad Aboobucker

Public Authority: Agrarian Development Council, Ampara

Appeal Considered On: December 22nd, 2017

Order:

RTICAppeal/93/2017 - Muththiah Wijenathan v. Karaichchi Divisional Secretariat, Kilinochchi

Appellant: Muththiah Wijenathan

Public Authority: Karaichchi Divisional Secretariat, Kilinochchi

Appeal Considered On: December 22nd, 2017

Order: 

RTICAppeal/90/2017 - Saman Kariyawasam v. Sri Lanka Human Rights Commission

Appellant: Saman Kariyawasam

Public Authority: Sri Lanka Human Rights Commission

Appeal Considered On: December 20th, 2017

Order:

RTICAppeal/87/2017 - D. N. Liyanage v. University of Wayamba

Appellant: D. N. Liyanage

Public Authority: University of Wayamba

Appeal Considered On: November 28th, 2017

Order: 

RTICAppeal/86/2017 - D. N. Liyanage v. University of Wayamba

Appellant: D. N. Liyanage

Public Authority: University of Wayamba

Appeal Considered On: November 28th, 2017

Order: 

RTICAppeal/81/2017 - S. Asokan v. District Secretariat, Jaffna

Appellant: S. Asokan

Public Authority: District Secretariat, Jaffna

Appeal Considered On: November 28th 2017

Order: 

RTICAppeal/80/2017 - S. Asokan v. Ministry of Home Affairs

Appellant: S. Asokan

Public Authority: Ministry of Home Affairs

Appeal Considered On: November 28th, 2017

Order:

RTICAppeal/79/2017 - S. Asokan v. Karaveddy Divisional Secretariat

Appellant: S. Asokan

Public Authority: Divisional Secretariat, Karaveddy

Appeal Considered On: October 30th, 2017

Order:

RTICAppeal/74/2017 - D. N. Liyanage v. University of Wayamba

Appellant: D. N. Liyanage

Public Authority: University of Wayamba

Appeal Considered On: November 28th, 2017

Order: 

RTICAppeal/71/2017 - A.S.M. Sadaaqath v. Divisional Secretariat, Sainthamaruthu

Appellant: A.S.M. Sadaaqath

Public Authority: Divisional Secretariat, Sainthamaruthu

Appeal Considered On: December 22nd, 2017

Order: 

RTICAppeal/73/2017 - D. N. Liyanage v. University of Wayamba

Appellant: D. N. Liyanage

Public Authority: University of Wayamba

Appeal Considered On: November 28th, 2017

Order: 

RTICAppeal/67/2017 - V. Abeywickrama v. Divisional Secretariat, Daraniyagala

Appellant:

Public Authority:

Appeal Considered On: December 22nd, 2017

Order :

RTICAppeal/64/2017 - Dr. B. J. Rasanen v. Jaffna College/ Ministry of Education

Appellant:  Dr. B. J. Rasanen

Public Authority: Jaffna College/ Ministry of Education

Appeal Considered On: November 28th, 2017

Order:

RTICAppeal/63/2017 - J.A.K.S. Jayasinghe v. University of Moratuwa

Appellant:  Prof. J.A.K.S. Jayasinghe

Public Authority: University of Moratuwa

Appeal Considered On: December 20th, 2017

Order:

RTICAppeal/62/2017 - R.W.H. Karunaratne Bandara & H.E.W.M.R. Daya Bandara v. Mahaweli Authority of Sri Lanka

Appellant: R.W.H. Karunaratne Bandara & H.E.W.M.R. Daya Bandara

Public Authority: Mahaweli Authority of Sri Lanka

Appeal Considered On: November 17th, 2017

Order:

RTICAppeal/59/2017 - Indika A. Kumara v. Sri Lanka Human Rights Commission

Appellant: Indika Ajith Kumara

Public Authority: Human Rights Commission

Appeal to be considered on: December 20th, 2017

Order:

RTICAppeal/58/2017 - Thisara Himaranga Edirithilaka v. Ministry of Health

Appellant: ThisaraHImarangaEdirithilaka

Public Authority: Ministry of Health

Appeal Considered On: November 08th, 2017

Order:

RTICAppeal/57/2017 - K.D.C.P. Siriwardena v. Divisional Secretariat, Mathugama

Appellant: K.D.C.P. Siriwardena

Public Authority: Divisional Secretariat, Mathugama

Appeal Considered On: November 23rd, 2017

Order:

RTICAppeal/56/2017 - JADM Shivon v. Central Bank of Sri Lanka

Appellant: Ms. JADM Shivon

Public Authority: Central Bank of Sri Lanka

Appeal Considered On: October 16th, 2017

Order: 

RTICAppeal/54/2017 - சிறீரங்கநாதன் தர்சனன் எதிர் யாழ்ப்பாண பல்கலைகழகம்

மேன்முறையீட்டாளர்: சிறீரங்கநாதன் தர்சனன்
பகிரங்க அதிகாரசபை: யாழ்ப்பாண பல்கலைகழகம்
மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: புரட்டாதி 8, 2017
ஆணை:

RTICAppeal/53/2017 - என்.சி.விஜயவிக்ரம எதிர் பிரதேச செயலகம், கோனாபினுவல

மேன்முறையீட்டாளர்: என். சி. விஜயவிக்ரம

பகிரங்க அதிகாரசபை: பிரதேச செயலகம், கோனாபினுவல

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: புரட்டாதி 8, 2017

ஆணை:

RTICAppeal/52/2017 - என்.கே.பி.கே.நாகசிங்க/ எல்.ஜி.குசுமசீலி எதிர் விவசாய அபிவிருத்தி திணைக்களம், பதுளை

மேன்முறையீட்டாளர்:என். கே. பி. கே. நாகசிங்க/ எல்.ஜி.குசுமசீலி

பகிரங்கஅதிகாரசபை: விவசாய அபிவிருத்தி திணைக்களம், பதுளை

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: புரட்டாதி 8, 2017

ஆணை:

RTICAppeal/51/2017 - சமன் காரியவசம் எதிர் பிரதேச செயலகம், பத்தேகம

மேன்முறையீட்டாளர்: சமன் காரியவசம்

பகிரங்கஅதிகாரசபை: பிரதேச செயலகம், பத்தேகம

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: புரட்டாதி 8, 2017

ஆணை: 

RTICAppeal/50/2017 - சமன் காரியவசம் எதிர் பிரதேச செயலகம், கோனாபினுவல

மேன்முறையீட்டாளர்:சமன் காரியவசம்

பகிரங்கஅதிகாரசபை: பிரதேச செயலகம், கோனாபினுவல

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: புரட்டாதி 8, 2017

ஆணை:

RTICAppeal/47/2017 - டி.என். லியனகே எதிர் வயம்ப பல்கலைகழகம்

மேன்முறையீட்டாளர்: டி.என். லியனகே

பகிரங்கஅதிகாரசபை: வயம்ப பல்கலைகழகம்

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: புரட்டாதி 8, 2017

ஆணை:

RTICAppeal/36/2017 - துஸ்யந்தி சூரியப்பெரும எதிர் இலங்கை மருத்துவ சபை

மேன்முறையீட்டாளர்: துஸ்யந்தி சூரியப்பெரும

பகிரங்கஅதிகாரசபை: இலங்கை மருத்துவசபை

மேன்முறையீடு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட திகதி: ஆவணி 29, 2017

ஆணை: 

RTICAppeal/30/2017 - M. P. Thilakasuriya v. Department of Probation & Childcare Services

Appellant:  M.P. Thilakasuriya

Public Authority: Department of Probation & Childcare Services

Appeal Considered On: July 31st, 2017

Order: 

RTICAppeal/26/2017 - B.M. Weeraratne& D. Amaranayake v. Secretary, Central Province Public Service Commission

Appellant:  B.M. Weeraratne& D. Amaranayake

Public Authority: Central Province Public Service Commission

Appeal Considered On: July 17th, 2017

Order: Fixed for in- person hearing

RTICAppeal/19/2017 - Asitha Abeygoonewardene v. Elections Commission of Sri Lanka

Appellant: Mr. AsithaAbeygoonewardene

Public Authority: Elections Commission of Sri Lanka

Appeal Considered On: July 10th, 2017

Order: Fixed for in – person hearing

RTICAppeal/18/2017 - P.G. Kularatne v. Director-General, Department of Pensions

Appellant: Mr. P.G. Kularatne

Public Authority: Department of Pensions

Appeal Considered On: July 10th, 2017

Order:

RTICAppeal/08/2017 - DanisonWeerasuriya v. Department of Co-operative Development, Western Province

Appellant: Mr. DanisonWeerasuriya

Public Authority: Department of Co-operative Development, Western Province

Appeal Considered On: June 27th. 2017

Order: Fixed for in person hearing

RTICAppeal/07/2017 - DanisonWeerasuriya v. Department of Co-operative Development

Appellant: Mr. DanisonWeerasuriya

Public Authority: Department of Co-operative Development

Appeal Considered On: June 27th, 2017

Order: Fixed for in person hearing

மேன்முறையீடுகள் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அண்மைய தீர்மானங்கள்

 

rti independance new

நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நேரடி விசாரணைகள்