பயனாளர் மதிப்பீடு: 0 / 5

இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 

Sriranganathan Dharshanan v. University of Jaffna (RTICAppeal/33/2017)

Appellant: Sriranganathan Dharshanan
Public Authority: University of Jaffna
Appeal to be considered on: July 31st, 2017
Order:

M. P. Thilakasuriya v. Department of Probation & Childcare Services (RTICAppeal/30/2017)

Appellant: M.P. Thilakasuriya
Public Authority: Department of Probation & Childcare Services
Appeal to be considered on: July 31st, 2017
Order:

B.M. Weeraratne & D. Amaranayake v. Secretary, Central Province Public Service Commission (RTICAppeal/26/2017)

Appellant: B.M. Weeraratne & D. Amaranayake
Public Authority: Central Province Public Service Commission
Appeal to be considered on: July 17th, 2017
Order: Fixed for in- person hearing

Asitha Abeygoonewardene v. Department of Elections (RTICAppeal/19/2017)

Appellant: Mr. Asitha Abeygoonewardene
Public Authority: Department of Elections
Order: Fixed for in – person hearing

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/14/2017

P.G. Kularatne v. Director-General, Department of Pensions (RTICAppeal/18/2017)

Appellant: Mr. P.G. Kularatne
Public Authority: Department of Pensions
Appeal to be considered on: July 10th, 2017
Order:

Recent Decisions in Appeal

Ongoing In-Person Hearings