පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  0 / 5

අක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

ශ්‍රීරන්ගනාතන් දර්ශනන් v. යාපනය විශ්ව විද්‍යාලය (RTICAppeal/33/2017)

අභියාචක: ශ්‍රීරන්ගනාතන් දර්ශනන්
පොදු අධිකාරිය: යාපනය විශ්ව විද්‍යාලය
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 31
තීන්දුව:

M. P. තිලකසූරිය v. පරිවාස හා ළමා රක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (RTICAppeal/30/2017)

අභියාචක: M. P. තිලකසූරිය
පොදු අධිකාරිය: පරිවාස හා ළමා රක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 31
තීන්දුව:

වීරරත්න සහ අමරනායක එ. (RTICAppeal/26/2017)

අභියාචක:
පොදු අධිකාරිය:
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය:
තීන්දුව: තනි පුද්ගල විභාගයක් සඳහා තීන්දු කරන ලදි.

අසිත අබේගුණවර්ධන එදිරිව මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව (RTICAppeal/19/2017)

අභියාචක: අසිත අබේගුණවර්ධන මහතා
පොදු අධිකාරිය: මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 10
තීන්දුව: තනි පුද්ගල විභාගයක් සඳහා තීන්දු කරන ලදි.

පී.ජී. කුලරත්න එදිරිව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් , විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව (RTICAppeal/18/2017)

අභියාචක: පී.ජී. කුලරත්න මහතා
පොදු අධිකාරිය:විශ‍්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව
අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 ජූලි 10
නියෝග:

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්