பயனாளர் மதிப்பீடு: 5 / 5

இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்
 

திரு. ஜி. சமன் பியந்த(RTICAppeal/29/2017)

முதல் தகவல் கோரிக்கையிலும் குறித்தளிக்கப்பட்ட அதிகாரியிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மேன்முறையீட்டிலும் கோருகின்ற தகவல் தொடர்பான விடயங்கள் தௌpவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கவில்லை.

மேன்முறையீடுகள் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அண்மைய தீர்மானங்கள்

 

rti independance new

நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நேரடி விசாரணைகள்