පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  5 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්න
 

RTICAppeal/29/2017 - G. සමන් ප්‍රියන්ත මහතා

මූලික තොරතුරු ඉල්ලීමෙහිදී මෙන්ම නම් කරන ලද නිලධාරියා වෙත කරන ලද අභියාචනයේදීද ඉල්ලා සිටින තොරතුරු පිළිබඳව පැහැදිලිව දක්වා නොතිබුණි.

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

rti independance new

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්