பயனாளர் மதிப்பீடு: 5 / 5

இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்
 

RTICAppeal/29/2017 - Mr. G. SamanPriyantha

Information requested is not specified in the initial information request and in appeal to the Designated Officer.

RTICAppeal/149/2017 - K. K. Dharmasena v. Ministry of Health

RTICAppeal/153/2017 - Mr. Kohomban

RTICAppeal/96/2017 - Mohamed Aboobucker Mohamed Zulficar Aboobucker

RTICAppeal/129/2017 - R.G.S.R. Rajapaksha

RTICAppeal/68/2017 - R.P. Janarath

RTICAppeal/67/2017 - Vineetha Abeywickrema

RTICAppeal/83/2017 - Mr. Walisundera

மேன்முறையீடுகள் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அண்மைய தீர்மானங்கள்

 

rti independance new

நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நேரடி விசாரணைகள்