பயனாளர் மதிப்பீடு: 5 / 5

இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்
 

Vineetha Abeywickrema (RTICAppeal/67/2017)

R.P. Janarath (RTICAppeal/68/2017)

Ms. Sarojini Balasubramaniam (RTICAppeal/85/2017)

Mr. Walisundera (RTICAppeal/83/2017)

திரு. ஜி. சமன் பியந்த(RTICAppeal/29/2017)

முதல் தகவல் கோரிக்கையிலும் குறித்தளிக்கப்பட்ட அதிகாரியிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மேன்முறையீட்டிலும் கோருகின்ற தகவல் தொடர்பான விடயங்கள் தௌpவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கவில்லை.

Mohamed Aboobucker Mohamed Zulficar Aboobucker (RTICAppeal/96/2017)

Recent Decisions in Appeal


international right to know day banner

Ongoing In-Person Hearings