பயனாளர் மதிப்பீடு: 0 / 5

இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 

Mr. G. Saman Priyantha (RTICAppeal/29/2017)

Information requested is not specified in the initial information request and in appeal to the Designated Officer.

Recent Decisions in Appeal

Ongoing In-Person Hearings