පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  5 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්න
 

RTICAppeal/96/2017 - මොහොමඩ් අබුබකර් මොහොමඩ් සුල්ෆිකර් අබුබකර් මහතා

RTICAppeal/83/2017 - ඩබ්. ආර්. එම්. එච්. ඒ. වලිසුන්දර මහතා

RTICAppeal/68/2017 - ආර්. පී. ජනරත් මහතා

RTICAppeal/67/2017 - විනීතා අබේවික්‍රම මිය

RTICAppeal/29/2017 - Mr. G. SamanPriyantha

Information requested is not specified in the initial information request and in appeal to the Designated Officer.

RTICAppeal/153/2017 - Mr. Kohomban

RTICAppeal/149/2017 - K. K. Dharmasena v. Ministry of Health

RTICAppeal/129/2017 - R.G.S.R. Rajapaksha

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

rti independance new

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්