පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  0 / 5

අක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

G. සමන් ප්‍රියන්ත මහතා (RTICAppeal/29/2017)

මූලික තොරතුරු ඉල්ලීමෙහිදී මෙන්ම නම් කරන ලද නිලධාරියා වෙත කරන ලද අභියාචනයේදීද ඉල්ලා සිටින තොරතුරු පිළිබඳව පැහැදිලිව දක්වා නොතිබුණි.

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්