පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  5 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්න
 

Vineetha Abeywickrema (RTICAppeal/67/2017)

R.P. Janarath (RTICAppeal/68/2017)

Ms. Sarojini Balasubramaniam (RTICAppeal/85/2017)

Mr. Walisundera (RTICAppeal/83/2017)

G. සමන් ප්‍රියන්ත මහතා (RTICAppeal/29/2017)

මූලික තොරතුරු ඉල්ලීමෙහිදී මෙන්ම නම් කරන ලද නිලධාරියා වෙත කරන ලද අභියාචනයේදීද ඉල්ලා සිටින තොරතුරු පිළිබඳව පැහැදිලිව දක්වා නොතිබුණි.

Mohamed Aboobucker Mohamed Zulficar Aboobucker (RTICAppeal/96/2017)

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු


international right to know day banner

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්