පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  5 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්න
 

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ කොමිෂන් සභාවෙහි සභාපති මහින්ද ගම්මන්පිල මහතා, ආයතනික, මූල්‍ය හා සාධාරණ සංවර්ධනය සඳහා වන ලෝක බැංකුවේ උප සභාපති ජෑන් වොලයිසර් (Jan Walliser), රාජ්‍ය අංශයේ ප්‍රධාන විශේෂඥ ෆේබියන් සීඩර් (Fabian Seiderer) සහ ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදිවයින සඳහා වන ලෝක බැංකුවේ රාජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ඉඩාහ් පස්වරයි රිදීයෝහ් (Idah Z. Pswarayi-Riddihough) ඇතුළු ලෝක බැංකු නියෝජිත කණ්ඩායමට කොමිසමෙහි උපායමාර්ගික ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම භාරදුන් අවස්ථාව

 

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

uafi rti

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්