பயனாளர் மதிப்பீடு: 0 / 5

இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 

Chairman of the RTI Commission Mr. Mahinda Gammampila is seen handing over the Strategic Implementation Plan of the Commission to a delegation of the World Bank comprising Jan Walliser,, visiting World Bank's Vice President for Equitable Growth, Finance, and Institutions, Fabian Seiderer, Lead Public Sector Specialist, and, World Bank Country Director for Sri Lanka and Maldives Idah Z. Pswarayi-Riddihough.

 

Recent Decisions in Appeal

Ongoing In-Person Hearings