பயனாளர் மதிப்பீடு: 5 / 5

இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்
 

The RTI Commission of Sri Lanka concludes several appeal hearings, more on the way...

30th tamilMedia Statement (30-05-2017) Download

Recent Decisions in Appeal


international right to know day banner

Ongoing In-Person Hearings