பயனாளர் மதிப்பீடு: 0 / 5

இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 

மேன்முறையீட்டாளர்: எச்.எம்.ஏ சூரியாராச்சி

பகிரங்க அதிகார சபை: பொது நிர்வாக மற்றும் முகாமைத்துவ அமைச்சு

மேன்முறையீட்டு விளக்கம் கேட்கப்பட்ட திகதிகள்: 10.07.2018

ஆணை:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/177/2018

 

மேன்முறையீடுகள் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அண்மைய தீர்மானங்கள்

 

uafi rti

நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நேரடி விசாரணைகள்