பயனாளர் மதிப்பீடு: 5 / 5

இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்
 

Appellant: M.F.A. Mansoor

Public Authority :Ministry of Investment Promotion

Dates of Appeal Hearing:- 25.06.2019, 24.09.2019, 26.11.2019, 26.11.2019, 03.12.2019, 05.02.2020, 25.02.2020, 03.03.2020, 19.01.2021, 09.03.2021, 20.07.2021, 03.08.2022, 07.09.2021, 24.09.2021, 29.09.2021, 04.05.2022, 03.08.2022, 27.10.2022, 14.12.2022, 12.01.2023, 06.04.2023

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1108/2019

  

 

 

Recent Decisions in Appeal (2023)

Cases filed in the Magistrate Court under Section 39 of the Right to Information Act No. 12 of 2016

Release of Information in Public Interest Appeals/Substantive Documents (SELECTED), 2023

Vacancies

No result...

மேன்முறையீடுகள் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அண்மைய தீர்மானங்கள்

நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நேரடி விசாரணைகள்