පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  4 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

07.Open meetings information

01.Under Construction

08.Decision making & public participation

01.Under Construction

09.Information on subsidies

Not Applicable

10.Public procurement information

01.Under Construction

12. Information about information held

Under Construction

14. Information about the Information Officer and Designated Officer

14.1.Information Officer: Mrs. Lasanthie Wimalasurendra, Administrative Officer (Acting), Right to Information Commission Tel/Fax: 011 2691625,E-mail - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14.2.Designated Officer: Mr.D.C Dissnayake,Director General, Right to Information Commission Tele/Fax: 011 2691007,Email- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15. Disclosed information

01.Under Construction

Under Constructions & Testing BY IT UNIT RTIC

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු (2023)

2016 අංක 12 තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතේ 39 වැනි වගන්තිය යටතේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ගොනු කරන ලද නඩු

Release of Information in Public Interest Appeals/Substantive Documents (SELECTED), 2023

Vacancies

No result...

අභියාචක සහ පොදු අධිකාරීන් වෙත නොතීසි යැවීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයන්

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු (2022)

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්