පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  4 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

තොරතුරු දැනගැනීමේ කොමිෂන් සභාව වෙත පුරවැසියන්ගෙන් ලද ලිපි යනුවෙන් වර්ගීකරණය කොට ඇති ලිපි අතර, වෙනත් කරුණු අතර, කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලද පොදු අධිකාරී වෙත යවන ලද තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතේ ප‍්‍රතිපාදන භාවිතා කිරීම සඳහා සහය ඉල්ලා සිටීම පිණිස වන ඉල්ලීම් පිළිබඳ වන සන්නිවේදනයන් යනාදිය ඇතුළත් වේ.

අංකය

පුරවැසියන්ගෙන් ලද ලිපි

ලිපිය ලද දිනය

01

සාගර හේවාගම, වේයන්ගොඩ (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

16/02/2017,03/04/2017 හා 19/04/2017

02

එච්.එම්.සී.ඒ. ජයසිරි මයා  (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

19/04/2017

03

ආර්.පී. ජනරත් මයා, තිස්සමහාරාමය (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

04/04/2017 & 24/04/2017  හා 21/04/2017

04

එච්.එම්.සී.ඒ. ජයසිරි මයා, පුවක්පිටිය  (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

23/03/2017,31/03/2017, 04/04/2017, 08/04/2017,11/04/2017,15/04/2017, 20/04/2017, 27/04/2017, 29/04/2017,

05

ඩබ්.පී.එම්. ප්‍රනාන්දු, ජා-ඇල (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

12/04/2017

06

ඒ.එම්.ඒ. සකූර්, මාන්කුලම් (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

06/04/2017

07

වෛද්‍ය ජේ. ගුණතිලක, ගාල්ල (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

04/03/2017

08

බී.වී.වී.ජේ. බණ්ඩාරවත්ත, රත්නපුර (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

28/02/2017

09

බී.එච්.එම්. දමින්ද රංගන අතාවුද, මීගොඩ (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි) (ලිපි ගණන - 2)

07/03/2017

10

කේ.කේ. නයනප්‍රිය, බලංගොඩ (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

09/03/2017

11

බන්දු රණවක, පිටබැද්දර (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

07/03/2017, 28/03/2017  හා 17/05/2017

12

බී.අයි.එස්.කේ.ටී. විජයවර්ධන, දෙහිඕවිට  (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

23/03/2017

13

කේ.ඒ.බී.පී. දයාරත්න, පන්නිපිටිය (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

05/04/2017

14

ඩබ්.ඒ. ජයසේකර, දොඩම්ගස්ලන්ද (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

17/03/2017

15

කිත්සිරි මනතුංග, කොළඹ (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

17/04/2017

16

ආර්.ඒ.ඩී. ධර්මසිරි, අතුරුගිරිය (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

05/04/2017

17

වී. පංචලිංගම් මයා, කොකුවිල් (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

06/09/2016

18

ආරියවතී ජයසිංහ, අම්පාර (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

14/03/2017

19

වී. මුරුගසම්පිල්ලෛ (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

02/05/2017, 20/04/2017, 24/04/2017,   27/04/2017, 02/05/2017, 16/05/2017 හා 21/05/2017

20

දිනේශ් ඉන්දික (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

05/04/2017 හා 24/03/2017

21

නදීර ලියනගේ (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

16/05/2017

22

වෝල්ටර් ප්‍රනාන්දු (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

19/02/2017 හා 19/05/2017 හා 15/05/2017 හා 15/04/2017

23

ඒ.ආර්.එම්. තස්ලිම්, මුතූර් (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

25/03/2017

24

වෛද්‍ය වෙනුර කේ. සින්ගාරච්චි, ගාල්ල (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

15/03/2017 හා 31/03/2017

25

වෛද්‍ය ජේ.පී. ශ්‍රියානි, ගාල්ල (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

03/05/2017

26

ඩබ්.පී.අයි.ටී. වීරසිංහ, ගාල්ල (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

10/03/2017

27

සේනක විජේනාත්, හින්තොද (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

14/03/2017

28

බමරකොටුව පරිසර සංරක්ෂණය සඳහා වන මහජන එකමුතුව (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

03/04/2017

29

නයිජු දේව් (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

15/05/2017

30

සමන්මලී හරිස්චන්ද්‍ර (පුහුණු ඉල්ලීම්), මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය

12/05/2017

31

කේ.එස්. පුංචිහේවා

04/01/2017

32

රවීන්ද්‍ර වික්‍රමසිංහ ජයලත්, මාරවිල (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

25/05/2017

33

යූ.කේ.සී. පෙරේරා, ගම්පහ (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

29/03/2017

34

ඒ.ඒ. රූපවතී, බිබිල (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

19/05/2017

35

එන්.එච්. තස්මන් ජයසේන, කුලිගොඩ (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

21/05/2017

36

ඩබ්.ඒ. පද්මශ්‍රියා දිල්රුක්ෂි, උඩතුහිරිපිටිය (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

21/05/2017

37

ලලි තම්බයියා, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

28/04/2017

38

හිල්මි, සයින්තමරුතු (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

14/05/2017

39

එස්.එම්.වී. සුභාෂ්, මාතර (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි) (ලිපි ගණන - 2)

12.05.2017

40

ඩී.එම්.ඒ. ජයන්ත ධර්මසිරි, උඩුගම්පොල (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

02/05/2017

41

සී. ජයරත්න මයා, කොළඹ 05

04/02/2017

 

20/05/2017 දින පරිදිය.
මෙම ලැයිස්තුව තව දුරටත් වර්ගීකරණය කොට උත්ශ්‍රේණිගත කරනු ලැබේ.

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

uafi rti

Ongoing In-Person Hearings

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් [...]

අභියාචක: ශ්‍රී ලංකා ගුවන් නියමුවන්ගේ සංසදය

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය:13.11.2017/08.01.2018/06.02.2018/ 23.03.2018/ 2.04.2018/09.05.2018/12.06.2018

නියෝග :

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - Airline Pilots’ Guild v. Sri Lankan Airlines

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - Jurisdiction

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - අවසාන නියෝගය

Anver Sadath v Base Hospital Nintavur  - [...]

Appellant: Anver Sadath

Public Authority: Base Hospital Nintavur

Dates of Appeal Hearing: 18/06/2019, 17/07/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1183/2018

 

Bhadrani Jayawardena v. Municipal Council - [...]

Appellant: Bhadrani Jayawardena

Public Authority: Municipal Council - Colombo

Dates of Appeal Hearing: May 9th 2018

Order:

 

C. Amarasinghe v Board of Investment (BOI) - [...]

Appellant: C. Amarasinghe

Public Authority: Board of Investment (BOI)

Dates of Appeal Hearing: 18.06.2019, 23.07.2019, 10.09.2019, 03.12.2019, 28.01.2020, 05.02.2020, 10.03.2020

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/791/2018

 

Capital Alliance (Pvt) Ltd. v Department of [...]

Appellant: Capital Alliance (Pvt) Ltd.

Public Authority: Department of Census and Statistics

Dates of Appeal Hearing: 11.12.2018, 05.03.2019, 02.07.2019, 03.12.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/745/2018

 

Ceylon Bank Employees’ Union v. Peoples Bank - [...]

Appellant: Ceylon Bank Employees’ Union

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 20.04.2018, 05.06.2018, 17.07.2018, 04.09.2018, 23.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/139/2018

 

Ceylon Bank Employees’ Union v. Peoples Bank - [...]

Appellant: Ceylon Bank Employees’ Union

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 05.06.2018, 17.07.2018, 04.09.2018, 23.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/301/2018

 

චාමර සම්පත් එ. [...]

අභියාචක: චාමර සම්පත්

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 2019.02.12; 2019.05.21; 2019.06.26; 2019.09.10; 2019.10.08; 2019.10.22; 2019.11.05; 2019.12.03

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/719/2018

 

D M L de Silva v. National Insurance Trust Fund  [...]

Appellant: D M L de Silva

Public Authority: National Insurance Trust Fund

Dates of Appeal Hearing: 14.08.2018; 16.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/305/2018

 

දිලීප් අමුතන් එ. [...]

අභියාචක: දිලීප් අමුතන්

පොදු අධිකාරිය: ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 03.03.2108, 15.05.2018, 03.07.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTIC Appeal/070/2018

 

Dr. Issadeen v. Ministry of Health, Nutrition [...]

Appellant: Dr. Issadeen

Public Authority: Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine

Dates of Appeal Hearing: 17.12.2018; 08.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/394/2018

 

Gamini Kinigama v People’s Insurance PLC - [...]

Appellant: Gamini Kinigama

Public Authority: People’s Insurance PLC

Dates of Appeal Hearing: 05.02.2019; 12.03.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/680/2018

 

H.B.S. Perera v Irrigation Department - [...]

Appellant: H.B.S. Perera

Public Authority: Irrigation Department

Dates of Appeal Hearing: 30.05.2018; 19.06.2018; 07.08.2018; 01.10.2018; 19.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/44/2018

 

H.P.D.K Perera v. Urban Council Panadura- [...]

Appellant: H.P.D.K Perera

Public Authority: Urban Council Panadura

Dates of Appeal Hearing: July 5th 2018

Order:

 

J. Wickremasinghe v. Chief Secretary, Central [...]

Appellant: J. Wickremasinghe

Public Authority: Chief Secretary, Central Province

Dates of Appeal Hearing: June 12th 2018

Order:

 

J. Wickremasinghe v. Chief Secretary, Central [...]

Appellant: J. Wickremasinghe

Public Authority: Chief Secretary, Central Province

Dates of Appeal Hearing: June 12th 2018

Order:

 

J.H.M.R.B. Jayapathma v Ministry of Education - [...]

Appellant: J.H.M.R.B. Jayapathma

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 29.01.2019; 09.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/655/2018

 

K.M.D.S.K. Kulatunga v. Udunuwara Pradeshiya [...]

Appellant: KMDSK Kulatunga

Public Authority: Udunuwara Pradeshiya Sabha

Date of Appeal Hearing: November 17th, 2017

Order: 

M.D.S.K. Kulatunga v. Udunuwara Pradeshiya Sabha [...]

Appellant: M.D.S.K. Kulatunga

Public Authority: Udunuwara Pradeshiya Sabha

Dates of Appeal Hearing: November 17th 2017 & April 20th 2018

Order:

 

N. Munasinghe v People's Bank - [...]

Appellant: N. Munasinghe

Public Authority: People's Bank

Dates of Appeal Hearing: 11.12.2018, 05.03.2019, 02.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/050/2018

 

N. Munasinghe v. People’s Bank - [...]

Appellant: N. Munasinghe

Public Authority: People’s Bank

Dates of Appeal Hearing: 05.06.2018, 17.07.2018, 28.08.2018, 23.10.2018, 13.11.2018, 11.12.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/50/2018

 

ප්‍රදීප් කමල් [...]

අභියාචක: ප්‍රදීප් කමල් පෙරේරා

පොදු අධිකාරිය: ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

අභියාචනා දිනය: 2018.09.17; 2018.10.29; 2019.01.07; 2019.04.22; 2019.06.11

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/023/2018

 

R. Ananthaseelan v MBSL - RTICAppeal/758/2018

Appellant: R. Ananthaseelan

Public Authority: MBSL

Dates of Appeal Hearing: 20.02.2019, 28.05.2019, 27.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/758/2018

 

R.H.M.N. Rajakaruna v. Provincial Public Service [...]

Appellant: R.H.M.N. Rajakaruna

Public Authority: Provincial Public Service Commission- North Western Province

Dates of Appeal Hearing: April 24th 2018

Order:

 

Railway Managers Association v. Sri Lanka [...]

Appellant: Railway Managers Association

Public Authority: Sri Lanka Railways

Dates of Appeal Hearing: April 24th 2018

Order:

 

S.A.S.S. Perera v. Divisional Secretariat, [...]

Appellant: S.A.S.S. Perera

Public Authority: Divisional Secretariat, Padukka

Date of Appeal Hearing: November 23rd, 2017

Order: 

Shermal Hemaka Jayasuriya v National Selection [...]

Appellant: Shermal Hemaka Jayasuriya

Public Authority: National Selection Committee, Ministry of Provincial Councils, Local Government and Sports

Dates of Appeal Hearing: 20.02.2019; 23.04.2019, 06.08.2019; 19.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/745/2018

 

T. Rusiripala v Peoples Bank - RTICAppeal/774/2018

Appellant: T. Rusiripala

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 09.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/774/2018

 

T. Udheyakumar v Administrative Appeals Tribunal [...]

Appellant: T. Udheyakumar

Public Authority: Administrative Appeals Tribunal

Dates of Appeal Hearing: 12.03.2019; 09.07.2019; 05.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/692/2018

 

T. Udheyakumar v Administrative Appeals Tribunal [...]

Appellant: T. Udheyakumar

Public Authority: Administrative Appeals Tribunal

Dates of Appeal Hearing: 12.03.2019; 09.07.2019; 05.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/779/2018

 

T.R. Silva v. Sri Lanka Police Headquarters - [...]

Appellant: T.R. Silva

Public Authority: Sri Lanka Police Headquarters

Dates of Appeal Hearing: 17.07.2018, 09.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/342/2018

 

U. G. Kalansuriya v. National Police Commission - [...]

Appellant: U. G. Kalansuriya

Public Authority: National Police Commission

Dates of Appeal Hearing: 17.09.2018; 12.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/027/2018

 

Zacky Ismail v Base Hospital Nintavur - [...]

Appellant: Zacky Ismail

Public Authority: Base Hospital Nintavur

Dates of Appeal Hearing: 18/06/2019, 17/07/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1182/2018

 

අමාලි මුණසිංහ, [...]

අභියාචක: අමාලි මුණසිංහ, නිශානි නිශ්ශංක

පොදු අධිකාරිය: ජාතික බුද්ධිමය දේපල කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 11.09.2018, 02.10.2018, 16.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/172/2017

 

ආර්.එස්. එල්.ඩි. [...]

අභියාචක: ආර්.එස්.එල්.ඩි. ගමගේ

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මහර

අභියාචනා දිනය: 13.05.2019, 26.08.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/508/2018

 

එච්. චන්ද්‍රසේන එ. [...]

අභියාචක: එච්.එස්. චන්ද්‍රරත්න

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, සියඹලාණ්ඩුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 02.03.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/137/2017

 

චන්ද්‍ර ජයනන්ද එ. [...]

අභියාචක: ඩී.ජී.ජේ. කේ .ජයවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: සබරගමු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

අභියාචනා දිනය: 2019.08.26; 2019.12.10

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1269/2019

 

ජේ.එච්.විලී. [...]

අභියාචක: ජේ.එච්.විලී. ස්ටැන්ලි පෙරේරා

පොදු අධිකාරිය: මහා මාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය හා විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 11.09.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/380/2018

 

පී.ඩී. පතිරණ එ. කොළඹ [...]

අභියාචක: පී.ඩී. පතිරණ

පොදු අධිකාරිය: කොළඹ ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂක කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 09.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/374/2018

 

පී.ඩී. පතිරණ එ. කොළඹ [...]

අභියාචක: පී.ඩී. පතිරණ

පොදු අධිකාරිය: කොළඹ ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂක කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 09.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/375/2018

 

පී.ඩී. පතිරණ එ. සෞඛය [...]

අභියාචක: පී.ඩී. පතිරණ

පොදු අධිකාරිය: සෞඛය , දේශීය වෛදය, සමාජ සුභ සාධන , පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා, කාන්තා කටයුතු සහ සභා කටයුතු අමාත්‍යාංශය - බස්නාහිර පළාත

බී. පී. අතුල පීරිස් [...]

අභියාචක: බී. පී. අතුල පීරිස්

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 30.08.2018; 08.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/045/2018