පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  4 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

තොරතුරු දැනගැනීමේ කොමිෂන් සභාව වෙත පුරවැසියන්ගෙන් ලද ලිපි යනුවෙන් වර්ගීකරණය කොට ඇති ලිපි අතර, වෙනත් කරුණු අතර, කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලද පොදු අධිකාරී වෙත යවන ලද තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතේ ප‍්‍රතිපාදන භාවිතා කිරීම සඳහා සහය ඉල්ලා සිටීම පිණිස වන ඉල්ලීම් පිළිබඳ වන සන්නිවේදනයන් යනාදිය ඇතුළත් වේ.

අංකය

පුරවැසියන්ගෙන් ලද ලිපි

ලිපිය ලද දිනය

01

සාගර හේවාගම, වේයන්ගොඩ (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

16/02/2017,03/04/2017 හා 19/04/2017

02

එච්.එම්.සී.ඒ. ජයසිරි මයා  (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

19/04/2017

03

ආර්.පී. ජනරත් මයා, තිස්සමහාරාමය (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

04/04/2017 & 24/04/2017  හා 21/04/2017

04

එච්.එම්.සී.ඒ. ජයසිරි මයා, පුවක්පිටිය  (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

23/03/2017,31/03/2017, 04/04/2017, 08/04/2017,11/04/2017,15/04/2017, 20/04/2017, 27/04/2017, 29/04/2017,

05

ඩබ්.පී.එම්. ප්‍රනාන්දු, ජා-ඇල (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

12/04/2017

06

ඒ.එම්.ඒ. සකූර්, මාන්කුලම් (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

06/04/2017

07

වෛද්‍ය ජේ. ගුණතිලක, ගාල්ල (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

04/03/2017

08

බී.වී.වී.ජේ. බණ්ඩාරවත්ත, රත්නපුර (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

28/02/2017

09

බී.එච්.එම්. දමින්ද රංගන අතාවුද, මීගොඩ (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි) (ලිපි ගණන - 2)

07/03/2017

10

කේ.කේ. නයනප්‍රිය, බලංගොඩ (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

09/03/2017

11

බන්දු රණවක, පිටබැද්දර (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

07/03/2017, 28/03/2017  හා 17/05/2017

12

බී.අයි.එස්.කේ.ටී. විජයවර්ධන, දෙහිඕවිට  (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

23/03/2017

13

කේ.ඒ.බී.පී. දයාරත්න, පන්නිපිටිය (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

05/04/2017

14

ඩබ්.ඒ. ජයසේකර, දොඩම්ගස්ලන්ද (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

17/03/2017

15

කිත්සිරි මනතුංග, කොළඹ (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

17/04/2017

16

ආර්.ඒ.ඩී. ධර්මසිරි, අතුරුගිරිය (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

05/04/2017

17

වී. පංචලිංගම් මයා, කොකුවිල් (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

06/09/2016

18

ආරියවතී ජයසිංහ, අම්පාර (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

14/03/2017

19

වී. මුරුගසම්පිල්ලෛ (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

02/05/2017, 20/04/2017, 24/04/2017,   27/04/2017, 02/05/2017, 16/05/2017 හා 21/05/2017

20

දිනේශ් ඉන්දික (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

05/04/2017 හා 24/03/2017

21

නදීර ලියනගේ (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

16/05/2017

22

වෝල්ටර් ප්‍රනාන්දු (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

19/02/2017 හා 19/05/2017 හා 15/05/2017 හා 15/04/2017

23

ඒ.ආර්.එම්. තස්ලිම්, මුතූර් (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

25/03/2017

24

වෛද්‍ය වෙනුර කේ. සින්ගාරච්චි, ගාල්ල (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

15/03/2017 හා 31/03/2017

25

වෛද්‍ය ජේ.පී. ශ්‍රියානි, ගාල්ල (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

03/05/2017

26

ඩබ්.පී.අයි.ටී. වීරසිංහ, ගාල්ල (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

10/03/2017

27

සේනක විජේනාත්, හින්තොද (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

14/03/2017

28

බමරකොටුව පරිසර සංරක්ෂණය සඳහා වන මහජන එකමුතුව (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

03/04/2017

29

නයිජු දේව් (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

15/05/2017

30

සමන්මලී හරිස්චන්ද්‍ර (පුහුණු ඉල්ලීම්), මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය

12/05/2017

31

කේ.එස්. පුංචිහේවා

04/01/2017

32

රවීන්ද්‍ර වික්‍රමසිංහ ජයලත්, මාරවිල (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

25/05/2017

33

යූ.කේ.සී. පෙරේරා, ගම්පහ (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

29/03/2017

34

ඒ.ඒ. රූපවතී, බිබිල (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

19/05/2017

35

එන්.එච්. තස්මන් ජයසේන, කුලිගොඩ (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

21/05/2017

36

ඩබ්.ඒ. පද්මශ්‍රියා දිල්රුක්ෂි, උඩතුහිරිපිටිය (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

21/05/2017

37

ලලි තම්බයියා, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

28/04/2017

38

හිල්මි, සයින්තමරුතු (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

14/05/2017

39

එස්.එම්.වී. සුභාෂ්, මාතර (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි) (ලිපි ගණන - 2)

12.05.2017

40

ඩී.එම්.ඒ. ජයන්ත ධර්මසිරි, උඩුගම්පොල (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

02/05/2017

41

සී. ජයරත්න මයා, කොළඹ 05

04/02/2017

 

20/05/2017 දින පරිදිය.
මෙම ලැයිස්තුව තව දුරටත් වර්ගීකරණය කොට උත්ශ්‍රේණිගත කරනු ලැබේ.

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු (2023)

2016 අංක 12 තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතේ 39 වැනි වගන්තිය යටතේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ගොනු කරන ලද නඩු

Release of Information in Public Interest Appeals/Substantive Documents (SELECTED), 2023

Vacancies

No result...

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු (2022)

 

uafi rti

Global Information Commissioners Meet in Manila, June 2023 - RTI Commissioner Kishali Pinto-Jayawardena speaks at plenary sessions

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්