පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  5 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්න
 

Appellant: G.K. A. Ariyadasa

Public Authority: Sri Lanka Mahaweli Authority

Dates of Appeal Hearing: November 27th, 2017

Order: 

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/150/2017 - G.K.A.Ariyadasa v. Sri Lankan Mahaweli Authority

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

rti independance new

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්