පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  4 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

තොරතුරු දැනගැනීමේ කොමිෂන් සභාව වෙත පොදු අධිකාරීන්ගෙන් ලද ලිපි යනුවෙන් වර්ගීකරණය කොට ඇති ලිපි අතර, වෙනත් කරුණු අතර, තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත යටතේ සිදු කරන ලද ක‍්‍රියාකාරී අනාවරණ කිරීම්, කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලද පොදු අධිකාරී වෙත යවන ලද සන්නිවේදනයන්, පුහුණු ඉල්ලීම් යනාදිය ඇතුළත් වේ.

අංක

පොදු අධිකාරිය

දිනය

01

රාජ්‍ය දැව සංස්ථාව - මහනුවර (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

21/03/2017

02

සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව- දකුණු පළාත (කොමිසම වෙත පිටපත්  කරන ලදි)

30/03/2017

03

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය (පල්ලම) (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

18/04/2017

04

නාඋල ප්‍රාදේශීය සභාව(කොමිසම වෙත පිටපත්  කරන ලදි)

11/04/2017 සහ 26/04/2017

05

පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ සහ ජනමාධ්‍ය  අමාත්‍යාංශය (කොමිසම වෙත පිටපත්  කරන ලදි)

30/03/2017

06

දිස්ත්‍රීක් ලේකම් කාර්යාලය - ගම්පහ (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි)

07/04/2017

07

හන්තාන ස්වභාසංරක්ෂණය  (කොමිසම වෙත පිටපත්  කරන ලදි) (ලිපි ගණන - 2)

02/04/2017

08

බමරකොටුව පරිසර සංරක්ෂණය  සඳහා වන  මහජන එකමුතුව (කොමිසම වෙත පිටපත්  කරන ලදි)

14/03/2017

09

ප්‍රින්ට්කියාර් සේකුවර් ලිමිටඩ් (කොමිසම වෙත පිටපත් කරන ලදි) 07/04/2017

07/04/2017

10

මාතර දිස්තත්‍රික් සංස්ථාව (කොමිසම වෙත පිටපත්  කරන ලදි)

07/03/2017

11

දිස්තත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය මොණරාගල (කොමිසම වෙත පිටපත්  කරන ලදි)

14/03/2017

12

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - මිනිපේ (කොමිසම වෙත පිටපත්  කරන ලදි)

07/03/2017

13

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමh - ගාල්ල (කොමිසම වෙත පිටපත්  කරන ලදි)

10/03/2017

14

කෘෂිකර්ම ගොවිජන සංවර්ධන, වාරිමාර්ග, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන, ආහාර සැපයුම් හා බෙදාහැරීම් කටයුතු සහ වෙළෙඳ හා සමුපකාර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය - දකුණු පළාත (කොමිසම වෙත පිටපත්  කරන ලදි)

13/03/2017

15

විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව (කොමිසම වෙත පිටපත්  කරන ලදි)

11/11/2016

16

විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව (කොමිසම වෙත පිටපත්  කරන ලදි)

13/02/2017

17

වෙරිතේ පර්යේෂණ (ආරාධනා)

21/02/2017

18

තිනකුරල් සහ යාපනයේ තිනකුරල් (ප්රකාශනය ගැන තොරතුරු)

08/01/2017

19

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය - මධ්යම පළාත (කොමිසම වෙත පිටපත්  කරන ලදි)

15/03/2017

20

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය (කොමිසම වෙත පිටපත්  කරන ලදි)

21/04/2017

21

ගාල්ල මහ නගර සභාව (කොමිෂන් සභාව වෙත පිටපත්  කරන ලදි)

28/04/2017 සහ 03/05/2017

22

සෞඛ්‍ය සේවා දිස්ත්රික් අධ්‍යක්ෂ  කාර්යාලය ගාල්ල (කොමිසම වෙත පිටපත්  කරන ලදි)

07/04/2017

23

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශය (කොමිසම වෙත පිටපත්  කරන ලදි)

04/04/2017

24

ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය - මධ්‍යම පළාත (කොමිසම වෙත පිටපත්  කරන ලදි)

07/04/2017

25

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - හික්කඩුව (කොමිසම වෙත පිටපත්)

05/05/2017

26

ප්‍රවාහන සහ සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය

06/04/2017

27

ඒකල පරිසර සංරක්ෂණ සංගමය

03/04/2017

28

ශ්‍රී ලංකා මැතිවරණ කොමිසම

23/03/2017

29

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - තිඹිරිගස්යාය

28/03/2017

30

වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

07/03/2017 සහ 04/04/2017

31

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව හංවැල්ල

15/03/2017

32

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

22/03/2017

33

නාරන්දෙණිය මාධ්‍ය මහා විද්‍යාලය

13/03/2017

34

සබරගමු පළාත් රාජ්ය සේවා කොමිෂන් සභාව

22/02/2017

35

සබරගමු පළාත් රාජ්ය සේවා කොමිෂන් සභාව

22/02/2017

36

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය

07/02/2017

37

අරඹේපොල එක්සත් ගොවි සංගමය

08/02/2017

38

පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත

17/04/2017, 24/04/2017 සහ 03/05/2017

31/05/2017 දින පරිදිය.

මෙම ලැයිස්තුව තව දුරටත් වර්ගීකරණය කොට උත්ශ්‍රේණිගත කරනු ලැබේ.

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

uafi rti

Ongoing In-Person Hearings

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් [...]

අභියාචක: ශ්‍රී ලංකා ගුවන් නියමුවන්ගේ සංසදය

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය:13.11.2017/08.01.2018/06.02.2018/ 23.03.2018/ 2.04.2018/09.05.2018/12.06.2018

නියෝග :

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - Airline Pilots’ Guild v. Sri Lankan Airlines

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - Jurisdiction

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/99/2017 - අවසාන නියෝගය

Anver Sadath v Base Hospital Nintavur  - [...]

Appellant: Anver Sadath

Public Authority: Base Hospital Nintavur

Dates of Appeal Hearing: 18/06/2019, 17/07/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1183/2018

 

Bhadrani Jayawardena v. Municipal Council - [...]

Appellant: Bhadrani Jayawardena

Public Authority: Municipal Council - Colombo

Dates of Appeal Hearing: May 9th 2018

Order:

 

C. Amarasinghe v Board of Investment (BOI) - [...]

Appellant: C. Amarasinghe

Public Authority: Board of Investment (BOI)

Dates of Appeal Hearing: 18.06.2019, 23.07.2019, 10.09.2019, 03.12.2019, 28.01.2020

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/791/2018

 

Capital Alliance (Pvt) Ltd. v Department of [...]

Appellant: Capital Alliance (Pvt) Ltd.

Public Authority: Department of Census and Statistics

Dates of Appeal Hearing: 11.12.2018, 05.03.2019, 02.07.2019, 03.12.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/745/2018

 

Ceylon Bank Employees’ Union v. Peoples Bank - [...]

Appellant: Ceylon Bank Employees’ Union

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 20.04.2018, 05.06.2018, 17.07.2018, 04.09.2018, 23.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/139/2018

 

Ceylon Bank Employees’ Union v. Peoples Bank - [...]

Appellant: Ceylon Bank Employees’ Union

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 05.06.2018, 17.07.2018, 04.09.2018, 23.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/301/2018

 

චාමර සම්පත් එ. [...]

අභියාචක: චාමර සම්පත්

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව

අභියාචනා දිනය: 2019.02.12; 2019.05.21; 2019.06.26; 2019.09.10; 2019.10.08; 2019.10.22; 2019.11.05; 2019.12.03

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/719/2018

 

D M L de Silva v. National Insurance Trust Fund  [...]

Appellant: D M L de Silva

Public Authority: National Insurance Trust Fund

Dates of Appeal Hearing: 14.08.2018; 16.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/305/2018

 

දිලීප් අමුතන් එ. [...]

අභියාචක: දිලීප් අමුතන්

පොදු අධිකාරිය: ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 03.03.2108, 15.05.2018, 03.07.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTIC Appeal/070/2018

 

Dr. Issadeen v. Ministry of Health, Nutrition [...]

Appellant: Dr. Issadeen

Public Authority: Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine

Dates of Appeal Hearing: 17.12.2018; 08.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/394/2018

 

Gamini Kinigama v People’s Insurance PLC - [...]

Appellant: Gamini Kinigama

Public Authority: People’s Insurance PLC

Dates of Appeal Hearing: 05.02.2019; 12.03.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/680/2018

 

H.B.S. Perera v Irrigation Department - [...]

Appellant: H.B.S. Perera

Public Authority: Irrigation Department

Dates of Appeal Hearing: 30.05.2018; 19.06.2018; 07.08.2018; 01.10.2018; 19.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/44/2018

 

H.P.D.K Perera v. Urban Council Panadura- [...]

Appellant: H.P.D.K Perera

Public Authority: Urban Council Panadura

Dates of Appeal Hearing: July 5th 2018

Order:

 

J. Wickremasinghe v. Chief Secretary, Central [...]

Appellant: J. Wickremasinghe

Public Authority: Chief Secretary, Central Province

Dates of Appeal Hearing: June 12th 2018

Order:

 

J. Wickremasinghe v. Chief Secretary, Central [...]

Appellant: J. Wickremasinghe

Public Authority: Chief Secretary, Central Province

Dates of Appeal Hearing: June 12th 2018

Order:

 

J.H.M.R.B. Jayapathma v Ministry of Education - [...]

Appellant: J.H.M.R.B. Jayapathma

Public Authority: Ministry of Education

Dates of Appeal Hearing: 29.01.2019; 09.04.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/655/2018

 

K.M.D.S.K. Kulatunga v. Udunuwara Pradeshiya [...]

Appellant: KMDSK Kulatunga

Public Authority: Udunuwara Pradeshiya Sabha

Date of Appeal Hearing: November 17th, 2017

Order: 

M.D.S.K. Kulatunga v. Udunuwara Pradeshiya Sabha [...]

Appellant: M.D.S.K. Kulatunga

Public Authority: Udunuwara Pradeshiya Sabha

Dates of Appeal Hearing: November 17th 2017 & April 20th 2018

Order:

 

N. Munasinghe v People's Bank - [...]

Appellant: N. Munasinghe

Public Authority: People's Bank

Dates of Appeal Hearing: 11.12.2018, 05.03.2019, 02.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/050/2018

 

N. Munasinghe v. People’s Bank - [...]

Appellant: N. Munasinghe

Public Authority: People’s Bank

Dates of Appeal Hearing: 05.06.2018, 17.07.2018, 28.08.2018, 23.10.2018, 13.11.2018, 11.12.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/50/2018

 

ප්‍රදීප් කමල් [...]

අභියාචක: ප්‍රදීප් කමල් පෙරේරා

පොදු අධිකාරිය: ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

අභියාචනා දිනය: 2018.09.17; 2018.10.29; 2019.01.07; 2019.04.22; 2019.06.11

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/023/2018

 

R. Ananthaseelan v MBSL - RTICAppeal/758/2018

Appellant: R. Ananthaseelan

Public Authority: MBSL

Dates of Appeal Hearing: 20.02.2019, 28.05.2019, 27.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/758/2018

 

R.H.M.N. Rajakaruna v. Provincial Public Service [...]

Appellant: R.H.M.N. Rajakaruna

Public Authority: Provincial Public Service Commission- North Western Province

Dates of Appeal Hearing: April 24th 2018

Order:

 

Railway Managers Association v. Sri Lanka [...]

Appellant: Railway Managers Association

Public Authority: Sri Lanka Railways

Dates of Appeal Hearing: April 24th 2018

Order:

 

Reeza Rauf v Commission to Investigate [...]

Appellant: Reeza Rauf

Public Authority: Commission to Investigate Allegations of Bribery and Corruption (CIABOC)

Dates of Appeal Hearing: 04.06.2019, 24.09.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/658/2018

 

S.A.S.S. Perera v. Divisional Secretariat, [...]

Appellant: S.A.S.S. Perera

Public Authority: Divisional Secretariat, Padukka

Date of Appeal Hearing: November 23rd, 2017

Order: 

Shermal Hemaka Jayasuriya v National Selection [...]

Appellant: Shermal Hemaka Jayasuriya

Public Authority: National Selection Committee, Ministry of Provincial Councils, Local Government and Sports

Dates of Appeal Hearing: 20.02.2019; 23.04.2019, 06.08.2019; 19.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/745/2018

 

T. Rusiripala v Peoples Bank - RTICAppeal/774/2018

Appellant: T. Rusiripala

Public Authority: Peoples Bank

Dates of Appeal Hearing: 09.07.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/774/2018

 

T. Udheyakumar v Administrative Appeals Tribunal [...]

Appellant: T. Udheyakumar

Public Authority: Administrative Appeals Tribunal

Dates of Appeal Hearing: 12.03.2019; 09.07.2019; 05.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/692/2018

 

T. Udheyakumar v Administrative Appeals Tribunal [...]

Appellant: T. Udheyakumar

Public Authority: Administrative Appeals Tribunal

Dates of Appeal Hearing: 12.03.2019; 09.07.2019; 05.11.2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/779/2018

 

T.R. Silva v. Sri Lanka Police Headquarters - [...]

Appellant: T.R. Silva

Public Authority: Sri Lanka Police Headquarters

Dates of Appeal Hearing: 17.07.2018, 09.10.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/342/2018

 

U. G. Kalansuriya v. National Police Commission - [...]

Appellant: U. G. Kalansuriya

Public Authority: National Police Commission

Dates of Appeal Hearing: 17.09.2018; 12.11.2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/027/2018

 

Zacky Ismail v Base Hospital Nintavur - [...]

Appellant: Zacky Ismail

Public Authority: Base Hospital Nintavur

Dates of Appeal Hearing: 18/06/2019, 17/07/2019

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1182/2018

 

අමාලි මුණසිංහ, [...]

අභියාචක: අමාලි මුණසිංහ, නිශානි නිශ්ශංක

පොදු අධිකාරිය: ජාතික බුද්ධිමය දේපල කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 11.09.2018, 02.10.2018, 16.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/172/2017

 

ආර්.එස්. එල්.ඩි. [...]

අභියාචක: ආර්.එස්.එල්.ඩි. ගමගේ

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මහර

අභියාචනා දිනය: 13.05.2019, 26.08.2019

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/508/2018

 

එච්. චන්ද්‍රසේන එ. [...]

අභියාචක: එච්.එස්. චන්ද්‍රරත්න

පොදු අධිකාරිය: ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, සියඹලාණ්ඩුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 02.03.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/137/2017

 

චන්ද්‍ර ජයනන්ද එ. [...]

අභියාචක: ඩී.ජී.ජේ. කේ .ජයවර්ධන

පොදු අධිකාරිය: සබරගමු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

අභියාචනා දිනය: 2019.08.26; 2019.12.10

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/1269/2019

 

ජේ.එච්.විලී. [...]

අභියාචක: ජේ.එච්.විලී. ස්ටැන්ලි පෙරේරා

පොදු අධිකාරිය: මහා මාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය හා විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 11.09.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/380/2018

 

පී.ඩී. පතිරණ එ. කොළඹ [...]

අභියාචක: පී.ඩී. පතිරණ

පොදු අධිකාරිය: කොළඹ ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂක කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 09.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/374/2018

 

පී.ඩී. පතිරණ එ. කොළඹ [...]

අභියාචක: පී.ඩී. පතිරණ

පොදු අධිකාරිය: කොළඹ ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂක කාර්යාලය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 09.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/375/2018

 

පී.ඩී. පතිරණ එ. සෞඛය [...]

අභියාචක: පී.ඩී. පතිරණ

පොදු අධිකාරිය: සෞඛය , දේශීය වෛදය, සමාජ සුභ සාධන , පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා, කාන්තා කටයුතු සහ සභා කටයුතු අමාත්‍යාංශය - බස්නාහිර පළාත

බී. පී. අතුල පීරිස් [...]

අභියාචක: බී. පී. අතුල පීරිස්

පොදු අධිකාරිය: ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 30.08.2018; 08.10.2018

නියෝග:

gazet rti 2002 42 E janRTICAppeal/045/2018