පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  0 / 5

අක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

අභියාචක: තරිඳු ජයවර්ධන මහතා

පොදු අධිකාරිය: පුනරුත්ථාපන කොමසාරිස් ජනරාල් කාර්යාාංශය

අභියාචනය විභාගයට ගැනීමට නියමිත දිනය: 2017 නොවැම්බර් 22 සහ 2018 ජනවාරි 22

තීන්දුව:

gazet rti 2002 42 E janබා ගත කරන්න - RTICAppeal/119/2017

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

rti independance new

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්