පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  0 / 5

අක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

Appellant: Saman Kariyawasam

Public Authority: Divisional Secretariat Baddegama

Date of Appeal Hearing: November 06th 2017 & January 30th 2018

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/51/2017

 

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

rti independance new

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්