පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  0 / 5

අක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

 

කොමිෂන් සභා අභියාචනා පිළිබඳ සංඛ්‍යා ලේඛන,20.12.2021 - 30.04.2022

 

gazet rti 2002 42 E jan

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

uafi rti

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්