பயனாளர் மதிப்பீடு: 4 / 5

இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 

 

தகவல் உரிமைக்கான ஆணைக்குழு - இலங்கை

விசாரனை செய்த மேன்முறையீடுகள் தொடர்பில் ஆணைக்குழு தீர்மானங்களின் அறிக்கை
20.12.2021 - 31.08.2022

 

gazet rti 2002 42 E jan

Recent Decisions in Appeal (2023)

Cases filed in the Magistrate Court under Section 39 of the Right to Information Act No. 12 of 2016

Release of Information in Public Interest Appeals/Substantive Documents (SELECTED), 2023

Vacancies

No result...

மேன்முறையீடுகள் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அண்மைய தீர்மானங்கள்

நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நேரடி விசாரணைகள்