பயனாளர் மதிப்பீடு: 0 / 5

இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 

 

தகவல் உரிமைக்கான ஆணைக்குழு - இலங்கை

விசாரனை செய்த மேன்முறையீடுகள் தொடர்பில் ஆணைக்குழு தீர்மானங்களின் அறிக்கை
20.12.2021 - 31.03.2022

 

gazet rti 2002 42 E jan

மேன்முறையீடுகள் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அண்மைய தீர்மானங்கள்

 

uafi rti

நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நேரடி விசாரணைகள்