பயனாளர் மதிப்பீடு: 2 / 5

இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 

MEDIA STATEMENT – RIGHT TO INFORMATION COMMISSION OF SRI LANKA

26th Sep 2021

“Advancing RTI for the Public Good”

UN International Day for Universal Access to Information (IDUAI) and Marking Completion of the Five Year Term of the First RTI Commission of Sri Lanka (2016-2021)

The International Day for Universal Access to Information (IDUAI) proclaimed by the 74th UN General Assembly falls on 28th September, 2021. The theme of IDUAI- 2021 highlights the role of laws relating to access to information and their implementation. Member countries are called upon to build strong institutions for the public good, to achieve the goals of sustainable development and strengthen the Right to Information (RTI) for the benefit of the citizenry

media statement 08102019 en


Media Statement (26-09-2021) Download

 

Recent Decisions in Appeal (2023)

Cases filed in the Magistrate Court under Section 39 of the Right to Information Act No. 12 of 2016

Release of Information in Public Interest Appeals/Substantive Documents (SELECTED), 2023

Vacancies

மேன்முறையீடுகள் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அண்மைய தீர்மானங்கள்

 

uafi rti

Global Information Commissioners Meet in Manila, June 2023 - RTI Commissioner Kishali Pinto-Jayawardena speaks at plenary sessions

நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நேரடி விசாரணைகள்