පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  5 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්න
 

photo srilanka RTI කොමිෂන් සභා අධ්‍යක්ෂ-ජනරාල් පියතිස්ස රණසිංහ, කොළඹ පැවති, ජ්‍යාත්‍යන්තර දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ දින කොමිෂන් සභාවේ සාර්ථකත්වය පිළිබඳ කතා කරමින්, මෙහෙයවීම ජගත් ලියනාරච්චි, 2018 සැප්තැම්බර් 27

 

photo srilankaප්‍රේක්ෂක පිරිස අධ්‍යක්ෂ-ජනරාල් වෙත ප්‍රශ්න යොමු කරමින්

photo srilankaප්‍රේක්ෂක පිරිස අධ්‍යක්ෂ-ජනරාල් වෙත ප්‍රශ්න යොමු කරමින්

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු (2023)

2016 අංක 12 තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතේ 39 වැනි වගන්තිය යටතේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ගොනු කරන ලද නඩු

Release of Information in Public Interest Appeals/Substantive Documents (SELECTED), 2023

Vacancies

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු (2022)

 

uafi rti

Global Information Commissioners Meet in Manila, June 2023 - RTI Commissioner Kishali Pinto-Jayawardena speaks at plenary sessions

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්