පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  0 / 5

අක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

photo srilanka RTI කොමිෂන් සභා අධ්‍යක්ෂ-ජනරාල් පියතිස්ස රණසිංහ, කොළඹ පැවති, ජ්‍යාත්‍යන්තර දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ දින කොමිෂන් සභාවේ සාර්ථකත්වය පිළිබඳ කතා කරමින්, මෙහෙයවීම ජගත් ලියනාරච්චි, 2018 සැප්තැම්බර් 27

 

photo srilankaප්‍රේක්ෂක පිරිස අධ්‍යක්ෂ-ජනරාල් වෙත ප්‍රශ්න යොමු කරමින්

photo srilankaප්‍රේක්ෂක පිරිස අධ්‍යක්ෂ-ජනරාල් වෙත ප්‍රශ්න යොමු කරමින්

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

rti independance new

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්