பயனாளர் மதிப்பீடு: 0 / 5

இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 

photo srilanka Director General (DG), RTI Commission Piyathissa Ranasinghe speaking at the International Right to Know Day event, Colombo moderated by Mr Jagath Liyanarachchi (Director, National Media Centre), 28th September 2017.

 

photo srilankaQuestions from the audience to the DG, RTI Commission

photo srilankaQuestions from the audience to the DG, RTI Commission

Recent Decisions in Appeal


international right to know day banner

Ongoing In-Person Hearings