පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  0 / 5

අක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

photo srilanka Director General (DG), RTI Commission Piyathissa Ranasinghe speaking at the International Right to Know Day event, Colombo moderated by Mr Jagath Liyanarachchi (Director, National Media Centre), 28th September 2017.

 

photo srilankaQuestions from the audience to the DG, RTI Commission

photo srilankaQuestions from the audience to the DG, RTI Commission

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු


international right to know day banner

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්