පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  4 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

 

වාර්තා ආකෘතිවල කෙටුම්පත් රීති පිළිබඳ මහජන ප්‍රතිපෝෂණය කොමිසම විසින් අගය කොට සලකනු ලැබේ. ඉදිරිපත් කිරීම් සහ නිර්දේශ ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් හෝ විද්‍යුත් තැපෑලෙන් එවිය හැකිය.

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

uafi rti

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්