පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  0 / 5

අක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

මාර්ගෝපදේශ කෙටුම්පත සඳහා පොදු මහජනතාවගේ ප‍්‍රතිචාර සඳහා කොමිෂන් සභාව විසින් ආරාධනා කරනු ලැබේ. කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම් සහ නිර්දේශයන් ලියාපදිංචි තැපෑල මගින් හෝ විද්‍යුත් තැපෑල හරහා 2017 ජූලි 01 වන දින වන විට කොමිෂන් සභාව වෙත ලැබීමට සැලැස්විය යුතුය.

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

rti independance new

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්