பயனாளர் மதிப்பீடு: 4 / 5

இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 

Appellant: Suren D. E. Perera (AAL)

Public Authority: Attorney General’s Department

Date of Appeal Hearing: October 30th, 2017 & December 4th, 2017

Order:

gazet rti 2002 42 E janSuren D.E. Perera (AAL) v. Attorney General’s Department (RTICAppeal/88/2017)

மேன்முறையீடுகள் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அண்மைய தீர்மானங்கள்

 

rti independance new

நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நேரடி விசாரணைகள்