පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  0 / 5

අක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

Appellant: Mr. P.U. Rangabandara 

Public Authority: Mahaweli Authority of Sri Lanka

Dates of Appeal Hearing: September 14th, 2017 & October 23rd, 2017

Order:

gazet rti 2002 42 E janRTI Appeal/14/2017

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

rti independance new

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්