පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  0 / 5

අක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය සඳහා වන ප්‍රකාශය, ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු දැනගැනීමේ දිනය, 2020

2020 සැප්තැම්බර් 24

2020 සැප්තැම්බර් 08 වන දිනට යෙදී ඇති විශ්මිත තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශය ලබා දීමේ ජාත්‍යන්තර දිනය නිමිත්තෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව විසින් 2020 සැප්තැම්බර් 27 වැනි දින සිට බද්දේගම ආරම්භ වන මහජන උපදේශක වැඩසහන මාලාවෙන් හරහා ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය රාජ්‍ය නිලධාරීන් හා පුරවැසියන් සමග කටයුතු කරන ලදී.

media statement 08102019 en


මාධ්‍ය ප්‍රකාශය (28-09-2020) බාගත කිරීම

 

Recent Decisions in Appeal (2023)

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

uafi rti

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්