පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  5 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්න
 


තොරතුරු දැනගැනීමේ කොමිෂන් සභාව විසින් ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍ය නිලධාරී පියතිස්ස රණසිංහ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ලෙස පත් කෙරේ

සබරගමුව පළාත් සභාවේ හිටපු මහ ලේකම් පියතිස්ස රණසිංහ මහතා තොරතුරු දැන්ගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජනමාධ්‍ය භාරව සිටි අමාත්‍යවරයාගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශකයකු ලෙස කටයුතු කොට ඇත. ඔහු විසින් තොරතුරු නිලධාරීන් පුහුණු කිරීමේ යෙදෙමින්, තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ නීති රෙජිමය ක්‍රියාත්මක කරවීමට දිවයින පුරා ව්‍යාප්ත ජාලයක් ගොඩනැගීමට කටයුතු කොට ඇති අතර, පනත තුළ දක්වා ඇති රෙගුලාසි දියුණු කිරීමෙහි ලා තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව සමග ඉතා සමීපව කටයුතු ඇත. 1973 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයට ඇතුළත් වුණු ඔහු ජාතික සහ පළාත් මට්ටම් ද්විත්වයෙන්ම අමාත්‍යවරු විශාල සංඛ්‍යාවක් සමඟ කටයුතු කොට ඇත. මෙම අමාත්‍යංශ අතරට තරුණ කටයුතු අමාත්‍යංශය, තැපැල් හා විදුලි සංදේශ අමාත්‍යංශය, සබරගමු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව, සබරගමු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යංශය, සහ නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යංශය යනාදීය ඇතුළත් වේ. රණසිංහ මහතා සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලයේ පාලක සභාවේ ද දීර්ඝ කාලීන සාමාජිකයකු ලෙසද කටයුතු කරමින් සිටී.

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

rti independance new

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්