பயனாளர் மதிப்பீடு: 0 / 5

இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 

நடப்பாண்டிற்கு தேவையான நிதியை பெற்றுக்கொள்ளும் நோக்கில் ஆணைக்குழு திறைசேரியின் பணிப்பாளர் நாயகத்துடன் இணைந்து ஏற்பாடுகளை குழு மேற்கொள்ளும். 2017ஆம் ஆண்டிற்கென ஆணைக்குழுவுக்கென ரூபா. 76 மில்லியன் வரவு செலவுத்திட்டத்தில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

Download Documentrti

மேன்முறையீடுகள் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அண்மைய தீர்மானங்கள்

 

international right to know day banner

நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நேரடி விசாரணைகள்