பயனாளர் மதிப்பீடு: 0 / 5

இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 

நடப்பாண்டிற்கு தேவையான நிதியை பெற்றுக்கொள்ளும் நோக்கில் ஆணைக்குழு திறைசோpயின் பணிப்பாளர் நாயகத்துடன் இணைந்து ஏற்பாடுகளை; குழு மேற்கொள்ளும். 2017ஆம் ஆண்டிற்கென ஆணைக்குழுவூக்கென ரூபா. 76 மில்லியன் வரவூ செலவூத்திட்டத்தில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

Download Documentrti

Recent Decisions in Appeal


international right to know day banner

Ongoing In-Person Hearings