பயனாளர் மதிப்பீடு: 4 / 5

இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 
 • பணிப்பாளர் - நாயகம் - 01
 • ஆய்வு நிபுணர்கள் - 02
 • ஆய்வு உத்தியோகத்தர் - 01
 • நிர்வாக உத்தியோகத்தர் - 01
 • இணைப்புச் செயலாளர் - 01
 • உதவிக் கணக்காளர்/ கணக்கீட்டு உதவியாளர் - 01
 • தகவல் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்- 01
 • மொழி பெயர்ப்பாளர் - 01
 • தலைவருக்கானதனிப்பட்ட உதவியாளர்/சுருக்கெழுத்தாளர் - 01
 • முகாமைத்துவ உதவியாளர் (சிங்களம்/ தமிழ்/ ஆங்கிலம்) - 03
 • சாரதிகள் (தவிசாளர்/பணிப்பாளர் நாயகம்/அலுவலகம்) - 03
 • அலுவலக சிற்றூழியர் - 02

Recent Decisions in Appeal (2023)

மேன்முறையீடுகள் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அண்மைய தீர்மானங்கள்

 

uafi rti

நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நேரடி விசாரணைகள்