பயனாளர் மதிப்பீடு: 5 / 5

இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்
 
 • Director - General  - 01
 • Research Specialist -02
 • Research Officer - 01
 • Administrative Officer - 01
 • Coordinating Secretary - 01
 • Assistant Accountant/ Financial Assistant - 01
 • IT Officer - 01
 • Translator - 01
 • Personal Assistant to the Chairman/Stenographer - 01
 • Management Assistant (Sinhala/Tamil/English) - 03
 • Drivers (Chairman/ Director General/ Office) - 03
 • Labour- 02

Recent Decisions in Appeal

Ongoing In-Person Hearings