பயனாளர் மதிப்பீடு: 5 / 5

இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்
 
 • பணிப்பாளர் - நாயகம் - 01
 • ஆய்வூ நிபுணர்கள் -02
 • ஆய்வூ உத்தியோகத்தர்; - 01
 • நிர்வாக உத்தியோகத்தர் - 01
 • இணைப்புச் செயலாளர் - 01
 • உதவிக் கணக்காளர்ஃகணக்கீட்டு உதவியாளர் - 01
 • தகவல் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்- 01
 • தலைவருக்கான தனிப்பட்ட உதவியாளர்ஃசுருக்கெழுத்தாளர் - 01
 • முகாமைத்துவ உதவியாளர் (சிங்களம்ஃதமிழ்ஃஆங்கிலம்) - 031
 • சாரதிகள் (தவிசாளர்ஃபணிப்பாளர் நாயகம்ஃஅலுவலகம்) - 03
 • அலுவலக சிற்றூழியர் -02

Recent Decisions in Appeal


international right to know day banner

Ongoing In-Person Hearings