පරිශීලකයන්ගේ ඇගයුම:  4 / 5

සක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නසක්‍රිය කරන්නඅක්‍රිය කරන්න
 
 • අධ්‍යක්ෂක -ජනරාල් - 01
 • පර්යේෂණ විශේෂඥ - 02
 • පර්යේෂණ නිලධාරී - 01
 • පරිපාලන නිලධාරී - 01
 • සම්බන්ධීකරණ ලේකම් - 01
 • සහය ගණකාධිකාරී / මුල්‍ය සහායක - 01
 • තොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරී - 01
 • පරිවර්තක - 01
 • සභාපතිගේ පෞද්ගලික සහායක/ ලඝු ලේඛක - 01
 • කළමනාකරණ සහායක (සිංහල / දෙමළ / ඉංග්‍රීසි) - 03
 • රියදුරන් (සභාපති/ අධ්යක්ෂ-ජනරාල්/ කාර්යාල) - 03
 • කම්කරු - 02

Recent Decisions in Appeal (2023)

මෑත කාලීන අභියාචනා තීන්දු

 

uafi rti

වත්මන් පෞද්ගලික විභාග කිරීම්