பயனாளர் மதிப்பீடு: 4 / 5

இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 

தலைவர் மற்றும் ஆணையாளர்கள் -2021, தகவலுக்கான உரிமை ஆணைக்குழு

(RTI Commission)

நீதிபதி உபாலி அபாயரத்ன (ஓய்வு)

தலைவர்

 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

நீதிபதி ரோஹிணி வல்கம (ஓய்வு)

ஆணையாளர்

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

சட்டத்தரணி கிஷாலி பின்டோ ஜயவர்தன

ஆணையாளர்

 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

சட்டத்தரணி ஜகத் லியன ஆரச்சி

ஆணையாளர்

 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

     

 

தலைவர் மற்றும் ஆணையாளர்கள் -2016, தகவலுக்கான உரிமை ஆணைக்குழு

(RTI Commission)

திரு. மஹிந்த கம்மன்பில

தலைவர்

 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

நீதிபதி  ரோஹிணி வல்கம (ஓய்வு)

ஆணையாளர்

 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

சட்டத்தரணி கிஷாலி பின்டோ ஜயவர்தன

ஆணையாளர்

 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

சட்டத்தரணி எஸ். ஜீ புஞ்சிஹேவா

ஆணையாளர்

 

Dr. செல்வி திருச்சந்ரன்

ஆணையாளர்

 

தகவல் அலுவலர்

திருமதி. லசந்தி விமலசுரேந்திர (நிர்வாக உத்தியோகத்தர்-(பதில்),

தகவலுக்கான உரிமை ஆணைக்குழு

தொலை/தொலைநகல் 0112691625,E-mail - இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 

குறித்தளிக்கப்பட்ட  அலுவலர்


தகவலுக்கான உரிமை ஆணைக்குழு

தொலை/தொலைநகல் 011 2691007,Email- இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 

Recent Decisions in Appeal (2023)

மேன்முறையீடுகள் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அண்மைய தீர்மானங்கள்

 

uafi rti

நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நேரடி விசாரணைகள்