பயனாளர் மதிப்பீடு: 4 / 5

இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 

தலைவர் மற்றும் ஆணையாளர்கள் -2021, தகவலுக்கான உரிமை ஆணைக்குழு

(RTI Commission)

நீதிபதி உபாலி அபாயரத்ன (ஓய்வு)

தலைவர்

 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

நீதிபதி ரோஹிணி வல்கம (ஓய்வு)

ஆணையாளர்

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

சட்டத்தரணி கிஷாலி பின்டோ ஜயவர்தன

ஆணையாளர்

 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

சட்டத்தரணி ஜகத் லியன ஆரச்சி

ஆணையாளர்

 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

     

 

தலைவர் மற்றும் ஆணையாளர்கள் -2016, தகவலுக்கான உரிமை ஆணைக்குழு

(RTI Commission)

திரு. மஹிந்த கம்மன்பில

தலைவர்

 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

நீதிபதி  ரோஹிணி வல்கம (ஓய்வு)

ஆணையாளர்

 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

சட்டத்தரணி கிஷாலி பின்டோ ஜயவர்தன

ஆணையாளர்

 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

சட்டத்தரணி எஸ். ஜீ புஞ்சிஹேவா

ஆணையாளர்

 

Dr. செல்வி திருச்சந்ரன்

ஆணையாளர்

 

தகவல் அலுவலர்

திருமதி. லசந்தி விமலசுரேந்திர (நிர்வாக உத்தியோகத்தர்,

தகவலுக்கான உரிமை ஆணைக்குழு

தொலை/தொலைநகல் 0112691625,E-mail - aoஇந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். /இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 

குறித்தளிக்கப்பட்ட  அலுவலர்

டீ.சீ திசாநாயக்க,பணிப்பாளர் தலைமையதிபதி 

தகவலுக்கான உரிமை ஆணைக்குழு

தொலை/தொலைநகல் 011 2691007,Email- இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 

Recent Decisions in Appeal (2023)

Cases filed in the Magistrate Court under Section 39 of the Right to Information Act No. 12 of 2016

Release of Information in Public Interest Appeals/Substantive Documents (SELECTED), 2023

Vacancies

No result...

மேன்முறையீடுகள் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அண்மைய தீர்மானங்கள்

 

uafi rti

Global Information Commissioners Meet in Manila, June 2023 - RTI Commissioner Kishali Pinto-Jayawardena speaks at plenary sessions

நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நேரடி விசாரணைகள்